Billeder på siden
PDF
ePub

HAANDBOG
FOR HÆREN

1916.

(SLUTTET 1/1 1916)

UDGIVET AF KRIGSMINISTERIET

KØBENHAVN

NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

L

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Hærens Inddeling i Fredstid.

Stab,

8. Iste Generalkommando. Under General

kommandoen hører Troppeafdelingerne Øst for
Store Belt, nemlig:
1. Iste Division, bestaaende af:
Livgarden med lste Livgardebat. og 2den

Livgardebat. (Reservebataillon),
Iste Regiment med 1ste, 15de og 21de Bat.,
2det Regiment med 3die, 18de og 22de Bat.,
11te Regiment (Reserveregiment) med 31te,

32te, 41de og 42de Bat. (Reservebatailloner), 1ste Artilleriafd. af 1ste Feltartilleriregt. 2. 2den Division, bestaaende af:

3die Regiment med 2den, 13de og 23de Bat., 4de Regiment med 4de, 17de og 24de Bat., 12te Regiment (Reserveregiment) med 33te,

34te, 43de og 44de Bat. (Reservebatailloner), Gardehusarregimentet (1ste Rytterregt.),

2den Artilleriafd. af 1ste Feltartilleriregt. 3. 3die Division, bestaaende af:

5te Regiment med 7de, 19de og 25de Bat.,
7de Regiment med 14de, 20de og 27de Bat.,
8de Regiment med 8de, ilte og 28de Bat.,
26de Bataillon (af 6te Regiment),
13de Regt. (Reserveregiment) med 35te, 37te,

45de og 47de Bat. (Reservebatailloner),
4de Dragonregiment (2det Rytterregt.),
2det Feltartilleriregiment med 4de og 5te

Artilleriafd. 4. Iste Feltartilleriregiments

hvorunder Feltartilleriets Kornetskole og

Underofficerskole. 5. Kystartilleriregimentet med 1ste, 2den

og 3die Kystartilleribataillon samt Kystartilleriets Kornetskole og Underofficer

skole. 6. Fæstningsartilleriregimentet med

2den og 3die Artilleribataillon samt Fæstningsartilleriets Kornetskole og Under

officerskole. 7. Ingeniørregimentet med 1ste, 2den og

3die Ingeniørbat. (undtagen 12. Ingeniørkompagni) samt Ingeniørregimentets Kor

netskole og Underofficerskole. 8. Train afdelingen undtagen 1 Trainkomp. 9. Kommandanten i Kjøbenhavn, hvorunder Garnisonssygehuset

og Arbejdstroppernes Depot. 10. Garnisonskommandanterne, hvorunder

Garnisonssygehusene. b. 2den Generalkommando. Under General

kommandoen hører Troppeafdelingerne i Landsdelene Vest for Store Belt, nemlig: 1. Jydske Brigade bestaaende af:

9de Regiment med 6te, 10de og 29de Bat.,

10de Regiment med 9de, 12te og 30te Bat. 2. 6te Regiment med 5te og 16de Bat.

(Den til Regimentet hørende 26 de Bat.

er underlagt 1ste Generalkommando). 3. 14de Regiment (Reserveregiment) med

36te, 38te, 46de og 48de Bat. (Reservebat.). 4. 15de Regiment (Reserveregiment) med

39te, 40de, 49de og 50de Bat. (Reserve

batailloner). 5 3 die Dragonregiment (3die Rytterregt.).

6. 5te Dragonregiment (4de Rytterregt.). 7. 3die Artilleriafdeling. 8. 12te Ingeniørkompagni (Reservekomp.). 9. 3 die Trainkompagni. 10. Garnisonskommandanterne, hvorunder

Garnisonssygehusene.
c. Generalstaben. Den omfatter:

1. Generalstabskvarteret.
2. Generalstabens taktiske Afdeling.

3. Generalstabens topografiske Afdeling. d. Generalinspektøren for Fodfolket.

Umiddelbart under ham hører:
1. Skydeskolen.
2. Gymnastikskolen.
3. Fodfolkets Kornetskole.

4. Fodfolkets Underofficerskoler.
e. Generalinspektøren for Rytteriet.

Umiddelbart under ham hører:
1. Rideskolen.
2. Rytteriets Kornetskole.

3. Rytteriets Underofficerskole. f. Generalinspektøren for Artilleriet. g. Generalinspektøren for Ingeniørtrop

perne. Som Ingeniørgeneral leder han Ingeniørkorpsets Bygningstjeneste.

Umiddelbart under Ingeniørgeneralen hører: 1. lste Ingeniørdirektion.

2. 2den Ingeniørdirektion.
h. Hærens tekniske Korps. Det omfatter:

1. Generaltøjmesterkvarteret.
2. Forsøgs- og Kontrolafdelingen.
3. Hærens Tøjhus.
4. Hærens Laboratorium.
5. Hærens Krudtværk.

6. Den historiske Vaabensamling. i. Hærens Officerskole. j. Forplejningskorpset. Under Korpset hører:

Forplejningskorpsets Skole.
k. Lægekorpset. Under Korpset hører:

1. Sundhedstroppernes Depot.
2. Sygeplejerskekorpset.

3. Sanitetsdepotet.
1. Dyrlægekorpset. Under Korpset hører:

Hærens Beslagsmede. m. Auditørkorpset. n. Materielintendanturen. Under Intendan

turen hører:
1. Munderingsdepotet.

2. Inventariedepotet. 0. Remonte kommissionen. Under Kommis

sionen hører:

Remontedepotet. p. Bornholms Væbning. Væbningen bestaar af:

1. Bornholms Væbnings Bataillon.
2.

Eskadron.
3.

Batteri. 4.

Artillerikompagni.

[graphic]

Underafdelingerne betegnes ved Numre, begyndende med Nummer 1 indenfor hver Bataillon, Rytterregiment og Artilleriafdeling. Fæstningsartilleribataillonernes og Ingeniørbataillonernes Kompagnier betegnes ved Numre indenfor de paa. gældende Regimenter.

Indhold.

Side 11

13 15 16 18

19 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36

38

I. Krigsministeriet..
II. Fordeling af Hærens Officerer, faste Underofficerer og ligestillede m. A.

Generalkommandoerne
Divisionerne.
Generalstaben...
Hans Majestæt Kongens Adjutantstab.
Fodfolket:

Generalinspektøren
Jydske Brigades Stab..
Livgarden
1. Regiment (1. 15. 21. Bataillon)
2.

(3. 18. 22. Bataillon)
3.

(2. 13. 23. Bataillon) 4.

(4. 17. 24. Bataillon) 5.

(7. 19. 25. Bataillon) 6.

(5. 16. 26. Bataillon) 7.

(14. 20. 27. Bataillon) 8.

(8. 11. 28. Bataillon) 9.

(6. 10. 29. Bataillon) 10.

(9. 12. 30. Bataillon) 11.

(31. 32. 41. 42. Bataillon) 12.

(33. 34. 43. 44. Bataillon) 13.

(35. 37. 45. 47. Bataillon) 14.

(36. 38. 46. 48. Bataillon) 15.

(39. 40. 49. 50. Bataillon) Officerer uden for Nummer

Underoff.
Rytteriet:

Generalinspektøren .
Regimenterne (Gardehusarregimentet, 4. 3. 5. Dragonregiment)
Trainafdelingen .
Officerer uden for Nummer

Underoff,
Artilleriet:

Generalinspektøren..
1. Feltartilleriregiment (1. 2. Artilleriafdeling)
2.

(4. 5. Artilleriafdeling)
3. Artilleriafdeling
Kystartilleriregimentet (1. 2. Kystartilleribataillon).
Fæstningsartilleriregimentet (2. 3. Artilleribataillon).
Officerer uden for Nummer.

Underoff.
Ingeniørkorpset:

Generalinspektøren ..
Ingeniørdirektionerne (1. 2.)...
Ingeniørregimentet (1. 2. 3. Ingeniørbataillon).

40 42 46 50 54 58 62 62

63

63

71 72 72

[ocr errors]

73 74 77 80 81 87 92 92

93

93

94

Den tekniske Komité ...
Officerer uden for Nummer

Underoff.
Hærens tekniske Korps..
Kommandantskabet i Kjøbenhavn
Korsør Søbatteri.
Skoler ...
Forplejningskorpset
Lægekorpset.....

Sundhedstroppernes Depot
Dyrlægekorpset.
Auditørkorpset...
Materielintendanturen.

Materielintendanturens Prøve- og Besigtigelseskommission
Remontekommissionen...

Remontedepotet paa Koldinghus Staldgaard..
Garnisonssygehuse.
Arbejdstroppernes Depot..
Den militære Klædefabrik
Det militære Klæde oplag
Den militære Halle kommission
Hærens Brødfabrik
Den militære Telegraf- og Telefonkommission
Faste Sessionslæger

Bornholms Væbning..
III. Gendarmerikorpset i Dansk Vestindien.
IV. Officerer à la suite
V. Overkrigsretten

Side 97

97 97 98 102 102 103 108 109 109 109 110 110 110 110 110 111 112 112 112 112 112 112 113 113 114 114 115

I Tillæg 1 til Haandbogen er optaget:
I. Almindelige Aldersordenslister over Hærens Officerer og ligestillede.
II. Særlige Aldersordenslister over de faste Linieofficerer.

Alfabetisk Navnefortegnelse over Hærens Officerer m. fl.
Afskedigede Officerer, der har Tilladelse til at bære Uniform som Krigsinvalider.
Fortegnelse over endnu levende, i Naade afskedigede Officerer og ligestillede af Hærens Linie.
Officerer o. 1. afgaaede ved Døden 1915.

I Tillæg 11 til Haandbogen er optaget: I. Aldersordenslister over Hærens faste Underofficerer og ligestillede. II. Alfabetisk Navnefortegnelse over Hærens Underofficerer m. A.

I Bilag til Haandbogen er optaget:
Oversigt over Legater, Understøttelseskasser o. lign. ved Hæren.
Den militære Rækkefølge.
Fordeling af de under Krigsministeriet hørende Forretninger.

« ForrigeFortsæt »