Billeder på siden
PDF
[blocks in formation]

Elevskolen. Efter afholdt Afgangsprøve i April Maaned afgik et Antal af 20 Elever, 16 til Artilleriet, 3 til Ingenieurkorpset og 1 til Forpleiningskorpset.

Der optoges derefter et Antal af ialt 15 nye Elever.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Ældste Klasse ! Klassens 45 Elever, 42 af Hæren og 3 af Flaaden, afgik efter afholdt Prøve den 31té Marts fra Skolen.

Den 6te Oktober optoges som Elever 30' Premierlieutenanter af "Hæreni. deraf 11 i et med allerhøjeste Bemyndigelse ved Siden af Artilleriafdelingen oprettet etaarigt Kursus for Premierlieutenanter af Artilleriet, og 4 Sekondlieutenanter af Flaaden, hvorhos det tillodes 1 Sekondlieutenant af den Kongelige siamesiske Hær at indtræde som Elev i Klassens Ingenieurafdeling.

1 Elev er senere efter eget ønske afgaaet fra Skolen.

Næstældste Klasse. De i 1889 bestaaede Sekondlieutenanter, der ikke tidligere havde opnaaet Forfremmelse, ere udnævnte til Premierlieutenanter, nemlig den 23de December 1889 4 i Fodfolket, den 22de Januar 1890 1 i Fodfolket og den 26de Marts 1890 1 i Fodfolket.

Efter tilendebragt Prøve i Marts Maaned afgik ældste Afdelings bestaaede Elever, 7 Sekondlieutenanter og 14 Menige, efterat de Menige vare blevne udnævnte til Sekondlieutenanter, til 6 Maaneders praktisk Tjeneste ved Troppeafdelingerie; 1 Elev, Sekondlieutenant, der ved Sygdom var forhindret i at deltage i Prøven, bestod denne senere og afgik i Slutningen af April Maaned til 6 Maaneders praktisk Tjeneste ved Fodfolket; den 1ste Oktober udnævntes 13 af dem til Premierlieutenanter, 11 i Fodfolket, 1 i Rytteriet, og 1 i Artilleriet; endvidere udnævntes den 1ste November 1 til Premierlieutenant i Fodfolket og den 29de November 1 til Premierlieutenant i Fodfolket.

Den 6te Oktober optoges 4 Sekondlieutenanter og 18 Menige som Elever.

... Yngste Klasse... Af Klassens 20 Elever ere i Aarets Løb 3 Sekondlieutenanter efter eget Ønske afgaaede fra Skolen, og det er tilladt 3 andre Sekondlieutenanter at indtræde som Elever i klassen.

Ride- og Beslagskolen.

Efter afholdt Prøve er der i Oktober afgaaet 1 Premierlieutenant og 4 Underofficerer af Rytteriet og i Premierlieutenant og 2 Underofficerer af Artilleriet. Fra Udgangen af Oktober er der tilgaaet 1 Premierlieutenant af Rytteriet og 1 af Artilleriet samt 6 Underofficerer, 4 af Rytteriet og 2 af Artilleriet, som Elever.

Skydeskolen.

[ocr errors]

Til at gjennemgaa Skolens almindelige Kursus blev der fra den Iste Februar beordret 14 Premierlieutenanter og 14: Underofficerer af Fodfolket samt 2 Underofficerer af Flaaden. I det udvidede Kursus blev der i Midten af Juli optaget 3 Premierlieutenanter og 6 Underofficerer af Fodfolket samt fra Slutningen af September 2 Underofficerer af Flaaden.

I et Instruktionskursus for Kapitainer, som med dertil indhentet allerhøieste Bemyndigelse er afholdt fra den 21de Juli til den 28de August, istedetfor som i Planen for Skydeskolen bestemt i 14/, Maaned fra den 1ste September, er der beordret 8 Kapitainer af Fodfolket og 2 Ritmestre af Rytteriet.

I et Repetitionskursus for Skydelærere, hvilket med dertil indhentet allerhøieste Bemyndigelse er afholdt fra Iste til 31te August, istedetfor som i Planen for Skydeskolen bestemt fra den 15de September til den 15de Oktober, beordredes 18 Underofficerer af Fodfolket, 1 af Rytteriet og 1 af Artilleriet.

Gymnastikskolen.

Af de Elever, der i forrige Aar vare optagne i Skolers Kompagnilærerkursus, optoges ved Udgangen af April Maaned 13 Underofficerer af de forskjellige Vaaben i Skolens Gymnastiklærerkursus, de øvrige Elever afgik til Tjeneste ved deres Afdelinger.

Den 30te August afgik Eleverne i Gymnastiklærerkursus' ældste Afdeling, 1 Premierlieutenant, 10 Underofficerer af de forskjellige Vaaben og 1 Underofficer af Flaaden, til Tjeneste ved deres Afdelinger.

I Skolens Repetitionskursus, fra den 8de til 27de Oktober, optoges 31 Underofficerer af Hæren.

I Skolens Kompagnilærerkursus optoges den Iste November 5 Premierlieutenanter af Fodfolket, 46 Underofficerer af de forskjellige Vaaben og 3 Underofficerer af Flaaden.

Sekondlieutenantskolerne.

I disse bestode et Antal af 95 Underofficerer og Underkorporaler, nemlig 67 af Fodfolket, 7 af Rytteriet, 11 af Feltartilleriet, 6 af Fæstningsartilleriet og 4 af Ingenieurkorpset, Prøven. Heraf bleve 71, der havde ønsket at antages til frivillig Tjeneste, udnævnte til Sekondlieutenanter, nemlig 48 i Fodfolket, 7 i Rytteriet, 13 i Artilleriet og 3 i Ingenieurkorpset. Desuden bleve i Aarets Løb 1 Korporal og 25 Underkorporaler, der tidligere havde bestaaet Prøven fra Skolerne, udnævnte til Sekondlieutenanter, 15 i Fodfolket, 1 i Rytteriet, 8 i Artilleriet og 2 i Ingenieurkorpset.

Signal- og Pionerskole. Ved Ingenieurregimentet oprettedes der fra den 12te Mai til den 21de Juni en saadan Skole for at uddanne et Antal Befalingsmænd af Hæren til at kunne fungere som Lærere i Signaltjenesten ved deres Afdelinger og til at kunne forestaa Udførelsen af de almindeligst forekommende Pionerarbeider m. V.

I denne Skole beordredes der 6 Kapitainer og 5 Premierlieutenanter af Fodfolket, 2 Ritmestre og 2 Premierlieutenanter af Rytteriet og 11 Underofficerer af Fodfolket.

Oversigt

over

Indkvarteringen

af

de til Kjøbenhavns Garnison hørende Afdelinger p. p i 1890.

Bortset fra de korte Perioder, i hvilke Udkommando fra Garnisonen har fundet Sted til Vagthold ved de kongelige Slotte, til de store Efteraarsmanøvrer, til særlige Skydeøvelser m. V., har Indkvarteringen af Afdelingerne p. p. været følgende:

Livgardens Liniebataillon i Livgardens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær:

fra 5/, ................. 62 Mandi Leir paa Rosenborg Exer- ?,- /10 ................ 105 - cerplads.

Iste Regiment i Citadellet Frederikshavns Kaserner,

3die Regiment

i Sølvgadens Kaserne.

4de Regiment i Sølvgadens Kaserne --- paa følgende Undtagelse nær:

fra */, /10 4de og 17de Bataillon i Kantonnement ved Kjøbenhavn.

Gardehusarregimentet
i Gardehusarkasernen i Kjøbenhavn -- paa følgende Undtagelser nær:

fra 30%-14/6... Rekrutskolen paa Jægersborg,
- 1/6—/10 .... 1 Eskadron - -
- 89/10 ..... 53 Mand i Kantounement ved Jægersborg.

Ingenieurregimentet i Kronprinsessegadens Kaserne — paa følgende Undtagelser nær:

fra 1%—3/10 .... Rekrutskolen i Barakkeleiren paa Citadelsglaciset,

3/6—3/10 .... 1 Kompagni i Leir paa Øvelsespladsen sammesteds.

Iste Artilleriregiment i Ny Artillerikaserne -- paa følgende Undtagelser nær:

fra 1975----3/10 Feltkonstabelrekruterne i Barakkeleiren paa Amagerfælled, - ,--3/10 gjenindkaldt Mandskab af lste Artilleriafdeling i Teltleir

paa Kasernens Grund.

2det' Artilleriregiment i kasernen ved Frederiksholms Kanali

og fra 10'; 13/10 tillige i Barakkeleiren paa Artilleriets Parkplads,
samt fra ?/9---18/endvidere i Teltleir sammesteds.

[blocks in formation]

Iste Artilleribataillon i Citadellet Frederikshavns Kaserner og paa Kjøbenhavns Søbefæstning.

... . 2 den Artilleribataillon i Strandgadens Kaserne – paa følgende Undtagelse nær:

fra 75.30 tjenestegjørende Ştyrke i Barakkeleiren paa Amagerfælled.

Tøihusafdelingen i Vildersgadens Kaserne - paa følgende Undtagelse nær:

fra 26—2/10... Rekruterne i Barakkeleiren paa Amagerfælled.

[ocr errors]

Laboratorieafdelingen i, en les

?".. i Vildersgadens Kaserne – paa følgende Uydtagelse nær:

fra 18-/10.... Rekruterne i Barakkeleiren paa Amagerfælled.

Militærarbeiderdepotet i Vildersgadens Kaserne - paa følgende Undtagelser nær: fra 31/3-30/a...... af Foraarsrekrutholdet 200 Mand i 2det Artilleri

regiments Barakkeleir,
- 210—9/10.... Efteraarsrekrutholdet i Sølvgadens kaserne.
- 3/109/u.... af Efteraarsrekrutholdet...)

ils 50 Mand i Iste Artilleriregiments Kaserne og

190 - i adet -- Barakkeleir.

Generalstabens Militærarbeidere fra 30% -4/5 ... llele Styrken,' 95 Manid, i 2det Artilleriregiments '. Barakkeleir i en

nseren bis indica .. 15-3/10... en vexlende Del af Styrken i Barak keleire'n paa Amager.si. i n i mogu · fælled.,

s .r. ..

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »