Billeder på siden
PDF
ePub

Herredsfoged i Bornholms Vester Herred Kofoed, Ludvig, fung. Auditør.
Læge Dircks, Peter, (R.*), fung. Overlæge.

Sergent u. f. Nr. i Forpl.kp. Kuhre, Jens Pedersen, fung. Intendant.
Bøssemager Lundt, Frederik Ferdinand Sofus, fung. Bøssemager.

Overhornblæser af Res. Andersen, P. J.

Hornblæser af Res. Ambrosen, G. C. A.

Bidstrup, J. N.

Jensen, H. C.

Pedersen, A. M.

Jensen, A. H.

Hjorth, V. F.
Lou, C. J.
Nielsen, J. P.
Kjøller, M. K.

e8

i10 1

110 1

2

3

4

6

7

8

9

[blocks in formation]

Overkrigsretten.

(Frederiksberg Slot).

(Postadr.: Generalauditøren, Frederikshaldsgade 21, Kjøbenhavn Ø.).

Generalmajor Ulrich, H., Generalinspektør for Ingeniørtropperne, (K.2D.M.), Formand.

Højesteretsassessor Faurholt, Ole Peter Christensen, (K.2D.M),

Højesteretsassessor Kirketerp, Morten Viggo, (R.*D.M.),
Højesteretsassessor Lunn, Villars Hilmar, (R.*D.M.),

Medlemmer

Generalmajor Krebs, F. C., Chef for Jydske Brigade, (K.2D.M.),

Generalmajor Knudsen, P. M., Generalinspektør for Artilleriet, (K.2D.M.),
Generalauditør Giørtz, H. C. N., (R.*D.M.),

Oberstløjtnant Lehrmann, F. V., Chef for 1. Kystart.-Bat., (R.*D.M),
Overretsassessor Meyer, Cosmus Adolf Christian, (R.*),

Auditør Tillisch, P. C., Justitssekretær.

Stedfortrædere.

Officerer à la suite.

Kaptajn, Hs. kgl. Højhed Prins Jean af Or- || Premierløjtnant von Petersdorff, Paul Lud

léans, Hertug af Guise, (S.K.*), (Gb.E.T.). Kaptajn, Hs. kgl. Højhed Prins Christian Frede

rik Vilhelm Valdemar Gustav til Danmark, (R.E.*D.M.), (Gb.E.T.).

vig Lensgreve, (R.*D.M.), Kammerjunker. Sekondløjtnant, Hs. kgl. Højhed Kronprins Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg til Danmark, (R.E.*D.M.).

Frivillige Korps,

8

der efter Overenskomster af 13, 1910 og senere Datoer, afsluttede med Henhold til Lov om Hærens Ordning af 30, 1909, § 230, i Tilfælde af Mobilisering er til Raadighed for Hæren:

Akademisk Skyttekorps..

Korpsfører, Løjtnant O. S. D. Fenger, (R.*).

Københavns Skytteforenings Rekylkorps.... Formand A. Jürgensen.

Frivillige Skytter af Københavns Skytte

[blocks in formation]

Bilag

til

Haandbog for Hæren

1918.

[subsumed][merged small][ocr errors]

C.

Den militære Rækkefølge

for

Hærens Befalingsmænd og de med Befalingsmænd ligestillede.
(Allerhøjeste Anordninger af 6/10 og 15/12 1909 og 19/1 1910.)

Generaler.

Generalløjtnanter.

Generalmajorer, Generaltøjmesteren, Generalintendanten, Generallægen og Generalauditøren.

d. 1. Oberster, de to ældste Direktører i Hærens tekniske Korps, den ældste Stabsintendant, de to ældste Stabslæger og Stabsdyrlægen.

e.

2. Oberster af Reserven, som ikke har været Oberster af Linien.

1. Oberstløjtnanter, den yngste Direktør i Hærens tekniske Korps, de Øvrige Stabsintendanter og de øvrige Stabslæger.

2. Oberstløjtnanter af Reserven, som ikke har været Oberstløjtnanter af Linien.

f. 1. Kaptajner (Ritmestre), Underdirektører i Hærens tekniske Korps, Overintendanter, Overlæger, Overdyrlæger, Auditører og Overmaskiningeniører.

g.

h.

j.

2. Kaptajner af Reserven, som ikke har været Kaptajner af Linien, og de tolv ældste Intendanter.

Premierløjtnanter, de øvrige Intendanter, Korpslæger, Korpsdyrlæger,
Maskiningeniører, Telegrafingeniører, Værkmestre, Tegnere, Depotforval-
tere, Kartografer, Materialforvaltere, Bogholdere, Arkivarer og Skræder-
mesteren ved Forplejningskorpset.

Løjtnanter, de Stabshornblæsere, der har Karakter som Løjtnant.
Sekondløjtnanter, Reserveintendanter, Reservelæger og

dyrlæger.

Reserve

k. 1. Stabssergenter, Stabssergenter af Forplejningskorpset, Stabshornblæsere, Undermaskiningeniører af 1ste Grad, Undertelegrafingeniører, Mekanikere af 1ste Grad og den ældste Halvdel af Bøssemagerne.

2. Stabssergenter af Reserven, som ikke har været Stabssergenter af Linien. 1. 1. Oversergenter, Oversergenter af Forplejningskorpset, Overhornblæsere (Overtrompetere), Undermaskiningeniører af 2den Grad, Mekanikere af 2den Grad, den yngste Halvdel af Bøssemagerne og Baadførere.

2. Oversergenter af Reserven, som ikke har været Oversergenter af Linien. m. 1. Sergenter, Sergenter af Forplejningskorpset, Hornblæsere (Trompetere), Undermaskiningeniører af 3die Grad, Sadelmagere, Beslagsmede og Kokke. 2. Sergenter af Reserven, som ikke har været Sergenter af Linien. Kornetter og Forplejningsassistenter.

n.

0.

p.

Korporaler, Underlæger, Underdyrlæger, Korporaler af Forplejningskorpset og Korporaler af Sundhedstropperne.

Underkorporaler, Underhornblæsere, der er fyldte 18 Aar, Underkorporaler af Forplejningskorpset og Underkorporaler af Sundhedstropperne. Inden for hver af Grupperne a-p og hver af disses Undergrupper 1 og 2 er Tidspunktet for Opnaaelsen af den paagældende Grad bestemmende for Rækkefølgen. Udnævnes (forfremmes) flere fra samme Dag, er Udnævnelsernes (Forfremmelsernes) Rækkefølge bestemmende.

Ansættes der fungerende i Stedet for faste Embedsmænd m fl., betragtes de som ligestillede med de faste, for hvilke de træder i Stedet.

Fordeling

af de under Krigsministeriet hørende Forretninger.

Sekretariat.

Modtagelse og Fordeling af samtlige til Krigsministeriet indkomne Sager; Behandling af Sager, som af Ministeren foredrages i Statsraadet; Ministerens særlige Brevveksling; Forhandlinger og Brevveksling med den lovgivende Forsamling i alle Sager, undtagen dem, som angaar Budgettet og Statsregnskabet; Bekendtgørelse og Opbevaring af de gennem Krigsministeriet udgaaende Love, Finanslovene ligeledes herfra undtagne; Behandling af Sager angaaende Krigsministeriets Ordning og Omraade, dets Embedsmænd og Bestillingsmænd, disses Ansættelse og Afgang; den endelige Redaktion og Fordeling af Kundgørelse for Hæren og af Haandbog for Hæren; den militære Lovsamling, dens Udarbejdelse og Fordeling; Opbevaring af alle fortrolige" Aktstykker; Krigsministeriets Bibliotek; samtlige Sager, der i Følge deres Natur ikke henhører under de 2 Departementer.

Arkiv.

Opbevaring og Ordning af Hærens Arkivsager samt Arkivundersøgelser.
1. Departement.

1ste Kontor.

Sager, som angaar Hærens Kommando i personel Henseende, Hærens Personel, dets Ansættelse, Tjeneste, Afgang og Ansættelse i Civiletaten, Mandskabets Indkaldelse, Fordeling og Uddannelse, Etater og Styrkelister; Undervisningen ved samtlige Hærens Skoler; Giftermaalstilladelse, Orlov og Rejsetilladelse til Udlandet; Officerer i fremmed Krigstjeneste; Udfærdigelse af Udnævnelsesbreve, Afskedspatenter, Bevillinger og Rejsepas; Behandling af de Hærens Personel vedrørende organisatoriske, reglementariske og instruktoriske Bestemmelser; Bearbejdelsen af Forfremmelseslister; Krigsministeriets almindelige Brevveksling, for saa vidt denne ikke angaar det til de andre Kontorer henlagte Forretningsomraade; Sager, som angaar de almindelige Loves Anvendelse paa Hæren; de under Krigsministeriet henhørende Værnepligtssager; Naadesbevisninger, Dekorationer, Hæderstegn, Medaljer og andre Udmærkelsestegn; Hærens Befordrings- og Transportvæsen.

Bogholderkontor.

Krigsministeriets Bogholderi.

1ste Revisionskontor. Revision af Hærens Regnskaber.

3 die Kontor.

2det Kontor.

Sager, der angaar Hærens Lønningsforhold, Regnskabsvæsen og Kostforplejning; Hærens Forsyning med skematiske Bøger og trykte Blanketter; Sager angaaende Fyldestgørelse af gifte Officerers og andre militære Embedsmænds Enkeforsørgelsespligt; Sager angaaende Pensionering af militære Personer og deres Enker samt Invalide forsørgelse; Fastsættelsen af Størrelsen af de enkelte Afdelingsintendanters Kautioner; endelig Sammendragning og Behandling af Krigsministeriets Budgetforslag; Forhandling med Finansministeriet og Rigsdagen om Budgetforslaget; Bekendtgørelse af Finansloven for Krigsministeriets Vedkommende; endelig Sammendragning af Krigsministeriets Regnskab; Forhandling med Statsrevisionen og Rigsdagen om Statsregnskabet; Bestyrelse af de umiddelbart under Krigsministeriet henlagte Legater samt Tilsyn med de øvrige ved Hæren værende Legater, Understøttelses-, Laane-, Hjælpe- og Begravelseskasser m. fl.

Mobiliseringskontor.

Sager, som angaar Hærens Mobilisering, ekstraordinær Indkaldelse, Soldaterbogen, Efterretnings- og Brevduevæsenet, Benyttelsen under Mobilisering og Krigsforhold af Telegraf-, Telefon- og Kystsignalvæsenet samt af Jernbaneog Søtransportvæsenet.

2. Departement.

Sager, som angaar Hærens Beklædning og Udrustning, Hærens Krigsmateriel, Ingeniør-, Bro- og Telegrafmateriellet herfra undtaget; Forsyningen med Vaaben og Ammunition; Prøver og Forsøg vedrørende disse; Bestykning af befæstede Punkter; Vaabenfabriker, m. fl.; Spørgsmaal om Vaaben og Ammunition, som midlertidig udleveres til Skytteforeninger og frivillige Korps; Hærens Train og Parker; Hærens Hestehold og Remonteringen; Pensionering af civile Funktionærer og Haandværkere m. fl. ved Hæren.

2det Revisionskontor. Revision af Hærens Regnskaber.

4de Kontor.

Sager, som angaar Indkvarteringsvæsenet, saavel i Garnison som under Kantonnementsforhold, Kasernernes Forsyning og Anvendelse; Sygehusvæsenet; Landets Befæstningsvæsen; Fæstninger, herunder indbefattet Kjøbenhavns Befæstning mod Søsiden, og faste Pladser; Bygninger, Grundstykker, Ejendomme og Skydebaner, Hærens Ingeniør-, Bro- og Telegrafmateriel; Lejre, deres Anlæg, Materiel og Inventar; Generalstabens topografiske Maalinger. Kontoret for den militære Klædefabrik.

Sager, som angaar den militære Klædefabrik paa Usserød, det militære Klædeoplag i Kjøbenhavn og den militære Halle kommission.

« ForrigeFortsæt »