Billeder på siden
PDF
ePub

40

45

50

καὶ θάλλοντα σέλινα καὶ εἰλιτενὴς ἄγρωστις.
ὕδατι δ ̓ ἐν μέσσῳ Νύμφαι χορὸν ἀρτίζοντο,
Νύμφαι ἀκοίμητοι, δειναὶ θεαὶ ἀγροιώταις,
Εὐνείκα και Μαλὶς ἔαρ θ ̓ ὁρόωσα Νύχεια.
ἤτοι ὁ κοῦρος ἐπεῖχε ποτῷ πολυχανδέα κρωσσόν
βάψαι ἐπειγόμενος, ταὶ δ ̓ ἐν χερὶ πᾶσαι ἔφυσαν·
πασάων γὰρ ἔρως ἁπαλὰς φρένας ἐξεσόβησεν
̓Αργείῳ ἐπὶ παιδί· κατήριπε δ ̓ ἐς μέλαν ὕδωρ
ἀθρόος, ὡς ὅτε πυρσὸς ἀπ ̓ οὐρανοῦ ἤριπεν ἀστήρ
ἀθρόος ἐν πόντῳ, ναύταις δέ τις εἶπεν ἑταίροις
κουφότερ ̓ ὦ παῖδες ποιεῖσθ ̓ ὅπλα· πλευστικὸς οὗρος.
Νύμφαι μὲν σφετέροις ἐπὶ γούνασι κοῦρον ἔχοισαι
δακρυόεντ' ἀγανοῖσι παρέψηχον μελέεσσιν.
Αμφιτρυωνιάδας δὲ ταρασσόμενος περὶ παιδί

39. εἰλιτενὴς] Antt. ΕιΜ., εἰλι-
τενὶς Vat., εἱλιτενὴς D. L. ΜS. Q5·
Y5. Comm. vulg., εἱλιπηης a
41. ἀγριώταις pt.2. v. M. Q. Υ.
Call., ἀγροιῶται Med.

[ocr errors]

42. Evvεina] k. a. p2. s2. v. 9. (ubi ει ex corr.) 16. D. L. Q. Y. Med., Εὐκνείκα p1.4. s6., Εὐνίκα (6.) M5. Ald. Iunt. Call. Νύχεια] LQ. Ys. Vat. Iunt. Call., Νύσχεια Μ., Νυχεία vulg.

43. novoos] k. a. p. 6. 9. D5. L. M5. Q5. Y. Antt. ποτῷ] Κ. 6. Iunt. vulg., ποτῶ (a. p. 9.) Med.

Ald. Call.

[blocks in formation]

45

50

66

55

48. ἐξαίφνης pro θρόος ν. ἐν πόντῳ] k. a. p. s. 6. 94. 16. D. L. Q. Y., ἐς πόντον 92. Μ. Antt., ἐπὶ πόντον ν. ἑταίροις] k2 v. Iunt., Etaigos k4. (ita Zieglero distincte scriptum esse visum est) et vulg. Ante ναύταις in Antt. et vulg. colon est, rectius comma iam in Bas. I. Cam.

49. ποιεῖθ ̓ p. 2. Med., πνευστικός Call.

πλευστικὸν

50. xov qov] k. a. p. 6. 9. D5. 5. Μ. Ο. Υ. Antt.

51. παρέψηχον μελέεσσιν] παρεψύχοντ ̓ ἐπέεσσιν p. v. D. Q. vulg., παρεμψύχοντ ̓ ἐπέεσσιν D., παραψύχοντ ̓ ἐπ— k., παρεψυχῶντ ̓ ἐπ- 2 M. Antt., παρέψηχον ἐπέεσ Giv Ernestius, ut videtur, quum ad Callim. h. Cer. 46. hine παραψήχειν afferat.

52. Αμφιτρυωνίδας a. pl. v. 9. pr. D. (corr. Da.) L. M. Q., Αμφιτρυωνίδης 14.

TESTIMM. 39. EtM. 299, 17. et s. n. 330, 38. εll. άyo. grammatici etymologia utroque loco asperum flagitante.

40. seqq. Scholl. Apoll. I, 1236. Θ. ἐν τοῖς Βουκολικοῖς ἐν τῷ Ὕλᾳ ἐπιγραφομένῳ ὑπὸ πασῶν φησὶν αὐτὸν τῶν Νυμφῶν ἡρπάσθαι.

IMITT. 50. 51] Nonn. Dion. III, 399. γούνασι δ ̓ ἄρσενα παῖδα συνίδρυε θήλεϊ κούρη | καὶ τεκέων κλάζουσα μέλος θελκτήριον υπ νου | ἀμφοτέρους εὕδοντας ἐκοίμισε μαιάδι τέχνῃ | — τέκνα καταψύχουσα καὶ ἔσβεσε καύματος ὁρμήν.

55

60

65

ᾤχετο, Μαιωτιστὶ λαβὼν εὐκαμπέα τόξα
καὶ ῥόπαλον, τό οἱ αὐὲν ἐχάνδανε δεξιτερὴ χείρ.
τρὶς μὲν Ὕλαν ἄϋσεν, ὅσον βαθὺς ἤφυγε λαιμός·
· τρὶς δ ̓ ἄρ ̓ ὁ παῖς ὑπάκουσεν, ἀραιὰ δ ̓ ἵκετο φωνά
ἐξ ὕδατος, παρεὼν δὲ μάλα σχεδὸν εἴδετο πόρρω.
ὡς δ ̓ ὁπότ ̓ ἠυγένειος ἀπόπροθι λῖς ἐσακούσας
νεβροῦ φθεγξαμένας τις ἐν οὔρεσιν, ὠμοφάγος λῖς
ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἑτοιμοτάταν ἐπὶ δαῖτα,

Ἡρακλέης τοιοῦτος ἐν ἀτρίπτοισιν ἀκάνθαις

60

παῖδα ποθῶν δεδόνητο, πολὺν δ ̓ ἐπελάμβανε χῶρον. 65
σχέτλιοι οἱ φιλέοντες, ἀλώμενος ὅσσ ̓ ἐμόγησεν
οὔρεα καὶ δρυμούς, τὰ δ ̓ Ἰήσονος ὕστερα πάντ' ἧς.
ναῦς μὲν ἄρμεν ̓ ἔχοισα μεταρσία ἅπερ ἰόντων,
ἱστία δ ̓ ἡμίθεοι μεσονύκτιον ἕστε καθεῖργον
Ἡρακλῆα μένοντες. ὃ δ ̓ ᾧ πόδες ἆγον ἐχώρει
μαινόμενος· χαλεπὸς γὰρ ἔσω θεὸς ἧπαρ ἄμυσσεν.

[merged small][ocr errors]

55. ἤ σεν k. Iunt. βαρὺς k. Db. 56. again p. Q. ICall, Mor. φωνή p. Antt. ante Mor. 58. ὁπότ'] a. p. 9. D. L5. M5. Q. Υ. Antt., ὁπόκ' 6. λις] Q5, λις vulg. Versus deest in k.

[ocr errors]

59. νεβροῦ] a. sup. ead., νεBow a. pr. D. L5. Y5. vulg. λις pro τις ρ. D. (corr. Db) Q., λις 1. οὔρεσιν] k. a. 9. L. Antt., ὤρεσιν Mor. vulg. λις] p1, λίς vulg., ὠμοφαγήσας pro ὠμοφάγος λις s. (cum v. 1. ος λίς) 6. 16. Υ., ὠμοφαγοίσας D. Q. Olim Vs. 58. ut in cod. k. defuisse videtur, hic vero in hunc fere modum scriptus fuisse: νεβροῦ φθεγξαμένας χαροπὸς λις νῆστις ἀκούσας, cf. SchCall. ὁ δὲ Ἡρακλῆς — ἐκινήθη κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, καθ ̓ ὃν ἂν καὶ λέων χαροπὸς ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ κοίτης ὢν καὶ πεινῶν, ἀκούσας νεβροῦ φθεγξαμένης, ἐπήδησεν εἰς τροφὴν ἑτοιμοτάτην.

