Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small]

Hærens Befalingsmænd og de med Befalingsmænd ligestillede.

(Allerhøjeste Anordninger af 6/10 og 15/12 1909 og 19/1 1910).

ن مرنه

a Generaler
b Generalløjtnanter.
с Generalmajorer, Generaltøjmesteren, Generalintendanten, Generallægen

og Generalauditøren.
d. 1. Oberster, de to ældste Direktører i Hærens tekniske Korps, den æld-

ste Stabsintendant, de to ældste Stabslæger og Stabsdyrlægen. 2. Oberster af Reserven, som ikke har været Oberster af Linien. e. 1. Oberstløjtnanter, den yngste Direktør i Hærens tekniske Korps, de

øvrige Stabsintendanter og de øvrige Stabslæger. 2. Oberstløjtnanter af Reserven, som ikke har været Oberstløjtnanter af Linien. f. 1. Kaptajner (Ritmestre), Underdirektører i Hærens tekniske Korps, Over

intendanter, Overlæger, Overdyrlæger, Auditører og Overmaskiningeniører. 2. Kaptajner af Reserven, som ikke har været Kaptajner af Linien, og de

toly ældste Intendanter. g.

Premierløjtnanter, de øvrige Intendanter, Korpslæger, Korpsdyrlæger, Maskiningeniører, Telegrafingeniører, Værkmestre, Tegnere, Depotforvaltere, Kartografer, Materialforvaltere, Bogholdere, Arkivarer og Skræder

mesteren ved Forplejningskorpset. h. Løjtnanter, de Stabshornblæsere, der har Karakter som Løjtnant. i. Sekondløjtnanter, Reserveintendanter, Reservelæger og Reserve

dyrlæger. k. 1. Stabssergenter, Stabssergenter af Forplejningskorpset, Stabshornblæ

sere, Undermaskiningeniører af 1ste Grad, Undertelegrafingeniører, Me

kanikere af 1ste Grad og den ældste Halvdel af Bøssemagerne. 2. Stabssergenter af Reserven, som ikke har været Stabssergenter af Linien. l. 1. Oversergenter, Oversergenter af Forplejningskorpset, Overhornblæsere

(Overtrompetere), Undermaskiningeniører af 2den Grad, Mekanikere af 2den Grad, den yngste Halvdel af Bøssemagerne, Baadførere, Sadel

magere I og Beslagsmede I. 2. Oversergenter af Reserven, som ikke har været Oversergenter af Linien. m. 1. Sergenter, Sergenter af Forplejningskorpset, Hornblæsere (Trompetere),

Undermaskiningeniører af 3die Grad, Sadelmagere II, Beslagsmede II og

Kokke.
2. Sergenter af Reserven, som ikke har været Sergenter af Linien.

Kornetter og Forplejningsassistenter.
Korporaler, Underlæger, Underdyrlæger, Korporaler af Forplejnings-

korpset og Korporaler af Sundhedstropperne.
p. Underkorporaler, Underhornblæsere, Underkorporaler af Forplejnings-

korpset og Underkorporaler af Sundhedstropperne.

Inden for hver af Grupperne a-p og hver af disses Undergrupper 1 og 2 er Tidspunktet for Opnaaelsen af den paagældende Grad bestemmende for Rækkefølgen. Udnævnes (forfremmes) flere fra samme Dag, er Udnævnelsernes (Forfremmelsernes) Rækkefølge bestemmende.

Ansættes der fungerende i Stedet for faste Embedsmænd m fl., betragtes de som ligestillede med de faste, for hvilke de træder i Stedet.

n.

[ocr errors]
[ocr errors]

II.

Fordeling
af de under Krigsministeriet hørende Forretninger.

Sekretariat. Modtagelse og fordeling af samtlige til Krigsministeriet indkomne Sager; Behandling af Sager, som af Ministeren foredrages i Statsraadet; Ministerens særlige Brevveksling; Forhandlinger og Brevveksling med den lovgivende Forsamling i alle Sager, undtagen dem, som angaar Budgettet og Statsregnskabet; Bekendtgørelse og Opbevaring af de gennem Krigsministeriet ud. gaaende Love, Finanslovene ligeledes herfra undtagne; Behandling af Sager angaaende Krigsministeriets Ordning og Omraade, dets Embedsmænd og Bestillingsmænd, disses Ansættelse og Afgang; den endelige Redaktion og fordeling af Kundgørelse for Hæren og af Haandbog for Hæren; den militære Lovsamling, dens Udarbejdelse og Fordeling; Opbevaring af alle „fortrolige“ Aktstykker; Krigsministeriets Bibliotek; samtlige Sager, der i Følge deres Natur ikke henhører under de 2 Departementer.

Arkiv.
Opbevaring og Ordning af Hærens Arkivsager samt Arkivundersøgelser.

1. Departement.
1ste Kontor.

2det Kontor. Sager, som angaar Hærens Kommando i Sager, der angaar Hærens Lønningsforhold, personel Henseende, Hærens Personel, dets An- Regnskabsvæsen og Kostforplejning; Hærens sættelse, Tjeneste, Afgang og Ansættelse i Ci- Forsyning med skematiske Bøger og trykte viletaten, Mandskabets Indkaldelse, Fordeling Blanketter; Sager angaaende Fyldestgørelse af og Uddannelse, Etater og Styrkelister; Under- gifte Officerers og andre militære Embedsmænds visningen ved samtlige Hærens Skoler; Gifter. Enkeforsørgelsespligt; Sager angaaende Penmaalstilladelse, Orlov og Rejsetilladelse til sionering af militære Personer og deres Enker Udlandet; Officerer i fremmed Krigstjeneste; samt Invalideforsørgelse; Fastsættelsen af StørUdfærdigelse af Udnævnelsesbreve, Afskeds- relsen af de enkelte Afdelingsintendanters Kaupatenter, Bevillinger og Rejsepas; Behandling tioner; endelig Sammendragning og Behandling af de Hærens Personel vedrørende organisato- af Krigsministeriets Budgetforslag; Forhandling riske, reglementariske og instruktoriske Be- med Finansministeriet og Rigsdagen om Budgetstemmelser; Bearbejdelsen af Forfremmelses- forslaget; Bekendtgørelse af Finansloven for lister; Krigsministeriets almindelige Brevveks- Krigsministeriets vedkommende; endelig Samling, for saa vidt denne ikke angaar det mendragning af Krigsministeriets Regnskab; Fortil de andre Kontorer henlagte Forretningsom- handling med Statsrevisionen og Rigsdagen om raade; Sager, som angaar de almindelige Lo- Statsregnskabet; Bestyrelse af de umiddelbart ves Anvendelse paa Hæren; de under Krigs- under Krigsministeriet henlagte Legater samt minis riet henhørende Værnepligtssager; Naa- Tilsyn med de øvrige ved Hæren værende Ledesbevisninger, Dekorationer, Hæderstegn, Me- gater, Understøttelses-, Laane-, Hjælpe- og Bedaljer og andre Udmærkelsestegn; Hærens Be- gravelseskasser m. A. fordrings- og Transportvæsen.

Mobiliseringskontor.

Sager, som angaar Hærens Mobilisering, Bogholderkontor.

ekstraordinær Indkaldelse, Soldaterbogen, EfterKrigsministeriets Bogholderi.

retnings- og Brevdue væsenet, Benyttelsen under

Mobilisering og Krigsforhold af Telegraf-, Tele1ste Revisionskontor.

fon- og Kystsignalvæsenet samt af JernbaneRevision af Hærens Regnskaber.

og Søtransportvæsenet.

2. Departement. 3 die Kontor.

4de Kontor. Sager, som angaar Hærens Beklædning og Sager, som angaar Indkvarteringsvæsenet, Udrustning, Hærens Krigsmateriel, Ingeniør-, saavel i Garnison som under KantonnementsBro- og Telegrafmateriellet herfra undtaget; forhold, Kasernernes Forsyning og Anvendelse; Forsyningen med Vaaben og Ammunition; Prø. Sygehusvæsenet; Landets Befæstningsvæsen; ver og Forsøg vedrørende disse ; Bestykning af Fæstninger, herunder indbefattet Kjøbenhavns befæstede Punkter; Vaabenfabriker, m. fl.; Befæstning mod Søsiden, og faste Pladser; BygSpørgsmaal om Vaaben og Ammunition, som ninger, Grundstykker, Ejendomme og Skydemidlertidig udleveres til Skytteforeninger og fri- baner, Hærens Ingeniør., Bro- og Telegrafmatevillige Korps; Hærens Train og Parker; Hæ- riel; Lejre, deres Anlæg, Materiel og Inventar; rens Hestehold og Remonteringen; Pensionering Generalstabens topografiske Maalinger. af civile Funktionærer og Haandværkere m. A.

Kontoret for den militære Klædefabrik ved Hæren.

Sager, som angaar den militære Klædefabrik 2 det Revisionskontor.

paa Usserød, det militære Klædeoplag i KjøbenRevision af Hærens Regnskaber.

havn og den militære Hallekommission.

III.

Krigsministre (Forsvarsministre).

(Krigsministeriet oprettedes 22/3 1848).

24 / 3

[blocks in formation]
[ocr errors]

29/9 1866 1974 1870.

28/5 1870.

1848 Kaptajn A. F. Tscherning.

16/11 1848 Generalmajor C. F. Hansen.

Generalløjtnant 6/7 1849

13/7 1851 Oberst J. S. Fibiger

Generalmajor 1/3 1851

18/10 1851 Generalmajor J. C. Flensborg.

27/1 1852 Generalløjtnant C. F. Hansen

12/12 1854 Oberst M. Lüttichau

25/5 1856 Major C. C. Lundbye

Oberstløjtnant 14/19 1856
Oberst 11/4 1858

2/12 1859 Generalmajor H. N. Thestrup.

13/8 1863 Oberst C. C. Lundbye ...

18/5 1864 Oberstløjtnant C. E. Reich..

11/1 1864 Generalløjtnant C. F. Hansen

6/11 1865 Oberst J. W. Neergaard.

Generalmajor 8/11 1865

29/9 1866 Generalmajor W. R. Raasløff... Lensgreve C. E. Juel-Vind- Frijs-Frijsenborg, Udenrigsminister,

1974 1870 (indtil videre)

28/5 1870 Oberst W. Haffner

General

30/8 1871 Oberst C. A. F. Thomsen

23/12 1872

14/7 1874 Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, (indtil videre)

26/8 1874 General P. F. Steinmann

11/6 1875 General W. Haffner ..

28/7 1877 General J. C. F. Dreyer

4/1 1879 General W. F. L. Kauffmann.

1/4 1881 Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, (indtil videre)

20/10 1881 Samme..

12/9 1884 Oberst J. J. Bahnson

Generalmajor 25/10 1888

7/8 1894 Generalløjtnant C. A. F. Thomsen.

5/4 1896 Oberst J. G. F. Schnack.

23/5 1897 Oberst C. F. F. E. Tuxen.

28/8 1899 Oberst J. G. F. Schnack

Generalmajor 2575 1900

24/7 1901 Oberst V. H. O. Madsen

Generalmajor 97/2 1903

14/1 1905 Konseilspræsident J. C. Christensen, tillige Marineminister.....

(Ved allerhøjeste Resolution af 5/9 1905 tillagt Navn af Forsvarsminister).

12/10 1908 Konseilspræsident N. T. Neergaard.

16/8 1909 Konseilspræsident J. C. Christensen Konseilspræsident, Lensgreve J. L. Holstein-Ledreborg.

18/10 1909 Herredsfoged C. Krabbe

28/10 1909

23/12 1872. 14/1 1874. 26/8 1874. 11/6 1875. 28/7 1877. 4/1 1879. 1/4 1881. 20/10 1881. 12/9 1884.

7/8 1894. 5/4 1896. 3/5 8/8 1899.

25

5 1897. 28

24/7 1901

14/1 1905. 12/10 1908.

:6/8 1909. 18/10 1909. 28/10 1909. 5/7 1910.

Konseilspræsident K. Berntsen
Dr. phil. P. R. Munch..
Kommandør H. Konow.
Overformynder M. P. Friis.
K. Berntsen

5/7 1910 21/6 1913 30/3 1920 5/4 1920 075 1920

21/6 1913. 30/3 1920. 5/4 1920. 5/5 1920.

Direktører for Krigsministeriet.

[ocr errors]

(Direktørposten, som oprettedes 1/10 1868, har været ubesat fra 15/1 1878—31/10 1880,

fra 12/9 1884—12/4 1905 og fra 12 1905—6/12 1909).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Major C. J. Flensborg

18/10 1851.

25

Oberst C. F. Hansen

16/11

11 1848.

Major L. J. F. Keyper.

25

Generalkrigskommissior J. Torp Etatsraad C. T. A. Wachs. Justitsraad K. Christensen,

18/3 1854. 31/8 1849. 4/6 1853.

11/6 1856.

31

Major D. H. Diederichsen

25/3 1848
Oberstløjtnant 19 1848

Oberst 6/7 1849
Generalmajor 6/10 1850

5/3 1848
Generalmajor 24/5 1848

25/3 1848 Oberstløjtnant 17/7 1848 Oberst 31/7 1849

5/3 1848
1/1 1849

24/2 1851
Etatsraad 1075 1853

1/10 1851 Oberstløjtnant 26/4 1852

10/6
18/3 1854

11/6 1856 Major 27/11 1856 Oberstløjtnant 28/8 1862

11/6 1856 26/; 1863

4/12 1864 Oberst 21/9 1867

31/8 1867 Oberst 21/9 1867

1/10 1868

1/10 1868 Oberst 6/6 1873

5 1853

Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten
Major C. C. Lundbye
Kaptajn C. E. Reich

11/6 1856.

1/6 1866. 25/5 1856.

Etatsraad J. Jetsmark Major S. Ankjær.... Major C. A. F. Thomsen

26/9 1863. 31/8 1868. 27/6 1864.

9

[blocks in formation]

Kaptajn A. S. Nickolin..

[blocks in formation]

Oberst J. J. Bahnson Kaptajn C. A. Nielsen.

18/9 1886

Oberstløjtnant F. F. Jacobi.

15/12 1897

29

Kaptajn J. G. F. Schnack.

3

Oberst N. A. Meyer.. Oberstløjtnant J. V. C. Gørtz Oberstløjtnant A. T. Seedorff Samme, (fungerende).... Kaptajn L. C. F. Lütken

17/2 1873 Oberst 6/6 1873

1/11 1879

12/5 1880 Oberstløjtnant 25/10 1880

20/10 1880 Oberst 30/1 1889

9/9 1886 Oberstløjtnant 14/9 1889 Oberst 27/6 1895

9/5 1896 15/12 1897 28/2 1903 12/4 1905 27/12

12 1905 Oberstløjtnant 21/4 1908

21/3 1906 Oberstløjtnant 1/11 1909

17/1 1908

15/10 1909 Oberstløjtnant 15/2 1911

18/4 1912

17/4 1918 Oberst 17/12 1919

25/4 1896.

?/: 1906. 28/2 1903. 12/4 1905. 7/12 1905.

[blocks in formation]

Kaptajn C. E. Dahl

31/; 1908.

F. P. Hiort-Lorenzen Kaptajn A. E. Duus.

11/4 1912. 17/4 1918.

Oberstløjtnant C. C. F. Moltke Oberstløjtnant F. F. Andersen.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »