Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Forplejningskorpset.
(Frederiksholms Kanal 30, Kjøbenhavn B. Tlf. Militær 87 og 88).
Generalintendant Brammer,G.P.,(R. *D.M.),(M.T.Kfh.), Chef for Korpset. M 1
Stabsintendant Pallis, C. E., (R-*D.M.), til Raadighed, Kasseinspektør. 3
Kyhl, S. S. M. L., (R.*), Stabschef.

6
Overintendant Frederiksen, K., ved Korpsets Stab, Kasseinspektør. N 13
Intendant Kjøler, H. V., ved Korpsets Stab.

0 27
Reserveintendant Jacobsen, K.P., ved Korpsets Stab.

P 176
Oversergent Thomsen, J., ved Korpsets Stab.

19

9

C8

es 32

Korpsets Skole.
(Wildersgadens Kaserne, Kjøbenhavn C. Tlf. Militær 58).
Overintendant Degen, A. A., Forstander. N 21 Sergent af Forpl.kp. Boldt, 0. J.
Intendant Gjerlev, A. R., tjenstgørende. 0 33
Tamboe, H. A., tjenstgørende.

U 12 39

Korpsdyrlæge Friis, H. M. C., Lærer. Stabssergent af Forpl.kp. Thomsen, T.M., Overlæge, Dr. med. Ulrich, C. S., (R.*). R 5 (D.M.). 2 Reservelæge Friis-Møller, V.

T 43

as

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed]

Lægekorpset.

(Sølvgadens Kaserne, Kjøbenhavn K Tlf. Militær 91). Generallæge, Dr. med. Ammentorp, J. L., (K.ʻD.M:), (M.T.Kfh.), Chef for Korpset. Stabslæge Grønlund, M. I., (R.*D.M.), til Raadighed.

Knudsen, M. O., (R.*D.M.), til Raadighed.
Hansen, C. T., (R.*), Stabschef.

[ocr errors][merged small]

Overintendant Storm, O. M. M.

N 10

Stabssergent af Forpl.kp. Jensen, J. L., ved Sanitetsdepotet.

as

7

S 7

Overlæge Wandall, J. S.

Biering, G. L. C. Korpslæge Køster, H. S.

Uden for Nummer.

R 3 Korpslæge Ulmer, E.I.
28

Permin, C. H., Dr. med.,
S 2

(M.T.Kfh.)
Kiær, R. W. W.

15 16

Sundhedstroppernes Depot.

(Wildersgadens Kaserne, Kjøbenhavn C. Tlf. Militær 94).
Kaptajn af Fodfolket Heiberg-Jürgensen, P. A., (R.*), Chef for Sundhedstropperne.
Stabssergent af Fodfolket Andersen, A., (D.M.), til stadig Tjeneste.
Sergent ved 7. Bat. Jørgensen, H. T. J., tjenstgørende.

12. Albert, E. H.,

E 12 As 40 es 68

284

[blocks in formation]

Dyrlægekorpset

(Sølvgadens Kaserne, Kjøbenhavn K. Tlf. Militær 130).
Stabsdyrlæge Friis, S. C. J.L., (R.*D.M.), Chef for Korpset.
Overdyrlæge Gautier, G., ved Ridesk. og Officersk., tillige til Tjeneste ved Korpset.
Reservedyrlæge Thomsen, T. H. A., ved Ridesk, og Officersk., tillige til Raadighed

for Korpset.

[blocks in formation]

Auditørkorpset.

(Livjægergade 21, Kjøbenhavn Ø.) Generalauditør Giørtz, H.C. N., (K.'D.M.). (Tlf. Militær 132). Auditør Schäffer, E., Kancellist hos Generalauditoren, tillige

Auditør ved Søværnet. (Tlf. Militær 275).

V 1

6

[merged small][ocr errors][subsumed][merged small]

1

Materielintendanturen,

(Rigensgade 11, Kjøbenhavn K. Tlf. Militær 57). Stabsintendant Hvidborg, H.V., (R.*),

Materielintendanturens Prøve- og BesigtigelsesChef.

M

kommission. Overintendant Fog, O.C. L. H., Forvalter

(Tlf. Militær 113). ved Inventariedepotet.

N 7

Chefen for Materielintendanturen, Formand. - Eggers, E. F. C. H., Forvalter ved

1. Faste Medlemmer. Munderingsdepotet.

14

Kaptajn Bokkenheuser, C. P., (R.*). E 115 Intendant Christensen, W. S., Boghol

Landt, H.P.

- 159 der og Kasserer ved Munderingsdepotet. O 4

Boeck, J. F. H. E., (M.T.Kfb.).

- 183 Nielsen, T.I.

35
Meyer, A.

- 186 Skrædermester Petersen, S. H.

Æ 1
Dreyer, C. C. B.

- 188 Stabssergent Hansen, J.T.J., (D.M.), ved

Haack, F.

- 189 Inventariedepotet.

5

Drackenberg, Vilhelm Ole Chri. Skibsted, J. C.

stian Thorvald, (R.*D.M.). Oversergent Parfelt, P., ved Mun

Ritmester Langsted, Hans Otto, (R.*). deringsdepotet.

8 - Thomsen, M. P. J. J., ved Mun

2. Ekstraordinære Medlemmer, deringsdepotet.

Stabschefen hos Generalinspekt. f. Fodfolket. Sergent Petersen, E. J., ved Inven

f. Rytteriet. tariedepotet.

24

- f. Ingeniørtropperne. Borch, C. L. H.

27
Adjutanten

f. Artilleriet. Overlæge Marner, A. P.

R 17 Overlæge, Professor, Dr. med. Melchior,

Overdyrlæge Nielsen, N. M. A., (R.*). U 7 M. J., (R.").

R 9 Chefen for Gymnastikskolen.

En Embedsmand af Søværnet.

as

11

[ocr errors]

11

es

Remontekommissionen.
(2. Artilleriafdelings Kaserne, Kjøbenhavn C. Tlf. Militer 55).
Oberst af Rytt. Garde-Jørgensen, C. G., (R.*D.M.), Formand.

B
Ritmester af Rytt. Jøhnke, E. V., (R.*), (M.T.Kfh.).

E Overdyrlæge ved 2. Feltart.-Regt. Malmgreen, J., (R.*).

U
Gaardejer, Sognefoged Jensen Hyldegaard, S., Formand for Hingsteskuekom-

missionen for 1. Skuekreds.
Stabssergent af Rytteriet Schrøder, C. C. P., til stadig Tjeneste.

[ocr errors]

27 60 4

24

22

Remontedepotet paa Koldinghus Staldgaard.
Ritmester Aalborg, Robert Anker, (R.*D.M.), fung. Chef.
Oversergent ved 3. Art.-Afd. Bech, K. M. E., tjenstgørende.
Sergent

Gra a hede, K., midlert. tjenstgørende.

C5 52 es 179

[ocr errors]
[ocr errors]

A. H.,

C8

[ocr errors]

Garnisonssygehuse. | Kjøbenhavn (Tlf. Militær 92 og 100).

| Slagelse (Tlf. 699). Overlæge, Dr. med. Stadfeldt, A.E., (R."), Overlæge Saugman, E. A. G., Chef. R 23 fung. Chef. R 13 Reservelæge Weeke, C. V.

T 91 Overintendant Nath, C. 0. C. W.,

Oversergent af Forpl.kp. Binder, S. R., (R.*D.M.), (M.T.Kfh.), Inspektør. N 2 Forvalter.

5 Stabssergent af Forpl.kp. Larsen, H. P., (D.M.).

6

| Næstved (Tlf. 65).

Overlæge Hage, J. P. P.-M., Chef. R 25 Overlæge Hempel, J. C. N.

R 18 Oversergent af Forpl.kp. Riisberg, L.
Schiødte, V. Č. J., (M.T.Kfh.).

19
Forvalter.

9 -, Dr. med. Heyerdahl, C. L.

20 Brønnum, A., (M.T.Kfh.).

27

| Vordingborg (Tlf. 331). Falbing, N., (M.T.Kfh.).

31
Overlæge Lundstein, L. B., Chef.

R 32 Korpslæge, Dr.med.Lange, G., (M.T.Kfh.). S 14

Reservelæge Mørkeberg. C. V. S. T 194 Dr. med. Wissing, O. B.

17

Sergent af Forpl.kp. Rasmussen, O.V.G.,
Reservelæge Lerche, M.

T 13
Forvalter.

19 - Nander, N.

87 Jacobsen, J.

-- 173

i Odense (Tlf. 996). Blegvad, 0.

· 178

Overlæge Svendsen, F. G. J., (R.*), Chef. R 6 Pock-Steen, P. H.

- 331

Sergent af Forpl.kp. Nielsen, A., - Wroblewski, D. J. C.

- 377a
Forvalter.

12 - Fog, R. F. A. M.

- 389 Fog, J. R.

- 401

I Fredericia (Tlf. 34).
Korpslæge Gjessing, E., Chef.

S 13 Dr. phil. Siim, Johannes, (R.*), Apoteker.

Stabssergent af Forpl.kp. Søeberg,
0. S. J., Forvalter.

9 | Helsingør (Tlf. 247). Stabslæge Jørgensen, J. C., (R.*),

I Aarhus (Tlf. 233). (M.T.Kfh.), Chef.

Overlæge Løchte, J. J. K., (R.*), Chef. R 7 Oversergent af Forpl.kp. Petersen,

Oversergent af Forpl.kp. Sørensen, V.,
M. A. B. C., Forvalter.

16
Forvalter.

17

es

es

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Arbejdstroppernes Depot.
(Wildersgadens Kaserne, Kjøbenhavn C. Tlf. Militær 94).
Kaptajn af Fodfolket Heiberg-Jürgensen, P. A., (R.*), Chef for Arbejds-

tropperne.
Premierløjtnant ved 12. Bat. Christiansen, H., tjenstgørende.
Oversergent ved 36. Bat. Jensen, J. P., til stadig Tjeneste.
Sergent ved 18. Bat. Andersen, K. C. M., tjenstgørende.

ved 10. Bat. Hansen, J. P.

E 12 G 85

C8 162 Өз 138

552

[blocks in formation]

Den militære Klædefabrik.

Den militære Hallekommission. (Tlf. Hørsholm 146). Franck, Hugo Rodskjer, Fabrikør.

Oberstløjtnant Hansen, Peter, Yhman, Ludvig Herman, (R.*), Kontrolør.

(R.*D.M.), (N.St.0.3.'), Dræby, Otto Frederik Nielsen, (N.E.M.), Maaler. Ritmester Teisen, Carl Joachim, Medlemmer

(R.*), (S.A.3."),

fhv. Klædefabrikant Johnsen, I., Det militære Klædeoplag.

Grosserer Albeck, V., Suppleant. (Tlf. Militær 98). Overintendant Frederiksen, Frederik Christian, (R.*), Forvalter.

Hærens Brødfabrik.

(Tlf. Militær 21 og 122).
Intendant Nielsen, T., (R.*), ved 1. Generalkomd., Bestyrer. 0 10

Hærens Musiktilsyn.
Oberst Parkov, Hans Peter, (K.ʻD.M.).
Komponist Tofft, Alfred.

Den militære Telegraf- og Telefonkommission.
Generalmajor Nielsen, L., (K.D.M.), Formand.

A 14
For Hæren.

For Flaaden.
Oberst Pagh-Hansen, P., (R.*D.M.). B 34 Kommandør Schou, C. A., (R.*D.M.).
Oberstløjtnant Faber, R. N. A., (R.*). C 84 Kaptajn Augsburg, H. V.
Kaptajn Kyhl, O.L.C.L., (R.*), Sekretær. E 67 - Klixbüll, S. A. L., (R.*D.M.).
Ritmester Krarup, P. C. E.

- 177

For Statstelegrafen.
Telegrafinspektør ved Statstelegrafen Møller, P.
Overtelegrafbestyrer Henrichsen, O. H., (R.*D.M.).
Telegrafingeniør Heimann, H. D.

[ocr errors]

)

Ingeniør Johannsen, F. F. W., (R. *D.M.), (F.M.G.), administrerende Direktør

ved Kjøbenhavns Telefon-Aktieselskab.

« ForrigeFortsæt »