Billeder på siden
PDF
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Aldrende, trœngende og veltjente, afskedigede Officerer af Landmilitœretaten.

Pensionerede Officerer af Hœrens Kaptajns- og Premierlejtnantsklasser.

Ugifte Dotre af visse hojere Officerer og andre Embedsmœnd.

Et ubemidlet, ugift. over 25 Aar gammelt Fruentimmer af Officersstanden, naar ingen Slsogtninge af Testatriks maatte findes trœngende.

Officersenker, fortrinsvis af Stifterens Familie.

Fattige Officersdetre til deres 18de Aar.

Opdragelseshjœlp for faderloseOfficersborn, do. Underofficersborn til deres 18de Aar.

For œldre, faderlose Officersdetre. do. do. Underofficersdetre.

For Born af Underofficerer af Seetaten.

Bortgives af Kongen efter Forslag af de 4 œldste Legatarer.

Legaterne, der forst trœder fuldstœndigt i

Virksomhed, efterhaanden som de af Stifteren indsatte Rente nydere afgaar, bortgives af Kongen.

Bestyies af Overformynderiet.

Legatet trœder forst i Virksomhed efter de af Stifteren indsatte Familiers Ded.

Bortgives af Kongen.

Bortgives henholdsvis. af Krigsministeren og Marineministeren.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Prœsten Hebers og Hustrus Legat

Generalmajor Vogts Legat. 1.

Oberst v. HvebergsUnderstettelseslegat

2 Portioner
paa 80 Kr.
aarligt.

1 Portion paa 120 Kr.

10 Portioner, Idels for Landetaten, delsfor Seetaten.

5 Portioner

paa 66 Kr. 80 0.

1 Portion paa 64 Kr.

3 Portioner paa C..130 Kr. aarligt.

4 Portioner paa omtr. lOOKr. aarligt 5 Portioner paa omtr. I80 Kr. aarligt.

Officersenker og forœldrelese, ugifte Officersdetre, der er over 40 Aar gamle.

En vœrdig,trœngende Enke efter, eller ugift Datter af en afded Linieofficer.

Vœrdige Eriker eller

forœldrelose Born efter Officerer af Kaptajns-, Ritmesters- og Kaptajnlojtnantsklaesen.

5 Officersenker.

1 Officersenke.

40 Portioner raa 80 Kr. aarligt, og 1 ufuldstœndig Portion.

Bortgives af Krigsministeriet.

Ligeledes.

Legatet trœder ferst fuldstœndigt i Virksomhed, efterhaanden som de i Testamentet indsatte Rentenydere afgaar. Det bortgives af en sœrlig Bestyrelse, af hvilken Krigsministeren og Marineministeren er Medlemmer.

Legaterne, der er traadte i Stedet for Friboliger i den nedlagte J. W. Heymans og Hustrus Stiftelse, bortgives at Krigsministeriet.

Bl. a. Enker efter Officerer fra Majorer til Premierlojtnanter, helst af Artilleriet.

Vœrdige, trœngende Landofficersenker eller -detre. Vœrdige, trœngende, afskedigede Underofficerer og Underofficersenker, fortrinsvis af 7. Bat., derefter af 3. Bat., subsidiœrt af andre Afdelinger.

Ugifte, vœrdige, trœngende, 40 Aar gamle Detre af Landofficerer af Armeens Linie.

LegatetbestyresafOver formynderiet.

Legatet trœder ferst i Virksomhed efter en af Stifteren indsat Rentenyders Ded.

Bortgives af Krigsmini steriet.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

2 af Portionerne til falder trœngende, vœrdige Enker efter Land officerer og 2 af Portionerne trœngende, vœrdige Enker efter Seofficerer.

En Officersenke.

En ugift, faderles Datier af en Officer. Vekselvis en Enke eller ugift Datter efter en Underofficer.

Uformuende, ugifte Detre af afdede, hœderligt tjente Officerer eller med dem iKlasse

staaende Embeds mœnd af den danske Hœr.

Underofficerer, fortrinsvis saadanne, der har tjent i 17. Bat. i Aarene 185264, eller deres Enker.

Ugifte, forœldrelese Detre af Officerer og i Klasse med dem staaende, militœre Embedsmœnd af Landmilitœretaten.

Enker efter faste Underofficerer og de med Underofficerer ligestil lede Spillemœnd, der| har tjent i Gardehusarregimentet.

Vœrdige og trœngende faderlese Detre af ellerj Enker efter danske Officerer eller ligestillede af Hœren, som ved deres Ded Var eller tidligere hayde vaeret ansatte i fast Tjeneste.

Bortgives af Krigsministeriet.

Legatet trœder ferst i Virksomhed efter de af Stifteren indsatte Rentenyderes Ded.

Bortgives af Krigsministeriet, efterhaanden som de af Stifteren indsatte Rentenydere afgaar.

Bortgives 1 Gang aar■ ligt afKrigsministeriet.

Bortgives af Krigsministeriet.

Bortgives af Krigsministeriet efterForslag fra Gardehusarregimentet.

Bortgives af Krigsministeriet.

[table][merged small]

Justitsraad H oit en s Legat

Freken Flindts Legat.

Ritmester Marchers Legat.

Kammerherre Schüttes Legat.

Generalmajor Vahls og Hustrus Legat

2 Portioner paa 100 Kr., 4 paa 50 Kr.

De toferstnœvntePor tioner for Enker efter eller Detre af faste Officerer ; af de 4 sidstnœvnte Portioner: 2 for Enker eiter, 2 for Detre af faste Underofficerer.

Enker og Detre efter Underofficerer.

[blocks in formation]

Uddeles af Krigsminiministeriet. — Oberst lejtnant P. F. Steinmann har den afgerende Stemme ved Uddelingen.

Legatet, 4000 Kr. stort, trœder ferst i Virksomhed, naar det ved oplagte Renter har naaet en Sterrelse af 8000 Kr.

Legatet bortgives af Krigsministeriet, men trader ferst fuldstœndigt i Virksomhed, naar de i Testamentet indsatte Rentenydere afgaar.

Legatet er underlagt en sœrlig Bestyrelse under Tilsyn af Krigsministeriet. Det trœder ferst i Kraft elter nogle i Testamentet indeatte Rentenyderes Afgang.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »