Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small]

I Tillæg 1 til Haandbogen er optaget:
I. Almindelige Aldersordenslister over Hærens Officerer og ligestillede.
II. Særlige Aldersordenslister over de faste Linieofficerer.

Alfabetisk Navnefortegnelse over Hærens Officerer m. fl.
Afskedigede Officerer, der har Tilladelse til at bære Uniform som Krigsinvalider.
Fortegnelse over endnu levende, i Naade afskedigede faste Officerer og ligestillede,
Officerer o. l., hvis dødelige Afgang har været bekendtgjort i Kundgørelse for Hæren 1919.

I Tillæg Il til Haandbogen er optaget:
I. Aldersordenslister over Hærens faste Underofficerer og ligestillede.
II. Alfabetisk Navnefortegnelse over Hærens Underofficerer m. fi.

[ocr errors]

Forkortelser.

R.E.*
S.Kmd.*
S.K.
K."
K”.
R.*.
D.M.
Gb.E.T.

Chr.IX.E.M.
Chr.IX.M.T.
F.VIII.M.T.
F.VIII.M.M.
Chr.X.m.E.
Chr.X.E.f.O..
M.M.8.April 1813

Ridder af Elefantordenen.
Storkommandør,
Storkors,
Kommandør af 1ste Grad,
af 2den

af Dannebrogsordenen.
Ridder,
Dannebrogsmand.
Erindringstegn, stiftet i Anledning af Deres Majestæter Kong Christian IXs

og Dronning Louises Guldbryllup.
Kong Christian IX's Erindringsmedaille.
Kong Christian IX's Mindetegn.
Kong Frederik VIII's Mindetegn.
Kong Frederik VIII's Mindemedaille.
Kong Christian X's militære Erindringsmedaille.
Kong Christian X’s Erindringstegn fra Officerskolen af 20/3 1916.
Mindemedaillen i Anledning af Hundredeaarsdagen for Kong Christian

den Niendes Fødsel.
Fortjenstmedaillen i Guld.

i Sølv.
Medaille for druknedes Redning.
Medaille for ædel Daad.
Erindringsmedaille for Krigene 1848-50 og 1864.

Krigen 1848-50.

1864.
Mindetegn for dansk Krigsfangehjælp 1914–18.

F.M.G....
F.M.S.
M.f.D.R.
M.f.æ.D.
E.M.1.2.
E.M.1.
E.M.2.
M.T.Kfh..

Forkortelsen Afsk. m. Kapt. (Ritm.) eller Løjtn. af Res. angiver, at vedkommende i sin Tid med Henhold til Lov af 5/12 1914, § 4, er udnævnt til den paagældende Grad og senere afskediget fra sin Stilling i Reserven.

Fortegnelse over samtlige i Haandbogen anvendte Forkortelser er optaget i Tillæg I, Side 3 o. f.

Hans Majestæt Kongen er højstbefalende over Hæren.

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen er Sekondløjtnant à la suite i

Hæren.

Hans Majestæt Gustav V, Konge af Sverrig, er General i Hæren. Hans Kongelige Højhed Storhertug Friedrich Franz er General i

Hæren.

I. Krigsministeriet.

Berntsen, Klaus, (S.K.*D.M.), (G.F.1.), (N.St.0.1.), (S.W.1.), Forsvarsminister.
Kaptajn Trampe, C. S. F. Greve, til Raad. for Livg., Adjutant. (Tlf, Militær 250).

[merged small][ocr errors]

Direktør.
Generalmajor Ulrich, N. B., (K.ʻD.M).

A 4

Sekretariat.

(Tlf. Militær 129). Oberstløjtnant Blume, Niels Olaus Carl Mynster, (R.*D.M.), (N.St.0.2.), (Pr.Kr.2.),(R.St.Stan.2.),

(S.N.3.), (T.M.3.), Fuldmægtig, fung. Chef og Sekretær hos Ministeren. Ritmester af Reserven u.f. N. i Rytt. van Deurs, C. E. R., (R.*), Sekretær.

F 48

Arkiv.

(Tlf. Militær 256).
Kaptajn Rockstroh, Knud Christian, (R.*D.M.), Sekretær, Ministeriets Arkivar og

Konsulent i militære Bibliotekssager:
Kaptajn Hansen, Christian Julius August, (R.*), Sekretær.
Stabssergent af Fodfolket Nielsen, A. L. A., til stadig Tjeneste.

as 137

1ste Departement.
Oberst af Fodfolket Andersen, F. F., (R.*D.M.), Chef. (Tlf. Militær 3).

B 35

Iste Kontor.
Kaptajn af Fodf. Tuxen, A. A., (R.*D.M.),

(M.T.Kfh.), Chef. (Tlf. Militær 5). E 53

as

Stabssergent af Fodf. Sørensen, S. P.,
(D.M.), til stadig Tjeneste.

11
Stabssergent ved 3. Bat. Hartfelt,
V. H. A., tjenstgørende.

128
Sergent ved 38. Bat. Poulsen, J.,

tjenstgørende.
Schwarz, Johanne Elisabeth, Kontorist.

2det Kontor.
Overintendant Jensen, G. A. V.O., (R."),

(M.T.Kfh.), Chef. (Tlf. Militær 6). N 9

es

Kaptajn ved 4 Art.-Afd. Ewald, 0. C. T., (R.*), tjenstgørende.

E 116 Kaptajn Trampe, C.S.F.Greve, til Raad.

for Livg., tjenstgørende. (Tlf. Mil. 250). 211 Kaptajn ved 2. Bat. von Stemann, J. D., (M.T.Kfh.), tjenstgørende.

279 Kaptajn af Fodf. Harder, B., til Raad. for Generalst., tjenstgørende.

339 Premierløjtnant af Fodf.Bendtsen, A.P., ved Generalst., tjenstgørende.

G 29 (Tlf. Militær 47).

72

Intendant Hansen, N. C. T. J., tjenst-
gørende. (Tlf. Militær 56).

0 32

Afsk. m. Kapt. af Res. ved 2. Ing.-Bat.,

Rørbye, J. M., Fuldmægtig. (Tlf.
Militær 106).

H 7
Kaptajn Woidemann, Carl Christian

Stude, (D.M.R.*), Sekretær.
Koefod, Siegfried Thorvald Georg, (D.M),

(F.M.S.), Sekretær.

Løjtnant ved 31. Bat. Hatting, S.A., (R.**),

(M.T.Kfh.),Fuldm., Ministeriets Kasserer.
(Tlf. Militær 299).

J 36
Kaptajn Poulsen, Niels, (R.*), Fuldmægtig,

tillige til Raadighed ved Lægekorpset.

(Tlf. Militær 56).
Kaptajn Schreiber, Peter Frederik Vil.

helm, (R.*), Sekretær.
eserveintendant Jeppesen, A. G., Se-
kretær.

P 168

as

C3 109

[ocr errors]

Stabssergent af Forpl.kp. Jacobsen, N.P., || Kaptajn af Fodf. Jessen, H., (R.*),
(D.M.), tjenstgørende.
as 3 tjenstgørende.

E 172 Bodin, Frands Edmondt Emilius, (D.M.), Premierløjtnant ved 14. Bat. Allerup, R., Kontorist.

tjenstgørende.

G 138 Olsen, Niels, (M.T.Kfh.), Kontorist.

Stabssergent af Fodf. Pedersen, A.C.M.,

(D.M.), til stadig Tjeneste. Bogholderkontor.

77 (Tlf. Militær 120).

Oversergent af Fodf. Hougaard, T.,

til stadig Tjeneste. Overintendant Rasmussen, A., (R.*), Chef. N 8

Oversergent af Fodf. Hornsyld, H. H., Intendant Pedersen, P., (R.*), Fuldmægtig. 0 1 (M.f.D.R.), til stadig Tjeneste.

225 Westergaard, Holger Jens, Kaptajn Verner-Lassen, Frede. Sekretärer.

Iste Revisionskontor. rik Vilhelm, (R.*),

(Tlf. Militær 54). Olsen, Carl Michael, (D.M.), Kontorassistent. Smidth, Carl, (R.*), Chef. Spanget, Dorothea Elisabeth, Kontorist. Viale, Maximilian, (R.*), Petersen, Hans Charles Thorvald

Sahlertz, Alfred, Julius, Kontorist.

Guul, Johannes Thorvald, Sekretær.
Lützhöft, Inger, Kontorist.

Kaptajn Wedel-Heinen, Emil, (R.*),
Mobiliseringskontor.

(S.Sv.3."), Sekretær.
(Tlf. Militær 9).

Kaptajn Holm, Carl Emil Frederik, Oberstløjtnant af Fodf. Wøris høffer,

(R. *D.M.), (Pr.R.0.4.), Sekretær. T. J., (R. *D.M.), Chef.

C 80

Stabssergent af Res. ved 42. Bat. Høje,
R., (D.M.), Kontorassistent.

b: 8

Fuldmægtige.

2det Departement.
Oberstløjtnant af Artilleriet Dahl, C. E., (K.'D.M.), Chef. (Tlf. Militær 4).

C 5

3die Kontor. Kaptajn af Artilleriet Johnsen, H. E., Chef. (Tlf. Militær 7).

E 208

Kaptajn ved 2. Art.-Afd. Kongstorp,

L. T., tjenstgørende. (Tlf. Militær 257). E 334 Intendant Daugaard, C. A., tjenstgørende.

0 31

Premierløjtnant Krohn, Volmer, Fuld

mægtig. Ritmester Grønning, Peter Valdemar,

(R.*), Sekretær.
Oversergent ved 2. Art.-Afd. Larsen,

V. J. G., tjenstgørende.
Krigsassessor Willumsen, Bendt Wil-

liam, (D.M.), Kontorassistent.

Stabssergent ved Ing.-Regt.s Stab Jacob-
sen, C. J., (D.M.), tjenstgørende.

ab 3
Poulsen, Hans Peter, (D.M.), Kontor-
assistent.
Kontor for den militære Klædefabrik.

(Tlf. Militær 97).
Stybe, Andreas Trap, (R.*), (N.St.0.3.'),

Chef.
Ritmester Teisen, Carl Joachim, (R.*),

(S.A.3.”), Kmjkr., Sekretær.
Gøtzsche, Ella Marie, Kontorist.

2det Revisionskontor.

(Tlf. Militær 114). Scheibel, Alfred Ernst Theodor, (R.*), Chef. Hansen-Ross, Frederik Carl Chri

| Fuldstian, (R.*),

megtige.
Rögind, Peter Olaf, (R.**),
Vindinge, Olaf Sørensen, Sekretær.
Sahlertz, Rudolph, Sekretær.
Oversergent ved 5. Art.-Afd. Pfeiffer,

H. A. H., tjenstgørende.
Søfelt, Svend, Kontorist.

[blocks in formation]

4de Kontor. Kaptajn af Ingeniørkorpset Petersen,

K. S., (R.*), Chef. (Tlf. Militær 8). E 59

C6 89

Kaptajn Larsen, Otto, Carl, Christian,

(R.*), Fuldmægtig. Ritmester Dorph, Hans Christian, (R.*),

(S.Kr.4.), (M.S.Gr.4.), Kmjkr., Sekretær.

Cand. pharm. Larsen, Olaf Martin Theodor,

militær Medicinalrevisor.

« ForrigeFortsæt »