Billeder på siden
PDF
[blocks in formation]

Uddrag

af

den gjældende Rangfølge

for

Krigsministeriets og Hærens Vedkommende.

Første klasse. 4. Krigsministeren. 10. Generallieutenanter.

Anden Klasse. 1. Storkors af Dannebroge. 5. Generalmajorer (Generaler), Direktøren for Krigsministeriet, Chefen for Hs.

Maj. Kongens Adjutantstab, saalænge han i denne Stilling forbliver. 12. Departementschefer i Krigsministeriet, Generalauditøren, Generalintendanten, Stabslægen.

Tredie Klasse. 3. Oberster.

Oberstlieutenanter, Stabsintendanter, Overlæger af ældste Lønningsklasse, Stabsdyrlægen, Hs. Maj. Kongens tjenestegjørende Adjutanter, saalænge de i denne Stilling forblive, Hs. kgl. Høihed Kronprindsens tjenestegjørende Adjutant, saalænge han i denne Stilling forbliver.

Fjerde klasse. 3. Kontorchefer i Krigsministeriet.

Femte Klasse. 3. Kapitainer og Ritmestre af Linien, Overintendanter, de Overlæger, der ikke

henhøre til ældste Lønningsklasse, Rustmesteren. 4. Kapitainer og Ritmestre af Forstærkningen, Auditører, Intendanter af ældste

Lønningsklasse, Korpslæger af ældste Lønningsklasse, Overdyrlæger, Fabrikøren ved den militære Klædefabrik.

Sjette Klasse. 4. Probermesteren ved Artilleriet, Kontroløren og Regnskabsføreren ved den militære Klædefabrik.

Syvende Klasse. 3. Premierlieutenanter, Intendanter, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse, Korpslæger, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse.

Ottende Klasse. 3. Korpsdyrlæger, Hærens øvrige Officianter, Maaleren ved den militære Klæde

fabrik.

Stedfundne Udkommandoer af Officerer m. Fl. til Udlandet

: i Aaret 1890.

Den 26de Februar. Kapitain af Ingenieurkorpset C. D. N. Nøkkentved paa en Reise paa C. 3 Maaneder til Tydskland, Holland og Sverrig for at giøre sig bekjendt med forskjellige Vandbygningsarbeider, Jernbaneanlæg, Kasernebygninger m. m.

Den 16de April. Kapitain af Generalstaben P. W. Hammer paa en Reise paa c. 3 Maaneder for sin militære Uddannelses Skyld.

Den 30te April. Kapitain af Fodfolkets Forstærkning P. E. M. Ramsing paa en Reise til Italien for at overvære den internationale Skyttefest, som fra den 5te til den 17de Mai afholdtes i Rom.

Den 7de Mai. Kapitain af Artilleriet H. L. H. Tuxen og Premierlieutenant af Artilleriet N. E. Lomholt paa en Reise paa c. 2 Maaneder til Essen for at foretage de kontraktmæssige Prøver m. m. med en Del hos Firmaet Fried. Krupp bestilt Materiel.

Den 19de Juni. Oberstlieutenant af Ingenieurkorpset E. J. Sommerfeldt paa en Rejse paa c. 3 Uger til Belgien for at bese nogle nye Befæstningsanlæg og Pandserkonstruktioner.

Den 23de Juni. Oberstlieutenant af Artilleriet W. H. O. Madsen og Kapitain af Artilleriet V. S. J. Raabye paa en Reise paa c. 4 Uger til England for at indhente Oplysninger om Artillerimateriel m. m.

Den 18de Juli. Stabslæge J. C. Møller, Overlægerne J. P. Jørgensen og H. G. Byberg samt Korpslæge H. C. von Harten paa en Reise til Tydskland for at overvære den 10de internationale medicinske Kongres, som fra den 4de til den 9de August afholdtes i Berlin.

Den 4de August. Oberstlieutenant af Artilleriet M. F. L. Bentzon paa en Reise til Frankrig for at overvære de større Øvelser.

Den 4de August. Kapitain af Ingenieurkorpset J. F. Brandt og Kapitain af Artilleriet S. 0. R. Meyer paa en Reise paa 3 à 4 Uger til Frankrig for i St. Chamond at overvære Forsøg med Pandserkonstruktioner og for at foretage de kontraktmæssige Prøver med to sammesteds bestilte Forsvindingstaarne.

Den 25de August. Kapitain af Artilleriet H. L. H. Tuxen og Premierlieutenant af Artilleriet N. E. Lom holt paa en Reise til Sverrig i teknisk Øiemed.

Den 22de September. Premierlieutenant af Artilleriet H. P. Petersen paa en Reise paa c. 4 Uger til Düren for at modtage et der bestilt Parti Skydebomuld.

Den 5te November. Ritmester af Rytteriet J. C. E. Moe paa en Reise paa c. 1 Maaned for at gjøre sig bekjendt med Rytterhestens Behandling i fremmede Stater.

De større Øvelser i 1890.

De større Øvelser, som i Henhold til Hærloven i hver 4 paa hinanden følgende Aar afholdes 2 Aar ved Garnisonerne og 2 Aar som Leir- eller kantonnementsøvelser, ere jaar afholdte ved Garnisonerne i det i allerhøieste Anord. ning af 31te Marts 1882 bestemte Tidsrum fra 3die September til 2den Oktober. I Slutningen af Øvelsestiden har der af de i Kjøbenhavn garnisonerende Afdelinger, af hvilke 4de og 17de Bataillon under hele Øvelsestiden have været udlagte i Kantonnement, været afholdt samlede Øvelser foran og ved Kjøbenhavns Fæstningsværker.

« ForrigeFortsæt »