Billeder på siden
PDF
ePub

40

45

50

καὶ θάλλοντα σέλινα καὶ εἰλιτενὴς ἄγρωστις.
ὕδατι δ ̓ ἐν μέσσῳ Νύμφαι χορὸν ἀρτίζοντο,
Νύμφαι ἀκοίμητοι, δειναὶ θεαὶ ἀγροιώταις,
Εὐνείκα καὶ Μαλὶς ἔαρ θ' ὁρόωσα Νύχεια.
ἤτοι ὁ κοῦρος ἐπεῖχε ποτῷ πολυχανδέα κρωσσόν
βάψαι ἐπειγόμενος, ταὶ δ ̓ ἐν χερὶ πᾶσαι ἔφυσαν·
πασάων γὰρ ἔρως ἁπαλὰς φρένας ἐξεσόβησεν
̓Αργείῳ ἐπὶ παιδί· κατήριπε δ ̓ ἐς μέλαν ὕδωρ
ἀθρόος, ὡς ὅτε πυρσὸς ἀπ ̓ οὐρανοῦ ἤριπεν ἀστήρ
ἀθρόος ἐν πόντῳ, ναύταις δέ τις εἶπεν ἑταίροις
,,κουφότερ ̓ ὦ παῖδες ποιεῖσθ ̓ ὅπλα· πλευστικὸς οὖρος.“
Νύμφαι μὲν σφετέροις ἐπὶ γούνασι κοῦρον ἔχοισαι
δακρυόεντ ̓ ἀγανοῖσι παρέψηχον μελέεσσιν.
̓Αμφιτρυωνιάδας δὲ ταρασσόμενος περὶ παιδί

5

39. εἰλιτενὴς] Antt. ΕtM., εἰλιτενὶς Vat., εἱλιτενὴς D5 L5 M5 Q5 Y5. Comm. vulg., εἵλιπηης a?

41. ἀγριώταις p12 v. M. Q. Y. Call., ἀγροιῶται Med.

42. Evvεínα] k. a. p2. s2. v. 9. (ubi ει ex corr.) 16. D. L. Q. Y. Med., Εὐκνείκα p14. s6, Εὐνίκα (6.) M5. Ald. Iunt. Call. Νύχεια] L5 Q5 Y Vat. Iunt. ICall., Νύσχεια Μ., Νυχεία vulg.

43. κοῦρος] k. a. p. 6. 9. D5. ποτῷ] κ. 6. L. M3. Q5. Y. Antt. Iunt. vulg., ποτῶ (a. p. 9.) Med.

-

Ald. Call.

45. anlas p2. Q5. ἐξεσόβησεν] coni. Fr. Iacobs, ἐξεφόβησεν y. 1. in 5b 9b., ἐξεφηβόβησεν κ, ἐξεφηβόησεν k2, ἀμφεκάλυψεν Μ ̓ corr. Q5 vulg., ἐκάλυψεν Μ. pr., ἀμφεκάλυψε D. L. Y., ἀπεκάλυψεν p.

47. ὅτε et οὐρανοῦ] k. a. p. 6. 9. D5. L5. M5. Q5. Y. Antt. πυρσὸς s ] k. v. 6. 9. L. Iunt., πυρρός D. M. Q. Y. vulg.

[ocr errors]
[ocr errors]

49. ποιεῖθ” p. 2. Med., πνευστικὸς Call.

[ocr errors]

45

50

48. ἐξαίφνης pro ἀθρόος v. ἐν πόντῳ] k. a. p. s. 6. 94. 16. D. L. Q. Y., ἐς πόντον 92. M. Antt., ἐπὶ πόντον v. ἑταίροις] k2 v. Iunt., Etaigos k4. (ita Zieglero distincte scriptum esse visum est) et vulg. Ante ναύταις in Antt. et vulg. colon est, rectius comma iam in Bas. I. Cam.

πλευστικὸν

L5 M. Q. Y. Antt.
50. xove̟ov] k. a. p. 6. 9. D5.

66

55

[ocr errors]

51. παρέψηχον μελέεσσιν] παρεψύχοντ ̓ ἐπέεσσιν p. v. D. Q. vulg., παρεμψύχοντ ̓ ἐπέεσσιν Db, παραψύχοντ ̓ ἐπ— k., παρεψυχῶντ ἐπ— a M. Antt., παρέψηχον ἐπέεσσιν Ernestius, ut videtur, quum ad Callim. h. Cer. 46. hinc παραψήχειν

afferat.

52. ̓Αμφιτρυωνίδας a. pl v. 9. pr. D5 (corr. Da) L. M. Q., ̓Αμφιτρυωνίδης pt

TESTIMM. 39. EtM. 299, 17. et s. n. 330, 38. εἰλ. ἄγρ. grammatici etymologia utroque loco asperum flagitante. 40. seqq. Scholl. Apoll. I, 1236. Θ. ἐν τοῖς Βουκολικοῖς ἐν τῷ Ὕλᾳ ἐπιγραφομένῳ ὑπὸ πασῶν φησὶν αὐτὸν τῶν Νυμφῶν ἁρπάσθαι.

IMITT.

-

50. 51]͵ Nonn. Dion. III, 399. γούνασι δ ̓ ἄρσενα παῖδα συνίδρυε θήλεϊ κούρη | – καὶ τεκέων κλάζουσα μέλος θελκτήριον ΰπνου | ἀμφοτέρους εὔδοντας ἐκοίμισε μοιάδι τέχνῃ | — τέκνα καταψύχουσα καὶ ἔσβεσε καύματος ὁρμήν.

55

60

65

ᾤχετο, Μαιωτιστὶ λαβὼν εὐκαμπέα τόξα

9

καὶ ῥόπαλον, τό οἱ αὐὲν ἐχάνδανε δεξιτερὴ χείρ. τρὶς μὲν Ὕλαν ἄϋσεν, ὅσον βαθὺς ἤρυγε λαιμός· · τρὶς δ ̓ ἄρ ̓ ὁ παῖς ὑπάκουσεν, ἀραιὰ δ ̓ ἵκετο φωνά ἐξ ὕδατος, παρεὼν δὲ μάλα σχεδὸν εἴδετο πόρρω. ὡς δ ̓ ὁπότ ̓ ἠϋγένειος ἀπόπροθι λῖς ἐσακούσας νεβροῦ φθεγξαμένας τις ἐν οὔρεσιν, ὠμοφάγος λῖς ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἑτοιμοτάταν ἐπὶ δαῖτα, Ἡρακλέης τοιοῦτος ἐν ἀτρίπτοισιν ἀκάνθαις παῖδα ποθῶν δεδόνητο, πολὺν δ ̓ ἐπελάμβανε χῶρον. 65 σχέτλιοι οἱ φιλέοντες, ἀλώμενος ὅσσ ̓ ἐμόγησεν οὔρεα καὶ δρυμούς, τὰ δ ̓ Ἰήσονος ὕστερα πάντ ̓ ἦς. ναῦς μὲν ἄρμεν ̓ ἔχοισα μεταρσία ἅπερ ἰόντων, ἱστία δ ̓ ἡμίθεοι μεσονύκτιον ἔστε καθεῖργον Ἡρακλῆα μένοντες. ὃ δ ̓ ᾧ πόδες ἆγον ἐχώρει α μαινόμενος· χαλεπὸς γὰρ ἔσω θεὸς ἧπαρ ἄμυσσεν.

54. δεξιτερὴ] k. a. p. 6. 9. D5. L5. M5. Q. Y. Antt.

61. τοιοῦτο Μ.

55. ἤϋσεν k. Iunt. - βαρὺς k. Db. 56. again p. Q. ICall. Mor. φωνὴ p. Antt. ante Mor.

62. δεδόνητο] k. 6. Υ., δεδόνατο vulg. ἐπιλάμβανε Med. 63. ὡς pro ὅσσ ̓ κ. Vulgo post φιλέοντες colon est, quod Meinekius mutavit.

64. οὔρεα] k. a. 9. 15 Antt., ὤρεα Mor. vulg. — δρυμούς] Ziegl. e coni., δρυμὼς vulg. —Ἰήσονος] Ιήσωνος Ι., Ιάσονος vulg.

1.

58. nóτ'] a. p. 9. D5. L5. M5. Q. Y. Antt., ὁπόκ 6. λις] Q5, λὶς vulg. Versus deest in k. 59. νεβροῦ] a. sup. ead., νεβρῶ a. pr. D5 L Y5 vulg. λὶς pro tis p2. D. (corr. Db.) Q., lis p1. οὔρεσιν] k. a. 9. L5 Antt., ὤρεσιν Mor. vulg. λίς] p1, λὶς vulg., ὠμοφαγήσας pro ὠμοφάγος λις s. (cum v. 1. ος λίς) 6. 16. Υ., ὠμοφαγοίσας D. Q. – Olim Vs. 58. ut in cod. k. defuisse videtur, hic vero in hunc fere modum scriptus

65. μàv] s. 9., uǹv D., μèv k. a. p. v. 6. 16. L. M. Q. Y. Med. Ald. Iunt., μένεν Call. ἄρμεν ̓ D. μεταρσία] Graefius, qui reliqua aliter, μετάρσια vulg., μετάρρεόντων vulg. - ᾁπερ ἰόντων] τῶν πα

στα L.

66. ἡ μίθεοι] ἡμιθέοι k2, ἠΐθεοι vulg., cf. οἱ ἔνδοξοι ἥρωες GiM.

fuisse: νεβροῦ φθεγξαμένας χαροπὸς λῖς νήστις ἀκούσας, ὥστε καθείργον] ἐξεκάθαιρον cf. SchCall. ὁ δὲ Ἡρακλῆς — ἐκινή. vulg., ἐξεκάθερον Call., ἔστ ̓ ἐκάθη κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, καθ’θαίρον Reisk. (qui simul ἴκρια pro ὃν ἂν καὶ λέων χαροπὸς ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ κοίτης ὢν καὶ πεινῶν, ἀκούσας νεβροῦ φθεγξαμένης, ἐπήδησεν εἰς τροφὴν ἑτοιμοτάτην.

[ocr errors]

60. ἑτοιμοτάταν] Wint., τηv k. a. p. 6. 9. D5. L5. M5. Q5. Y. Antt.

[ocr errors]

TESTIMM. 55. Spectat Eustath. ad Dion. 805.

60

ἱστία).

χα.

68. Fort. μαινόμενοι. λεπὸς] (κ. 6. 9.) v6 D. L. M. Q. Y. Call., χαλεπὰ a. p. Med. Ald. Iunt. ἔσω om. L. pr. et Y., ubi δὲ εòs. ἔμυσσεν a? p1 Qb., ἔμυσεν v. 62. L. M. Q3.

70

70

οὕτω μὲν κάλλιστος Ὕλας μακάρων ἀμιθρεῖται· Ἡρακλέα δ ̓ ἥρωες ἐκερτόμεον λιποναύταν, οὕνεκεν ἠρώησε τριακοντάζυγον ̓Αργώ, πεζᾷ δ ̓ εἰς Κόλχους τε καὶ ἄξενον ἵκετο Φᾶσιν.

Idyll. XIV. Κυνίσκας ἔρως ἢ Θυώνιχος.

ΑΙΣΧΊΝΗΣ.

Χαίρειν πολλὰ τὸν ἄνδρα Θυώνιχον.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ.

Αἰσχίνᾳ.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ.

Ὡς χρόνιος.

Πράσσομες οὐχ ὡς λῷστα Θυώνιχε.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ.

69. ἀμιθρεῖται] 20. marg., ἀριθμεῖται vulg.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ.

Χρόνιος; τί δέ τοι τὸ μέλημα; ΑΙΣΧΙΝΗΣ.

70. Ἡρακλέα] Ηρακλέη k2, Ηρακλέην vulg.

71. τριακοντόζυγον p1.2. D., τριήκοντόζυγον Μ. Υ.

72. ε] k. a. p. s. v. 6. 16. D. M. Q. Y., ποζᾶ 56, περᾶ L., πεζὸς Antt., περὸς SchTricl. in Gen. ad Vs. 1. εἰς] a. p. 6. L. Y., ἐς vulg. Κόλχους] k. v. 6. L., Κόλχως vulg. Libri: k. a. p. s. v.* 6. 16.* 23. B. D. L. M. Y. Med. Ald. Iunt.

*

Call.

Κυνίσκας ἔρως ἢ Θυώνιχος] vulg. et SchCall., Κυνίσκας ἔρως α5·, Αἰσχίνας ἢ Θυώνιχος p. Y. (hic Αἰσχίνης), Θεοκρίτου Αἰσχίνης καὶ

BUCOLICI GR. I.

̓́Αλλα τοιαῦτα

[ocr errors]

75

Ταῦτ ̓ ἄρα λεπτός,

Θ. 23., Αἰσχίνας Θυώνιχον D., sine

inscr. 6. L.

1. χαίρειν]6.23. sup. L., χαίρον1, χαίρην D. (ι subscr. a pictore additum) M5 Call. vulg., χαίρῃν 23. Med. Ald. Iunt. ICall. ἄλλα] v1. w1, ἀλλὰ vulg. τοιαῦτα] I., τοι αὐτά k4. p4. D., tol avτá k2. p2. B., tv avta 23. pr. I,, τὸ αὐτά V τοι αὐτό M., το αὐτό at τὸ αὐτό a2, τοι αὐτῶ 23. sec. Y. Ald. Call., τοι αὐτῷ Iunt., τοὶ αὐτῷ s. 6. Med. Comm. 2. Αἰσχίνα] Reisk. et tac. Ziegl., Aloziva ICall. Steph. et vulg., σχίνη Med. Ald. Iunt., Αἰσχίννη Call., om. L., ubi pictor eius loco αἰσχ. per abbreviationem tanquam personae indicium, item 23., pictor al.

Al

ubi

3. πράσσομεν 23. pr. L.

7

5

10

15

[ocr errors]

χὼ μύσταξ πολὺς οὗτος, ἅμ ̓ αὐαλέοι δὲ κίκιννοι.
τοιοῦτος πρώαν τις ἀφίκετο Πυθαγορικτάς,
ὠχρὸς κἀνυπόδητος· ̓Αθηναῖος δ ̓ ἔφατ ̓ εἶμεν.
ἤρατο μὰν καὶ τῆνος, ἐμὶν δοκεῖ, ὀπτῶ ἀλεύρω.

4. ἅμ'] Graefius (qui deinde αὐαλέοισι κικίννοις), ἀν ̓ Burn., ἂν Κ. a. p2. 4. s. v. 6. 16. 23. B. D. L. M. Y. Iunt. Call., ἂν p', ἀρ Med., ἂρ Ald., cf. Scht. ἔτι τε ἡ κόμη σου αὐχμηρά. αὖ αλέοι paucis literis erasis k4. p, ἄν ἀλέοι pi, αὐγαλεοὶ Ald. Iunt. Post av vel ag comma est in a. 6. D. L. Ald., colon in 23. Call. κίκιννοι] s. v. 6. 16. Β. D., κικίννοι p1 L. M. Y5, κίκινοι Iunt. ICall., κίκῖνοι Call., Med. Αld., κικινοι 23. corr., κικκῖ νοι k. a., κικκίνοι p1 23. pr., κικίνιοι 23. sup.

κικῖνοι

[ocr errors]

ΑΙΣΧΙΝΗΣ.

Παίσδεις ὤγάθ ̓ ἔχων· ἐμὲ δ ̓ ἃ χαρίεσσα Κυνίσκα
ὑβρίσδει· λασῶ δὲ μανείς ποκα, θρὶξ ἀνὰ μέσσον.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ.

10

τοιοῦτος μὲν ἀεὶ τὺ φίλ ̓ Αἰσχίνα, ἡσυχᾷ ὀξύς,
πάντ ̓ ἐθέλων κατ ̓ ἄκαιρον· ὅμως δ ̓ εἶπον, τί τὸ καινόν;

ΑΙΣΧΙΝΗΣ.

5

ὁ ̓Αργεῖος κἠγὼν καὶ ὁ Θεσσαλὸς ἱπποδιώκτας
Απις καὶ Κλεύνικος ἐπίνομες ὁ στρατιώτας
ἐν χώρῳ παρ ̓ ἐμίν. δύο μὲν κατέκοψα νεοσσώς
θηλάζοντά τε χοῖρον, ἀνῷξα δὲ βίβλινον αὐτοῖς
εὐώδη τετόρων ἐτέων. σχεδὸν ὡς ἀπὸ λανῶ

5. Πυθαγορικτάς] kt at p1.4. 23. B3. D. L. M. Antt., –ίκτας 5. 6. 16. Y. k? a? pv B2, -ιστάς

ICall. Mor.

