Billeder på siden
PDF
ePub

Oversigt

over

Legater og Donationer, der bortgives af eller gjennem Krigsministeriet.

Benævnelse.

Portioners
Størrelse og Til Fordel for hvem.

Antal.

Anmærkning.

gat 1.

Oberst v. Kalckreutz's Legat. 10 Portioner Aldrende, trængende, Bortgives af Kongen

à 200 Kr. og veltjente afskedi- efter Forslag af de 4 aarlig gede Officerer af ældste Legatarer.

Landmilitæretaten.
Generallieutenant v. Sundts Le- 2 Portioner Officerer med Hustru

à 120 Kr.
og Børn at forsørge,

Legatet træder først i aarlig.

Virksomhed efter de af og med Pension

Stifteren indsatte Le600—1000 Kr.

gatarers Død. 2.

2 Portioner

Officersdøttre. à 80 Kr.

aarlig. Frøken Pfluugs Legat......

1 Portion,

Et ubemidlet, ugift,
Renten af over 25 Aar gammelt

Ligeledes.
4000 Kr. Fruentimmer af Of-

ficerstanden.

General Friboes eventuelle Fri

boliger i Lyngby.....

2 Friboliger.

Ligeledes.

Officersenker, fortrinsvis af Familien.

Generalmajor v.Ohmes Legat... 14 Portioner Fattige Officersdøttre Bortgives af Kongen.

à 65 Kr. til deres fyldte 18de
aarlig.

Aar.
Overauditør Skrikes Legat..... 1 Portion Opdragelseshjælp for Bortgives efter Krigs-

paa 70 Kr.,
faderløse Off.-Børn,

ministeriets Forslag af 1 paa 36 Kr.

do. Underoff.- Stifteren og efter denbørn til deres 18de nes Død af Ministeriet.

Aar. 1 paa 70 Kr.

For ældre, faderløse

Off.-døttre.

2 à 36 Kr. do. do. Underoff.Generalauditør A. W. Scheels

aarlig

døttre. Gave for afdøde Officerers Enker og ugifte Døtre...... 2 Portioner Officersenker og for- Bortgives af Krigsmini

à 80 Kr. ældreløse, ugifte Of- steriet.
aarlig. ficersdøttre over 40

Aar gamle. Justitsraad Zingelmanns Legat. 1 Portion Værdige, trængende Legatet træder først i aa 105 Kr. Enker efter, eller ugifte

Virksomhed efter de af Døttre af en afdød Stifteren indsatte Le

Linieofficer. gatarers Død.

Benævnelse.

Portioners
Størrelse og Til Fordel for hvem.

Antal.

Anmærkning

Moritz Unna's og Hustru Beate 10 Portioner, Værdige Enker eller | Bortgives af KrigsminiSalomonsens Legat. nemlig 6 for forældreløse Børn af steren og Marinemini

steren. Renterne opLandetaten, 4 Kapitains-, Ritmestersfor Søetaten.

lægges paa Grund af og Kapitainlieute

testamentariske Forbenantsklassen. hold indtil videre til

Kapitalens Forøgelse. J. W. Heymanns og Hustrus 6 Friboliger. 5 for Officersenker Bortgives af KrigsminiStiftelse for Officersenker.

og 1 for en gift In

steriet.
valid eller gift afske-
diget Underofficer

som Inspektør. Præsten Hebers og Hustrus Legat. 3 Portioner Enker efter Officerer Bortgives af Krigsmini

à 134—40 Kr. fra Majorer til Pre- steriet. 1 af Portionerne aarlig. mierlieutenanter, helst oppebæres endnu af en af

af Artilleriet. Stifteren indsat Legatar. Generalmajor Vogts Legat. 1... 4 Portioner Værdige, trængende

à omtr. 100 Kr. Landofficers Enker
aarlig.

eller Døttre.
2...

5 Portioner Værdige, trængende, à omtr. 80 Kr. afskedigede Under- Legatet træder først i aarlig. officerer og Under

Virksomhed efter en af officers Enker, for

Stifteren indsat Legatrinsvis af 7de Batl., tars Død. derefter af 3die Batl., subsidiært af andre

Afdelinger. Oberst v. Hvebergs Understøt- omtr. 40 Por- Ugifte, værdige, træn- Legatet træder førsti Virktelseslegat ...

tioner à 80

gende, 40 Aar gamle somhed naar de af StifterKr. aarlig. Døttre af Landoffice- inderne, Frøknerne Hve

berg, 'indsatte Legatarer rer af Armeens Linie.

samtlige ere traadte til Nydelse og Afgang blandt

disse derefter sker. Baronesserne Maria og Louise 4 Portioner

2 af Portionerne til Bortgives af Krigsminiv. Eggers Legat.

falde trængende, vær-
à 56 Kr.

steriet.
dige Enker efter Land-
aarlig. officerer og 2 af Por-

tionerne trængende,
værdige Enker efter

Søofficerer.
General Wilsters Legat....... | 1 Portion paa En Officersenke.

Legatet træder først i omtr. 488 Kr.

Virksomhed efter de af 1 paa omtr. En ugift faderløs Dat

Stifteren indsatte Le244 Kr. ter af en Officer.

gatarers Død. 1 paa omtr.

Vexelvis en Enke 244 Kr. eller ugift Datter af

en Underofficer. From Møllers Legat....

8 fuldstæn- Uformuende, ugifte Bortgives af Krigsminidige Portioner Døttre af afdøde, hæ- steriet efter de nuvæpaa 200 Kr. derlig tjente Officerer rende Legatarers sucog 1 ufuld

eller med dem i Klasse cessive Afgang. stændig Por- staaende Embedsmænd

tion. af den danske Arme.

[blocks in formation]

Uddrag

af

den gjældende Rangfølge

for

Krigsministeriets og Hærens Vedkommende.

Første klasse. 4. Krigsministeren. 10. Generallieutenanter.

Anden Klasse. 1. Storkors af Dannebroge. 5. Generalmajorer (Generaler), Direktøren for Krigsministeriet, Chefen for Hs.

Maj. Kongens Adjutantstab, saalænge han i denne Stilling forbliver. 12. Departementschefer i Krigsministeriet. Generalauditøren, Generalintendanten, Stabslægen.

Tredie Klasse. 3. Oberster. 9. Oberstlieutenanter, Stabsintendanter, Overlæger af ældste Lønningsklasse,

Stabsdyrlægen, Hs. Maj. Kongens tjenestegjørende Adjutanter, saalænge de i denne Stilling forblive, Hs. kgl. Høihed Kronprindsens tjenestegjørende Adjutant, saalænge han i denne Stilling forbliver.

Fjerde Klasse. 3. Kontorchefer i Krigsministeriet.

Femte Klasse. 3. Kapitainer og Ritmestre af Linien, Overintendanter, de Overlæger, der ikke

henhøre til ældste Lønningsklasse, Rustmesteren. 4. Kapitainer og Ritmestre af Forstærkningen, Auditører, Intendanter af ældste

Lønningsklasse, Korpslæger af ældste Lønningsklasse, Overdyrlæger, Fabrikøren ved den militære Klædefabrik.

Sjette Klasse. 4. Probermesteren ved Artilleriet, Kontroløren og Regnskabsføreren ved den militære Klædefabrik.

Syvende klasse. 3. Premierlieutenanter, Intendanter, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse, Korpslæger, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse.

Ottende Klasse. 3. Korpsdyrlæger, Hærens øvrige Officianter, Maaleren ved den militære Klæde

fabrik.

Stedfundne Udkommandoer af Officerer m. Fl. til Udlandet

i Aaret 1890.

Den 26de Februar. Kapitain af Ingenieurkorpset C. D. N. Nøkkentved paa en Reise paa c. 3 Maaneder til Tydskland, Holland og Sverrig for at giøre sig bekjendt med forskjellige Vandbygningsarbeider, Jernbaneanlæg, Kasernebygninger m. m.

Den 16de April. Kapitain af Generalstaben P. W. Hammer paa en Reise paa c. 3 Maaneder for sin militære Uddannelses Skyld.

Den 30te April Kapitain af Fodfolkets Forstærkning P. E. M. Ramsing paa en Reise til Italien for at overvære den internationale Skyttefest, som fra den 5te til den 17de Mai afholdtes i Rom.

Den 7 de Mai. Kapitain af Artilleriet H. L. H. Tuxen og Premierlieutenant af Artilleriet N. E. Lomholt paa en Reise paa c. 2 Maaneder til Essen for at foretage de kontraktmæssige Prøver m. m. med en Del hos Firmaet Fried. Krupp bestilt Materiel.

Den 19de Juni. Oberstlieutenant af Ingenieurkorpset E. J. Sommerfeldt paa en Rejse paa c. 3 Uger til Belgien for at bese nogle nye Befæstningsanlæg og Pandserkonstruktioner.

Den 23de Juni. Oberstlieutenant af Artilleriet W. H. O. Madsen og Kapitain af Artilleriet V. S. J. Raabye paa en Reise paa c. 4 Uger til England for at indhente Oplysninger om Artillerimateriel m. m.

Den 18de Juli. Stabslæge J. C. Møller, Overlægerne J. P. Jørgensen og H. G. Byberg samt Korpslæge H. C. von Harten paa en Reise til Tydskland for at overvære den 10de internationale medicinske Kongres, som fra den 4de til den 9de August afholdtes i Berlin.

« ForrigeFortsæt »