Billeder på siden
PDF

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

296 1897

Kapt. i Fodf.s Forst. v. Jessen, Julius, (R.), (E.M.2.) ...... 66 1832 71894 Assistent i Krigsm. Prltn. i Fodf. Johansen, Johan Peter Christian.....! Su 1858 | 14%, 1893 Gymnastiklærer. Kapt. i Art.s Forst. Jung, Christian Frederik, (R.ʻD.M.),

kar. Oberstltn., fhv. Lærer|| (E.M.2.). ..........................11%

... 1% 1839 297, 1892
1839 7

ved Søofficerskolen.
Kapt. i Ingk. Juul, Charles Andreas Julius, (R.')../21/1849 21/, 1901 kar. Oberstltn.
Oberst i Fodf. v. Jürgensen, Froderus Christian, (K.
D.M.), (E.M.2.) .......... ........

| 114 1835 11/, 1900 kar. Generalmajor. Kapt. i Fodf.

Jørgensen, Andreas Nicolai, (R.')....
Kapt. i Fodf. Jørgensen, Christian Julius, (R.") .... 29/1 1854 29%,. 1906
Stabslæge

Jørgensen, Jørgen Peter, (K.ʻD.M.),

(E.M.2.). .......................... 12/9 1833 12/3 1903 Auditør Jørgensen, Thorvald August Brown,

fhv. Herredsfoged i (R. D.M.) ....

| Odense Herred. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Karmark, Mathias Anker, (R.*),

(E.M.2.)..... Kapt. i Fodf.s Forst. v. Kauffmann, Egmont, (R'), (E.M.2.)

29/10 1897 kar. Oberstltn. Oberstltn. i Fodf.s v. Kellner, August Stephan Frederik

kar. Oberst, Medl. af For. Forst. Christian, (R.'D.M.), (E.M.2.). ...... 16/6 1836 1576 1901 plejningskorpsets Be.

sigtigelseskommission. Oberst i Ingk. v. Keyper, Anton Joseph Christian,

Į (K.'D.M.), (E.M.2.)................. 30/5 1833 397 1898 Oberst i Fodf. v. Kirchhoff, Johan Magnus Hierony.

| mus, (K.'D.M.), (E.M.1.2.), Kmhr... 8/1 1830 18/1 1895 Kapt. i Fodf. v. Kjerulff, Andreas Sophus Vibe,

(R.'D.M.), (E.M.1.2.) .. Prltn. i Fodf. Kjær, Viggo Harald Ernst .......... 28/12 1862 28/12 1904 Prltn. i Fodf. Klein, Peter ........................ 257, 1864 25/4 1906 kar. Kapt. Kapt. i Fodf. v. Knub, Harald Albert Theodor, (R.*), (E.M.2.) ..........

5% 1840 % 1892 kar. Oberstltn. Prltn. i Fodf. Knudtzon, Søren Christian, (R.*),(E.M.2.),

kar. Kapt., Direktør i NaKmjkr...

167, 1844 ? 1881 tionalbanken. Prltn. i Fodf. Koefoed, Malthe Waldemar ......... 873 1863 / 1905 kar. Kapt., Næstkomman

derende ved Grændse.

gendarmeriet. Overauditør Koefoed, Peter Frederik Christian,

(R.), (E.M.2.)..... ................ | 18%1834 1/1 1887 Etatsraad. Prltn. i Fodf. Kohl, Aage Hermann ...............15/12 1877 | 22/12 1903 Forfatter. Kapt. i Ingk. Kohl, Adolph Carl Christian, (R.*), (E.M.2.)........

....... $fu 1845 8/11 1897 kar. Oberstltn. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Kolbye, Wilhelm Andreas Skjold,

kar. Oberstltn., Sprog. | (R.), (E.M.2.)

12%, 1833 20%, 1895 lærer. Prltn. i Fodf. Krag, Erik.......

...... 25%, 1878 29/12 1903 kar. Oberst, v. Krag, Frederik Wilhelm, (K.°D.M.), Oberstltn. i Forst. (E.M.2.)..

......', 1836 /, 1901 Regnskabsfører, Krag, Reinhold Ferdinand, (R.'D.M.), Fuldmægtig i Go. (E.M.1.), Kmhr.........

| 28/6 1866 i Bestyrelsen for det kgl.] neraladjutantexp.

Blindeinstitut, fhv. Ex. for Landetaten.

peditionssekr. ved Ka-|| binetssekretariatet.

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

....

.....

Prltn. i Rytt. Krag-Juel-Vind-Frijs, Julius Benedictus,

kar. Ritm., 1ste StaldmeGreve, (K.?D.M.), Kmhr............ 23/11 1858 | 23/11 1900 ster hos H. M. Kongen

og Chef for H. M. Kon

gens Staldetat. Oberst i Fodf. v. Kragh, Frederik Christian Oluf Ras

| mus, (K.'D.M.), (E.M.2.) ............ 5% 1838 25/ 1901 Prltn. i Ingk. |v. Krak, Christian Thorvald, (R. D.M.),

kar. Kapt., Etatsraad, fhv. (E.M.1.)..

... 12/, 1830 23/a 1858 Udgiver af Vejviseren

for Kbhvn., fhv. Stads

konduktør i Kbhvn. Generalmajor v. Kranold, Conrad Johann Carl Friede

rich, (S.K.-D.M.), (E.M.2.), Kmhr... 17/12 1833 ?, 1903 Ritmester v. Krogh, Carl Christian, (R.*),(Gb.E.T.),

Formand i dansk TuristKmhr..

| 17/. 1832", 1876 forening. Prltn. i Fodf. Krohn, Volmer..........

13/6 1867 / 1897 Assistent i Krigsm. Oberstltn. i Fodf.s v. Kröyer, Carl Frederik, (R.*D.M.),

kar. Oberst, fhv. UaForst. (E.M.1.2.) .......

4%, 1827 5% 1890 skrivningschef. Ritmester Langsted, Hans Otto .......

4/11 1857 1/1899 Oberst i Art. v. Lassen, Jens Mathias, (K.PD.M.), (E.M.2.) ........

..... 1/6 1831 / 1892 Kapt. i Fodf.s Forst. Lassen, Lauritz, (R.'), (E.M.2)........ 23/12 1840 | 23/12 1902 Assistent i Krigsmini

steriet.
Prltn. i Art. Lasson, Hans Christian Stig ........ 24/11 1858 27/6 1891
Kapt. i Fodf.s Forst. Lauritzen, Valdemar Robert Emil, (R.*
D.M.) ...........

23, 1846 24%. 1904 Auditør

Lautrup, Casper Ludvig Abramowitz,

(R.'D.M.) ........................ 1843 167, 1888 fhv. Overretsassessor. Kapt, i Fodf.s Forst. Lautrup, Johan Charles. (R.), (E.M.2.) 14, 1840 14), 1902 kar. Oberstltn. Kapt. i Fodf. Leerbech, Johan Erik Vilhelm, (R.'). 5/12 1849 29/1, 1897 kar.Oberstltn.,Cand.mag.,

kgl. udsendt Konsul. Prltn. i Rytt. Lerche, Gustav, Baron, Kmjkr., Hof.

kar. Ritmester, Ejer af jægermester..

....... 27), 1859 % 1895 Birkende Gaard. Kapt. i Fodf. Lomholt, Jens Peder ..

28/1860 18/1904 Landinspektør, Amtsvej.

inspektør. Generalltn.

v, Lorenzen, Johan Frederik, (S.K."
D.M.)............

............... 25/2 1831 | 25), 1901 Kapt. i Fodf. v. Ludvigsen, Anton Frederik, (E.M.2.) 17%, 1831 1/4 1883 Kapt. i Ingk. v. Lundh,Jonas Collin, (K. D.M.), (E.M.1.) */12 1825 % 1865 kar. Oberstltn., Overvej.

inspektør. Oberst i Art. Lunn, Lauritz Christian, (K.PD.M.), (E.M.2).

255 1842 27/12 1905 Overauditør Lunn, Peter Iver Julius, (K. 'D.M.),

Justitsraad, fhv. Herreds. (E.M.1.) .........

1851 foged. Auditør

Lunn, Villars Hilmar.. ...... 5/2 1855 21/,,, 1893 Kriminalretsassessor. Kapt. i Fodf. Lübbers, Vilhelm Ludvig Heinrich, (R.') .......

........... 117, 1856 19, 1906 Oberst i Rytteriet v. Lovenfeldt, Friederich (K'.D.M.),

| (E.M.2.), (Gb.E.T.). (Chr.IX.M.T.) . . 18/1841 1872 1906

%, 1813

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

Kapt. i Inf. v. Madsen, Andreas Peter, (R.'D.M.),

Dyrmaler og Kobber(E.M.1.2.) ......................... 29/12 1822 19/1, 1864 stikker. Oberst i Art. v. Madsen, Augustin Julius Christian

Emil, (K.ʻD.M.), (E.M.1.2.) ......... 27/6 1830 ??/6 1895 Forfatter. Oberst i Generalst. le Maire, Abraham Louis, (K.'D.M.),

kar. Generalmajor, For(F.M.), (E.M.2.)..

25/, 1836 25/, 1901 mand i Kommiss. for

Danmarks geologiske

Undersøgelse. Sekltn. i Inf. v. Mansa, Charles Christian, (R.*)... 5/12 1835 18/1, 1861 kar. Pritn., Ejer af Ho.

vedgaarden Sø, Land

inspektør. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Marcussen, Edvard Arnold August, Į (R."), (E.M.2.)..

....... 12, 1836 12), 1898 Translatør. Prltn. i Art. Marcussen, Emanuel ................ 22/6 1848 % 1877 Oberstltn. i Fodf. Mehrn, Lauritz Johan Thorvald Sø

| rensen, (R*.D.M.) ................. 14), 1846 19), 1906 Kapt. i Fodf.s Forst. v. Meidell, Frederik Vilhelm Berg,

(R.'), (E.M.2.)..................... | 15/, 1833 187, 1895 Generallt.

v. Meldahl, Carl Eduard, (S.K. D.M.),

(E.M.2.) ......... ................. 23 1835 g 1905 Overlage

Melskens, Johan Frederik, (R.") ..... 25/8 1842 31/, 1902 Etatsraad. Auditør

Meyer, Cosmus Adolf Christian ..... 28,0 1866 13), 1905 Kriminalretsassessor. Kapt. i Ingk. v. Meyer, Deodatus Fredericus Sextus,

kar. Oberst, Branddirek. (K.ʻD.M.), (E.M.2.). ................ 11/6 1834 1875 1886 tør i Kbhvn. Oberstltn. i Fodf. v. Mielche, Johan Christopher, (R.* 1/6 1834

D.M.), (E.M.1.2.). .................. 15)1829 14%, 1889 kar. Oberst.
Prltn. i Art. Mikkelsen, Niels Magnus Emil....... 66 1872 14% 1899
Ritmester

v. Moe, Edgar Even, (R.*D.M.),(E.M.1.2.) 4/12 1823 / 1878 Oberst i Fodf. v, Moltke, Anton Carsten Julius An.

dreas Vilhelm, (K.'D.M.), (E.M.1.2.). 4 1830 18/1892 Overauditør

Moltke, Fritz, (K.PD.M.), (E.M.1.), Kmhr. / 1820 27/6 1856 fhv. Birkedommer. Kapt. i Fodt. Mortensen, Niels Peter.............. 307, 1857 21/1894 Auditør Mundt, Jodochus Henrik, (R.*), (E.M.2.) 4 1834 1875 1866 Overretsprokurator, Cen.

sor ved Universitetet. Ritmester i Rytt.s v. Munk, Johan Frederik Marinus, (R.), Forst. (E.M.2.). ....

........."1834 27/2 1895 kar. Oberstltn. Oberst i Rytt. Munthe, Hjalmar Edouard Levy (R.*

Slotsforvalter ved Fre. D.M.).........

......... % 1850 % 1906 deriksborg Slot. Korpslæge

Müller, Andreas Daniel, (R.*), (E.M.2.) 1878 1835 / 1872 fhv. Kommunelæge i Kbh. Auditør Müller, Frederik Vilhelm............ 29/12 1855 16/1897 Herredsfoged i Øster og

VesterHerred pr. Varde. Kapt. i Fodf. |v. Müller, Jens Adolph, (E.M.2.) .... 31/6 1833 167, 1878 Ritm.

Müller, Ludvig Nicolai, (R."). ........ 20/5 1852 20/1904 Prltn. i Fodf. Müller, Max .......

.......

876 1877 28, 1906 Prltn. i Kav. v. Müller, Othar Christopher Høegh, (E.M.1.)...........

28/1, 1823 107, 1860 kar. Ritmester. Kapt. i Fodf. Müller, Rudolph....... ...... 24/1 1852 866 1896 Oberstlt. i Fodf.s Meller, Julius Sophus Jensenius, (R.* Forst. 1 D.M.), (E.M.2.). ......... 25%, 1840 25), 1905 i

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

14), 1829 141

1894

.........

Pritn i Fodf. Møller, Viggo Ernst................. 31/ 1870 / 1899 Missionær.
Kapt. i Fodf.s Forst. Neumann, Lauritz Nicolai, (R."), E.M.2.). 22/5 1844 223 1906
Generalltn.

v. Nickolin, Agathon Stenersen, (S.K."

D.M.), (E.M.1.2.), Kmhr. ........... 27/u 1826 27/1 1896 Kapt. i Fodf.s Forst. v. Nickolin, Axel Thorvald, (R.'), | (E.M.2.) .......

......... 3/6 1842 3/6 1904 Oberst i Art. v. Nielsen, Christian Theodor, (K.-D.M.),

1 (E.M.2.). ..... Prltn. i Art. Nielsen, Johannes Ferdinand ........ 17. 1862 | 18/8 1901 Kapt. i Inf.

v. Nissen, Peter Rudolph Martin, (E.M.1.) 187, 1826 10/ 1864
Pritn. i Rytt. v. Norup, Carl Gustav, (R.*), (E.M.2.). 6 1833 25/6 1877 kar. Ritmester.
Overauditør

Nyholm, Carthon Christopher Valde.
mar, (K.'D.M.)........

30/6 1829 / 1863 Højesteretsassessor. Pritn. i Fodf. Nyholm, Holger Vilhelm . ..... 28/, 1862 % 1893 Landinspektør, Professor

ved Landbohøjskolen i

Kbhvn. Kapt. i Fodf. lv. Nysted, Halvor Eduard Emil, (R.*

kar. Oberstltn., Medlem D.M.), (E.M.1.2.)......

30% 1830 196 1882 af Bestyrelsen for

Kbhvn.s Sygehjem. Auditør

Oldenburg, Valdemar, (K.'D.M.),(E.M.2.) 19 1834 28), 1877 Overpræsident i Kbhvn. Kapt. i Fodf. Olufsen, Axe) Fritz Olaf Henrik, (R.*), Kmjkr. ................

28), 1853 28/3 1905 Kapt. i Fodf. Overgaard, Jørgen, (R.") ............ 167. 1854 16/1906 Landinspektør. Stabsintendant Oxholm, Hans Ulrik, (R.'), (E.M.2.) .. 27/4 1842 / 1896 Landinspektør. Kapt. i Art. Pade, Carsten Nicolai Axel, (R.") ... 25], 1856 19/12 1900 kar. Oberstltn., Kaserne

kommandant i Kri

stianshavns Kaserner. Korpslæge Paludan-Müller, Frederik Ludvig Vil.

Klosterlæge paa Gisselhelm .......

..... 23/8 1842 34% 1879 feld. Prltn. i Rytt. v. Paulsen, Frederik Ernst Wilhelm, (E.M.2.)...........................

........... 29/7 1836 28), 1868 Justitsraad, kar. Ritm.

1030 Auditør, Prltn. Paulsen, Harald, (R.'D.M.), (E.M.2.).. 15/10 1839 4 1879 Højesteretsassessor. Oberstltn. i Fodf.s v. Paulsen, Otto Vilhelm, (R. *D.M.), Forst.

(Chr.IX.M.T.), Kmjkr.............. 24/u 1837 12/12 1900 Kapt. i Fodf. v. Penick, Carl Edvard, (R.*), (E.M.1.2.) 16/12 1827 8/12 1882 kar. Oberstltn. Kapt. i Fodt. Forst. Permin, Jochum Henrik Anthon, (R.*) 30/3 1843 / 1904 kar. Prltn. i Kav. v. Petersdorff, Poul Ludvig, Baron,

Ejer af Sødal, Landvæ| (R.*), Kmjkr. ..................... 19%, 1834 31/5 1866 senskommissair. Overintendant Petersen, Adolph Julius, (D.M.R.*), (E.M.1.2.)

......... 27), 1828 1/10 1898 Landmaaler. Kapt. i Fodf. v. Petersen, Amely Louis Theodor, (E.M.2.).

......... 3 1838 673 1889 Oberstitn. i Fodf.s v. Petersen, Carl Ludvig Bernhardt, Forst.

(R. *D.M.), (E.M.1.2.) ............... 18/6 1827 1976 1892 kar. Oberst. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Petersen, Hans Peter, (R.*),(E.M.1.2.) 14/10 1829 15/10 1891 Auditør Petersen, Theodor Ernst, (R.'D.M.).. 20% 1826 / 1862 Konferensraad, fhv. Over

formynder.

......

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag
og -aar

Afskedsdatum

Vedtegning

.......

Oberstltn. i Fodf. Petersen - Plaun, Oscar Hans Georg,

kar. Oberst, Kaserne. (R. D.M.), (E.M.2.)... ............. 28/6 1844 % 1904 kommanda

prinsessegadens Kas. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Pingel, Johan Christian, (R.'),

kar. Oberstltn., Bibliote| (E.M.1.2.)...

...... 19 1826 12/12 1888 kar og Arkivar ved Oberst i Fodf. v. Pontoppidan, Jens Kraft Peter

Generalstaben.
Ludvig, (R. *D.M.), (E.M.2.), Kmhr.. 22/1 1841 11/12 1901
Prltn. i Fodf. Poulsen, Lars Peder ........ ........ 25/2 1872 31/3 1902
Undermester i Art. Preisler, Antonius Thomacellis...... 14/11 1826 % 1897
Korpslæge
Proschowsky, Seraphim Johan Hein-

Dr. med., pr. Læge i rich, (E.M.2.) .......

| 4/1841 20/5 1880 Kbhvn.
Oberst i Fodf. Prytz, Emanuel, (K.?D.M.). .......... 27/a 1846 25/a 1906
Oberstltn. i Rytt. Prytz, Holger, (R.*D.M.).. ...........1 / 1848 5/3 1902
Oberstltn. i Fodf.s v. Pætges, Axel Christian Hessel,
Forst.

(R."), (E.M.2.). ........... ........ 147. 1839 147, 1904 kar. Prltn. i Kav. v. Qvistgaard, Iver Peter Theodor, 22/1830 11/1, 1862 Ejer af Tousgaard, Medl. (R.'D.M.), (E.M.1.), Hofjægermester

af Direkt for Sindssyge.

anst. for Nørrejylland. Kapt. i Fodf. Raedel, Siegfried Viktor Julius Raben,

(R.*), (Chr. 9. E.M.), Kmjkr. ....... /12 1854 /12 1906 Intendant, kar. Prltn. v. Rahbek, Mathias, (E.M.2.)......... 8/ 1840 184 1878 kar. Ritm., Proprietær. Kapt. i Fodf. Forst. Rahn, Frederich Conrad Adelbert

(R.'), (E.M.2.), .... ........ 17/1846 18/10 1906 Kapt. i Ingk. Rambusch, Eduard Johan Carl, (R.“). . % 1846 % 1898 kar. Oberstltn., Medlem

af Landstinget. Kapt. i Art. Rambusch, Fritz Henrik Johannes,

Adm. Direktør for Aktie(R.'D.M.) ..... ........... 27/6 1857 25/10 1905 selskabet Nielsen og

Winthers Værktøjs.

maskinfabrik. Kapt. i Art. v. Ramm, Peter Gottfried, (R. *D.M.),

kar. Oberstltn., Medlem (E.M.2.).

....13, 1834 13% 1886 af Best. for de milit.

Underkl.s Pens. og for||

Invalideforsørgelsen. Kapt. i Ingk. Rasmussen, Frederik Nicolai, (R.'D.M.),

kar. Oberstltn., Drifts(E.M.2.)..... ....... 28/ 1845 28/ 1897 bestyrer ved Hillerød

Frederiksværk Jernb. Kapt. i Art.s Forst. v. Rathsack, Johan Henrik Theodor, (R. D.M.), (E.M.2.)...

..1 1835 "/6 1897 kar. Oberstltn. Generalmajor v. Ravn, Johan Theodor, (K.'D.M.),

(E.M.1.2.).... .............. 23/3 1820 2/3 1890 Kapt. i Fodf. Ravn, Stephan Frederik Olufsen, (R.') 8/10 1853 28/g 1900 Bogholder under Deciso

| ratet for Civillisten. Kapt. i Fodf.s Forst. Reinwald, Harald Balduin Julius, (R.*) 1/, 1850 540 1904 Kasernekommandant i

Kronborg Kaserne. Oberstltn. i Art. v. Ringsted, Carl Christian Vibe, (R.

D.M.), (E.M.2.) ....... ......... 12), 1836 % 1892 kar. Oberst. Kapt. i Art. v. Ringsted, Peter Jensen, (R.'D.M.),

fhv. Bestyrer af Frede. | (E.M.1.). ..........................

............... 18 1830 287, 1883
78 1830

riksværks Krudtværk. | Oberstltn. i Fodf, Rist, Peter Frederik, (R.'D.M.), (E.M.2.) %, 1844 281, 1904 kar. Oberst, Forfatter.

« ForrigeFortsæt »