Het Leeskabinet, Bind 1–2;Bind 30

Forsideomslag
Hendrik Frijlink, 1863
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 144 - ... despectus tibi sum, nee qui sim quaeris, Alexi, quam dives pecoris, nivei quam lactis abundans. 20 mille meae Siculis errant in montibus agnae, lac mihi non aestate novum, non frigore defit. canto quae solitus, si quando armenta vocabat, Amphion Dircaeus in Actaeo Aracyntho. nee sum adeo informis: nuper me in litore vidi, 25 cum placidum ventis staret mare, non ego Daphnim iudice te metuam, si numquam fallit imago...
Side 142 - Tantum inter densas, umbrosa cacumina, fagos Assidue veniebat : ibi haec incondita solus Montibus et silvis studio jactabat inani : S O crudelis Alexi, nihil mea carmina curas ? Nil nostri miserere ? Mori me denique coges. Nunc etiam pecudes umbras et frigora captant ; Nunc virides etiam occultant spineta lacertos ; Thestylis et rapido fessis messoribus...
Side 112 - Ik heb mijn armzalig hoofd eens een 14 dagen met Kant gebrooken ; maar ik geloof dat ik te oud ben om hem wel te verstaan ; en daar ik hem vat , doet hij bij mij onder voor de lessen van onzen god! ijken meester, wiens wijsheid wij te meer bewonderen, naarmaate men doordenkt en de menschelijke natuur leert kennen.
Side 116 - Onder ons wil ik u echter wel belijden, dat wij menigmaal tegen eikanderen zeggen: //Hadden wij voor twintig, dertig jaar geweeten wat nu ons de ondervinding leert, wij hadden nimmer eene letter voor de vrijheid in het licht gegeeven.
Side 107 - Hall, die alles voor mij had opgeloopen en geconditioneert , vloekt struiken uit den grond, wijl zij mij te leur stelde; ik, die om het lieve brood zit te vertaaien , dat ik groen en blaauw word en zonder goede menschen het niet zoude redden, te meer daar Aagt meest altoos in doktors handen is en voorleden jaar in de 60 f verdoctord heeft.
Side 116 - Vriend, en zijn geheele aandoenelijke ziel blinkt en schittert in zijne oogen. Vergun mij nu eene kleine aanmerking, beste Vriend! Wanneer de bloem onzer Burgerij, onze gegoedste, kundigste, eerelijkste Landgenooten zich geheel gelieven te ontrekken aan Hun Vaderland te dienen, wat moet er dan van dit Vaderland worden. moeten wij zuchten onder het domme geweld van hongerige smeerlappen? Moeten wij onze Halzen krommen onder het juk van trotsche, heerschzuchtige Aristocraaten? of moeten wij den geliefden...
Side 117 - Ach, zo het land met redevoeringen, bals, dinees en soupees te redden is, dan zullen wij weldraa weder een groot volk worden. Ik weet het , wij kunnen zonder koophandel niet bestaan , maar nog minder zonder onderlinge liefde, maatigheid, spaarzaamheid, eerlijkheid en vlijt. Dan genoeg hier van, wij kunnen hier over niet verschillen. Lieve beste Heintje, hoe Gij ook denken moogt, blijf patriot, bemin en werk voor uw Vaderland.
Side 144 - Menalcan, 15 quamvis ille niger, quamvis tu candidus esses? o formose puer, nimium ne crede colori! alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.
Side 81 - Immers: du choc des opinions jaillit la verité. Over den vorm, waarin sommige dusgenaainde teregtwijzingen in tijdschriften geplaatst zijn, wil ik hier niet spreken; hij , die een goed doel in het oog heeft, let op zoo iets niet; alleen kon ik toch niet nalaten te meesmuilen over de dood onnoozele aanmerking eens verslaggevers van mijn werkje in de Navorscher voor 1862, bladz. 288, waarbij hij zegt: // Jammer dat het boek niet een weinig tijds later verschenen is; de heer...
Side 106 - Vrijheid, Gelijkheid, Broeder en Zusterschap. Keert dikwijls weder, o zalige oogenblikken ! dan onze beste waereld is er niet zeer toe gesteld om heel veel van die zalige oogenblikken aan te treffen. Was ik wat jonger , ik zoude er zeer voor zijn, om een zeedelijk Vrijmetselaarschap op te richten. Wij zouden aan den Tempel der Vriendschap met alle onze Macht bouwen, en onze lieve Vriend Vollenhoven zou Grootmeester zijn. Uw lieve zoon, die ons in de laatst afgeloopen week met een bezoek vereerde,...

Bibliografiske oplysninger