Billeder på siden
PDF

Pr.R.0.1.2*2.3.4. ...... Preussiske Røde Ørns-Orden: Ridder af Iste Klasse, af 2den Klasse med

eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse. Pr.Kr.1.2. *2.3.4. ....... - Krone-Orden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden Stjerne,

3die og 4de Klasse. Rum.S.1.2.3.4.5. ....... Rumænske Stjerne-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. Rum.Kr.1.2.3.4.5....

Krone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. Rum.J.K.......

Jernkors-Orden. R.St.Andr.....

Russiske St. Andreas-Orden. R.A.N.....

Alexander Newsky-Orden. R.H.0.. .....

Hvide Ørn. R.W.1.2.3.4.

Wladimirs-Orden: Ridder af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. R.St.A.1.2.*2.3.4. ......

St. Anna-Orden: Ridder af lste Klasse, af 2den Klasse med eller

uden den Keiserlige Krone, af 3die og 4de klasse. R.Stan. 1.2.*2.3..

Stanislaus-Orden: Ridder af lste Klasse, af 2den Klasse med eller

uden den Keiserlige Krone og af 3die Klasse. R.r.K.

Fortjenesteorden: Det røde Kors. S.A.1.2.3.1 3.2 ......... Sachsiske Albrechts-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder af lste og

2den Klasse. S.E.H.1.2.3.4.5......... Hertugdømmerne Sachsens Ernestinske Husorden: Storkors, Storofficer,

Kommandør, Officer, Ridder. S.H.F.1.2.3.............. Sachsen-Weimarske Hvide Falke-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. S.T.1.2.3.4.5...... Serbiske Takowa-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder, S.Kr.1.2.3.4.5.......... Siamesiske Krone-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Sp.G.V..

Spanske Orden af den gyldne Vlies. SP.M.F.1.2.3.4..

-- Militær-Fortjeneste-Orden: 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. Stb.B.1

Storbritanniske Bath-Orden. S.Sph.

Svenske Seraphimer-Orden. S.CarlXIII..

Carl XIII's Orden. S.N.1.2.3..

Nordstjerne-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. S.Sv.1.21.22.3.32...

Sværd-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder af Iste og 2den Klasse. S.V.1.21.2.3. ..

Vasa-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse, Ridder. T.M.1.2.3.4.5. ......... Tyrkiske Medjidie-Ord T.0.1.2.3.4.5........... - Osmanie-Orden, Iste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse. U.St. Steph.1.2.3... ... Ungarske St. Stephans-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. W.Kr.1.2.3. ......

Würtembergske Krone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. O.F.J.1.2*.2.3. ........ Østerrigske Frantz Josephs-Orden: Storkors, Kommandør af Iste og den

Klasse, Ridder. 0.J.Kr.1.2.3...

Jernkrone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. Ø.L.1.2.3.........

Leopolds-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

De

De ved Officererne m. Fl. i Aldersordenslisterne anførte Tal angive Lønningsklasserne, hvortil de høre.

Forsaavidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den seneste anført øverst, den tidligere nederst.

Hæren.

Hans Majestæt Kongen er Høistbefalende over Hæren.
Hans Kongelige Høihed Kronprindsen er General udenfor Numer i Hæren.
Hans Majestæt Alexander III., Keiser af Rusland, er Æres-Oberst i Livgarden.
Hans Kongelige Høihed Albert Edward, Prinds af Wales, er Æres-Oberst i

Gardehusarregimentet.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Kapitain af Fodfolket Peter Frederik Møller, (N.L.3.), (S.Sv.32.), Adjutant.

Kapitain af Generalstaben Peter Waldemar Hammer, (R.*), (E.M.2.), tjenestegjørende.

124.

Sekretariat Justitsraad Christian Jørgensen Westergaard, (R. *D.M.),(E.M.1.2.),(S.N.3.), Fuldmægtig, Sekretær. Kapitain u. N. i Fodfolkets Forstærkning Gustav Johan Ludvig Feilberg, (R.*), (E.M.2.), Fuld. mægtig, Ministeriets Arkivar.

394. Ritmester Thorvald Wilhelm Christian von Irgens-Bergh, (R.*), (E.M.1.2.), (S.V.3.), Assistent. Kapitain ved 37. Bat. Henning Frederik Bilsted, (R.*), (E.M.2.), Assistent.

388.

1ste Departement.

| Kapitain ved 33. Bat. JoOberst u. N. i Fodfolket Frederik Ferdinand

han Christian Emil Marius Jacobi, (K.PD.M.), (E.M.1.2.), (Pr.Kr.2.), Bernth, (R. *), (E.M.2.), 370. (N.St.0.22.), (S.Sv.3.), Chef.

35. Lieutenant ved Kjøbenhavns ! Assistenter. Iste Kontor.

Væbnings 1. Bat. Andreas Trap Kapitain u. N. i Fodfolket Hans Andreas | Stybe,

993. Bache, (R.* D. M.), (E. M. 2.), (S. V.3.), Peter Schou, (F.Æ.L.5.), Chef.

151.

2det Kontor. Kapitain Eduard Madsen Jacob Have Chri

Overintendant u. N. Albert Philip Møller, stensen, Fuldmægtig.

(R. *), Chef.

Rasmus Øllgaard Nielsen, Fuldmægtig.

3die Kontor. Kapitain ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. 1 Kapitain u. N. i Artilleriet Hans ChriFrantz Gerhard Wortziger, Assistent, '

stian Hammer, Chef.

303. Ministeriets Regnskabsfører.

417 Premierlieutenant u. N. i Fodfolket Johan Hans Christian Obdrup, (E.M.1.), Assistent. Christian Blangstrup, Fuldmægtig. 494.

Premierlieutenant ved Gardeh.-Regt. Ernst

Boeck, Kammerjunker, tjenestegjørende. 425. Bogholderkontor.

Ritmester Adam Valdemar Lillienskjold,(R.*),

(E.M.1.2.), Assistent. Overintendant, Krigsassessor Hans Jacob Wilhelm

Lindeburg, (R.*), fung. Chef.
Intendant Frederik Carl Christian Caspersohn,

4de Kontor. (E.M.2.), tillige ved Kjøbenhavns Væbning. Kapitain u. N. i Ingenieurkorpset Christian Kapitain ved Kbhvas. Væbn. 1

Wilhelm Meyer, (R.“), Chef.

215. Bat. Julius von Jessen,

Frederik Marius Calmer, Fuldmægtig (R.*), (E.M.2.),

371. i Assistenter. i

Lieutenant ved Kjøbenhavns
Oluf Martin Emil Jørgensen,

Væbning Otto Carl Christian!
Larsen,

867.(

267 Assistenter. Norton Valdemar Kjerkgaard,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. 3die Revisionsdepartement.

(Ved kgl. Resolution af 14de Februar 1868 henlagdes „De militære Ministeriers Revision og Decision" under Finantsministeriet fra lste April 8. A. at regne. Ved Kgl. Resolution af 19de Juni 1888 forandredes Benævnelsen „De militære Ministeriers Revision og Decision“ til „3die

Revisionsdepartement“ fra 1ste Juli s. A, at regne.)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

man Dieterichsen. (E.M.2.),

militæer Medicinalrevisor.

III. Fordeling af Hærens Officerer og Lige

stillede m. Fl.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »