Billeder på siden
PDF
ePub

Undervisningsanstalter.

[blocks in formation]

Kaptajn af Ing.-Korpset H. C. Faber, (R.*), i Krigsbygningskunst.

E 59. L. A. Madsen, i alm. Bygnings. kunst.

82. af Fodfolket H. H. Bondo, (R.*), i Gymnastik

110. af Generalstaben J. P. V. F. Jacobi, i Krigskunst.

114. af Fodfolket E. Holten Nielsen, i Engelsk.

121. K. C. Rockstroh, i Tysk. - 162. af Ing.-Korpset N. F. Møhl, i tek. nisk Mekanik.

- 170. af Artilleriet R. Kall, i Krigskunst og Krigshistorie.

- 175. af Fodfolkets Forst. C. R. Kofoed. Jensen, (R.*), i Terraintegning og Ridsefjertegning.

F 28. Premierløjtnant af Artilleriet E. J. A. Klein i Matematik.

7. af Fodfolket 0. Bølck, i Matematik. 8. Auditor P. K. Diderichsen, i Retslære. L 5. Kontorchef, Cand. jur. & polit. Cordt Einar

Trap, i Statistik. Dr. phil. Hermann Heinrich Louis Schwa

nenflügel, i Historie. Professor Peter Oscar Qvirin Dahlberg, i

Geografi. Overlærer, Cand. mag. Christian Hyldgaard

Haunstrup, i Tysk. Cand. mag. Vilhelm Christian Frantz Ehren.

cron Müller, i Historie og Dansk. | Dr. phil. Poul Heegaard, i Matematik. Mag. scient. Einar Christian Saxtorph Biil.

mann, i Kemi. Mag. art. Carl Peder Casper Lundbye, i

Dansk.
Professor Pierre Oesterby, i Fransk.

C 40.

42.

43.

52.

58.

Skolens øvrige Lærere. Oberstløjtnant af Artilleriet N. V. S. Holbek, (R.*), i Fransk.

H. C. Hammer, (R.*), i Artilleri og Vaabenlære.

H. L. H. Tuxen, R.*D.M.), i Maskinlære og Teknologi. af Fodfolket E. Wolff, (R.*), i Krigs. kunst og krigshistorie.

M. J. Sand, (R.*), i Geodæsi, Topografi og Terraintegning. Kaptajn af Artilleriet L. J. M. Ernst, (R.*), i Naturlære.

af Fodfolket M. J. Darre, (R.*), i Topografi og Terraintegning. Kontorchef i Krigsministeriet, Kaptajn

u. f. N. i Ing.-Korpset A. Levinsen,

(R.*D.M.), i beskrivende Geometri. Kaptajn af Fodfolket T. Freiesleben,

(R."), i Hærordning. Tjenesteregle. ment og Fodfolkets Eksercits.

af Artilleriet N. E. Lomholt, (R.*), i Artilleri.

af Generalstaben A. G. Nyholm, (R.'), i Krigsbygningskunst.

E 12.

16.

26.

28.

52.

Midlertidig tjenstgørende. Premierløjtnant ved 9. Bat. H. A. L. Busch.

25. Bat. H. J. P. Jarmer.
13. Bat. S. Ryberg,

G 196.

225. 236.

58.

[blocks in formation]

Elever,
Ældste Klasse.

G Premierløjtnant ved 2. Art.-Bat. E. H. Jørgensen,

36. 11. Bat. C. A. Diechmann, 109. 1. Art.-Afd. C. J. C. Harhoff, 124. 18. Bat. S. S. M. L. Kyhl,

151. 9. Bat. H. D. Hansen,

164. 1. Art.-Afd. H. N. K. Rørdam, 183. 8. Bat. C. Jacobsen,

193. 17. Bat. C. V. Hoppe,

198. 6. Bat. C. F. Tretow. Loof, 199. 23. Bat. E. C. Hertel,

207. 4. Bat. H. L. E. Ringsted, 208. 14. Bat. J. V. Larsen,

215. Ing.-Regt. H. P. E. Jensen, 230. 5. Drag.-Regt. E. Leschly,

243. 3. Drag.-Regt. P. C. E. Krarup, 256. 3. Art.-Afd. V. Balslev,

257. 4. Art.-Afd. P. E. F. B. Hyllested, 259. Ing.-Regt. K. S. Prytz,

280. E. C. F. W. Kocb,

281. 1. Art.-Afd. M. J. H. Davidson, 282. Ing.-Regt. L. B. Bolt-Jørgensen, 297. P. L. Ramm,

298. 1. Art.-Afd. C. Buchwald,

299. 3. Art.-Bat. 0. Høegh Guldberg, 300. 4. Art.-Afd. 0. N. Schmidt, 306. 3. Art.-Afd. C. Leschly,

307. 2. Art.-Afd. O. A. C. Jacobs, 324. 3. Art.-Afd. A. Falking,

327. 13. Bat., tjg ved Art. J. W. Møller.

329.

B.

K Sokondløjtnant ved 25. Bat. S.Halvorsen, 649. 16. Bat. H. F. A. Goth,

831. 17. Bat. C. F. C. Borch,

833. 18. Bat. M. P. Nørgaard,

839. menig ved 15. Bat. H. M. E. Hansen,

- K. C. Zeilau,

H. E. G. A. Falkenberg,
J. W. G. Norrie,
P. 0. Hemmingsen,
K. D. Friis,
E. E. R. Bentzon,
C. F. F. Tillisch,
A. J. Holbek,
C. F. Haxthausen,

0. Müller,
18. Bat. C. Skovmand,

0. 0. Pontoppidan,
C. Raabye,
T. Gredsted,
A. Nissen,
H. K. Baron Haxthausen,

G. M. K. Fog,
8. Bat. S. E. Ankjær,
Livg. Liniebat. K. S. Kofoed-Hansen,
3. Art.-Bat. J. B. Ussing,
Ing.-Regt. J. Hansen.

к

Yngste Klasse.
Sekondløjtnant ved Ing.. Regt. J. V.
Pedersen,

2. Bat. G. Lütken,
1. Art.-Bat. L. T. Schmidt,
Ing.-Regt. F. M. Borch,
5. Drag.-Regt. V. E. A. Bülow,
28. Bat. C. F. Løkkegaard,

21. Bat. 0. B. Gerner. Ras.
mussen,

11. Bat. P. C. Poulsen,
3. Bat. A. A. J. E. Heede,
26. Bat. T. Hansen,

27. Bat. L. Madsen, Korporal ved Ing.-Regt. J. A. Jørgensen,

S. R. Haagensen.

Næstældste Klasse.
A.

к Sekondløjtnant ved 1. Bat. E. J. Ipsen, 525. 0. J. Larsen,

527. 17. Bat. A. M. Poulsen,

528. 2. Art.-Bat. C. A. AagaardHansen,

550. 17. Bat. A. Rasmussen,

553. P. J. B. Sørensen,

554. 1. Bat. E. A. Foss,

706. 23. Bat. H. H. Sonne,

721. 19. Bat. C. Lombcke,

731. 28. Bat. A. Schwarz. Nielsen, 733. 3. Art.-Bat. 0. M. Duus,

752. Sergent ved Ing.-Regt. C. C. Hedegaard,

26. Bat. A. C. J. A. Hartz, menig ved 21. Bat. S. A. L. Ekman,

E. Hartvig,

J. V. v. Staffeldt, 22. Bat. A. 0. Hjarlitz,

E. Gørtz,

604. 639. 660. 703. 705. 728.

729. 730. 736. 740. 742.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

O

Forplejningskorpset.
Oberst H. A. Bache, (K.?D.M.). (E.M.2.), Generalintendant og Chef for Korpset. M 1.
Korpsets Stab.

Intendant H. P. Hansen, (M.f.D.R.),
Forvalter ved Inventariedepotet.

2.
Stabsintendant C. J. Goldschmidt,
(R. D.M.), Stabschef. Rardhe M 5.

- T. S. Olsen, Bogholder og Kas.

24. Overintendant J. 0. Hansen, (R. *) Estadt 7.

serer ved Munderingsdepotet.
E. F. C. H. Eggers.

36. Intendant A. Rasmussen.74KM

0 25. C. C. A. Thrue.

Intendant af Forstærkningen F. Grü. - N. J. Nielsen. 74 Reach

P 2. - 40.

ner, til Raadighed.

F. J. H. Lützhøft, Korpslæge.

S 16.

Til Raadighed.
Overintendant C. T. Jahnsen, (R."),

(E.M.2.).

N 12.

[blocks in formation]

Forplejningskorpsets Besigtigelses

kommission.
Kaptajn ved Trainafd. F. E. Hansen,
(R).

E 9. ved 4. Bat. T. F. Elster, (R.*).

39. ved 13. Bat. N. P. Ellow, (R.*).

74. Ritmester F. C. J. Engelbrecht, (R.*),

Stabschef hos Generalinspektøren for
Rytteriet, ekstraordinært Medlem ved
Behandling af de Sager, der angaar
Rytteriet.

95.
Kaptajn ved 21. Bat. L. Gerlach. - 126.
Stabslæge J. F. Hempel, (R.*D.M.), ved
Lægekorpsets Stab.

Q 5. Oberst August Stephan Frederik Chri

stian Kellner, (R.'D.M.), (E.M.2.).
Oberstløjtnant Edvard Waldemar Sass,

(R.'), (E.M.2.).
Kaptajn Frederik Peter Grünwaldt,

(R. *), (E.M.2.).
Chefen for Gymnastikskolen.
1 Kaptajn af Flaaden.

Iste Generalkommandointendantur.

(se Side 13.)
2den Generalkommandointendantur.

(se Side 13.)

Materielintendanturen.
Stabsintendant C. E. Brasen, (R.*D.M.),
(M.f.D.R.), Chef.

M 3.
Overintendant F. C. Frederiksen, Ma-

gasinforvalter ved Munderingsdepotet. N 23.

Lægekorpset.
Generallæge H. Laub, (K.?D.M.), (E.M.2.), Chef for Korpset.

Q 1
Stabslæge J. F. Hempel, (R.* D.M.), ved Korpsets Stab.

5. Stabslæge, Dr. med. H. C. von Harten, (R.'D.M.), ved 1. Art.-Regt. m. fl. Afd., tillige til Raadighed for Korpset; Korpsets Tilsynshavende ved Sanitetsdepotet.

7. Korpslæge H. Arendrup, ved Tøjhusafd. m. fl. Afd., tillige tjenstgørende ved Korpsets Stab.

S 15.

[ocr errors]

Dyrlægekorpset.
Stabsdyrlæge S. C. J. L. Friis, Chef for Korpset.

U 1.

Garnisonssygehuse.
I Kjøbenhavn.

| Nyborg.
Stabslæge C. Friderichsen, (R.*D.M.),

Overlæge J. C. E. Clémensen, (R.*),
Chef.
Q4. (E.M.2.), Chef.

R 16.
Overintendant J. E. Wolthers, (D.M.),
(E.M.2.), Inspektør.

N 24.

| Odense.

Korpslæge F. G. J. Svendsen, Chef. § 21.
Korpslæge G. Norrie, (R.*).

S 10.
Reservelæge N. C. Krag balle.

T 11.
M. I. Grønlund.

– 12. E. A. I. Ravn.

- 17. Dr. med. C. S. Ulrich.

- 18.

I Fredericia.
Dr. med. M. J. Melchior.

- 26. Overlæge H. A. Hildebrandt, (R.*).
C. T. Hansen.

27.
Chef.

R 12. 1 af Søværnets faste Læger.

I Aarhus.
Reservelæge E. P. H. Porst.

T 3.
E. H. L. S. Wassmann.

8. Korpslæge T. S. W. Mohr, Chef. S 25. E. V. Hartvig. Møller.

14.

Reservelæge J. G. A. Gliemann. T 1. J. J. Veje.

- 16. 1 af Søværnets Reservelæger.

| Viborg.
Cand. pharm. Johannes Siim, Dispensator.

Korpslæge, Dr. med. P. H. C. Vide.
bech, Chef.

S 29.

[blocks in formation]

Sundhedstroppernes Depot.

(Kjøbenhavn.)
Kaptajn af Fodfolket H. O. M. Hoff, (R.“), Kommandør for Sundhedstrop-

perne.

E 41.

H. Arendrup, Korpslæge.
J. S. E. Kähler, Reservelæge.

S 15. T 15.

« ForrigeFortsæt »