Billeder på siden
PDF
ePub

Faste Sessionslæger. 1. Udskrivningskreds: Overlæge af Søværnets Lægekorps Horneman, L., (R.*D.M.). 2.

afsk. Stabslæge, Dr. med. Meyer, S. J. C., (K.-D.M.). 3.

afsk. Overlæge, Etatsraad Hildebrandt, H. A., (R.*D.M.). 4.

afsk. Stabslæge, Dr. med. Kier, J. A. N., (K.PD.M.). 5.

afsk. Overlæge, Etatsraad Krenchel, E. O., (R.*D.M.). 6.

fung. Overlæge Dircks, P., (R.*), ved Bornholms Væbning.

[ocr errors]

Bornholms Væbning

(Tlf. Rønne 42).
Oberst af Res. Kofoed-Hansen, V., (R. *D.M.), (F.VIII.M.T.),

Chef, Kommandant paa Bornholm.
Kaptajn af Res. i Art. Engell, N. A., Tøjmester, fung. Adjutant.
Stabssergent af Res. i Art. Bøsling, T. E. V., (D.M.), Skriver.

B 40 F 87 b10 3

[ocr errors]

K 1291

· 1292 - 1368

bio 2

Bataillonen.
Oberstløjtnant af Res. Lehmann, E. J., (R.*), Chef.

D 12
Kompagnichefer.

Kjærgaard, E. A. 1. Kapt. af Res. Vang, H.C.

F 88 Nielsen, 0. 2. Sonne, J. M.

35 Kofoed, E. K. 3.

Dam, J. M., (M.f.D.R.). 42 4. Thorsen, O.

82

Stabssergent af Res.

Kofoed, O. P.
Løjtnanter af Res.
Petersen, K. T.

H 49

Oversergent af .Res. Hansen, J. N., Adjutant.

- 171

Funkhof, L. F. Jensen, K. T. M.

204 Jensen, H. A.

- 218

Sergenter af Res.
Løjtnanter af Forst.

Rønne, C. V.
Kaas, A. K.

J 149

Hjorth, R. Klocker, J. N.

222 Boesen, M. Sekondløjtnanter. Koefoed, H. K.

K 380

[merged small][merged small][ocr errors]

Eskadronen.
Ritmester af Res. Olsen, L. P., Chef. F 85
Løjt. af Res. Kirketerp, 0. M. J.

H 159
Løjt. af Forst. Hintze, J. J., (Chr.X.m.E.). J 17
Seklt. Frigaard, H.

K 100 Stabssgt. af Res. Thorsen, J.

bio 1

Batteriet.
Kaptajn af Res. Koefoed, H. C., Chef. F 43
Løjt. af Res. Rømer, H. C. T. K.

H 44
Seklt. Rungo, C. J.

K 863 Andersen, C. E.

972 Brandt, H. A.

- 1096 Sgt. af Res. Jensen, H. G. K.

fie 4

Artillerikompagniet.
Kapt. af Res. Koefoed, N. C., Chef.
Løjt. af Res. Frigaard, A.
Seklt. Jespersen, H. K.
Sgt. af Res. Skovmand,

F 37
H 208
K 1259
fio 5

R.

Politimester for Bornholm Fogh, Anton, fung. Auditør.
Læge Dircks, Peter, (R.*), fung. Overlæge.
Sergent u. f. Nr. i Forpl.kp. Kuhre, Jens Pedersen, fung. Intendant.
Bøssemager Lundt, Frederik Ferdinand Sofus, Bøssemager.

[merged small][ocr errors]

Overhornblæser af Res. Andersen, P. J., (D.M.).
Hornblæser af Res. Ambrosen, G. C. A.

Bidstrup, J. N.
Jensen, H. C.
Pedersen, A. M.
Jensen, A. H.
Hjorth, V. F.
Lou, C. J.
Nielsen, J. P.
Kjøller, M. K.

iio 1 110 1

2 3 4 5 6 7 8 9

[ocr errors]
[ocr errors]

Officerer à la suite. Kaptajn, Hs. kgl. Højhed Prins Jean af Or- Sekondløjtnant, Hs. kgl. Højhed Kronprins léans, Hertug af Guise, (S.K.*), (Gb.E.T.).

Christian Frederik Franz Michael Carl Kaptajn, Hs. kgl. Højhed Prins Christian Frede- Valdemar Georg til Danmark, (R.E.*D.M.).

rik Vilhelm Valdemar Gustav til Danmark, (R.E.*D.M.), (Gb.E.T.).

13

Frivillige Korps, der efter Overenskomster af 18/6 1910 og senere Datoer, afsluttede med Henhold til Lov om Hærens Ordning af 3% 1909, $ 230, i Tilfælde af

Mobilisering er til Raadighed for Hæren:

30

[ocr errors]

Akademisk Skyttekorps.
Københavns Skytteforenings Rekylkorps
Frivilligt dansk Automobilkorps. .

Dansk frivilligt Motorordonnanskorps

Korpsfører E. W. Blad.
Formand A. Jürgensen, (R.*).
Formand, Oberstløjtnant I. Carstensen, (R.*D.M.),

(M.T.Kfh.).
Formand, Kaptajn C. H. Rye, (R.*).
Korpschef H. Holberg-Hansen.
Korpsfører E. Henriksen.
Korpsfører 0. Øhrstrøm, (R.*).
Korpsfører E. Tørring,

Kongens Livjægerkorps .....
Københavns Amts Skyttekorps
Aarhus Amts Rekylkorps

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »