Billeder på siden
PDF
[blocks in formation]

Moritz Unna’s og Hustru Beate 10 Portioner, Værdige Enker eller Legatet træder først fuldSalomonsens Legat...... dels for Land- forældreløse Børn | stændigt i Virksomhed,

refter Officerer af kan etaten, dels for efter Officerer af Kap.

efterhaanden som de i

Testamentet indsatte Søetaten. tajns., Ritmesters- og

Rentenydere afgaar. Kaptajnløjtnants. Det bortgives af en sær. klassen.

lig Bestyrelse, af hvi!ken Krigsministeren og Marineministeren er Medlemmer.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Præsten Hebers og Hustrus Le- | 3 Portioner Bl. a. Enker efter
gat ........

...... paa c. 130 Kr. Officerer fra Majorer
aarligt. til Premierløjtnanter,

helst af Artilleriet.

Legatet bestyres af Over formynd

Generalmajor Vogts Legat. 1. .

4 Portioner Værdige, trængende

paa omtr. | Landofficersenker 100 Kr. aarligt. eller døtre. 5 Portioner Værdige, trængende, | Legatet træder først i

paa omtr. afskedigede Under Virksomhed efter en af 80 Kr. aarligt. officerer og Under:

Stifteren indsat Rente. officersenker, for:

nyders Død.
trinsvis af 7. Bat.,
derefter af 3. Bat.,
subsidiært af andre

Afdelinger.

Oberst v. Hvebergs Understøt- 40 Portioner Ugifte, værdige, træn. Bortgives af Krigsmini telseslegat .........

raa 80 Kr. gende, 40 Aar gamle steriet. | aarligt, og 1 Døtre af Landoffice

ufuldstændig rer af Armeens Linie. 1. Portion.

Benævnelse.

Portioners
Størrelse og Til Fordel for hvem.

Antal.

Anmærkninger.

Baronesserne Maria og Louise 4 Portioner 2 af Portionerne til. Bortgives af Krigsminiv. Eggers' Legat .......... paa 58 Kr. falder trængende, vær- steriet.

aarligt. dige Enker efter Land

Jofficerer og 2 af Por

tionerne trængende,
værdige Enker efter

Ꮪgofficerer. General Wilsters Legat ...... 1 Portion paa En Officersenke. | Legatet træder først i omtr. 488 Kr.,

Virksomhed efter de | 1 paa omtr. En ugift, faderløs Dat.

af Stifteren indsatte 244 Kr., Lter af en Officer.

Rentenyderes Død. 1 paa omtr. Vekselvis en Enke 244 Kr. eller ugift Datter efter

en Underofficer. From Møllers Legat........ 7 fuldstæn- Uformuende, ugifte Bortgives af Krigsmi.

dige Portioner Døtre af afdøde, hæ nisteriet, efterhaanden
paa 200 Kr. derligt tjente Officerer som de af Stifteren
og 1 ufuld- eller med dem i Klasse indsatte Rentenydere
stændig Por- staaende Embeds afgaar.
tion. mænd af den danske

Hær.
Oberst Bernstorffs Legat..... | 2 Portioner Underofficerer, for. Bortgives 1 Gang aar-

paa 40 Kr. trinsvis saadanne, l' ligt af Krigsministeriet.

der har tjent i 17.
Bat. i Aarene 1852–

64, eller deres Enker. Jubilæumslegatet af 15de 1 Portion | Ugifte, forældreløse Bortgives af KrigsminiNovember 1888. ............ svarende til Døtre af Officerer og steriet.

Renten af 1 i Klasse med dem
4000 Kr. staaende, militære

Embedsmænd af

Landmilitæretaten.
Ane Kirstine Jensens og 4 à 5 Portioner Enker efter faste Un. Bortgives af Krigsmini.
Peder Jensen Kongsdahls | paa 100 Kr. derofficerer og de med steriet efter Forslag fra
Legat...

Underofficerer ligestil Gardehusarregimentet.
lede Spillemænd, der
har tjent i Garde-

husarregimentet. Kaptajn, kgl. Hofvinhandler Lo-|| 4 Portioner Værdige og trængende Bortgives af Krigsminirentz Christian Petersens paa 400 Kr.og faderiøse Døtre af eller steriet. Legat........

| 3 à 300 Kr. | Enker efter danske

Officerer eller ligestil.
lede af Hæren, som
ved deres Død var
eller tidligere havde
været ansatte i fast

Tjeneste.

Benævnelse.

Portioners
Størrelse og Til Fordel for hvem.

Antal.

Anmærkninger.

.....

Generalløjtnanterne Steinmanns 2 Portioner De to førstnævnte Por- uddeles af Krigsmini. Legat .......

of paa 100 Kr., tioner for Enker efter ministeriet. – Oberst-
4 paa 50 Kr. eller Døtre af faste løjtnant P. F. Stein.

Officerer; af de 4 sidst-| mann har den afgø-
nævnte Portioner: | rende Stemme ved Ud-
2 for Enker efter, delingen.
2 for Døtre af faste
Underofficerer.

[blocks in formation]

Ritmester Marchers Legat ..... Portioner paa Underbefalingsmænd Legatet er underlagt en

højst 300 Kr. i Hæren, fortrinsvis ! særlig Bestyrelse un.

Gardehusarregimen der Tilsyn af Krigs. tet, og deres Enker ministeriet. Det træog uforsørgede Børn. der først i Kraft efter

nogle i Testamentet indsatte Rentenyderes Afgang.

Kammerherre Schüttes Legat.....

Vedligeholdelsen af Legatet, 1000 Kr, stort, danske Krigergrave bestyres af Krigsmini. i Slesvig.

steriet.

Generalmajor Vahls og Hustrus 4 Portioner, Ugifte Døtre af Offi. Legatet, 21,000 Kr. stort, Legat ..

saa vidt mu: | cerer eller af andre bestyres af Komman. ligt paa 200 Embedsmænd. danten i Kjøbenhavn og Kr. hver.

Sognepræsten ved Garnisonskirken samme. steds, men staar under Krigsministeriuts Overtilsyn. Det træder først i Kraft efter nogle testamentariske Rentenyde. res Afgang.

Benævnelse.

Portioners
Størrelse og

Antal.

Til Fordel for hvem.

Anmærkning

Generalmajor Trepkas og Enkes 5 Portioner, Trængende, forældre. Legatet, stort 32,900 Kr., Legat.

saa vidt løse og ugifte Officers. bortgives af Krigsmimuligt paa døtre, fornemmelig nisteriet. 228 Kr. | Kavalleriofficerers

Døtre.
Ritmester F. Ibsens Mindelegat 2 Portioner, Tjenstgørende og af. Legatet bestyres og ud-

svarende til skedigede faste deles af Krigsministe-
Renten af Underofficerer af riet.
5000 Kr. Gardehusarregimen.

tet og af 3die
Dragonregiment.

.........

......

Enkefru Birgitte Tidemands 1 Portion, Enker efter eller Legatet bestyres af Legat ..

svarende til ugifte Døtre af Offi-| Krigsministeriet, men Renten af I cerer i Hæren, træder først i Kraft 3000 Kr.

efter en af Legatets Stifterinde indsat Ren:

tenyders Død. Generalmajor J. Linnemanns" Foreløbig 1 Afskedigede Artilleri. Legatet er underlagt en Legat ............ .......... Portion. Ka officerer og Enker særlig Bestyrelse un

lpitalen er for efter saadanne. der Krigsministeriets
Tiden 10,000

Overtilsyn.
Kr.

--

Af Prinsesse Charlotte Amalias Stiftelse, der udreder Hjælp til fattige Pigebørns kristelige Opdragelse, er Krigsministeren Meddirektør (jfr. Kundg. f. H. Nr. 63/1902, Punkt 11).

Uddrag

af
den gældende Rangfølge

for
Krigsministeriets og Hærens Vedkommende.

Første klasse. 4. Forsvarsministeren. 10. Generalløjtnanter.

Anden Klasse. 1. Storkors af Dannebroge. 5. Generalmajorer (Generaler), Direktøren for Krigsministeriet, Chefen for Hs.

Maj. Kongens Adjutantstab, saa længe han i denne Stilling forbliver. 12. Departementschefer i Krigsministeriet, Generalauditøren, Generalintendanten,

Generallægen, Kommandanten i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn.

Tredie Klasse. 3. Oberster. 9. Oberstløjtnanter, Stabsintendanter, Stabslæger, Stabsdyrlægen, Hs. Maj. Kon

gens tjenstgørende Adjutanter, saa længe de i denne Stilling forbliver, Hs. kgl. Højhed Kronprinsens tjenstgørende Adjutant, saa længe han i denne Stil. ling forbliver.

Fjerde klasse. 3. Kontorchefer i Krigsministeriet.

Femte Klasse. 3. Kaptajner og Ritmestre af Linien, Overintendanter, Overlæger, Rustmesteren. 4. Kaptajner og Ritmestre af Forstærkningen, Auditører, Intendanter af ældste

Lønningsklasse, Korpslæger af ældste Lønningsklasse, Overdyrlæger, Fabrikøren ved den militære Klædefabrik.

Sjette Klasse. 4. Probermesteren ved Artilleriet, Kontroløren og Regnskabsføreren ved den militære Klædefabrik.

Syvende Klasse. 3. Premierløjtnanter, Intendanter, der ikke henhører til ældste Lønningsklasse, Korpslæger, der ikke henhører til ældste Lønningsklasse.

. Ottende Klasse. 3. Korpsdyrlæger, Hærens øvrige Officianter, Maaleren ved den militære Klædefabrik.

Anm. Officerer af Forstærkningen rangerer efter Officerer af de tilsvarende Grader af Linien.

« ForrigeFortsæt »