Billeder på siden
PDF
ePub

19/10

23

9

Generalmajor af Forstærkningen J. C. Krieger

1880 Generalmajor af Forstærkningen J. E. Beissenherz.... 23/3 1888 Generalmajor af Forstærkningen O. H. T. A. F. A. Moltke u 1892 Generalmajor af Forstærkningen C. H. F. R. Baumann. 40 1897 Generalmajor af Forstærkningen P. N. Nieuwenhuis.. % 1905

2019

1888. u 1892.

1897. 9, 1905.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Chefer for Hærens Forplejningskorps. Oberst uden for Nummer i Ing.-Korpset J. P. Købke .. 24/ 1867

Generalintendant.....

14/6 1868 Generalintendant, Oberst H. A. Bache..

31/12 1894

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Chefer for Hærens Dyrlægekorps. Stabsdyrlæge C. L. Friis......

1867 Stabsdyrlæge H. F. S. Biilmann.

23/10 1895 Stabsdyrlæge S. C. J. L. Friis...

4/10 1905

219

[merged small][ocr errors][merged small]

309 14/10

1876. 17/10 1887. 188 1892.

Chefer for Bornholms Væbning. Oberst af Forstærkningen M. E. Fallesen

1867 Oberst af Forstærkningen C. L. O. F. Posselt

1876 Oberst af Forstærkningen J. C. Blom...

11/u 1887 Oberstløjtnant af Forstærkningen G. W. E. Crope..... 186 1892

Oberst 14. 1893 Oberstløjtnant af Forstærkningen F. W. Krag.

1897

Oberst 15, 1899 Oberst C. M. C. Viale

2/9 1901 Oberst W. F. Laub

18
8 1897.

.

1813

1/2 1901. 19% 1906.

10

% 1906

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors]

2119

10

11

Adjutanter, Oberst C. F. Holten

21/1867 – 10%, 1880. Kaptajn F. A. Moltke..

1867

Oberst 12. 1868 23/8 1871. Ritmester J. A. Bardenfleth .....

21, 1867

28/ 1874. Oberst à la suite 0. O'Neil Oxholm, overtallig .

1% 1868. Kaptajn M. S. F. Hedemann..

10 1871 23/1876. Ritmester C. R. v. d. Maase.

% 1874

Oberst 14/12 1877 11, 1882. Kaptajn O. V. Hoskiær

3/4 1876 1/6 1879. Kaptajn C. Baron Guldencrone.

1/5 1879

Oberstløjtnant 15/2 1886 15. 1891. Kaptajn O. W. Paulsen ..

% 1880 24/. 1889. Ritmester J. F. Hegermann-Lindencrone.... 1/3 1882

Oberstløjtnant 3 1885

1885. Ritmester F. Løvenfeldt

1885 Oberstløjtnant 23/3 1890

Oberst 1 1898 5, 1902 . Kaptajn B. Boeck...

1889 14/10 1895. Kaptajn C. H. Rørdam

'! 1891 12/u 1898. Kaptajn I. Lembcke.

14/10 1895

1902. Kaptajn A. 0. T. N. B. Kauffmann.

12/u 1898 Oberstløjtnant 17/6 1905

1906. Kaptajn T. Grut...

5, 1902 16/10 1906. Kaptajn A. F. F. L. Baron Wedell. Wedellsborg

1902

1906. Kaptajn E. 0. N. Castonier ...

14/2 1906 Kaptajn P. W. Ibsen...

16/10 1906 Kaptajn I. Holten....

12 1906

20/10

20/10

이3

10/12

3

1912

1019

30

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2119

34

[blocks in formation]

2919

Chefer for Elevskolen. Kaptajn J. W. Salto.

1867 Kaptajn P. S. Bjerring.

3/4 1873 Kaptajn L. A. Ipsen...

19/10 1880 Kaptajn H. P. Caspersen

1885 Kaptajn C. A. Wagner

14, 1889

Oberstløjtnant / 1895 Kaptajn N. V. S. Holbek.....

1895 Kaptajn V. Kofoed-Hansen

1/5 1901

Oberstløjtnant % 1905 Kaptajn S. L. Hvalk of ....

17/10 1905

30% 1895. 1/6 1901.

17/10 1905.

Chefer for Ride- og Beslagskolen. Ritmester C. E. Hansen.

19 1867 Ritmester C. R. v. d. Maase.

4/12 1871 Ritmester H. A. W. Moltke.

%6 1874

Oberstløjtnant 1910 1880 Ritmester C. L. G. de Saint-Aubain.

1884

[merged small][ocr errors][merged small]

15

18/10 1898.

Ritmester H. P. E. Lund (Egede-Lund)

15/4 1890

Oberstløjtnant 1/4 1898 Ritmester H. C. M. G. C. Hansen.

18/10 1898 Oberstløjtnant 5/3 1902

18

Chefer for Skydeskolen. Kaptajn S. W. V. Pfaff.

24/10 1869

Oberst 21/4 1879 Kaptajn P. E. M. Ramsing....

1879 Kaptajn E. Prytz....

1889

Oberstløjtnant 1% 1893 Kaptajn G. V. Ulmer..

16/ 1896 Kaptajn P. C. Anning-Petersen.

1900 Oberstløjtnant 19%, 1906

31/10 1879. 23/12 1889.

31/10 23/12

16, 1896. 29/4 1900.

29

Chefer for Gymnastikskolen. Premierløjtnant J. Amsinck, konstitueret.

21%, 1867 Kaptajn J. Amsinck ....

24, 1870 Kaptajn L. V. Schleppegrell.

22/6 1885 Kaptajn H. A. Hilarius-Kalkau.

W

1892

Oberstløjtnant 15/10 1902 Kaptajn H. H. Bondo....

7/1, 1902

24, 1870. 22/6 1885. 412 1892

7112

'1902.

112

Forstandere for Sekondløjtnantskolen for Fodfolket. Kaptajn C. H. C. Baggesen.

5/10 1887 31/ 1891. Kaptajn 0. Faurschou

". 1891

Oberstløjtnant % 1896 31/ 1896. Kaptajn L. L. Lohff....

1896

87 1899. Kaptajn B. R. H. Fog...

'l 1899

Oberstløjtnant 21, 1906 31/ 1906. Kaptajn J. Jørgensen

31, 1906

[ocr errors]

9

[blocks in formation]

Oversigt

over

Legater og Donationer, der bortgives af eller gennem Krigsministeriet.

Benævnelse.

Portioners
Størrelse og Til Fordel for hvem.

Antal.

Anmærkninger.

Oberst v. Kalckreutz's Legat 10 Portioner Aldrende, trængende Bortgives af Kongen

paa 200 Kr. og veltjente, afskedi- efter Forslag af de 4 aarligt. gede Officerer af ældste Legatarer.

Landmilitæretaten.

[blocks in formation]

General Friboes eventuelle Fri- 2 Friboliger. Officersenker, forboliger i Lyngby

trinsvis af Stifterens

Familie.

Legatet træder først i
Virksomhed efter de af
Stifteren indsatte Fa-
miliers Død.

Generalmajor Ohmes Legat ...

Portioner, Fattige Officersdøtre Bortgives af Kongen. for Tiden paa

til deres 18de Aar. 100 Kr. aarl.

Overauditør Skrikes Legat....

For Hæren:

1 Portion Opdragelseshjælp for Bortgives henholdsvis paa 70 Kr., faderløse Officersbørn, af Krigsministeren og 1 paa 36 Kr. do. Underofficers- Marinoministeren.

børn til deres 18de

Aar.
1 paa 70 Kr. For ældre, faderløse

Officersdøtre.
2 paa 36 Kr. do. do. Under-

aarligt. officersdøtre.
For Flaaden:
2 paa 36 Kr. For Børn af Under-
aarligt. officerer af Søetaten.

« ForrigeFortsæt »