Billeder på siden
PDF

De større Øvelser i 1906.

De større Øvelser, som i Henhold til Hærloven i hver 4 paa hinanden følgende Aar afholdes 2 Aar ved Garnisonerne og 2 Aar som Lejr- eller Kantonnementsøvelser, er i 1906 afholdte ved Garnisonerne i det ved den allerhøjeste Anordning af 1ste Marts 1895 bestemte Tidsrum fra 13de September til 7de Oktober. I 1ste Generalkommandodistrikt afholdtes i Begyndelsen af Øvelsestiden en samlet Øvelse Nord for Kjøbenhavn, i hvilken Afdelinger af Kjøbenhavns Garnison samt 18de og 19de Bataillon deltog. I 2det Generalkommandodistrikt afholdtes i Slutningen af Øvelsestiden en samlet Øvelse i Omegnen af Skive, i hvilken 2den Jydske Brigade 20de Bataillon, 5te Dragonregiment og 3die Artilleriafdeling deltog.

Beretning

om
Virksomheden ved en Del af Hærens Undervisningsanstalter i Aaret 1906.

Officerskolen.

Ældste Klasse.
Undervisningen er fortsat i Aarets Løb. Elevantallet i Klassen var ved
Aarets Begyndelse 20. Af disse er 3 Premierløjtnanter af Artilleriet afgaaede fra
Skolen.

Den 15/10 optoges 7 Premierløjtnanter af Fodfolket, 2 af Rytteriet, 2 af
Artilleriet og 1 af Ingeniørkorpset som Elever i et ekstraordinært, fuldstændigt
Rursus i Stabsafdelingen.

Næstældste Klasse.
Efter tilendebragt Prøve i Marts afgik ældste Afdelings bestaaede Elever,
2 Sekondløjtnanter og 17 menige, efter at de menige var blevne udnævnte til
Sekondløjtnanter, til 6 Maaneders praktisk Tjeneste ved Troppeafdelingerne. Af
disse Officerer er 18 udnævnte til Premierløjtnanter.

Den 30/3 optoges 2 menige og den 27/4 1 Sekondløjtnant som Elever. Den
16/10 optoges 4 Sekondløjtnanter og 22 menige som Elever.

5 Sekondløjtnanter og 3 menige er i Aarets Løb afgaaede fra Skolen.

Yngste klasse.
Undervisningen er fortsat i Aarets Løb. Elevantallet i Klassen var ved
Aarets Begyndelse 18. Af disse er 5 Sekondløjtnanter i Aarets Løb afgaaede fra
Skolen.

Elevskolen.
Efter afholdt Afgangsprøve i April afgik 15 Elever, 7 til Artilleriet, 6
til Ingeniørkorpset og 2 til Forplejningskorpset.
Der optoges derefter 22 ny Elever.

Ride- og Beslagskolen.
Efter afholdt Prøve er der i Oktober afgaaet 1 Premierløjtnant og 2 Under-
officerer af Artilleriet samt 3 Underofficerer af Rytteriet. Den 31/10 optoges som
Elever 2 Premierløjtnanter og 3 Underofficerer af Rytteriet, samt 3 Underofficerer
af Artilleriet. 1 Underofficer af Rytteriet er i Aarets Løb afgaaet fra Skolen.

Skydeskolen.
I Skolens almindelige Kursus blev der den 17/4 optaget 12 Premierløjtnan-
ter og 21 Underofficerer af Fodfolket, 4 Underofficerer af Rytteriet, 2 af Artilleriet
1 af Ingeniørkorpset og 2 af Flaaden. I det udvidede Kursus blev der den 9
optaget 6 Premierløjtnanter og 9 Underofficerer af Fodfolket samt 2 Underofficerer
af Flaaden.

I et Instruktionskursus for Kaptajner, hvilket er afholdt fra den 19/, til den 15/8, blev der beordret 13 Kaptajner og 1 Premierløjtnant af Fodfolket samt 2 Ritmestre af Rytteriet.

Til at indtræde i et Repetitionskursus, der paabegyndtes den 26/10, beordredes 18 Underofficerer af Fodfolket, 2 af Rytteriet, 2 af Artilleriet, 1 af Ingeniørkorpset og 2 af Flaaden.

I et Officerskursus for Officerer af Fodfolket, der i 1906 havde bestaaet Afgangsprøven for Officerskolens næstældste Klasse, hvilket Kursus paabegyndtes den 18/10, optoges 14 Premierløjtnanter af Fodfolket.

Gymnastikskolen. I et Officerskursus for Officerer af Fodfolket, der i 1905 havde bestaaet Afgangsprøven for Officerskolens næstældste Klasse, hvilket Kursus paabegyndtes den 4/1, optoges 11 Premierløjtnanter af Fodfolket.

Efter Afslutningen af Kompagnilærerkursus ved Udgangen af Marts optoges 2 Premierløjtnanter og 9 Underofficerer af Fodfolket, 3 Underofficerer af Rytteriet, 4 af Artilleriet og 2 af Flaaden i Skolens Gymnastiklærerkursus. De øvrige Elever afgik til Tjeneste ved deres Afdelinger. 1 af Premierløjtnanterne er i Aarets Løb afgaaet fra Skolen.

Den 30g afgik Eleverne i ældste Afdeling af Skolens Gymnastiklærerkursus, 4 Premierløjtnanter og 10 Underofficerer af Fodfolket, 1 Underofficer af Rytteriet, 2 af Artilleriet, 1 af Ingeniørkorpset og 2 af Flaaden, til Tjeneste ved deres Afdelinger.

I Skolens Kompagnilærerkursus optoges den 16/10 5 Premierløjtnanter og 29 Underofficerer af Fodfolket, 5 Underofficerer af Rytteriet, 9 af Artilleriet og 2 af Ingeniørkorpset samt 3 Underofficerer af Flaaden.

Sekondløjtnantskolerne. I disse bestod et Antal af 86 Underofficerer og Underkorporaler, nemlig 51 af Fodfolket, 6 af Rytteriet, 10 af Feltartilleriet, 15 af Fæstningsartilleriet og 4 af Ingeniørkorpset. Heraf er 52 blevne udnævnte til Sekondløjtnanter, nemlig 36 i Fodfolket, 2 i Rytteriet, 12 i Artilleriet og 2 i Ingeniørkorpset. Desuden blev i Aarets Løb 22 Underkorporaler, der tidligere havde bestaaet Prøven, udnævnte til Sekondløjtnanter, nemlig 8 i Fodfolket, 1 i Rytteriet, 10 i Artilleriet og 3 i Ingeniørkorpset.

Skoler i Pioner-, Signal- og Telegraftjeneste.

Ved Ingeniørregimentet oprettedes der den 25/5 en Pioner- og Signalskole for Befalingsmænd af Fodfolket. I denne Skole beordredes der 11 Premierløjtnanter og 11 Underofficerer af Fodfolket.

Ved samme Regiment oprettedes der den 13/10 en Telegraf- og Pionerskole for Befalingsmænd af Rytteriet. I denne Skole beordredes der 4 Premierløjtnanter og 14 Underofficerer af Rytteriet.

Afgaaede ved Døden
(Kundgørelse for Hæren 1906).

Den 28/, 1904: Hansen, Poul Edvard Lohman, Sekondløjtnant at Fod

folket, ved 28de Bataillon. - 28, 1905: Vammen, Frederik Knud, Løjtnant af Artilleriets

Forstærkning, ved 3die Artilleribataillon. - 20% -: Stærmose, Hans Christian Hansen, Løjtnant af Fod

folkets Forstærkning, ved 40de Bataillon. - ? 1906: Meyer, Nicolai Andreas, Oberst uden for Nummer i

Artilleriet, Departementschef i Krigsministeriet,

K.1 D. M. 6 -: Nielsen, Cilius Marinus, Løjtnant af Fodfolkets For

stærkning, ved Kjøbenhavns Væbnings 2den Ba

taillon. -: Conradsen, Adolph, Kaptajn af Fodfolkets Forstærk

ning, Kompagnichef ved 32te Bataillon. -: Wagner, Carl August, Oberst af Artilleriet, Chef for

Fæstningsartilleriregimentet, K. D.M.

[graphic][subsumed]
« ForrigeFortsæt »