Billeder på siden
PDF
ePub

HAANDBOG
FOR HÆREN

1921

(SLUTTET 1/ 1921)

UDGIVET AF KRIGSMINISTERIET

KJØBENHAVN
TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR:

1921

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hærens Inddeling i Fredstid.

a. lste Generalkommando. Under General.

kommandoen hører Troppeafdelingerne i Lands-
delene Øst for Store Belt, nemlig:
1. lste Division, bestaaende af:
Livgarden med 1ste Livgardebat. og 2den

Livgardebat. (Reservebataillon),
1ste Regiment med 1ste, 15de og 21de Bat.,
2det Regiment med 3die, 18de og 22de Bat.,
11te Regiment (Reserveregiment) med 31te,

32te, 41de og 42de Bat. (Reservebatailloner), 1ste Artilleriafd. af 1ste Feltartilleriregt. 2. 2den Division, bestaaende af:

3die Regiment med 2den, 13de og 23de Bat., 4de Regiment med 4de, 17de og 24de Bat., 12te Regiment (Reserveregiment) med 33te,

34te, 43de og 44de Bat. (Reservebatailloner), Gardehusarregimentet (1ste Rytterregt.),

2den Artilleriafd. af 1ste Feltartilleriregt. 3. 3die Division, bestaaende af:

5te Regiment med 7de, 19de og 25de Bat.,
7de Regiment med 14de, 20de og 27de Bat.,
8de Regiment med 8de, 1lte og 28de Bat.,
26de Bataillon (af 6te Regiment),
13de Regt. (Reserveregiment) med 35te, 37te,

45de og 47de Bat. (Reservebatailloner),
4de Dragonregiment (2det Rytterregt.),
2det Feltartilleriregiment med 4de og 5te

Artilleriafd. 4. lste Feltartilleriregiments Stab,

hvorunder Feltartilleriets Kornetskole og

Underofficerskole. 5. Kystartilleriregimentet med 1ste, 2den

og 3die Kystartilleribataillon samt Kystartilleriregimentets Kornetskole og Under

officerskole. 6. Fæstningsartilleriregimentets Afvik

ling med 2den og 3die Artilleribataillons

Afvikling 7. Ingeniørregimentet med 1ste, 2den og

3die Ingeniørbat. (undtagen 12te Ingeniørkompagni) samt Ingeniørregimentets Kor

netskole og Underofficerskole. 8. Train afdelingen undtagen 1 Trainkomp. 9. Kommandanten i Kjøbenhavn, hvor

under Garnisonssygehuset og Arbejds

troppernes Depot. 10. Garnisonskommandanterne, hvorunder

Garnisonssygehusene. b. 2don Generalkommando. Under General

kommandoen hører Troppeafdelingerne i Lands-
delene Vest for Store Belt, nemlig:
1. Jydske Brigade, bestaaende af:

9de Regiment med bte, 10de og 29de Bat.,

10de Regiment med 9de, 12te og 30te Bat. 2. 6te Regiment med 5te og 16de Bat.

(Den til Regimentet hørende 26de Bat.

er underlagt 1ste Generalkommando). 3. 14de Regiment (Reserveregiment) med

36te, 38te, 46de og 48de Bat. (Reservebat.). 4. 15de Regiment (Reserveregiment) med

39te, 40de, 49de og 50de Bat. (Reserve

batailloner). 5. 3die Dragonregiment (3die Rytterregt.).

6. 5te Dragonregiment (4de Rytterregt.). 7. 3 die Artilleriafdeling. 8. 12te Ingeniørkompagni (Reservekomp.). 9. 3 die Trainkompagni. 10. Garnisonskommandanterne, hvorunder

Garnisonssygehusene.
c. Generalstaben. Den omfatter:

1. Generalstabskvarteret.
2. Generalstabens taktiske Afdeling.

3. Generalstabens topografiske Afdeling. d. Generalinspektøren for Fodfolket.

Umiddelbart under ham hører:
1. Skydeskolen.
2. Gymnastikskolen.
3. Fodi ets Kornetskole.

4. Fodfolkets Underofficerskoler.
e. Generalinspektøren for Rytteriet.

Umiddelbart under ham hører:
1. Rideskolen.
2. Rytteriets Kornetskole.

3. Rytteriets Underofficerskole. f. Generalinspektøren for Artilleriet. g. Generalinspektøren for Ingeniørtrop

perne. Som Ingeniørgeneral leder han Ingeniørkorpsets Bygningstjeneste.

Umiddelbart under Ingeniørgeneralen hører: 1. lste Ingeniørdirektion.

2. 2den Ingeniørdirektion.
h. Hærens tekniske Korps. Det omfatter:

1. Generaltøjmesterkvarteret.
2. Forsøgs- og Kontrolafdelingen.
3. Hærens Tøjhus.
4. Hærens Laboratorium.
5. Hærens Krudtværk.

6. Den historiske Vaabensamling. i. Hærens Officerskole. j. Forplejningskorpset. Under Korpset hører:

Forplejningskorpsets Skole.
k. Lægekorpset. Under Korpset hører:

1. Sundhedstroppernes Depot.
2. Sygeplejerskekorpset.

3. Sanitetsdepotet.
1. Dyrlægekorpset. Under Korpset hører:

Hærens Beslagsmede. m. Auditørkorpset. n. Materielintendanturen. Under Intendan

turen hører:
1. Munderingsdepotet.

2. Inventariedepotet. 0. Remontekommissionen. Under Kommis.

sionen hører:

Remontedepotet. p. Bornholms Væbning. Væbningen bestaar af:

1. Bornholms Væbnings Bataillon.
2.

Eskadron.
3.

Batteri. 4.

Artillerikompagni.

Underafdelingerne betegnes ved Numre, begyndende med Nummer 1 indenfor hver Bataillon, Rytterregiment og Artilleriafdeling. Fæstningsartilleribataillonernes Afviklings og Ingeniørbataillonernes Kompagnier betegnes ved Numre indenfor de paugældende Regimenter.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »