Billeder på siden
PDF

Den 4de August.

Oberstlieutenant af Artilleriet M. F. L. Bentzon paa en Reise til Frankrig for at overvære de større Øvelser.

Den 4de August.

Kapitain af Ingenieurkorpset J. F. Brandt og Kapitain af Artilleriet S. O. R. Meyer paa en Reise paa 3 à 4 Uger til Frankrig for i St. Chamond at overvære Forsøg med Pandserkonstruktioner og for at foretage de kontraktmæssige Prøver med to sammesteds bestilte Forsvindingstaarne.

Den 25de August.

Kapitain af Artilleriet H. L. H. Tuxen og Premierlieutenant af Artilleriet N. E. Lomholt paa en Reise til Sverrig i teknisk Øiemed.

Den 22de September.

Premierlieutenant af Artilleriet H. P. Petersen paa en Reise paa c. 4 Uger til Düren for at modtage et der bestilt Parti Skydebomuld.

Den 5te November.

Ritmester af Rytteriet J. C. E. Moe paa en Reise paa c. 1 Maaned for at gjøre sig bekjendt med Rytterhestens Behandling i fremmede Stater.

De større Øvelser i 1890.

De større Øvelser, som i Henhold til Hærloven i hver 4 paa hinanden følgende Aar afholdes 2 Aar ved Garnisonerne og 2 Aar som Leir- eller Kantonnementsøvelser, ere iaar afholdte ved Garnisonerne i det i allerhøjeste Anord. ming af 31te Marts 1882 bestemte Tidsrum fra 3die September til 2den Oktober. I Slutningen af Øvelsestiden har der af de i Kjøbenhavn garnisonerende Afdelinger, af hvilke 4de og 17de Bataillon under hele Øvelsestiden have været udlagte i Kantonnement, været afholdt samlede Øvelser foran og ved Kjøbenhavns Fæstningsværker.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Efter afholdt Afgangsprøve i April Maaned afgik et Antal af 20 Elever, 16 til Artilleriet, 3 til Ingenieurkorpset og 1 til Forpleiningskorpset. Der optoges derefter et Antal af ialt 15 nye Elever.

[ocr errors]

. - ... " . - Ældste Klasse. *. Klassens 45 Elever, 42 af Hæren og 3 af Flaaden, afgik efter afholdt Prøve den 31te Marts fra Skolen. " Den 6te Oktober optoges som Elever 30 Premierlieutenanter af Hæren. deraf 11 i et med allerhøjeste Bemyndigelse ved Siden af Artilleriafdelingen oprettet etaarigt Kursus for Premierlieutenanter af Artilleriet, og 4 Sekondlieutenanter af Flaaden, hvorhos det tillodes 1. Sekondlieutenant af den Kongelige siamesiske Hær at indtræde som Elev i Klassens Ingenieurafdeling. 1 Elev er senere efter eget Ønske afgaaet fra Skolen.

Næstældste Klasse.

De i 1889 bestaaede Sekondlieutenanter, der ikke tidligere havde opnaaet Forfremmelse, ere udnævnte til Premierlieutenanter, nemlig den 23de December 1889 4 i Fodfolket, den 22de Januar 1890 1 i Fodfolket og den 26de Marts 1890 1 i Fodfolket.

Efter tilendebragt Prøve i Marts Maaned afgik ældste Afdelings bestaaede Elever, 7 Sekondlieutenanter og 14 Menige, efterat de Menige vare blevne udnævnte til Sekondlieutenanter, til 6 Maaneders praktisk Tjeneste ved Troppeafdelingerne; 1 Elev, Sekondlieutenant, der ved Sygdom var forhindret i at deltage i Prøven, bestod denne senere og afgik i Slutningen af April Maaned til 6 Maaneders praktisk Tjeneste ved Fodfolket; den 1ste Oktober udnævntes 13 af dem til Premierlieutenanter, 11 i Fodfolket, 1 i Rytteriet, og 1 i Artilleriet; endvidere udnævntes den 1ste November 1 til Premierlieutenant i Fodfolket og den 29de November 1 til Premierlieutenant i Fodfolket.

Den 6te Oktober optoges 4 Sekondlieutenanter og 18 Menige som Elever. Yngste Klasse.

Af Klassens 20 Elever ere i Aarets Løb 3 Sekondlieutenanter efter eget Ønske afgaaede fra Skolen, Og det er tilladt 3 andre Sekondlieutenanter at indtræde som Elever i Klassen.

Ride- og Beslagskolen.

Efter afholdt Prøve er der i Oktober afgaaet 1 Premierlieutenant og 4 Underofficerer af Rytteriet og 1 Premierlieutenant og 2 Underofficerer af Artilleriet. Fra Udgangen af Oktober er der tilgaaet 1 Premierlieutenant af Rytteriet og 1 af Artilleriet samt 6 Underofficerer, 4 af Rytteriet og 2 af Artilleriet, som Elever.

Skydeskolen.

Til at gjennemgaa Skolens almindelige Kursus blev der fra den 1ste Februar beordret 14 Premierlieutenanter og 14. Underofficerer af Fodfolket samt 2 Underofficerer af Flaaden. I det udvidede Kursus blev der i Midten af Juli optaget 3 Premierlieutenanter og 6 Underofficerer af Fodfolket samt fra Slutningen af September 2 Underofficerer af Flaaden.

I et Instruktionskursus for Kapitainer, som med dertil indhentet allerhøjeste Bemyndigelse er afholdt fra den 21de Juli til den 28de August, istedetfor som i Planen for Skydeskolen bestemt i 1/2 Maaned fra den 1ste September, er der beordret 8 Kapitainer af Fodfolket og 2 Ritmestre af Rytteriet.

I et Repetitionskursus for Skydelærere, hvilket med dertil indhentet allerhøjeste Bemyndigelse er afholdt fra 1ste til 3lte August, istedetfor som i Planen for Skydeskolen bestemt fra den 15de September til den 15de Oktober, beordredes 18 Underofficerer af Fodfolket, 1 af Rytteriet og 1 af Artilleriet.

Gymnastikskolen.

Af de Elever, der i forrige Aar vare optagne i Skolens Kompagnilærerkursus, optoges ved Udgangen af April Maaned 13 Underofficerer af de forskjellige Vaaben i Skolens Gymnastiklærerkursus, de øvrige Elever afgik til Tjeneste ved deres Afdelinger.

Den 30te August afgik Eleverne i Gymnastiklærerkursus' ældste Afdeling, 1 Premierlieutenant, 10 Underofficerer af de forskjellige Vaaben og 1 Underofficer af Flaaden, til Tjeneste ved deres Afdelinger.

I Skolens Repetitionskursus, fra den 8de til 27de Oktober, optoges 31 Underofficerer af Hæren.

I Skolens Kompagnilærerkursus optoges den 1ste November 5 Premierlieutemanter af Fodfolket, 46 Underofficerer af de forskjellige Vaaben og 3 Underofficerer af Flaaden.

Sekondlieutenantskolerne.

I disse bestode et Antal af 95 Underofficerer og Underkorporaler, nemlig 67 af Fodfolket, 7 af Rytteriet, 11 af Feltartilleriet, 6 af Fæstningsartilleriet og 4 af Ingenieurkorpset, Prøven. Heraf bleve 71, der havde ønsket at antages til frivillig Tjeneste, udnævnte til Sekondlieutenanter, nemlig 48 i Fodfolket, 7 i Rytteriet, 13 i Artilleriet og 3 i Ingenieurkorpset. Desuden bleve i Aarets Løb 1 Korporal og 25 Underkorporaler, der tidligere havde bestaaet Prøven fra Skolerne, udnævnte til Sekondlieutenanter, 15 i Fodfolket, 1 i Rytteriet, 8 i Artilleriet og 2 i Ingenieurkorpset.

Signal- og Pionerskole.

Ved Ingenieurregimentet oprettedes der fra den 12te Mai til den 21.de Juni en saadan Skole for at uddanne et Antal Befalingsmænd af Hæren til at kunne fungere som Lærere i Signaltjenesten ved deres Afdelinger og til at kunne forestaa Udførelsen af de almindeligst forekommende Pionerarbeider m. v.

I denne Skole beordredes der 6 Kapitainer og 5 Premierlieutenanter af Fodfolket, 2 Ritmestre og 2 Premierlieutenanter af Rytteriet og 11 Underofficerer af Fodfolket.

« ForrigeFortsæt »