6. κἀνυπόδητος] 23. sec. Υ., κανυπόδητος 6., κἀνυπόδατος vulg. εἶμεν] ἦμεν k. p. s. 6. D. Y, ᾗμεν 23., εἶμες a?, ἦμες M. vulg., ήμες 23. sec. sup.

10. uav p. B5. D.

L.

Αἰσχίνη 23. ἡσυχᾷ] ἄσυχα k. p24 23. B. D. M. corr. Scht. Gen., ἀσύχα p', ἄσυχ ̓ L., ἅσυχος 23. sec. M. pr. vulg., ἄσυχος Iunt.

[ocr errors]
[ocr errors]

11. κατ ̓ ἄκαιρον] coni. Greverus, κατὰ καιρόν vulg. εἶπον] k. a. p. s. 6. 23. B. D. M. Y. Med. Call., εἰπών L., εἶπεν Ald. Iunt., εἰπόν Steph. καῖνον Υ., καίνον 23 sec. mg., cf. Scholl. τὸ λυποῦν σε.

12. ὁ ̓Αργεῖος] ὠργεῖος vulg. ·ийyNo 6. 23. pr. Y. — ô om. Med. Ald. Iunt. ἱπποδιώκτης 23. Ι. 13. κλεόνικος 6. 23. sec. Υ. ἐπίνομεν 23. pr. L. στρατιώτης p. 23. pr. L.

14. χώρᾳ ν. 23. pr. L. M. 15. βίβλινον] k. p. 23. B. D. L., βύβλινον 23. sec. M. vulg., βύβλιὸν Call.

[ocr errors]

5

[ocr errors]

15

D. et

16. τεττόρων L. Υ., τεττάρων 23. pr. (corr. sec.), τετάρων Μ.- ληνῶ v., ληνοῦ 23. pr. L., λαγῶ Μ. Interpunctionem loci novavi. Wins. post ἐτέων comma habent, nihil post λανῶ, contra Med. solum comma post λανῶ, Div. post σχεδόν. In Ald. Iunt. Call. post ἐτέων et λανῶ cola sunt, quorum posterius in Brub. III., prius in Steph. vulg. com

mati cessit.

[ocr errors]

TESTIMM. 7. Arsen. Paroem. II. p. 448. 9. Eustath. 796, 59. et s. n. Arsen. Paroem. II. p. 458. θρίξ ἀνὰ μέσσον.

20

25

66

βοῦβός τις κοχλίας ἐξαιρέθη. ἧς πότος ἁδύς.
ἤδη δὲ προϊόντος, ἔδοξ ̓ ἐπιχεῖσθαι ἄκρατον
ὦτινος ἤθελ ̓ ἕκαστος· ἔδει μόνον ὦτινος εἰπεῖν.
ἁμὲς μὲν φωνεῦντες ἐπίνομες, ὡς ἐδέδοκτο·
ἃ δ ̓ οὐδὲν παρεόντος ἐμεῦ. τίν ̓ ἔχειν με δοκεῖς νῶν;
„οὐ φθεγξῇ; λύκος εἶδέ σ ̓;“ ἔπαιξέ τις. „ὡς σοφός“ εἶπε,
κἠφᾶπτ ̓· εὐμαρέως κεν ἀπ ̓ αὐτᾶς καὶ λύχνον ἅψας.
ἔστι Λύκος, Λύκος ἐστί, Λάβα τῶ γείτονος υἱός,
εὐμάκης ἁπαλός, πολλοῖς δοκέων καλὸς εἶμεν.
τούτω τὸν κλύμενον κατετάκετο τῆνον ἔρωτα.
χαμὶν τοῦτο δι ̓ ὠτὸς ἔγεντό ποθ ̓ ἁσυχᾷ οὑτῶς·
οὐ μὰν ἐξήταξα μάταν εἰς ἄνδρα γενειῶν.

10

17. βοῦβός τις] βολβός τις vulg, βολβὸς sine τις Med. Ald. χλίας] 23. D. M5 Iunt., κολχίας k. a. p. s. v. B. D. L. Y. Med. Ald. Call., κολχείας 6. ἐξαιρέθη] ἐξηρέθη vulg. ἧς v. B. D. L., ἦν p., οὗ 23. sec. Med. Ald.

19. εἰπεῖν] k. a. p. v. 6. 23.

B5. D. L. M5. Y. Antt.

[ocr errors]

20. ἁμὲς] ἄμες p', ἅμμες ἄμμες vulg., ἄμμιν 16. Υ. μὲν 23. L.

,

21. ἔχειν] k. a. p. s. 6. 23. Β. D. L. Y. Antt., ἔσχειν Μ., ἔχεν v Steph. με δοκείς] k. p. s. 6. 23. B. D. Y. Antt., μ ̓ ἐδόκεις a. v. 23. sec. L. M5 – νῶν] p. Db M., vovv k. p. s. v. 6. 23. D. L. vulg. 22. ἐπάϊξε Μ. – λύκος εἶδέ σ'] coni. Schaeferus, λύκον εἶδες Antt, Λύκον εἶδες Valck. εἶπε] k. D. Mor., εἶπεν v. L. vulg., εἶπες p1, εἶπον s. Y. 1Call. Interrogationis signa post φθεγξῇ et εἶδες sunt in ya. wa. 61. Iunt. et ol. vulg. In Med. Ald. nihil nisi comma post εἶδες, in Call. idem et post φθεγξῇ alterum. In Brub. et vulg. post Wint. verba sic distincta: οὐ φθεγξῇ; λύκον εἶδες, ἐπ—, quam in sententiam Eobanus Hessus interpretatus erat. Post τις recte puncto distinctum in 5. r. t. Wins. Steph. II., in D. vulg. commate, non distinctum in Med. Comm.

Call,

δὲ

[ocr errors]

·

Comma post σοφός scholiasta duce
et praeeuntibus Eobano atque Winse-
mio in Mor. Steph.II. Wint. posi-
In f. v. com-
tum, om. D. vulg.
ma pro puncto vel colo Wintertono
debetur, ubi D. sine distinctione.
23. κἠφᾶπτ] God. Hermannus,
κἦφατ ̓ ἔτ ̓ k, κἤφατ ̓ ἔτ ̓ k2 p6 B.
Iunt. Call., κἤφατ ̓ ἔτ ̓ D., κἤφατ ̓
εὖ p, χἤφατεὖ p', κἤφατ ̓ a. p
s. v. 6. 16. L. M. Y., κᾔφατ' 23.,
καὶ pro
κἤφα Med., κἤρα Aid.
κεν L. ἅψας] 23., ἅψας a. pl.
D. pr. L., αἶψας M. Med. Αld., ἅψαις
v. D. corr. ead. et vulg.

24. ἔστι—ἐστὶ] Y. Iunt., ἔστι bis D. L., ἐστὶ bis k. 6., ἔντι bis p. 23. Call., vti bis vulg.

20

25. ἁπαλὸς] k. p. s. v. 6. 23. L. M. Y. Iunt. Call., ἄπαλος D., ἄσαλος Β ́, κἀπαλὸς a., χ ̓ ἁπαλὸς Med. Ald. εἶμεν] ἦμεν k. p. 6. 16. 23. sec. B5. D. L. M. sup. Y5., ἦμες (a.) 23. M. Antt.

25

[ocr errors]

26. τούτῳ 6. 23. sec. ποθ'] 27. χἁμίν] χἁμῖν vulg. k. a. p. v. 23. B. D. L. M. Antt, · ἡσυχᾷ] ποχ’s. 6. 16. Dc Y. ἅσυχα κ. 23. Β5. Μ5, ἡσύχα Β3 D. L., ἥσυχα a. v. Antt., ἁσύχως p14, ἡσύχως p?, ἅσυχον 6. Dc et sic vel ἥσυχον s. 16. Υ. οὑτῶς] pa 6. B. L. M5. Iunt. et tac. Ziegl., οὗτὼς pl, οὕτως γ1. 23. vulg.

TESTIMM. 22. Donat. ad Terent. Adelph. IV, 1, 21. οὐ φθ. λύκον εἶδες, quanquam grammatici verbis potius ad λύκος εἶδέ σε pertiApost. X, 89. 92. Suid. s. v. λύκον εἶδες s. n.

nentibus.

« ForrigeFortsæt »