Billeder på siden
PDF
ePub

Officerskolen.
(Frederiksberg Slot, Kjøbenhavn F. Tlf. Militær 83 og 255).
Chef.

Kaptajn af Fodfolket Jørgensen, F.O.,
Oberst Anning.Petersen, P.C., (K.ʻD.M.),

i Kartografi og Astronomi.

E 174 (F.M.G.).

B 4 af Ing.-Korpset Helsted, T. J., (R.*),
i Vej. og Vandbygning.

- 182
af Artilleriet Mørner, P. W., i Artil.
Skoleofficerer.
leri og Vaabenlære.

- 210 Ritmester af Rytteriet Schaffalitzky

af Ing.-Korpset Deleuran, C. V., i de Muckadell, E. O. Baron, (R.*),

Brolære og Jernbanelære.

- 249 tillige Lærer i Ridning og Rytteriets

Topsøe, F., (R.*), i Fysik.

- 255 Eksercits.

E 13

Hedegaard, C. C., i Matematik. - 277 Kaptajn af Artilleriet Dreyer, F. C. A.V.

af Artilleriet Raabye, C., (M.T.Kfh.), (R.*), tillige Lærer i Artilleriets Ekser

i Artilleri og Artillerikonstruktion. 304 cits.

54

Premierløjtnant i Hærens tekn. Korps Kaptajn af Fodfolket Gyldenkrone,

Andersen-Høyer, U. S., i Ballistik. G 54 C. 0. H. Baron, (R.*), tillige Lærer i

Korpslæge, Dr. med. Wissing, O. B., i Hærordning, Tjeneste forhold, Rets

Sundhedspleje.

S 17 lære og Pædagogik.

72

Auditør Scharling, J. A., i Retslære. V 5

Kaptajn Rockstroh, K. C., (R.*D.M.), i Tysk. Skolens øvrige Lærere.

Kontorchef, Cand. jur. & polit. Trap, Cordt Oberst af Artilleriet Kall, R., (R.*D.M.),

Einar, (R.**D.M.), (S.N.3.), i Statistik. i Krigskunst og Krigshistorie.

B 33 Skoleinspektør, Mag. art. Lundbye, Carl Peder Oberstløjtnant af Fodfolket Rønning,

Casper, (R.*), i Dansk. E., (R.*), i Hærorganisation.

C30 Professor Oesterby, Pierre, (R.*), (F.Æ.L.5.), af Fodfolket Ulrich, K. J. S., (R.*),

(Ø.F.J.4.), (N.St.0.3.'), (F.M.A.2.), (F.instr.publ.), i Gymnastik.

40 (F.off.d'acad.), (Ø.R.K.O.), (Pr.R.K.M.2.3.), Johansen, N. P., (R.*D.M.), i

(Sp.Sm.F.), (T.R.H.2.), (S.N.3.), i Fransk. Geodæsi.

44 Cand. mag. Rindom, Erik Christian Lauritz, Friis, O., (R.*D.M.), i General

(R.*), i Dansk. stabslære, Taktik og Troppeføring

Lektor, Dr. phil. Hansen, Carl Christian, i samt Terrainlære og Militærgeografi. 49 Matematik. af Artilleriet Klein, E. J. A., (R.*D.M.),

Mr. Campbell-Mc. Callum, Charles, i Engelsk. i Matematik.

51 Docent, Ingeniør Frandsen, Peter Marius, i af Ing.-Korpset Ramsing, H. U.,

teknisk Mekanik. (R.*D.M.), i Krigsbygningskunst.

66 Lektor Stockmarr, Albert Andreas Johannes, af Fodfolket Rothe, V., (R.*),

i Geografi. (Chr.X.E.F.O.), i Engelsk.

70 Maskiningeniør, cand. polyt. Schrøder, Poul af Fodfolket Johansen, J., (R.*),

Vendelbo, i Maskinlære. i Krigskunst.

79 Kaptajn Nielsen, Carl Emil Philip, (R.*), (F.off. Kaptajn af Ing.-korpset Hoff, A. C.,

d'acad.), i Fransk. (R.*), (M.T.Kfh.), i Bygningsteknik. E 30 Dr. phil. Hammerich, Louis Leonor, i Tysk. Petersen, K. S., (R.*), i Krigs

Magister Rørdam, Hans Nicolaj Kellermann, bygningskunst.

(R.*), i Kemi. af Fodfolket Johansen, F., (R.*), i

Adjunkt, cand. mag. West, Axel Jürgensen, i Tegning og Krokering.

86 Historie og Samfundslære. uden for Nr. i Art. Tørsleff, J., (R.*), i Fysik.

96

Midlertidig tjenstgørende. Kaptajn af Artilleriet Ovesen, 0. C.,

Premierløjtnant Fensmark, A. E. C. C., (R.*), i Teknologi. 98 (M.T.Kfh.), Adjut. ved 12. Regt.

G 21 af Artilleriet von Eggers, O. F. Ba

- Smith, 0. S., Adjut. ved 13. Regt. 68 ron, (R.*), i Artilleriets Brugslære. - 109 Søeborg, L., Adjut. ved 11. Regt. - 203

[ocr errors]
[ocr errors]

59

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

- 107 - 108

Elever.
Ældste Klasse.

Taktisk Kursus. Premierløjtnant ved 1. Kystart. - Bat. Raabye, E. F.

Generalst. topogr. Afd. Bruhn, L., af. Fodf., (i Krigskunst).

1. Art.-Afd. Erichsen, A. E. V. 11. Bat. Bjerregaard, V.

Generalst. topogr. Afd. Nørresø, C. M. F. K. N., af Fodf., (i Krigskunst).

3. Art.-Afd. Boysen, F. H. E.

Generalst. topogr. Afd. Chante. lou, J. F., af Fodf., (i Krigskunst).

Generalst. topogr. Afd. Ulrich, W., af Fodf., (i Krigskunst).

13. Bat. Jard. L. T. C. H. H.

28. Bat. Johnstad-Møller, S. E. · Liljefalk, K. H. L., Adjut. ved 14. Regt. ved 15. Bat. Cortes, C. E.

22. Bat. Bøttcher, P. M.
11. Bat. Wahlstrøm, C. S.
12. Bat. Alg, J. A.

- 115

[ocr errors]
[blocks in formation]

Vaabenteknisk Kursus. Premierløjtnant ved 17. Bat. Qvistgaard-Petersen, H. O.

G 57 1. Kystart.-Bat. Nielsen, R.

143 2. Kystart.-Bat. Lynov, F. H. 147 2. Kystart.-Bat. Nielsen, V. A. 158

1. Kystart.- Bat. Tiemroth, E. C. V.

181 12. Bat. Rudelfelt, F. A.

– 204 1. Kystart.-Bat. Larsen, L. O.

— 217 4. Art.-Afd. Kristiansen, N. K. - 223 14. Bat. Hagen, S. K.

- 259 2. Kystart.-Bat. Nørresø, K. K. N. — 260

- 160 - 168 - 191

- 229 - 244

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Næstældste Klasse.

A.
Afsk, m. Løjtn. af Res. ved 2. Rystart.-Bat.
Christensen, P. B.

I 192 Sekondløjtnant ved 30. Bat. Dam, A.C.P. K 1064 14. Bat. Weile, A. P. G.

- 1106 13. Bat. Rohde, B.

- 1120 19. Bat. Wesenberg, C. L. - 1386

2. Ing.-Bat. Hartmann, J. P. M. - 1478 Sergent ved 2. Ing.-Bat. Viffert, E. C. H. eo 25 Kornet ved 2. Kystart.-Bat. Jørgensen, T.P.F.J.

6. Bat. Pedersen, K. N.
27. Bat. Lange, A.
20. Bat. Jensen, S. A. S.
5. Bat. Jensen, S. O.
24. Bat. Grønnebæk, C. P.
18. Bat. Henriksen, H. M. H.
20. Bat. Kisbye, P.

Artilleriafdelingen. Premierløjtnant ved 3. Art.- Afd. Per. min, O.

Forsøgs- og Kontrolafd. Jall, H. F., (i enkelte Fag).

2. Kystart.- Bat. Andersen, K. M. N.

2. Art.-Afd. Cordsen, T. A. E.
5. Art.-Afd. Kryssing, C. P.
5. Art.-Afd. Hvalkof, F. L.
1. Kystart.-Bat. Larsen, R. O.
1. Art.-Afd. Stagaard, J. P.T.

7

82

92

93 105 118 - 135

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Skydeskolen.
(Christianshavns Voldgade, Kjøbenhavn C. Tlf. Militær 86).
Kaptajn af Fodf. Bisgaard, V. C., (R.*), Chef.

E 113
Kaptajn af Fodf. Knoblauch, A. T., Lærer.

180
ved 48. Bat. Hartz, A. C. J. A., Lærer.

- 268
Premierløjtnant ved 7. Bat. Albertus, G. A., midlertidig tjenstg. G 79
Stabssergent af Fodf. Bækgaard, M. J. J., (D.M.), til stadig Tjeneste. as 50
Sergent ved 21. Bat. Carlsen, S. P. E., midlertidig tjenstgørende.
13. Bat. Arler, H. J., midlertidig tjenstgørende.

- 131

es 114

Elever.

Udvidet Kursus.
Kaptajn ved Livgarden Schwarz-Nielsen, H.
Premierløjtnant ved 16. Bat. Lind, J. K. M.

30. Bat. Blixenkrone- Møller, L. F.
17. Bat. Gerhardt-Hansen, A.
8. Bat. Bendixen, C.

E 337
G 32

74 - 155 - 189

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

es 458

Gymnastikskolen.
(Stokhusgade 3, Kjøbenhavn K. Tlf. Militær 48).
Oberstløjtnant af Fodf. Ulrich, K. J. S., (R.“), Chef.

C 40
Kaptajn ved 50. Bat. Schwarz-Nielsen, A., midlertidig tjenstg. E 281
Troels-Smith, P. M., af Fodf., til Raadighed.

341
Premierløjtnant ved 16. Bat. Bonde, V., midlertidig tjenstg.

G 17 ved 20. Bat. Ryefelt, P. M. W., midlertidig tjenstg.

237 Stabssergent af Fodf. Ritscher, A. E. T., (D.M.), til stadig Tjeneste. as 1 Kjærby, K. V., (D.M.), til stadig Tjeneste.

45
Oversergent ved 14. Bat. Hansen, C. C., midlertidig tjenstg.

C: 140
Sergent ved 17. Bat. Ulriksen, U. K., midlertidig tjenstg.

es 172
12. Bat. Enevoldsen, E. H., midlertidig tjenstg.

210 9. Bat. Jensen, N. L., midlertidig tjenstg.

224 27. Bat. Mogensen, H., midlertidig tjenstg.

253 Elever.

Gymnastiklærerkursus. Premierløjtnant ved 16. Bat. Bartholdy,

Sergent ved 15. Bat. Andersen, J. P. K.
C. G.

G 186
11. Bat. Hansen, A. V.

598
1. Bat. Jensen, H. J.C.

- 262

Gardeb.-Regt. Liljeroth, M. E. e4 55 14. Bat. Jensen, T. G.

- 280

3. Drag.-Regt. Nielsen, H. P. 65 Sergent ved 1. Livg.-Bat. A aboe, J. N. ez 19

1. Art.-Afd. Hougaard, N. M.

es 101 22. Bat. Pedersen, N. V. V.

4. Art.-Afd. Nielsen, A. L.

117 14. Bat. Thomsen, J.

329

2. Art.-Afd. Rasmussen, M. 119 26. Bat. Andersen, M. G. M. 347

3. Art.-Afd. Niemann, C. B. A. L. 163
24. Bat. Madsen, E. A. E.

372
2. Ing.-Bat. Larsen, J.

41
12. Bat. Rasmussen, A. H.

446 5. Bat. Pedersen, C. N.

447

Kompagnilærerkursus.
Premierløjtnant ved 27. Bat. Marcussen, Sergent ved 1. Bat. Sørensen, A.

es 397 P. C.

G 277

16. Bat. Rasmussen, A. C. -- 401
1. Bat. Wagn, 0. G.T. D.

298
9. Bat. Jensen, K. A.

439
3. Bat. Rejler, A.J. B.

303
11. Bat. Hansen, A. O.

448
26. Bat. Gebecke, K. T.

- 307
19. Bat. Hansen, H. P.

460 Sergent ved 20. Bat. Monrad.O.R.D. P. es 382

8. Bat. Faarvang, P.

462
5. Bat. Hvene kilde, H. J. K.

384
5. Bat. Storm, H. V.

476

03 313

[ocr errors]

Sergent ved 27. Bat. Olsen, S. C.

24. Bat. Karbo, O. K.
27. Bat. Hansen, C. V.
13. Bat. Nielsen, H. A. G.
22. Bat. Andersen, T.C.

7. Bat. Jensen, C. J. S.
10. Bat. Christensen, C. C.

1. Bat. Hansen, J. O.
26. Bat. Lund, J. L.
28. Bat. Kratholm, M. F. L.
12. Bat. Bastian, C. R.
18. Bat. Svendsen, S. K. S.

4. Bat. Nielsen, H. R.
25. Bat. Hansen, H. O.

e3 494

505 508 512 515 517 518 530 548 557 560 563 566 569

Sergent ved 2. Bat. Balle, J. E.

17. Bat. Madsen, R. A.
30. Bat. Øxenbjerg, J. R.
15. Bat. Pedersen, M.
23. Bat. Nielsen, S.

6. Bat. Kristensen, J. A.
3. Drag.-Regt. Neve, E. B.
Gardeh.-Regt. Nielsen, F.A.C.
3. Art.-Afd. Kristiansen, A.
1. Kystart.-Bat. Laursen, E.
5. Art.-Afd. Lundh, J. A. C.
2. Art.-Afd. Bresson, L. V.
4. Art.-Afd. Forting, L. M.

es 573

574 592 599 601

614 e4

77

85 es 151

152 175 180 207

[ocr errors]

Overlæge, Professor, Dr. med. Melchior, M. J., (R.*).

Ꭱ Ꮽ.

Rideskolen.
(Kong Georgs Vej 74, Kjøbenhavn F. Tlf. Militær 85).
Oberstløjtnant af Rytteriet Pontoppidan, R. O., (R.*), Chef.
Premierløjtnant ved Gardeh.-Regt. Feddersen, 0. J., Lærer.
Overdyrlæge Gautier, G., Lærer.
Stabssergent af Rytteriet Hansen, H., til stadig Tjeneste.
Oversergent ved 3. Drag.-Regt. Johansen, A., midlertidig tjenstg.

C 64
G 84
U 9

as 15
C4 45

Skolens øvrige Lærere.
Ritmester af Generalstaben Leschly, E.
Overdyrlæge Nielsen, N. M. A., (R.*).
Professor ved Landbohøjskolen Goldschmidt, Harald Naphthali

Julius, (R.*), (F.M.A.3.).

E 163
U 7

Elever:

G 128

165 170 231 233

04 66

Premierløjtnant Fog, H. M. A., Adjut. hos Generalinspekt. for

Rytteriet.
ved 5. Drag.-Regt. Alten, F. B.

5. Art.-A fd. Hvalkof, V. L.
4. Drag.-Regt. Bonnesen, V.

3. Drag.-Regt. Gad, H.
Sergent ved 5. Drag.-Regt. Lund, O. D.

3. Drag.-Regt. Nielsen, O. S. H.
Gardeh.-Regt. Hemmingsen, J.
Gardeh.-Regt. Rummelhoff, C. O. M.
4. Drag.-Regt. Sørensen, F. V.
4. Drag.-Regt. Christensen, J. J.
4. Drag.-Regt. Hansen, H. O.
3. Drag.-Regt. Jensen, A.
5. Drag.-Regt. Nielsen, T. B.
2. Art.-Afd. Andersen, J. K.
3. Art.-Afd. Henriksen, K.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »