Billeder på siden
PDF

J.Chrysanth.l Japanesiske Chrysanthemum Orden.

J.S.1.2.3.4.5 — opgaaende Sols Orden: Storkers, Storofficer, Kommander,

Officer, Ridder.

J.H.S.1.2.3.4.5 — heilige Skats Orden: Storkors, Storofficer. Kommandor,

Officer, Ridder.

K.L.1.2.3.4.5.61.6».6:1 Kongostatens Leveordon: Storkors, Storofficer. Kommander, Officer,

Ridder, Guld-, Selv-, Bronzemedaille. K. E. S — Etoile de service.

L.M.K. 1.2.3.4 Lippeske Husorden. .âîreskors af Iste, 2den, 3die og 4de Klasse.

L.E.Kr.1.2.3.4.5 Luxemborgske Egekroneorden: Storkors, Storofficer, Kommander.

Officer, Ridder.

M.S.G-r.1.2.42.3.4 Meklenborg-Schwerinske Griforden: Storkors. Storkomtur, Komtur.

jEreskors, Ridder. M.S.E.M — Erindringsmedaille.

M.V.Kr.1.2.3.4 Meklenborgske Husorden af den Vendiske Krone: Storkors, Storkomtur.

Komtur, Ridder.

M.Dan.I.1.2,.2,.3 Montenegrin,ske Danilo I Orden: Storkors, Kommander af lste og 2den

Klasse, Ridder.

N.G.L.1.2.3 Nassuuiske Hueorden af den Gyldne Leve: Storkors.Kommander,Ridder.

N.F.1.2.3.4 — Militœr og Civilfortjenstorden: Storkors, Kommander.

Officer. Ridder.

N.L.1.2.3 Nederlandske Leve Orden: Storkors. Kommandor. Ridder.

N.O.N. 1.2.3.4.5 — Oranje-Nassau Orden: Storkors, Storofficer. Kommander.

Officer, Ridder.

N.St.O.1.2l.2,.3'.3» Norske St. Olafs Orden: Storkors, Kommander af lste og 2den Klasse.

Ridder af lste og 2den Klasse. N K.M — Kroningsmedaille.

O.H.&F.1.2'.2'.3.4l.4'... Oldenborgske Hus- og Foitjenstorden: Siorkors. Storkomtur, Komtur,

Officer, Ridder af lste og 2den Klasse.

P.T.&S. 1.2.3 Portugisiske Taarn- og Svœrdorden: Storkors, Kommander, Ridder.

P.V.V. 1.2.3 Undfangelses Orden afVilla Viçosa: Storkors. Kommander,

Ridder.

P.Chr.1.2.3 - Christus Orden: Storkors, Kommander, Ridder.

P.S.B.A.1.2.*2.3 — Sao Bento d'Aviz Orden: Storkors, Kommander af lsto

og 2den Klasse, Ridder. Pr.S.0 Preussiske Sorte 0rns Orden.

Pr.R.0.1.*1.2.*2.3.4 - Rede 0rns Orden: Storkors, Ridder af lste Klasse, af 2don

Klasse med eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse.

Pr.Kr.l.2.*2.3.4 - Kroneorden: lste Klasse, 2den Klasse med eller uden

Stjerne, 3die og 4de Klasse.

Rum.Kr.1.2.3.4.5 Rumœniske Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommander, Officer,

Ridder.

Rum.S.1.2.3.4.5 — Stjerneorden: Storkors, Storofficer, Kommander, Officer,

Ridder.

Rum.J.K —' Jernkors.

R.St.Andr Russieke St. Andreas Orden.

R.A.N — St. Alexander Newsky Orden.

R.H.0 - Hvide 0rn.

R.St.A.1.2.*2.3.4 — St. Anna Orden: lste Klasse, 2den Klasse med eller uden

den kojserlige Krone, 3die og 4de Klasse.

R.St.Stan.l.2.*2.3 - St. Stanislaus Orden: lste Klasse, 2den Klasse med eller

uden Stjerne og 3die Klasse.

R.W.1.2.3.4 Wladimir Orden: lste, 2den, 3die og 4de Klasse.

R.E.M — Erindringsmodaille for den russisk japanske Krig.

S.A.1.2.3'.32 Sachsiske Albrechts Orden: Storkors, Kommander, Ridder af lste og

2den Klasse.

8.ЕЛ.1.2,.2,Л1.8" Hertugdemmerne Sachsens Ernestinske Husorden: Storkors, Komtur

af lste og 2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse.

S.H.F.1.2.3 Sachsen-Weimarske Hvide Falks Orden: Storkors, Kommander,

Ridder.

S.T.1.2.3.4.5 Serbiske Takowa Orden: Storkors, Storofficer, Kommander, Officer,

Ridder.

SH.0.1.2.3.4.5 — Hvide 0rns Orden: Storkors, Storofficer, Kommander, Officer,

Ridder.

S.H.E.1.2.3.4.5 Siamesiske Hvide Elefant Orden: lste. 2den, 3die, 4de og 5te Klasse.

S.M.Ch — Maha Chakkri Orden.

S.Kr.l.2\2.3.4.5 - Kroneorden: lste Klasse. 2den Klasse med eller uden

Stjerne. 3die, 4de, og 5te Klasse.

S.Jub.M Siamesiske Jubilœumsmedaille.

Sp.G.V Spanske Orden af den gyldne Vlies.

Sp.0.III.1.2.*2.3 — Carl Ill's Orden: Storkors, Kommander af lste og 2den Klasse,

Ridder.

Sp.I.K.1.2*.2.3 — Isabella den Katholskes Orden: Storkors, Kommander af

lste og 2den Klasse, Ridder.

Sp.M.F.1.2.3.4 Spanske militœre Fortjenstorden: 4de, 3die, 2den og lste Klasse.

Sp.E.M — Erindringsmedaille.

Stb.Hb Storbritanniske Hosebaandsorden.

Stb.B.l - Bath Orden.

Stb.St.M.&G.1.2.3 - St. Michaels og St. Georgs Orden: Storkors, Komman

der. Ridder.

Stb.V.1.2.3.4.5 - Victoria Orden: Storkors, Kommander af lste og 2den

Klasse, Officer, Ridder.

Stb.K.M — Kroningsmedaille.

S.Sf. Svenske Serafimerorden.

S.Sv.l.2\22.3l.32 — Svœrdorden: Storkors, Kommander af lste og 2den Klasse,

Ridder af lste og 2den Klasse. S.N.1.2'.223 — Nordstjerneorden: Storkors, Kommander af lste og 2den

Klasse. Riddor.

З.УЛ.2'.2'.3'.32 - Vasa Orden: Storkors. Kommander af lste og 2den Klasse,

Ridder af lste og 2den Klasse. S.CarlXIII - Carl XIII's Orden.

S.tí.Jub.E.T . Erindringstegn, stiftet i Anledning af Hans Majestät Kong Oskar II

af Sverrig og Norges 25 Aars Regeringsjubilœum.

'Г.N.1.1.2.3.4 Tunesiske Nichani Iftichar Orden; Storkors, Kommander, Officer,Ridder.

T.O.l.2.3.4.5 Tyrkiske Osmanieh Orden: lste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse.

T.M.l.2.3.4.5 - Medjidieh Orden.

U.St.Steph.1.2.3 Ungarske St. Stephans Orden: Storkors, Kommander, Ridder.

V.E. 13.d.L.1.2.3.4.5 Venezuelaske Orden El Busto del Libertador: Storkors, Storofficer.

Kommander, Officer, Ridder.

W.Fr.l.2,.2,.3,.3' Würtembergske Friedrichs Orden: Storkors, Komtur af lste og 2den

Klasse. Ridder af lste og 2den Klasse.

0..I.Kr.l.2.3 Osterrigske Jernkroneorden: Ridder af lste, 2den og 3die Klasse.

0.FJ.1.2.*2.3.4 — Frantz Josephs Orden: Storkors, Komtur af lste og 2den

Grad, Officer, Ridder.

De i de almindelige Aldersordenslister (for Officerers Vedkommende kun ved Liniens Kaptajner og Premierlojtnanter) anferte Forkortelsor (A., I., St.. St—g., G-k., G—g., Rsk., Sk., Sku.) angiver, at vedkommende har gennemgaaet nedennœvnte Skoler og Kursus: A.: Officerskolens œldste Klasses Artilleriafdeling.

[ocr errors]

Rsk.: Ride- og Beslagskolen.

Sk.: Skydeskolens almindelige Kursus.

Sk—u.: Skydeskolens udvidede Kursus. De i de almindelige Aldersordenslister ved Lojtnanter anferte Forkortelser (B., E., K.) angiver, at vedkommende er ansat henholdsvis som Batterichef, som Eskadronschef og som Kompagnichef i Forstœrkningen. Det sammesteds anferte M. angiver, at vedkommende, der har aftjent sin Vœrnepligt, har stillet sig til Kaadighed ved Mobilisering.

Det lille ved faste Officerer i de sœrlige Aldersordenslister anferte Ciffor angiver den Lenningsklasse, til hvilken vedkommende herer.

For saa vidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden. er den senere anfert over den tidligere.

ti aeren.

Hans Majestœt Köngen er hejstbefalende over Hasron.

Hans Majestœt Edward VII, Eonge af Storbritannien og Irland, er .ffiresobers i Gardehusarregimentet.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Kaptajn ved 21. Bat. P. Pagh-Hansen, tjenstgerende. E 193

Premieilojtnant ved Generalstaben T. J. Worisheffer, tjenstg0rende. G 65.

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

IL 3die Eevisionsdepartement.

(Ved kgl. Resolution af "/, 1868 henlagdes ,De militœre Ministeriers Revision og Decision" under Finansministeriet fra '/4 1868 at regne. Ved kgl. Resolution af 1e/, 1888 forandredes Benœvnelsen ,De militœre Ministeriers Revision og Decision" til ,3die Revisionsdepartement''

fra Ч, 1888 at regne.)

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »