Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Auditorer. 2 Zahlmann, Frederik Carl Christian, (R.*), Livg., 1. Regt., Gardeh.

Regt., 4. Drag:-Regt. og Ing.-Korpset .. 3 Knox, John Eduard Lemmich, 8. Regt., 3. Drag.-Regt. og 3. Art.-Afd. 4 | Withusen, Carl Bjørn, 7. Regt. og Fredericia Fæstnings Garnisonsjurisdiktion ........

........................ Diderichsen, Poul Kristian, 3. og 4. Regt., Kancellist hos Generalaudi

tøren, Auditør ved Søetatens kombinerede Ret, Lærer ved Officersk. Krabbe, Iver, Kmjkr., 2. Regt. og Kronborg Fæstnings Garnisonsjurisdiktion ...,

...... 7 Larsen, Anders Peter, Kjøbenhavns Garnisonsjurisdiktion og Ar.

tilleriet 8 Nellemann, Georg Poul, 9. Regt. og 5. Drag.-Regt.... 9 Jørgensen, Troels Georg, Dr. jur., 10. Regt. .................. 10 | Boisen, Carl Christian Mynster, 5. og 6. Regt. samt 2. Drag.-Regt.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Forplejningskorpset.

Generalintendant.
Bach , Hans Andreas, Oberst, (K.PD.M.), (E.M.2.),(R.St.Stan.2.*),(S.V.3.'),

(F.Æ.L.5.), Chef for Korpset...................................

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Stabsintendanter.
Brasen, Christian Emil, (R.*D.M.), (M.f.D.R.),

Chef for Materielintendanturen .......... 1 | 217, 1841 1118 68 476 74
Goldschmidt, Christopher Jatius, R:'D.M.802

Stabschef ved Korpset My.Al Hamad 24,6 Møller, Albert Philip Bregendahl, (K.* D.M.),

uden for Nr., Kontorchef i Krigsministeriet 1/12 1829......... 1476 Thræn, Johan Ludvig Carl Julius, (R.* D.M.),

Generalkommandointondant vos 9. Gong

ralkdo.?Map .Shabenr. .............. 2 31, 1847 28/10 72 20/12 82 Franck, Carl Ernst Waldemar, (R.“), General

kommandointendant ved 1. Generalkdos 3 19/19 1848 1676 18/11

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

....

[ocr errors]

1 Flensborg, Christian Peter, (R.'D.M.), (E.M.2.), Ing.

Korpsets Stab................................. |1||31/12 1839 29/4 68 31/71 |
Caspersohn, Friedrich Carl Christian, (R.*), (E.M.2.),
Ing.-Regt.........

1 5%1841 .........
5 Larsen, Viggo Harald, (R."), (E.M.2.), 1. Generalkdo.-
Intendantur .........

1 20/ 1846 6 Rye, Carl Peter, Premierløjtnant, (R. 'D.M.), (E.M.2.),

(R.St.A.3.), (S.V.3."), Kmjkr., Livg. ...... 7 Hansen, Jørgen Oluf, (R.'), Korpsets Stab ). Stats 8 Truelsen, Peter Martin, (R."), 2. Generalkdo. Inten

dantur 29. G.Kor . ..... ....?//... 9 Eich, Adolph Ludvig, (R.*), Forstander fór Korpsets Skole ................................

28/3 1858 ........ 11 Hasfeldt, Alexis Johran, TR7, 4. Regt. Look??/2 25/8 1845 28/10 69 315 2 | Jahnsen, Carl Theodor, (R.'), (E.M.2.), til/Raadighed' for Korpset................. ............... 2 *1845

I.........1 3 | Kaufmann, Carl Christian Martin, (R.“), 1. General- i kdo.-Intendantur ..

12, 1855 4 | Jungjohann, Hans Nissen, (R.*), 1. Regt. ..

5/10 1845 28/10 5 Jørgensen, Hans Steffensen, (R."), 6. Regt......... 18/1, 1845 30/71 6 Olsen, Vilhelm Christian Theodor, (R.*), fung. Kon.

torchef i Krigsministeriet .... 7 | Linde, Georg, 1. Art.-Regt........................

10/10 1850 u 75 8 | Tillisch, Frederik Ferdinand, Officersk....

13/6 1850 Mikkelsen, Jens Peter, uden for Nr.?...

15/4 18572 1282 20 Lillie, Oscar Johan Frederik, Direktøren for Art. tekn. Tj. og Tøjhusafd. .....

................112

-%22

2), 1859 23/1 811 1 Jenson, Hans Peter, 7. Regt......

..................

27/1848 Plinius, Christian, 9. Regt. ........................ 3 / 1850 Frederiksen, Frederik Christian, Materielintendan

turen, Magasinforvalter ved Munderingsdepotet. u 1853 Wolthers, Jens Erreboe, (D.M.), (E.M.2.), Inspektør

ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn .... 3. 3 u 1843 ......... 114 -
5 Hansen, Peter Emil Frederik, Generalstaben....... 20/1854 16/11 84 20/10 90

Nath, Carl Otto Christian Wilhelm, til Tjeneste i
Krigsministeriet...

3, 12/A 1863

[ocr errors]

147, 1850

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

coco

-

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

27

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

................

[ocr errors]

1 Jürgensen, Walther Heinrich Christian, Forvalter ved det
militære Klædeoplag ..........

.............

..1 "1845
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 11 92).
2 Hansen, Hans Peder, (M.f.D.R.), Materielintendanturen, For-
valter ved Inventariedepotet .....

20/5 1846
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 1096).
Chertortenau, Emil Hermann Franz Carl, 1. Generalkdo.-Intendantur 1 1% 1857

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter "u 98).
I tJørgensen, Johannes Ivar, Premierløjtnant, 2. Art.-Regt., St.(e. F.) | 1 | %10 1859

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 1/1 99).
8 Erichsen, Henrik Christian, 2. Regt.........................11 17/, 1858

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 1, 00).
9 Colding, Sophus Ludvig August, 8. Regt. ................... 1 1 1% 1857

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 118 00).
10 Pedersen, Peder, til Tjeneste i Krigsministeriet, tillige ved
Kbhvns. Væbning 4 afy.hel Herboriste

14/2 1862
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 116 02).
Crone, Ferdinand Joseph Gotzian, 2. Drag:-Regt. .......

28/6 1858
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 149 04).
Graessler, Friedrich Franz Gustaf, 2. Art.-Bat. ..........

31/, 1862
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 'a 05!
Fog, Ove Conrad Ludolph Holbøll, (M.S.Gr.4.), Kmjkr., 1. Ge.
neralkdo. Intendantur. ...............

20/6 1864
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 11, 07).
Hjorth-Hansen, Albert, 3. Regt... A modadatnak... % 1863
Stein, Sophus Frederik, Trainafd. og Taboratorieafd.v. 34 10% 1862
Rosenørn, Frederik Christian, Kmjkr., Gardeh.-Regt.

22/11 1867
Pallis, Christian Emil, Korpsets Skole, Hy tel.

6 3 .. ..

21/1863
Christensen, Waldemar Søren, 5. Drag.-Regt...........

27/10 1865
Sabroe, Avgust Herman Vilhelm, 1. Art.-Bat. og Kbhvns. Sø.
befæstn. ./4 sl C A .............

30% 1867
Gradman, Gerhard Adam, Kommandantskabet i Kbhvn, og
Cit. Frederikshavn samt Militærarbejderdepotet

28/10 1861
Hvidberg, Hans Valdemar, 3. Drag. Regt.....

22), 1860 Wibe, Emil, 4. Drag.-Regt. 28/12 , 8: Regn.

1876 1862 3 Storm, Ove Martin Malling, 3. Art.-Afd. ..../.....

27/1863
Olsen, Thorvald Sandstød, Materielintendanturen, Bogholder

og Kasserer ved Munderingsdep. 1574..-Koke V ...... 31/, 1863
Rasmussen, Alfred, til Tjeneste i Krigsministeriet, tillige ved
Korpsets Stab ...........

8/5 1861
6 Allerup, Harald Jacob William, 5. Regt. .....

23/1 1862 7 Sielle, Johannes Peter, 3. Art.-Bat........

24/6 1864 8 Jensen, Georg Alexander Valdemar Oluf, Korpsets Skole

% 1866 9 Dall, Christen, 10. Regt. ...

..................

13/, 1865 30 Rise, Johan Albrecht Christoffersen, 5. Regt....

8), 1863

.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Tui

........

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

1....

[ocr errors][ocr errors]

Holst, Vilhelm Eduard, 1. Regt.. ......
Frederiksen, Kristian, uden for Nr..........
Andersen, Anders Ingemann, til Raadighed for Korpsets Skole
Nielsen, Thomas, 3. Regt..........
Thrue, Carl Christian Alfred, Korpsets Stab, St. (e. F.) ......
Eggers, Emanuel Ferdinand Carl Heinrich, Mat.-Intendanturen
Wildenradt, Christian Henrik, 4. Regt..
Rasmussen, Georg Lars Conrad, 1. Art. Regt...
Børre, Hans Christian, 8. Regt. .......
Nielsen, Niels Johannes, Korpsets Stab 14 hl.haad..
Anthon, George Christian, 6. Regt.

.............
Høeg-Petersen, Christian Balthasar, 7. Regt. ......
Svane, Carl Johan, 2. Generalkdo. Intendantur ....
Hansen, Albert Valdemar Pet. Ha

14/10 1863 | 23/4 96
29/12 1867 .........
287, 1867
18/10 1870
24. 1870
29%, 1867
18/1, 1865 115 97
28/4 1867
16/6 1865 | 46 97
28/1, 1873 ........
30/11 1871 9 7
207, 1874
25/ 1872 [ 2910 98 | 20/12 06

R.

CON

dant af

Fødsels

Inten. Tagen

ForFødsels. intendant stærk. Tjeneste aar

ningen indtil

dag og Reserve- dant af

til

Intendanter af Forstærkningen.

Hove, Thomas Vestergaard ....

287, 186428/s 911 Grüner, Frederik, til Raadighed for Materielintendanturen 14/5 1875 28/00 3 | Nellemose, Sophus Vilhelm Aage ...,

1% 1877 || % 04

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »