Billeder på siden
PDF
ePub

Herredsfoged i Bornholms Vester Herred Kofoed, Ludvig, fung. Auditør.
Læge Dircks, Peter, (R.*), fung. Overlæge.
Sergent u. f. Nr. i Forpl.kp. Kuhre, Jens Pedersen, fung. Intendant.
Bøssemager Lundt, Frederik Ferdinand Sofus, fung. Bøssemager.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

(Frederiksberg Slot).
(Postadr.: Generalauditøren, Frederikshaldsgade 21, Kjøbenhavn Ø.).

Generalmajor Ulrich, H., Generalinspektør for Ingeniørtropperne, (K.'D.M.), Formand.

Højesteretsassessor Faurholt, Ole Peter Christensen, (K.ʻD.M),
Højesteretsassessor Kirketerp, Morten Viggo, (R.*D.M.),
Højesteretsassessor Lunn, Villars Hilmar, (R. *D.M.),

Medlemmer
Generalmajor Krebs, F. C., Chef for Jydske Brigade, (K.ʻD.M.),
Generalmajor Knudsen, P. M., Generalinspektør for Artilleriet, (K.ʻD.M.),
Generalauditør Giørtz, H. C. N., (R.*D.M.),

Oberstløjtnant Lehrmann, F. V., Chef for 1. Kystart.-Bat., (R.*D.M),
Overretsassessor Meyer, Cosmus Adolf Christian, (R.*),

Stedfortrædere.

Auditør Tillisch, P. C., Justitssekretær.

Officerer à la suite, Kaptajn, Hs. kgl. Højhed Prins Jean af Or- Premierløjtnant von Petersdorff, Paul Lud. léans, Hertug af Guise, (S.K.*), (Gb.E.T.).

vig Lensgreve, (R.*D.M.), Kammerjunker. Kaptajn, Hs. kgl. Højhed Prins Christian Frede- Sekondløjtnant, Hs. kgl. Højhed Kronprins

rik Vilhelm Valdemar Gustav til Danmark, Christian Frederik Franz Michael Carl (R.E.*D.M.), (Gb.E.T.).

Valdemar Georg til Danmark, (R.E.**D.M.).

13

Frivillige Korps, der efter Overenskomster af 18/6 1910 og senere Datoer, afsluttede med Henhold til Lov om Hærens Ordning af s%, 1909, $ 230, i tilfælde af

Mobilisering er til Raadighed for Hæren:

30

9

1

[ocr errors]

Akademisk Skyttekorps.....

Korpsfører, Løjtnant O. S. D. Fenger, (R.*). Københavns Skytteforenings Rekylkorps .... Formand A. Jürgensen. Frivillige Skytter af Københavns Skytteforening ...

Formand 0. Thomsen. Frivilligt dansk Automobilkorps..

Formand, Kaptajn I. Carstensen, (R.*). Dansk frivilligt Motorordonnanskorps . Formand, Direktør Lomholt, N. E., (K.PD.M.).

Korpschef H. Holberg-Hansen. Korps Westenholz..

Korpsfører K. Liljefalk. Kongens Livjægerkorps ...

Korpsfører, Løjtnant P. M. Daell. Københavns Amts Skyttekorps

Korpsfører 0. Øhrstrøm. Frederiksborg Amts Rekylkorps

fung. Korpsfører, Løjtnant C. V. Nordlunde. Sorø Amts Rekylkorps..

Korpsfører, Løjtnant A. R. B. Hansen. Præstø Amts Rekylkorps.

Korpsfører, Løjtnant 0. Holmberg Fahle. Lolland-Falsters Rekylkorps.

Korpsfører C. H. Schellenberg. Nyborg Skyttekorps

Korpsfører H. Basballe. Odense Amts Rekylkorps

Korpsfører V. Krarup. 1. Fynske Rekylkorps (Faaborg)

Korpsfører, Løjtnant F. C. Alstrøm. 2. (Svendborg)

Korpsfører, Løjtnant J. P. Baagøe-Riber. Vejle Amts Rekylkorps...

Korpsfører, Løjtnant Th. Lund. Skanderborg Amts Rekylkorps

Korpsfører, Løjtnant V. Jensen. Aarhus Amts Rekylkorps

Korpsfører E. Tørring. Randers Amts Rekylkorps

Korpsfører, Løjtnant C. Kjelgaard. Aalborg Amts Rekylkorps.

Korpsfører V. Mouritzen, (R.*). Viborg Amts Rekylkorps.

Korpsfører Gorm Petersen. Morsø Værn

Korpsfører Gorm Petersen. Bornholms Rekylkorps

Korpsfører, Løjtnant J. N. Hansen. Cykleordonnanskorpset...

Chef, Direktør A. Westenholz, (R.*). Frivillige Bevogtningskorps, hvert under sin Fører.

Bilag

til

Haandbog for Hæren

1918.

Den militære Rækkefølge

for

Hærens Befalingsmænd og de med Befalingsmænd ligestillede.

(Allerhøjeste Anordninger af 10 og 15/12 1909 og 191 1910.)

[ocr errors]

C.

e.

[ocr errors]

a. Generaler.
b. Generalløjtnanter.

Generalmajorer, Generaltøjmesteren, Generalintendanten, Generallægen

og Generalauditøren. d. 1. Oberster, de to ældste Direktører i Hærens tekniske Korps, den æld

ste Stabsintendant, de to ældste Stabslæger og Stabsdyrlægen. 2. Oberster af Reserven, som ikke har været Oberster af Linien. 1. Oberstløjtnanter, den yngste Direktør i Hærens tekniske Korps, de

øvrige Stabsintendanter og de øvrige Stabslæger. 2. Oberstløjtnanter af Reserven, som ikke har været Oberstløjtnanter af

Linien. f. 1. Kaptajner (Ritmestre), Underdirektører i Hærens tekniske Korps, Over

intendanter, Overlæger, Overdyrlæger, Auditører og Overmaskininge

niører. 2. Kaptajner af Reserven, som ikke har været Kaptajner af Linien, og de

toly ældste Intendanter.
Premierløjtnanter, de øvrige Intendanter, Korpslæger, Korpsdyrlæger,
Maskiningeniører, Telegrafingeniører, Værkmestre, Tegnere, Depotforval-
tere, Kartografer, Materialforvaltere, Bogholdere, Arkivarer og Skræder-

mesteren ved Forplejningskorpset. h. Løjtnanter, de Stabshornblæsere, der har Karakter som Løjtnant. i. Sekondløjtnanter, Reserveintendanter, Reservelæger og Reserve

dyrlæger. k. 1. Stabssergenter, Stabssergenter af Forplejningskorpset, Stabshornblæ

sere, Undermaskiningeniører af 1ste Grad, Undertelegrafingeniører, Me

kanikere af 1ste Grad og den ældste Halvdel af Bøssemagerne. 2. Stabssergenter af Reserven, som ikke har været Stabssergenter af Linien. 1. 1. Oversergenter, Oversergenter af Forplejningskorpset, Overhornblæsere

(Overtrompetere), Undermaskiningeniører af 2den Grad, Mekanikere af

2den Grad, den yngste Halvdel af Bøssemagerne og Baadførere. 2. Oversergenter af Reserven, som ikke har været Oversergenter af Linien. m. 1. Sergenter, Sergenter af Forplejningskorpset, Hornblæsere (Trompetere),

Undermaskiningeniører af 3die Grad, Sadelmagere, Beslagsmede og Kokke. 2. Sergenter af Reserven, som ikke har været Sergenter af Linien.

Kornetter og Forplejningsassistenter.
Korporaler, Underlager, Underdyrlæger, Korporaler af Forplejnings-

korpset og Korporaler af Sundhedstropperne. p. Underkorporaler, Underhornblæsere, der er fyldte 18 Aar, Underkor

poraler af Forplejningskorpset og Underkorporaler af Sundhedstropperne.

Inden for hver af Grupperne a-p og hver af disses Undergrupper 1 og 2 er Tidspunktet for Opnaaelsen af den paagældende Grad bestemmende for Rækkefølgen. Udnævnes (forfremmes) flere fra samme Dag, er Udnævnelsernes (Forfremmelsernes) Rækkefølge bestemmende.

Ansættes der fungerende i Stedet for faste Embedsmænd m fl., betragtes de som ligestillede med de faste, for hvilke de træder i Stedet.

n.

[ocr errors]

Fordeling
af de under Krigsministeriet hørende Forretninger.

Sekretariat. Modtagelse og fordeling af samtlige til Krigsministeriet indkomne Sager; Behandling af Sager, som af Ministeren foredrages i Statsraadet; Ministerens særlige Brevveksling; Forhandlinger og Brevveksling med den lovgivende Forsamling i alle Sager, undtagen dem, som angaar Budgettet og Statsregnskabet; Bekendtgørelse og Opbevaring af de gennem Krigsministeriet udgaaende Love, Finanslovene ligeledes herfra undtagne; Behandling af Sager angaaende Krigsministeriets Ordning og Omraade, dets Embedsmænd og Bestillingsmænd, disses Ansættelse og Afgang; den endelige Redaktion og fordeling af Kundgørelse for Hæren og af Haandbog for Hæren; den militære Lovsamling, dens Udarbejdelse og Fordeling; Opbevaring af alle „fortrolige“ Aktstykker; Krigsministeriets Bibliotek; samtlige Sager, der i Følge deres Natur ikke henhører under de 2 Departementer.

Arkiv.
Opbevaring og Ordning af Hærens Arkivsager samt Arkivundersøgelser.

1. Departement.
1ste Kontor.

2 det Kontor. Sager, som angaar Hærens Kommando i Sager, der angaar Hærens Lønningsforhold, personel Henseende, Hærens Personel, dets An- Regnskabsvæsen og Kostforplejning; Hærens sættelse, Tjeneste, Afgang og Ansættelse i Ci- 1 Forsyning med skematiske Bøger og trykte viletaten, Mandskabets Indkaldelse, Fordeling i Blanketter; Sager angaaende Fyldestgørelse af og Uddannelse, Etater og Styrkelister; Under- gifte Officerers og andre militære Embedsmænds visningen ved samtlige Hærens Skoler; Gifter. Enkeforsørgelsespligt; Sager angaaende_Penmaalstilladelse, Orlov og Rejsetilladelse til sionering af militære Personer og deres Enker Udlandet; Officerer i fremmed Krigstjeneste; samt Invalideforsørgelse; Fastsættelsen af StørUdfærdigelse af Udnævnelsesbreve, Afskeds- relsen af de enkelte Afdelingsintendanters Kaupatenter, Bevillinger og Rejsepas; Behandling tioner; endelig Sammendragning og Behandling af de Hærens Personel vedrørende organisato- af Krigsministeriets Budgetforslag; Forhandling riske, reglementariske og instruktoriske Be- med Finansministeriet og Rigsdagen om Budgetstemmelser; Bearbejdelsen af Forfremmelses- forslaget; Bekendtgørelse af Finansloven for lister; Krigsministeriets almindelige Brevveks- Krigsministeriets Vedkommende; endelig Samling, for saa vidt denne ikke angaar det til mendragning af Krigsministeriets Regnskab; Forde andre Kontorer henlagte Forretningsom- handling med Statsrevisionen og Rigsdagen om raade; Sager, som angaar de almindelige Lo- Statsregnskabet; Bestyrelse af de umiddelbart ves Anvendelse paa Hæren; de under Krigs- under Krigsministeriet henlagte Legater samt ministeriet henhørende Værnepligtssager; Naa- Tilsyn med de øvrige ved Hæren værende Ledesbevisninger, Dekorationer, Hæderstegn, Me- gater, Understøttelses-, Laane-, Hjælpe- og Bedaljer og andre Udmærkelsestegn; Hærens Be- gravelseskasser m. fl. fordrings- og Transportvæsen.

Mobiliseringskontor.

Sager, som angaar Hærens Mobilisering, Bogholderkontor.

ekstraordinær Indkaldelse, Soldaterbogen, EfterKrigsministeriets Bogholderi.

retnings- og Brevduevæsenet, Benyttelsen under

Mobilisering og Krigsforhold af Telegraf-, Tele1ste Revisionskontor.

fon- og Kystsignalvæsenet samt af JernbaneRevision af Hærens Regnskaber.

í og Søtransportvæsenet.

2. Departement. 3 die Kontor.

4de Kontor. Sager, som angaar Hærens Beklædning og Sager, som angaar Indkvarteringsvæsenet, Udrustning, Hærens Krigsmateriel, Ingeniør-, saavel i Garnison som under KantonnementsBro- og Telegrafmateriellet herfra undtaget; forhold, Kasernernes Forsyning og Anvendelse; Forsyningen med Vaaben og Ammunition; Prø- Sygehusvæsenet; Landets Befæstningsvæsen; ver og Forsøg vedrørende disse ; Bestykning af Fæstninger, herunder indbefattet Kjøbenhavns befæstede Punkter; Vaabenfabriker, m. fl.; Befæstning mod Søsiden, og faste Pladser; BygSpørgsmaal om Vaaben og Ammunition, som ninger, Grundstykker, Ejendomme og Skydemidlertidig udleveres til Skytteforeninger og fri- baner, Hærens Ingeniør-, Bro- og Telegrafmatevillige Korps; Hærens Train og Parker; Hæ- riel; Lejre, deres Anlæg, Materiel og Inventar; rens Hestehold og Remonteringen; Pensionering Generalstabens topografiske Maalinger. af civile Funktionærer og Haandværkere m. A.

Kontoret for den militære Klædefabrik. ved Hæren.

Sager, som angaar den militære Klædefabrik 2det Revisionskontor.

paa Usserød, det militære Klædeoplag i KjøbenRevision af Hærens Regnskaber.

havn og den militære Hallekommission.

« ForrigeFortsæt »