Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Oberster og Oberstlieutenanter.

Oberst Abraham Louis le Maire, (R.* D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (F.E.L.4.), Chef for den topografiske Afdeling.

Georg Carl Christian Zachariae, (R.*D.M.), (E.M.2.), (Pr.R.Ø.3.), (B.F.3.), Stabschef ved 2den Generalkommando. Oberstlieutenant Theodor Gudman Rohde, (R.*D.M.), (E.M.2.), (N.St.O.3.), (G.F.3.), Stabschef ved 1ste Generalkommando. Christian Frederik Frands Elias Tuxen, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), Chef for den taktiske Afdeling.

Kapitainer eller Ritmestre.

60.

71.

Kapitain Peter Waldemar Hammer, (R.*), (E.M.2.), til Tjeneste i Krigsministeriet. 124. Lauritz Christian Lunn, (R.*), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (B.F.4.'), (F.E.L.5.), Souschef ved 1ste Generalkommando.

Johan Ludvig Carl Julius Thræn, Overintendant, tillige ved Forpleiningskorpsets Stab. Premierlieutenant ved 2. Bat. Johannes Ivar Jørgensen, fung. Intendant. 644. Overlæge F. C. C. M. Lunding, (R.*), (E.M.2.), (G.F.4.), og Reservelæge Dr. med. H. Adsersen ved Livgarden besørge Lægetjenesten. Harald Frederik Valdemar Selsted, (R.*), Depotforvalter ved den topografiske Afdeling.

141.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Officerer til Raadighed for Korpset og til forskjellig Tjeneste.

Oberst Frederik Peter August Wilhelm
Tobiesen, (R.*D.M.), (E.M.2.), (Rum.
Kr.3.), Chef for Officerskolen.
Oberstlieutenant Christian Ditlev Nielsen
Nøkkentved, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.
Sv.3.), (F.E.L.5.), Lærer ved Officerskolen,
tillige Chef for 2den Ingenieurdirektion.
Kapitain Valentin Emil Tychsen, (R.*),
(F.M.), (S.Sv.3.), (N.St.O.3.), (R.St.A.3.),
(G.F.4.), (F.Æ.L.5.), (B.L.5.), Lærer ved
Officerskolen, tillige Stabschef.
Peter Hansen, (R.*).

Carl Emil Hedemann, Lærer ved Offi-
cerskolen, Bibliothekar, teknisk Revi-
sor, tillige Sekretær i Korpsets tek-
niske Komite.

45.

98.

115.

128.

271.

[blocks in formation]

44. 128.

Kapitainer af Forstærkningen.

195.

[blocks in formation]

Den tekniske Komite.

1. Ordinære Medlemmer:

Oberst Christian Modest Müller, (R.*

D.M.), (E.M.2.), Formand.

Kapitain Peter Hansen, (R.*).

Axel Thortsen, (R.*).

Carl Emil Hedemann, Sekretær. 271.

2. Extraordinære Medlemmer:

a. Af Ingenieurkorpset:

Oberstlieutenant Christian Ditlev
Nielsen Nøkkentved, (R.*D.M.),
(E.M.2.), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), Lærer
i Civilbygningskunst i Officerskolens
ældste Klasse.
Kapitain Valentin Emil Tychsen,
(R.*), (F.M.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.),
(R.St.A.3.), (G.F.4.), (F.Æ.L.5.), (B.
L.5.), Lærer i Krigsbygningskunst i
Officerskolens ældste Klasse.

b. Af andre Vaaben og Korps:

Oberstlieutenant Frederik August
Hartvig Wagner, (R.*D.M.), (E.M.
2.), (F. Æ. L.5.), af Artilleriet.
Kapitain Heinrich Wilhelm Thue-
recht Gerstenberg, (R.*), (E.M.
2.), af Fodfolket.

Ritmester Hans Peter Egede Lund,
(Pr.Kr.3.), af Rytteriet.

Korpslæge, Dr. med. Heinrich Christian
von Harten, (R.*), af Lægekorpset.
Korpsdyrlæge Gustav Frederik We-
string, (R.*), af Dyrlægekorpset.

Officerer udenfor Numer.

98.

[blocks in formation]

115.

(S.N.3.). (Br.R.3.), (F.Æ.L.4.). Gouverneur for de dansk-vestindiske Øer. Kapitain Christian Wilhelm Meyer, (R.*), Kontorchef i Krigsministeriet.

46.

215.

84.

af Forstærkningen Anders Borch Reck. 410. Premierlieutenant Anders Peter Jørgen

171.

sen, tjenestegjørende ved den vestindiske Hærstyrke.

478.

220.

[ocr errors]
[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »