Billeder på siden
PDF
ePub

Officerskolen.
(Frederiksberg Slot, Kjøbenhavn F.).
Chef.

Kaptajn af Ing.- Korpset Petersen,
Oberst Anning.Petersen, P.C., (K. D.M.),

K. S., i Krigsbygningskunst.

E 122 (F.M.G.).

B 11 af Fodf. Johansen, F., i Tegning
og Krokering.

151

af Hærens tekn. Korps Tørsleff, J., Kaptajn af Fodfolket Stürup, A. P. C.,

i Fysik.

- 162 til Raadighed, tillige Lærer i Krigskunst. E 118 af Artilleriet Ovesen, 0. C., i Tekno

logi.

- 164 af Ing.-Korpset Helsted, T. J., i VejSkoleofficerer. og Vandbygning.

252 Ritmester af Rytteriet Schaffalitzky

af Art. Balslev, V., i Artilleri, Arde Muckadell, E. O. Baron, (R.*),

tillerikonstruktion og Ballistik.

291 tillige Lærer i Ridning og Rytteriets

Premierløjtnant af Ing.-Korpset Topsøe,
Eksercits.

E 60
F., i Fysik.

G 69 Kaptajn af Fodfolket Johansen, J., til

Overlæge Thorsen, C.O., i Sundhedspleje. R21

9 lige Lærer i Hærordning, Tjenestefor

Auditør Pürschel, V. A. A., i Retslære. V hold, Retslære og Pædagogik.

97

Kontorchef, Cand. jur. & polit. Trap, Cordt Kaptajn

Einar, (R.*), (S.N.3.), i Statistik. tillige Lærer i Artilleriets Eksercits.

Professor, Dr. phil. Biilmann, Einar Christian

Saxtorph, i Kemi.
Skolens øvrige Lærere.

Skoleinspektør, Mag. art. Lundbye, Carl Peder Oberstløjtnant af Ing.-Korpset, Kontor

Casper, i Historie. chef i Krigsministeriet, Levinsen, A.,

Professor Oesterby, Pierre, (R.*), (F.Æ.L.5.), (R.*D.M.), i beskrivende Geometri. C 15

(Ø.F.J.4.), (N.St.0.3.'), (F.M.A.2.), (F.instr.publ.), af Fodf. Rønning, E., (R.*), i Hær

(F.off.d'acad.), i Fransk. organisation.

58

Professor, Dr. phil. Fabricius, Knud Frederik af Artilleriet Kall, R., (R.*), i Stra

Krog, i Historie og Samfundslære. tegi og Krigshistorie.

64

Cand. mag. Rindom, Erik Christian Lauritz, i af Fodf. Ulrich, K. J. S., (R.*), i

Dansk. Gymnastik

68

Dr. phil. Rannow, William Edvardt Arthur, Johansen, N. P., (R.*D.M.), i

(R.*D.M.), (F.off.d'acad.), i Fransk. Geodäsi.

72

Dr. phil. Hansen, Carl Christian,ʻi Matematik. Friis, O., (R.*D.M.), i General

Dr. phil. Bobé, Louis Theodor Alfred, (R.*), i Tysk. stabslære, Taktik og Troppeføring

Mr. Campbell-Mc. Callum, Charles, i Engelsk. samt Terrainlære og Militærgeografi. 77

Oberstløjtnant Bennike, Henrik Ferdinand, af Artilleriet Klein, E. J. A., (R.*),

(R.*D.M.), i Kartografi og Astronomi. i Matematik.

79

Docent, Ingeniør Frandsen, Peter Marius, i Bang, S. J., (R.*), (Chr.X.E.f.O.), i

teknisk Mekanik. Artilleri og Vaabenlære.

81

Adjunkt Stockmarr, Albert Andreas Johannes, Kaptajn af Ing.-Korpset Ramsing, H. U.,

i Geografi. (R.*D.M.), i Krigsbygningskunst. E 6 Maskiningeniør, cand. polyt. Schrøder, Poul Kaptajn af Res. i Fodf. Rockstroh, K.C.,

Vendelbo, i Maskinlære. (R.*), i Tysk.

F 20

Kaptajn Nielsen, Carl Emil Philip,(F.off.d'acad.), Kaptajn af Artilleriet Nieuwenhuis,

i Fransk. C. J. N., (R.*), (Chr.X.m.E.), (Chr.X.E.

Underarkivar, Mag. art. Bang, Thomas Barf.O.), i Artilleriets Brugslære.

E 61

tholin, i Historie. af Fodf. Bølck, O., (R.*), i Matematik. 62 Rothe, V., (R.*), (Chr.X.E.F.O.), i

Midlertidig tjenstgørende. Engelsk

79 Premierløjtnant ved 8. Bat. Krenchel, H. G 81 af Ing.-Korpset Hoff, A. C., i Byg

ved 19. Bat. Paludan-Müller, C.F. – 278 ningsteknik. 89 ved 2. Bat. Dederding, P. V.

- 281

[blocks in formation]

Kornet ved 18. Bat. Gandil, A. J. C.

23. Bat. Højmark, B.
13: Bat. Arendrup, A. V.
13. Bat. Nordsig, P. G. J.
17. Bat. Larsen, G. J. J. A.
4. Bat. Jessen, H. J. L.
24. Bat. Agersted, A. A.
24. Bat. Jensen, T. G.
26. Bat. Oxfelt, K. R.
7. Bat. Møller, E. C. V.
5. Bat. Simonsen, C. V.
16. Bat. Petersen, M. R.
14. Bat. Colding, H. V. R.
20. Bat. Norup, P. M.
20. Bat. Holm, J. E.
28. Bat. Nørresø, K. K. N.
11. Bat. Lund, E. S.
28. Bat. Sabroe, L.
8. Bat. Nordentoft, E. M.
11. Bat. Buch, H. M. G.
6. Bat. Ohrt, A. N. C.
9. Bat. Gabel-Jørgensen, C.C. A.

Ekstraordinært va abenteknisk Kursus. Premierløjtnant ved 2. Art.-Bat. Jall, H.F. G 163

ved 4. Art.-Afd. Harthimmer, J.M.F. 188 - ved 5. Art.-Afd. Rafn, H.

- 195 ved 3. Art.-Bat. Andersen - Høyer, U.S.

224 ved 21. Bat. Maare, J. R. C. O. H.

253 (Endvidere er det tilladt Kaptajn H. L. E.

Ringsted, til Raadighed for Hærens tekn. Korps, at følge Undervisningen).

B.

Næstældste Klasse.

A.
Løjtnant af Reserven ved 41. Bat.
Joest, E. J.

H 293 Sekondløjtnant ved 3. Art.-Bat. Seebach, A. E.

K 633 27. Bat. Otterstrøm, C. B.

641 15. Bat. Schaffalitzky de Muckadell, J. L. Baron.

892 20. Bat. Hagen, S. K.

897 23. Bat. Berggreen, R. K.

945 3. Ing.-Bat. Andersen, S. A. 949 8. Bat. Klein, E. R. C.

957 ved 4. Bat. Jørgensen, S. - 1255 Kornet ved 1. Livg.-Bat. BrockenhuusSchack, K. B. C. E. Greve.

1. Bat. Christensen, T. H.
15. Bat. Howitz, C. J.
1. Bat. Wissum, E. P. M. S.
15. Bat. Marcussen, P. C.
21. Bat. Heiberg-Jürgensen, F.
21. Bat. Jensen, H. J. C.
1. Bat. Rasmussen, H. P. B. S.
3. Bat. Teisen, O.
22. Bat. Møller, S.

Sekondløjtnant ved 5. Bat. Larsen,
K. M.

K 611 16. Bat. Langva ad, J. P. H.

690 14. Bat. Rechnagel, J.

783 13. Bat. Rasmussen, L. H. T. 896 1. Bat. Jørgensen, P. K. J.

1062 26. Bat. Hansen, N. J. L.

1159 19. Bat. Bjerregaard, 0.

1206 1. Art.-Afd. Prebensen, E. M. S. - 1236 4. Bat. Thygesen, T. K.

- 1256 24. Bat. Norup, P. A. F.

- 1270 Gardeh. - Regt. Hs. kgl. Højhed Prins Viggo til Danmark, (R.E.* D.M.).

-1275 Kornet ved 16. Bat. Andersen, W. J.

9. Bat. Kristensen, K. L. W.
1. Art.-Afd. Wildenradt, C. H. F.
5. Bat. Jørgensen, J. M.
22. Bat. Bennike, O.
17. Bat. Amsinck, H. C. A. J. L.
1. Bat. von Freiesleben, E. T. C. A.
11. Bat. Gebecke, C. T.
22. Bat. Andersen, S. A.
28. Bat. Wagn, 0. C. T. D.
22. Bat. Nyholm, K.
18. Bat. Clauson von Kaas, L. A. O. F.
4. Bat. Sørensen, V. A.
11. Bat. Schmidt, U.
30. Bat. Jensen-Storch, A. F.

Kornet ved 17. Bat. Hedemann, E.

25. Bat. Wille, J.
16. Bat. Dahlerup, A.
17. Bat. Thomsen, C. P.
30. Bat. Hansen, H. H. L. T.
4. Bat. Reiler, A. J. B.
30. Bat. Kragh, V. N. S. C.
7. Bat. Friis, C. A.

Kornet ved 6. Bat. Pedersen, K. N.

14. Bat. Jeppesen, M. P.
27. Bat Lange, A.
20. Bat. Jensen, S. A. S.
9. Bat. Jensen, S. O.
5. Art.-Afd. Hjordsvar, A. T.
19. Bat. Fanger, S. A.
6. Bat. Møller, R.
24. Bat. Grønnebæk, C. P.
18. Bat. Henriksen, H. M. H.
20. Bat. Kisbye, P.
7. Bat. Carlsen, O. D.
25. Bat. Rohde, A. L.

27. Bat. Eggers, K. O. R. Korporal ved 6. Bat. Agger, P. V

Yngste Klasse. Løjtnant af Reserven ved 1. Kystart.Bat. Christensen, P. B.

H 321 ved 1. Kystart.-Bat. Arildskov, M. J.

363 Sekondløjtnant ved 30. Bat. Dam, A. C. P.

K 1064 14. Bat. Weile, A. P. G.

-- 1106 23. Bat. Gram, K. W.

1261

[blocks in formation]

Skydeskolen.

(Christianshavns Voldgade, Kjøbenhavn C.). Oberstløjtnant Pagh-Hansen, P., (R.*D.M.), Chef.

C46 Kaptajn af Fodf. Bisgaard, V. C., Lærer.

E 179 ved 17. Bat. Knoblauch, A. T., Lærer.

- 250 Stabssergent af Fodf. Bækgaard, M. J. J., (D.M.), til stadig Tjeneste. a: 92 Oversergent ved 15. Bat. Jakobsen, L. M., midlertidig tjenstgørende. cs 221

[blocks in formation]

Gymnastikskolen.

(Stokhusgade 3, Kjøbenhavn K.). Oberstløjtnant af Fodf. Ulrich, K. J. S., (R.*), Chef.

C 68 Kaptajn Petersen, 0. M., til Raad. ved 5. Regt., Lærer.

E 304 Premierløjtn. ved 30. Bat. Schwarz.

z-Nielsen, A., midlertidig tjenstg. G 97 10. Bat. Jagd, K., midlertidig tjenstg.

- 175 Stabssergent af Fodf. Ritscher, A. E. T., (D.M.), til stadig Tjeneste. 5 Kjærby, K. V., (D.M.), til stadig Tjeneste.

87

аз

Overlæge, Dr. med. Stadfeldt, A. E.. R 13.

Rideskolen.

(Kong Georgs Vej 74, Kjøbenhavn F.). Ritmester af Rytteriet Pontoppidan, R. O., Chef.

E 158 Premierløjtnant Bojesen-Trepka, V. H., Eskadronschef ved 3. Drag.Regt., Lærer.

G 70 Overdyrlæge Nielsen, N. M. A., Lærer.

U 7 Stabssergent af Rytteriet Hansen, H., til stadig Tjeneste.

a4 21

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Lægekorpset.

(Sølvgadens Kaserne, Kjøbenhavn K.). Generallæge, Dr. med. Ammentorp, J. L., (R.**D.M.), Chef for Korpset. Stabslæge Grønlund, M.I., (R.*D.M.), til Raadighed.

Knudsen, M. O., (R.*D.M.), til Raadighed.
Hansen, C. T., (R.*), Stabschef.

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »