Billeder på siden
PDF

J.Chrysanth.l. ........ Japanesiske Chrysanthemum Orden.
J.S.1.2.3.4.5..............

opgaaende Sols Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. J.H.S.1.2.3.4.5. ........ - hellige Skats Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. K.L.1.2.3.4.5.6'.6'.6% .... Kongostatens Løveorden: Storkors, Storofficer. Kommandør, Officer,

Ridder, Guld., Selv., Bronzemedaille. K. E. S.......

Etoile de service. L.A.K.1.2.3.4.......... Lippeske Husorden, Æreskors af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. L E.Kr.1.2.3.4.5. ........ Luxemborgske Egekroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. M.S.Gr.1.2.2.3.4. ...... Meklenborg-Schwerinske Griforden: Storkors, Storkomitur, Komtur,

Æreskors, Ridder. M.S.E.M. ..

Erindringsmedaille. M.V.Kr.1.2.3.4. ........ Meklenborgske Husorden af den Vendiske Krone: Storkors, Storkomtur.

Komtur, Ridder. M.Dan.1.1.2.22.3. ...... Montenegrinske Danilo I Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder. N.G.L.1.2.3. ........... Nassauiske Husorden af den Gyldne Løve: Storkors. Kommandør, Ridder. N.F.1.2.3.4.............

- Militær- og Civilfortjenstorden: Storkors, Kommander,

Officer, Ridder.
N.L.1.2.3. ............. Nederlandske Løve Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
N.O.N.1.2.3.4.5. ........

Oranje-Nassau Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. N.St.0.1.21.29.3.3?..... Norske St. Olafs Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder af lste og 2den Klasse. N K.M...

Kroningsmedaille. O.H.&F.1.2.22.3.41.4... Oldenborgske Hus- og Fortjenstorden: Storkors, Storkomtur, Komtur,

Officer, Ridder af 1ste og 2den Klasse. P.T.&S.1.2.3........... Portugisiske Taarn. og Sværdorden: Storkors, Kommandor, Ridder. P.V.V.1.2.3. ...

Undfangelses Orden af Villa Viçosa: Storkors, Kommandør,

Ridder.

[ocr errors]

.4........

4.0.4.

......

P.Chr.1.2.3. ............

Christus Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. P.S.B.A.1.2.*2.3........

Sao Bento d'Aviz Orden: Storkors, Kommandør af Isto

og 2den Klasse, Ridder. Pr.S.Ø.... ....... Preussiske Sorte Ørns Orden. Pr.R.0.1.*1.2.*2.3.4.....

Røde Ørns Orden: Storkors, Ridder af lste Klasse, af 2den

Klasse med eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse. Pr.Kr.1.2.*2.3.4. .......

Kroneorden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden

Stjerne, 3die og 4de Klasse. Rum.Kr.1.2.3.4.5........ Rumæniske Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Rum.S.1.2.3.4.5. .. .....

Stjerneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Rum.J.K...........

Jernkors. R.St.Andr........

Russiske St. Andreas Orden. R.A.N. ...............

St. Alexander Newsky Orden. R.H.Ø. .....

Hvide Ørn. R.St.A.1.2.*2.3.4. .

St. Anna Orden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden

den kejserlige Krone, 3die og 4de Klasse. R.St.Stan.1.2.* 2.3. .....

St. Stanislaus Orden: lste Klasse, 2den Klasse med eller

uden Stjerne og 3die Klasse. R.W.1.2.3.4.............

Wladimir Orden: 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse.

Erindringsmedaille for den russisk japanske Krig. S.A.1.2.3.3............ Sachsiske Albrechts Orden: Storkors, Kommandør, Ridder af 1ste og

2den Klasse. S.E.H.1.21.22.34.32. ..... Hertugdømmerne Sachsens Ernestinske Husorden: Storkors, Komtur

af lsie og 2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse. S.H.F.1.2.3. ........... Sachsen-Weimarske Hvide Falks Orden: Storkors, Kommandør,

Ridder.
S.T.1.2.3.4.5. ................. Serbiske Takowa Orden: Storkoro Stor

Serbiske Takowa Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. S.H.Ø.1.2.3.4.5. ........ - Hvide Ørns Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder: S.H.E.1.2.3.4.5. ........ Siamesiske Hvide Elefant Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og öte Klasse. S.M.Ch.........

Maha Chakkri Orden.
S.Kr.1.2.2.3.4.5. .......

Kroneorden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden
Stjerne, 3die, 4de, og 5te Klasse.

[ocr errors]

S.Jub.M............

Siamesiske Jubilæumsmedaille.
Sp.G.V. .............. Spanske Orden af den gyldne Vlies.
Sp.C.III.1.2.*2.3........

Carl III's Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder. Sp.I.K.1.2*.2.3. ........

Isabella den Katholskes Orden: Storkors, Kommandør af

1ste og 2den Klasse, Ridder. Sp.M.F.1.2.3.4. ........ Spanske militære Fortjenstorden: 4de, 3die, 2den og lste Klasse. Sp.E.M. ..

- Erindringsmedaille. Stb.Hb. ........

Storbritanniske Hosebaandsorden. Stb.B.1...

Bath Orden. Stb.St.M.&G.1.2.3......

St. Michaels og St. Georgs Orden: Storkors, Komman

dør, Ridder. Stb.V.1.2.3.4.5. ........

Victoria Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Officer, Ridder. Stb.K.M...

Kroningsmedaille. S.Sf. ...

Svenske Serafimerorden. S.Sv.1.2.22.31.32. ......

Sværdorden: Storkors, Kommandør af lste og 2den Klasse,

Ridder af Iste og 2den Klasse. S.N.1.21.22 3.

Nordstjerneorden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse. Ridder. S.V.1.21.22.31.32. .......

Vasa Orden: Storkors. Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder af lste og 2den Klasse. S.CarlXIII........

Carl XIII's Orden. S.N.Jub.E.T...........

Erindringstegn, stiftet i Anledning af Hans Majestæt Kong Oskar II

af Sverrig og Norges 25 Aars Regeringsjubilæum. T.N.I.1.2.3.4. ...............

Tunesiske Nichani Iftichar Orden: Storkors, Kommandør, Officer, Ridder. T.0.1.2.3.4.5. ..........

Tyrkiske Osmanieh Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse. T.M.1.2.3.4.5. .......... - Medjidieh Orden. U.St.Steph.1.2.3. ...... Ungarske St. Stephans Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. V.E.B.d. L.1.2.3.4.5...... Venezuelaske Orden El Busto del Libertador: Storkors, Storofficer,

Kommandør, Officer, Ridder. W.Fr.1.21.22.3.3....... Würtembergske Friedrichs Orden: Storkors, Komtur af 1ste og 2den

Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse.
Ø.J.Kr.1.2.3. .......... Østerrigske Jernkroneorden: Ridder af 1ste, 2den og 3die Klasse.
Ø.F.J.1.2.*2.3.4. .....

Frantz Josephs Orden: Storkors, Komtur af 1ste og 2den
Grad, Officer, Ridder.

De i de almindelige Aldersordenslister (for Officerers Vedkommende kun ved Liniens Kaptajner og Premierløjtnanter) anførte Forkortelser (A., I., St., St-9., G-k., G-9., Rsk., Sk., Sk-u.) angiver, at vedkommende har gennemgaaet nedennævnte Skoler og Kursus:

A.: Officerskolens ældste Klasses Artilleriafdeling.
I.:

Ingeniørafdeling,
St.:

Stabsafdeling.
St. (e.F.): -

(dog kun enkelte Fag, hvoriblandt

Krigskunst).
St-9.:

med geodætisk Uddannelse.
G-k.: Gymnastikskolens Kompagnilærerkursus.
G-9.

Gymnastiklærerkursus.
Rsk.: Ride. og Beslagskolen.
Sk.: Skydeskolens almindelige Kursus.

Sk-1.: Skydeskolens udvidede Kursus.

De i de almindelige Aldersordenslister ved Løjtnanter anførte Forkortelser (B., E., K.) angiver, at vedkommende er ansat henholdsvis som Batterichef, som Eskadronschef og som Kompagnichef i Forstærkningen. Det sammesteds anførte M. angiver, at vedkommende, der har aftjent sin Værnepligt, har stillet sig til Raadighed ved Mobilisering.

Det lille ved faste Officerer i de særlige Aldersordenslister anforte Ciffer angiver den Lønningsklasse, til hvilken vedkommende hører.

For saa vidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den senere anført over den tidligere.

[blocks in formation]

Hans Majestæt Kongen er højstbefalende over Hæren.
Hans Majestæt Edward VII, Konge af Storbritannien og Irland, er Æresobers

i Gardehusarregimentet.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Kaptajn ved 21. Bat. P. Pagh-Hansen, tjenstgørende.
Premierløjtnant ved Generalstaben T. J. Wøris høffer, tjenstgørende.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Remontekommissionen.

Det militære Klædeoplag. Oberst af Rytteriet H. P. Egede. Lund,

Intendant W. H.C. Jürgensen, Forvalter. O 1. (K.? D.M.), Formand.

B 12.
Ritmester af Rytt. F. J. C.
G. Zeemann,
E 98.

Den militære Hallekommission.
Premierløjtnant ved Gardeh..

Medlemmer. '; Oberstløjtnant Peter Hansen,
Regt. E. V. Jøhnke, G 91.
Overdyrlæge ved 2. Art.-Regt.

(R.*D.M.), (N.St.0.3."), J. Malmgreen,

U 4.

Ritmester af Forstærknin

gen C. J. Teisen, (R.*), F 37. Den militære Klædefabrik.

Medlemmer.

Kaptajn, Grosserer William
Gustav Franck, (R.*D.M.), Fabrikør.

Hakon Ammon Børresen,
Alfred Christian August, (D.M.R. *), (E.M.2.), ki (R.*), E.M.2.).
Kontrolør og Regnskabsfører.

Klædefabrikant I. Johnsen,
Ludvig Herman Yhman, Maaler.

Grosserer V. Albeck, Suppleant.

II. 3die Revisionsdepartement.

(Ved kgl. Resolution af 14%, 1868 henlagdes „De militære Ministeriers Revision og Decision“ under Finansministeriet fra /4 1868 at regne. Ved kgl. Resolution af 1966 1888 forandredes Benævnelsen „De militære Ministeriers Revision og Decision“ til „3die Revisionsdepartement“

fra ", 1888 at regne.)

Frederik Peter Hiort-Lorenzen, (R.*),

2det Revisionskontor. Chef.

Carl Smidth, Chef.

Frederik Carl Christian Hansen: a. 1ste Revisionskontor.

Ross,

mægtige. Carl Frederik Lassen, Chef.

Peter Olaf Rögind, Detlef Georg Ludvig Lindberg, (Fuld

Maximilian Viale,

y Assistenter. Alfred Ernst Theodor Scheibel, I mægtige. On

Olaf Winding-Sørensen, I
Alfred Sahlertz,
Balle Clausen Gad,

Assistenter.

Cand. pharm. Frantz Johan Anton Hlatky,

militær Medicinalrevisor.

« ForrigeFortsæt »