Billeder på siden
PDF
ePub

HAANDBOG

FOR HÆREN

1916.

(SLUTTET 1/1 1916)

UDGIVET AF KRIGSMINISTERIET

KØBENHAVN

NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIER)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Hærens Inddeling i Fredstid.

a. 1ste Generalkommando. Under Generalkommandoen hører Troppeafdelingerne Øst for Store Belt, nemlig:

1. 1ste Division, bestaaende af:

Livgarden med 1ste Livgardebat. og 2den
Livgardebat. (Reservebataillon),

1ste Regiment med 1ste, 15de og 21de Bat.,
2det Regiment med 3die, 18de og 22de Bat.,
11te Regiment (Reserveregiment) med 31te,
32te, 41de og 42de Bat. (Reservebatailloner),
1ste Artilleriafd. af 1ste Feltartilleriregt.
2. 2den Division, bestaaende af:

3die Regiment med 2den, 13de og 23de Bat., 4de Regiment med 4de, 17de og 24de Bat., 12te Regiment (Reserveregiment) med 33te,

34te, 43de og 44de Bat. (Reservebatailloner), Gardehusarregimentet (1ste Rytterregt.), 2den Artilleriafd. af 1ste Feltartilleriregt. 3. 3die Division, bestaaende af:

5te Regiment med 7de, 19de og 25de Bat.,
7de Regiment med 14de, 20de og 27de Bat.,
8de Regiment med 8de, 11te og 28de Bat.,
26de Bataillon (af 6te Regiment),
13de Regt. (Reserveregiment) med 35te, 37te,
45de og 47de Bat. (Reservebatailloner),
4de Dragonregiment (2det Rytterregt.),
2det Feltartilleriregiment med 4de og 5te

Artilleriafd.

4. 1ste

Feltartilleriregiments Stab, hvorunder Feltartilleriets Kornetskole og Underofficerskole.

5. Kystartilleriregimentet med 1ste, 2den og 3die Kystartilleribataillon samt Kystartilleriets Kornetskole og Underofficerskole.

6. Fæstningsartilleriregimentet

med

2den og 3die Artilleribataillon samt Fæstningsartilleriets Kornetskole og Underofficerskole.

7. Ingeniørregimentet med 1ste, 2den og 3die Ingeniørbat. (undtagen 12. Ingeniørkompagni) samt Ingeniørregimentets Kornetskole og Underofficerskole.

8. Trainafdelingen undtagen 1 Trainkomp. 9. Kommandanten i Kjøbenhavn, hvorunder Garnisonssygehuset og Arbejdstroppernes Depot.

10. Garnisonskommandanterne, hvorunder Garnisonssygehusene.

b. 2den Generalkommando. Under Generalkommandoen hører Troppe afdelingerne i Landsdelene Vest for Store Belt, nemlig:

1. Jydske Brigade bestaaende af:

9de Regiment med 6te, 10de og 29de Bat., 10de Regiment med 9de, 12te og 30te Bat. 2. 6te Regiment med 5te og 16de Bat. (Den til Regimentet hørende 26de Bat. er underlagt 1ste Generalkommando). 3. 14de Regiment (Reserveregiment) med 36te, 38te, 46de og 48de Bat. (Reservebat.). 4. 15de Regiment (Reserveregiment) med 39te, 40de, 49de og 50de Bat. (Reservebatailloner).

5 3die Dragonregiment (3die Rytterregt.).

[blocks in formation]

1. Rideskolen.

2. Rytteriets Kornetskole.

3. Rytteriets Underofficerskole.

f. Generalinspektøren for Artilleriet. g. Generalinspektøren for Ingeniørtropperne. Som Ingeniørgeneral leder han Ingeniørkorpsets Bygningstjeneste.

Umiddelbart under Ingeniørgeneralen hører: 1. 1ste Ingeniørdirektion.

2. 2den Ingeniørdirektion.

h. Hærens tekniske Korps. Det omfatter: 1. Generaltøjmesterkvarteret.

2. Forsøgs- og Kontrolafdelingen.

3. Hærens Tøjhus.

4. Hærens Laboratorium.

5. Hærens Krudtværk.

6. Den historiske Vaabensamling.

i. Hærens Officerskole.

j. Forplejningskorpset. Under Korpset hører: Forplejningskorpsets Skole.

k. Lægekorpset. Under Korpset hører: 1. Sundhedstroppernes Depot.

2. Sygeplejerskekorpset.

3. Sanitetsdepotet.

[blocks in formation]

Indhold.

I. Krigsministeriet.

II. Fordeling af Hærens Officerer, faste Underofficerer og ligestillede m. fl.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

I Tillæg til Haandbogen er optaget:

I. Almindelige Aldersordenslister over Hærens Officerer og ligestillede.

II. Særlige Aldersordenslister over de faste Linieofficerer.

Alfabetisk Navnefortegnelse over Hærens Officerer m. fl.

Afskedigede Officerer, der har Tilladelse til at bære Uniform som Krigsinvalider.

Fortegnelse over endnu levende, i Naade afskedigede Officerer og ligestillede af Hærens Linie. Officerer o. 1. afgaaede ved Døden 1915.

I Tillæg til Haandbogen er optaget:

I. Aldersordenslister over Hærens faste Underofficerer og ligestillede.
II. Alfabetisk Navnefortegnelse over Hærens Underofficerer m. fl.

I Bilag til Haandbogen er optaget:

Oversigt over Legater, Understøttelseskasser o. lign. ved Hæren.
Den militære Rækkefølge.

Fordeling af de under Krigsministeriet hørende Forretninger.

« ForrigeFortsæt »