Billeder på siden
PDF

Fortegnelse

over

endnn levende, i Naade afskedigede Offlcerer og ligestillede af Harens Linie, som ikke er ansatte i Forstíerkningen.

(Rettelser og Tilfojelser modtages med Так af Krigsministeriets Arkiv.)

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[table][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Kapt. i Art.

Prltn. i Rytt.
Prltn. i Fodf.

Ritmester

Auditor

Kapt. i Fodf. Forst.

Ritmester
Auditor

Kapt. i Art.
Prltn. i Fodf.
Auditor

Kapt. i Art .

Kapt. i Fodf.s Forst.

Oberstltn. i Fodf.s Forst,

Kapt. i Fodf.

Stabslœge
Oberstltn. i Fodf.

Oberst i Art.

Prltn. i Rytt,

Prltn. i Art.

Oberst i Rytt.

Oberstltn. i Fodf.

Korpslœge

Oberst i Fodf.

Prltn. i Fodf.
Prltn. i Fodf.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][table][ocr errors][ocr errors]

jkar. Oberstltn. kar. Oberstltn., Inspektor ved Kbhn.s Sygehjem. kar. Ritmester, Dyrlœge.

;

kar. Kapt. Ekspedient i Statens statistiske Bureau.

Etatsraad, fhv. Byfoged. Hospitalsforstanderi Hei-l singer.

Stiftamtmand over Aalborg Stift og Amtmand over Aalborg Amt,

Byfoged og Politimesteri

i Helsingor. kar. Oberstltn.

kar. Oberst, Medlem af Centralkomiteens Bestyrelse.

tjenestegorende Kmhr. hosHs.MajestœtKongen.

rung. Chef for den vest-1 indiske Rekrutering.

kar. Ritm., fhv. Branddirektor i Slagelse.

Ejer af Borreby.

kar. Generalmajor.

kar. Oberst, Dr. med., prakt. Lœge i Kbhvn.

Ansat i Krigsministeriet.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Kapt, i Fodf.

Prltn. i Rytt.
Prltn. i Fodf.
Oberst i Fodf.

Sekltn. i Kav.
Oberstltn. i Fodf.s
Forst.

Prltn. i Rytt.
Oberst i Rytt.

Ritmester

kar. Oberst, Oberstltn. i Forst. Overlœge

Generalmajor

Prltn. i IngkOberstltn. i Fodf.s

Forst. Prltn. i Fodf.

Auditor

Kapt, i Fodf.s Forst.

Kapt. i Art.

Kapt. i Fodf.

Oberstltn. i Fodf.
Kapt. i Ingk.

kar. Prltn. i Kav.

Generalmajor

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

kar. Kapt. kar. Oberst.

Ejer af Katholm ogStensmark.

Borgmester, Auktionsdirekter og Skifteforvalter i Odense.

kar. Oberstltn., Kasernekommandant i Selvg. Kas., Assist, i Ordenskapitulets Kontor.

kar. Oberstltn.

kar. Oberstltn.

kar. Oberst, fhv. Banechef ved Statsbanerne.

kar. Ritmester.

[table]
« ForrigeFortsæt »