Billeder på siden
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed]

Kompagnichefer af Forstærkningen. Kaptajn P. C. Holm, Chef for 14. Fæstningskomp.

F 46. Løjtnant F. C. A. Løwe, Chef for 13.

Fæstningskomp.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

472.

473. 474.

475.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sekondløjtnanter. H. F. Gyberg. C. J. Elvang. V. H. K. Hansen. C. Ingerslev. C. C. Brun. K. A. Kofoed. P. C. Jensen. J. Helvard. S. A. Sørensen. H. M. 0. Petersen. C. V. Sylow. P, D. T. Barfod. S. A. Gry. P. E. H. Bang. A. A. S. Bang. E. L. P. Jørgensen. O. V. Jørgensen. L. T. Schmidt. E. C. P. Christiansen. G. Westring. J. Nielsen S. O. Folkenberg. H. A. Rambusch. H. B. Kemp. P. S. Nygaard. T. Florander. C. C. J. Jensen. L. J. A. Arming. S. Wittrup. L. C. Heining. E. Brix.

308

[ocr errors]
[ocr errors]

756. 757.

758.

- 204 --- 218.

777.

219.

860. 861.

309.

870.

312 322.

[ocr errors]
[ocr errors]

sili! IIIIIIIIIIIII

874. - 876.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

-- 439.

-488. -- 489. - 499.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

oond.

Kaptajner.

Premierløjtnanter. J. O. V. Schrøder, (R."), Chef for Haand. C. H. Rye. vaabenkontrollen.

E 31. | J. C. Hoffmann. N. E. Lomholt, (R.*), Chef for Artilleri.

H. N. J. Wamberg. materielværkstederne, fung. Underdi. rektør.

- 52. E. Lundsteen, Chef for Tøjhuskomp. og Chef for Tøjhusmagasinerne.

- 125.

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed]

Haandvaabenkontrollen. Kaptajn J. O. V. Schrøder, (R.*), Chef. E 31. Premierløjtn. C. C. B. L. Brorson, ved 26. Bat.

G 89. - A. H. F. Klixbüll, ved 7. Bat. - 93. 1 Undermester.

Tillige: a. Ved Behandling af Sager, der angaar Kon

trol og Besigtigelse af Rytteriets Vaaben
med Tilbehør:
Premierløjtnant R.O.Pontoppidan,
Adjutant hos Generalinspektøren for
Rytteriet.

G 138. b. Ved Bedømmelse af Prøver for Bøsse

magere:
Bestyreren af Haandvaabenværkstederne og
1 Bøssemager af Hæren,

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Forsøgskommissionen.

(Kjøbenhavn.)
Oberstløjtnant P. M. Knudsen, (R.*), Formand.

C 54.
Kaptajn P. S. H. Petersen, (R.*).

E 4.
- C. R. M. Langhorn, (R.*).

- 27. Desuden af Flaadens Officerskorps: Søtøjmesteren eller en af Undertøjmestrene samt 1 Kaptajn eller Premierløjtnant.

[ocr errors][subsumed]

Officerer, ansatte uden for

Officerer uden for Nummer.
Afdelingerne.

Kaptajn C. E. Dahl, (R.'D.M.), Departe.
Oberst G. F. K. Harhoff, (K.?D.M.),

mentschef i Krigsministeriet.

E 34. Chef for Officerskolen.

B 5. - A. C. L. Brandt, Kontorchef i Krigs. Kaptajn S. L. Hvalkof, (R."), Chef for

ministeriet.

-- 140. Elevskolen.

E 11. | Premierløjtnant E. Christmas - Dir. - J. C. M. R. Skade, (R.'), Skoleofficer

ckinck-Holmfeld.

G25. og Lærer ved Officerskolen.

- 33.
- C. C. A. Lund.

-- 112. - I. Holten, Adjutant hos Hs. Maje.

- K. Q. Bay. stæt Kongen. - 194. - T. Juul.

— 284. - E. Koefoed, Adjutant hos Hs. kgl. Højhed Kronprinsen.

.- 216. Premierløjtnant 0. Dalberg, til Raa. dighed for Artillerigeneralen, Lærer ved Elevskolen.

G 49. - J. F. V. V. Støckel, til Raadighed for Artillerigeneralen.

– 131.

[ocr errors]

Rytteriet.
Generalinspektøren for Rytteriet.

(Ryttergeneralen.)

(Kjøbenhavn.)
Generalmajor J. F. Hegermann-Lindencrone, (K.'D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.),

(Chr.IX.M.T.)
Ritmester F. C. J. Engelbrecht, (R.*), Stabschef.
Premierløjtnant R. O. Pontoppidan, Adjutant.

A 7. E 95. G 138.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Løjtnanter af Forstærkningen.
W. H. Sundby.
E. E. R. Hedemann.
C. F. Holm.
L. G. H. Nellemann.
R. F. Rømer.
J. A. Wilian.
F. V. de Treschow.
E. Trolle.
C. de Neergaard.
H. V. J. Lunn.
H. Nielsen.

--- 258.

— 297.

314.

377.

[ocr errors]

- 705.

744.

Premierløjtnanter. E. V. Johnke.

G 91.
J. H. Hegermann.Lindencrone. - 149.
Hs. kongelige Højhed Prins Harald

til Danmark, (R.E.*D.M.), (Gb.E.T.). - 190.
F. J. V. 0. Greve Moltke.
C. Segelcke.
K. O. Baron Reedtz-Thott, Adjutant. – 261.
F. Neergaard.

315. G. B. F. G. L. Greve Blücher-Altona. --- 343.

--- 248. -- 249.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »