Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Generalmajor lv. Rohde, Theodor Gudmann, (K.'D.M.),

(E.M.2.) .......................... 23/6 1835 | 23/6 1905
Kapt. i Fodf. Rosen, Wilhelm Carl Wiborg, (R.').. 11/5 1854 / 1906
Ritmester.
Rothe, William Carlton, (R."), (Gb.E.T),

Hofchef hos D. kgl. H.
Kmhr...

241 , 1852 247, 1904 Kronprinsen og Kron

prinssessen. Oberstltn. i Fodf.s v. Ryberg, Carl Theodor, (R.'D.M.) Forst.

(E.M.1.2.) ........ ................. 31/10 1826 31/10 1891 kar. Oberst. Oberst i Rytt. v. Rye, William, (K.?D.M.), (E.M.2.), Kmjkr. ............

1899 konst. Udskrivningschef. Ritmester

Rømeling, Emil Adolph, (R.") ........ 24/4 1851 267, 1900 kar. Oberstltn., Chef for Kapt. i Fodf.s Forst. lv. Rømer, Carl August Henrik, (R."

Grænsegendarmeriet. D.M.), (E.M.1.2.)........ *** .............. 6/12

12/12 1887 kar. Oberstltn. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Rønnov, Carl Gustav Ferdinand, (R.'D.M.), (E.M.1.2.),

13/1, 1885 kar. Oberst. Kapt. i Ingk. Rørdam, Christan Holger, (K'.D.M.),

kar. Oberst, Direktør (F.M.), (Gb.E.T.), (Chr.IX.M.T.)..... 12/11 1846 12/1 1898 for den kg). Beløn

ningsskole. Oberst i Rytt. de Saint-Aubain, Caj Ludvig Georg,

(K.D.M.), (E.M.2.) ................ 25/10 1843 % 1903 Kapt. i Art. Salto, Arthur Valdemar, (R.*)....... 18/10 1855 13/. 1901 Ritmester i Rytt.s v. Sass, Edvard Valdemar, (R."), Forst. (E.M.2.) .......

.... 17/1835 25/1895 kar. Oberstltn., Medlem

af Forplejningskorpsets

Besigtigelseskommiss. Kapt. i Fodf. v. Satterup, Frederik Lauritz Wilhelm, (R."), (E.M.1.2.)

476 1883 kar. Oberstltn. Overdyrlæge Saxkjær, Jens Christian, (R.'D.M.),

(E.M.2.)............ .......... . 1836 31/3 1906 Overlæge

Schade, Johan Christopher Seehusen,

(R.'D.M.) (E.M.1.2.) ............... Kapt. i Fodf.s Forst. Schaffalitzky de Muckadell, Ludvig

kar. Oberstltn., forretter Bernhard Maximilian, Baron, (R."

Tjeneste i H. M. Kon.
D.M.), (E.M.2.)..
........1/1843 14/6 1899gens Adjutantstabs

Kontor.
Kapt. i Fodf.s Forst. v. Scheel, Albrecht Wilhelm, (R."),
I (E.M.2.) .......

......... 23/6 1836 1887
Oberst i Fodf.s Forst. v. Schiøtt, Frederik Christian, (R."
D.M.), (E.M.1.2.)...

...........

30/11 1827 28/11 1892 Underlæge Schjødt, Oluf Tryggesen Rudoph,(R."),

virkel. Justitsraad, fhv. (E.M.1.) .......................... 2, 1828 158 1854 Distriktslæge. Prltn. i Art. Schjøtz, Otto LeopoldChristian, (E.M.2.) 283 1843 28/1 1882 kar. Kapt. Oberst i Art. v. Schlegel, Carl Theodor, (K.'D.M.), (E.M.1.) ..............

| 25), 1826 14%, 1889 kar. Generalmajor. Prltn, i Fodf. |v. Schleppegrell, Otto Christian. ..... 841 1834 /2 1873 Kapt. i Fodf. v. Schmidt, Andreas Petrus, (R.*),

(E.M.1.2.)........ .......... 11/19 1825 3/12 1880 Generalmajor Schnack, Johan Gustav Frederik, (K." ! D.M.), (E.M.2.).

14/7, 1839 / 12/ 1901 fhv. Krigsminister.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

de Scholten, Emil, (E.M.2.) .......... 147, 1837 28/3 1883 pr. Læge i Aalborg.
v. Scholten, Jens Benzon, (R.*), (E.M.1.2.) 128 1832 1872 1878
v. Schou, Theodor Valentin, (R.-D.M.),

(E.M.2.). ................ ........ 253 1834 25/3 1899
Schram, Carl Vilhelm...............2/10 1855 21 g 1888 Politiassistent i Kbhvn.
Schreiber, Peter Frederik Vilhelm, (R.*) 8/5 1848 28/, 1899 Assistent i Krigsm.
v. Schroll, Johannes Zeuthen, (S.K."
D.M.), (E.M.1.2.)........ ....... 27/1831 27/3 1901 adm. Direktør for Be-

styr. for de milit. Underkl.s Pens. og for Invalideforsørgelsen,For. mand i Best. for Foren.

„Det røde Kors“.
v. Schultz, Christian Wilhelm Carl, (R."),

(E.M.2.) .......................... 10% 1833 13/6 1885 kar. Oberst.
Schultz, Diedrich Cappeln........... 11/6 1861 25/10 1905
v. Schøller, Frederik Carl Gustav, (K.?

fhv. Direktør for det kgl. D.M.), (E.M.1.2.). .....

28/1825 19/10 1885 Frederiks Hospital, Schønheyder, Carl Emil ............. 21/2 1850 '3 1899 v. Sehested, Andreas Michael Magnus Steen, (R."), (E.M.2.).............. 10/12 1838 19%, 1867 kar. Ritm., fhv. Forret

| ningsfører for For

eningen „Det røde

Kors“.
Skibsted, Carl Frederik de Fine, (R."

Medlem af Tilsynskom.
D.M.), Kmjkr. .

.. 14% 1854 14/1906 missionen ved Kolo.

niallotteriet. Skouenborg, Stephan Peter Hansen . 20% 1861 8/12 1904 Borgmester og Byfoged i

Faaborg, Herredsfoged

i Salling Herred.
Smith, Gustav Waldemar Julius, (R').,
(E.M.2.) ....

.. 19, 1848 19). 1900 kar. Oberstltn.
Sponneck, Georg Leopold, Greve, (R."

kar. Kapt., Bibliotekar D.M.), (E.M.2.).

... 2/1843 / 1870 ved Garnisonsbibliote.

ket i Kbhvn., fhv. Post.

mester. Springborg, Eduard Ludvig Frederik,

kar. Kapt., Bygnings- og (R.') ..................

.. 25, 1848 % 1878 Brandinspekt.i Aarhus. v. Spæth, Carl Frederik Attaque, (K.?

kar. Kapt., fhv. Post. D.M.), (E.M.1.), Hofjunker. ........ 11/10 1825 % 1850 mester. v. Steenstrup, Carl Ludvig, (K.?D.M.),

(E.M.2.) ....... ............. 22/6 1833 1%, 1893 Steinmann, Peter Frederik, (R.*),

kar. Oberstltn., Ejer af (E.M.2.), Kmhr. ....... ....... 27. 1843 288 1895 Tybjerggaard. Søltoft, Carl, (K.'D.M.), (E.M2.) ...... 25%, 1837 25%, 1906 v. Sørensen, Carl Theodor, (R.*), | (E.M.1.2.)...

...... 29/ 1824 1/6 1879 krigshistorisk Forfatter.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

18/10 1906 107, 1882 18/8 1892

Korpslæge
Tage-Hansen, Tage Algreen, (R.") ... 25/8 1849 €/ 1892 Prof.,Overlæge ved Amts-

sygehuset i Aarhus. Prltn. i Ingk. v. Tegner, Isaac Vilhelm, (K.'D.M.),

Overingeniør ved Stats(E.M.2.). ......... ....... 20/5 1832 27/1865 banerne, fhv. General

direktør for Statsbane.

driften. Prltn. i Fodf. |v. Tegner, Jørgen Henry August, (R.");

kar. Kapt., fhv. Direktør (E.M.2.), Kmjkr. ........ .. 25/11 1843 25/12 1875 i Kbhvn.s Handelsbank. Prltn. i Fodf. Teilgaard, Alfred Theodor Ludvig ... 26/4 1857 1/1890 Oberstltn. i Fodf.s v. Thalbitzer, Carl Wilhelm,(R.*), (E.M.2.) 17/6 1830 28/6 1895

Forst.
Kapt. i Art.s Forst. Thalbitzer, Victor Alexander, (R.ʻD.M.),

kar. Oberstltn., Forstan. (E.M.2.)..

14/2 1839 14/2 1901 der for det tekniske

Selskabs Skole i Kbhvn. Kapt. i Fodf. v. Thaulow, Sophus Leopold, (R.“), (E.M.2.) .......

. u 1838 / 1890 kar. Oberstltn. Auditør Thiele, Just, (R.").

187, 1843 166 1886 Herredsfoged i Sunds

Gudme Herreder.
Oberstltn. i Fodf.s v. Thomsen, Fritz Christian Martin,
Forst. .
| (R.'D.M.), (E.M.2.).

....... 10/12 1840 10/12 1905
Kapt. i Fodf.'s Forst.Thomsen, Louis William ............ 78 1857
Prltn. i Fodf. Thomsen, Togge Christian Valdemar. 13/
Oberst i Fodf. v. Thorkelin, Benedictus Frederik Ju-

lius, (K.'D.M.), (E.M.1.2.) ..........20/5 1827 Kapt. i Fodf.s Forst v. Thrane, Anton Christian Jørgen,

kar. Oberstltn., Forret(R.), (E.M.2.)....

30/10 1901 ningsfører ved „Bor.

gervennen af 1788". Kapt. i Art. |v. Tillge, August Christian Alexander,

kar. Oberst, fhv. Besty. (K. D.M.), (E.M.2.).

187, 1889 | rer af Frederiksværks

Krudtværk. Kapt. i Fodf. Tjeld, Eduard Madsen Jacob Have.

kar. Oberstltn., fhv. Kon(R.'D.M.) ...

.. 29/12 1856 217, 1890 torchef i Krigsmin.,

kst. Udskrivningschef. Overauditør Tobiesen, Frederik Christian Henrik

kgl. Kommissarius, fhv. Emil, (S.K.'D.M.), (E.M.2.), Kmhr... 141829 29/2 1864 Indenrigsminister. Prltn. i Fodf. Tobiesen, William Claude ........... 28/8 1869 1910 1904 Kapt. i Ingk. Forst. Toussieng, Frants Georg Werner, (R.“). 17/1844 17/2 1906 kar. Oberstltn. Oberstltn. i Fodf. Toussieng, Heinrich Elfred Theodor,

(R. D.M.) ........... .............. 1976 1845 1/6 1905 kar. Oberst. Kapt. i Fodf. Tretow-Loof, Frederik Ferdinand, (R.") 13/3 1845 Wu 1886 Oberst i Rytt. v. Tønder, Ebbe Holger Waldemar,

(K.'D.M.), (E.M.2.), Kmhr.... 177, 1836 1/1898 Korpslæge

Tønder, Niels Johan, (E.M.2.)........ 17/8 1835 / 1871 pr. Læge i Kbhvn. Auditør Ussing, Carl Theodor. ..........

12/6 1891 Kriminalretsassessor. Auditør Valeur, Carl, (R. D.M.) ....

27/19 1890 Birkedommer i Kbhvn.s

Amts nordre Birk. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Vaupell, Wilhelm Lorentz, (E.M.1.2.) 2/12 1826 29/1, 1888 Prltn. i Fodf. Verner-Lassen, Frederik Vilhelm .... 16 859 18/ 1901 kar. Kapt., Assistent

| Krigsmin.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

kar. Prltn. i Inf. lv. Vett; Wilhelm Berthold Diederich, I (E.M.2.) ..

...... 24/ 1834 19/1, 1864 Ingeniør. Oberst i Rytt. v. Viale, Carl Marianus Charlottus,

Oberstltn. i Forst. (K.D.M.), (E.M.2.). ................1% 1841 1/ 1906
Prltn. i Fodf. Viale, Paul ........

....... 23/10 1878 / 1906 Prltn. i Fodf. v. Vincent, Louis Leopold Julien, (R.*),

(E.M.2.) .......................... 10/12 1842 257 1877
Pritn. i Fodf. Vinding, Jørgen Hansen ...
Undermester i Art. Vinding, Niels Christian Frederik ....
Oberstltn. i Fodf. Volkersen, Frederik Daniel, (R.ʻD.M.),
Forst.

(M.D.R.) (E.M.2.)... ........./26/1841 287, 1906 Kapt. i Inf. v. Volquartz, Anton Carsten, (R.'D.M.),

kar. Oberstltn., fhv. Læ. (E.M.1.2.) ......................... | 158 1829 17/4 1866 rer ved Officerskolen. Kapt. i Fodf. Waagepetersen, Christian Herman Ga.

ston, (R.*), (E.M.2.), Kmjkr. ....... 21%, 1849 231, 1901 kar. Oberstltn. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Walther, Otto Christian Diderich,

(R.*D.M.), (E.M.1.2.)............... 24/1, 1829 28/,, 1891 kar. Oberstltn. Kapt. i Fodf. Wassmann, Georg Christian, (R.'D.M). 18). 1849 13/4 1901 kar. Oberstltn., Medlem

af Bestyr. for Kbhvn.s Telefon Aktieselskab, Repræsentant for Aktiebolaget L. W. Erics

son & Co. i Stockholm. Oberst i Fodf. v. Wedelfeldt, Hannibal Ferdinand, (K.?

D.M.), (E.M.1.2.)................... 31/10 1824 10/6 1878
Oberstltn. i Fodf.s v. Wedel-Jarlsberg, Wolfgang Christian,
Forst.

Baron, (R.'D.M.), (E.M.1.2.)........ 28/1 1828 | 29/1 1893 kar. Oberst.
Oberst i Rytt. Wedell-Wedellsborg, August Frederik,

Baron, (R.-D.M.), Kmhr. .......... 20/12 1844 | 21/12 1904 Oberstltn. i Fodf. v. Wedselstoft, Thomas August Johan.

nes, (R. D.M.), (E.M.2.)............ | 27/10 1841 | 11/12 1901 kar. Oberst. Oberstltn, i Fodf.s v. Weldingh, Johan Frederik, (R.'D.M.), Forst.

(E.M.2.) .......................... 27/4 1840 | 27/4 1905 Prltn, i Fodf. v. Wessel, Jean Frederik Vigo, (E.M.2.) 14/12 1836 28/12 1867 kar. Kapt., fhv. Inspektør

og Kasserer ved den kgl. Fødselsstiftelse i

Kbhvn. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Westergaard, Thorvald, (R.*D.M.),

kar.Oberstltn.,fhv. Trafik. (E.M.2.), Kmjkr. ...

30/19 1839 29/1888 best. ved Statsbanerne,

Konferentsraad.
Overdyrlæge. Westring, Gustav Frederik, (R.*D.M.), % 1834 31/ 1904
Kapt. i Fodf. v. Willerup, Christopher Foss, (R.')
(E.M.1.2.)....

........ 30/1, 1826 8/12 1881 kar. Oberstltn. Kapt. i Fodf.s Forst. Wittrup, Peter Andreas Caspar Rosen.

Inspektør ved Kysthospi. dahl (R.')......

.. 26/5 1847 307, 1903 talet paa Refsnæs. Overauditør

Wolff, Carl Johannes, (E.M.2.) ....... 20/1831 21, 1867 Overretsprokurator. Prltn. i Rytt. Wolff, Jens Agerup Laurids Otto ... 19%, 1861 24/, 1897 kar. Ritmester.

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag
og aar

Afskeds
datum

Vedtegning

Oberstltn. i Art.

...... 29/12 1847

Kapt. i Fodf.

Wilhelm

[ocr errors]

Oberstltn. i Fodf.s

Forst.
Oberstltn. i Fodf.

Oberstltn. i Fodf.

Worm, Charles Sophus Frederik, (R.*
D.M.).........

18/6 1901 kar. Oberst.
v. Worm, Frederik Christian, (R.*),
(E.M.1.2.) .......

..........
v. Worm, Jacob Wilhelm, (R. D.M.),
(E.M.2.) ......

.......... 14/2 1839 142 1904
v. Wulf, Ewald Andreas, (R.'D.M.),
(E.M.1.2.) .........................

1890 kar. Oberst.
v. Wørishøffer, Carl Julius Friederich

Theodor, (K.PD.M.), (E.M.2.), Kmjkr. 22, 1835 14/10 1895 kar. Oberst.
v Zachariæe, Georg Karl Christian,

(S.K.*D.M.), (E.M.2.). .............. 5/1 1835 5%u 1905
v. Zahlmann, Carl Christian, (S.K.*D.M.),
(E.M.1.2.)...

..... 25/5 1830

25/1900
|v. Zepelin, Wilhelm Otto Feldtheim,

(R.'D.M.), (E.M.1.2.), Kmhr......... 19/2 1818 % 1865 kar. Oberst.
v. Zutphen-Adeler, Frederik Herman
Christian de Falsen, Baron, (R.*),

Besidder af Baroniet (E.M 2.), Kmhr....

....... 10, 1840 18/4 1867 Adelersborg.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

-

-

-

« ForrigeFortsæt »