60. ἑτοιμοτάταν] Wint., την k. a. p. 6. 9. D5. L5. M5. Q5. Υ. Antt.

[ocr errors]

61. τοιοῦτο Μ.

70

62. δεδόνητο] κ. 6. Υ., δεδόνατο vulg. ἐπιλάμβανε Med. 63. ὡς pro ὅσσ ̓ Κ. Vulgo post φιλέοντες colon est, quod Meinekius mutavit.

64. οὔρεα] Κ. a. 9. 15 Antt., ὤρεα Mor. vulg. - δρυμούς] Ziegl. coni., δρυμώς vulg. Ιήσονος] Ιήσωνος Ι., Ιάσονος vulg.

65. μav] s. 9., μǹv D., μèv k. a. p. v. 6. 16. L. M. Q. Y. Med. Ald. Iunt., μένεν Call. ἄρμεν' D.

μεταρσία] Graefius, qui reliqua aliter, μετάρσια vulg., μετάρσεα L. απερ ἰόντων] τῶν παρεόντων vulg.

66. ἡ μίθεοι] ἡμιθέοι κε·, ἠἴθεοι vulg., cf. οἱ ἔνδοξοι ἥρωες GIM. ἕστε καθείργον] ἐξεκάθαιρον vulg., ἐξεκάθερον Call., ἔστ ̓ ἐκάθαῖρον Reisk. (qui simul ἴκρια pro ἱστία).

[ocr errors]

χα

68. Fort. μαινόμενοι. λεπός] (Κ. 6. 9.) v6. D. L. M. Q. Y. Call., χαλεπά a. p. Med. Ald. Iunt.

ἔσω om. L. pr. et Y., ubi δὲ θεὸς. ἔμυσσεν α· ρ1· Qb·, ἔμυσεν ν. 62. L. M. Q3.

TESTIMM. 55. Spectat Eustath. ad Dion. 805.

70

οὕτω μὲν κάλλιστος Ὕλας μακάρων ἀμιθρεῖται· Ἡρακλέα δ' ἥρωες ἐκερτόμεον λιποναύταν, οὕνεκεν ἠρώησε τριακοντάζυγον Αργώ,

πεζᾷ δ ̓ εἰς Κόλχους τε καὶ ἄξενον ἵκετο Φᾶσιν.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Αλλα τοιαῦτα

Αἰσχίνα.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ.

Ὡς χρόνιος.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ.

Χρόνιος; τί δέ τοι τὸ μέλημα ;

ΑΙΣΧΙΝΗΣ.

Πράσσομες οὐχ ὡς λῷστα Θυώνιχε.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ.

69. ἀμιθρεῖται] 20. marg., ἀριθμεῖται vulg.

70. Ἡρακλέα] Ἡρακλέη κ', Ηρακλέην vulg.

71. τριακοντόζυγον p1. 2. D., τριή κοντόζυγον Μ. Υ.

72. ε] k. a. p. s. v. 6. 16. D. MS. Q. Υ., ποζάς, περᾶ L., πεζὸς Antt., περὸς SchTricl. in Gen. ad Vs. 1. εἰς] a. p. 6. L. Y., ἐς vulg. Κόλχους] k. v. 6. L., Κόλχως vulg. Libri: k. a. p. s. * V. * 6. 16.* 23. B. D. L. M. Y. Med. Ald. Iunt.

Call.

Κυνίσκας ἔρως ἢ Θυώνιχος] vulg. et SchCall., Κυνίσκας ἔρως as, Αἰσχίνας ἢ Θυώνιχος p. Υ. (hic Αἰσχίνης), Θεοκρίτου Αισχίνης καὶ

BUCOLICI GR. I.

Ταῦτ ̓ ἄρα λεπτός,

Θ. 23., Αἰσχίνας Θυώνιχον D., sine

inscr. 6. L.

1. χαίρειν] 6. 23. sup. L., χαίρ' νι, χαίρην D. (ι subscr. a pictore additum) Ms. Call. vulg., χαίρην 23. Med. Ald. ἄλλα] vi. wl., ἀλλὰ Iunt. Call. vulg. τοιαῦτα] Ι., τοι αὐτά k4. p4. D., tol avτá k2. p2. B., tv avta 23. pr. L., τὸ αὐτά ν., τοι αὐτό M., τυ αὐτό a τὸ αὐτό 2, αὐτῶ 23. sec. Y. Ald. Call., τοι αὐ τῷ Iunt., τοὶ αὐτῷ s. 6. Med. Comm.

τοι

2. Αἰσχίνα] Reisk. et tae. Ziegl., Αἰσχίνα ICall. Steph. et vulg., Alσχίνη Med. Ald. Iunt., Αἰσχίννη Call., om. L., ubi pictor eius loco αἰσχ. per abbreviationem tanquam personae indicium, item 23., pictor al

3. πράσσομεν 23. pr. L.

7

ubi

5

10

15

χώ μύσταξ πολὺς οὗτος, ἅμ ̓ αὐαλέοι δὲ κίκιννοι.
τοιοῦτος πρώαν τις ἀφίκετο Πυθαγορικτάς,
ὠχρὸς κἀνυπόδητος Αθηναῖος δ ̓ ἔφατ ̓ εἶμεν.
ἤρατο μὰν καὶ τῆνος, ἐμὶν δοκεῖ, ὀπτῶ ἀλεύρω.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ.

Παίσδεις Ἀγάθ ̓ ἔχων· ἐμὲ δ ̓ ἁ χαρίεσσα Κυνίσκα
ὑβρίσδει· λασῶ δὲ μανείς ποκα, θρὶξ ἀνὰ μέσσον.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ.

5

10

τοιοῦτος μὲν ἀεὶ τὸ φίλ ̓ Αἰσχίνα, ἡσυχᾷ ὀξύς,
πάντ ̓ ἐθέλων κατ ̓ ἄκαιρον· ὅμως δ ̓ εἶπον, τί τὸ καινόν;
ΑΙΣΧΙΝΗΣ.

ο Αργείος πήγὼν καὶ ὁ Θεσσαλὸς ἱπποδιώκτας
Απις καὶ Κλεύνικος ἐπίνομες ὁ στρατιώτας
ἐν χώρῳ παρ' ἐμίν. δύο μὲν κατέκοψα νεοσσώς
θηλάζοντά τε χοΐρον, ἀνῷξα δὲ βίβλινον αὐτοῖς
εὐώδη τετόρων ἐτέων. σχεδὸν ὡς ἀπὸ λανῶ

4. ἅμ'] Graefius (qui deinde αὐα-
λέοισι κικίννοις), ἀν' Burn., ἂν κ.
a. p. 4. s. v. 6. 16. 23. B. D. L. M.
Y. Iunt. Call., ἂν p', ἀρ Med., ἂρ
Ald., cf. Scht. ἔτι τε ἡ κόμη σου
αὐχμηρά. αὖ αλέοι paucis literis
erasis k4 p, ἄν ἀλέοι ρι·, αὐγαλεοὶ
Ald. Iunt. Post av vel ag comma
est in a. 6. D. L. Ald., colon in 23.
Call.
κίκιννοι] S. v. 6. 16. Β.
D., κικίννοι p1. L. M. Y., κίκινοι
Iunt. Call., κίκῖνοι Call.,
Med. Αld., κικινοι 23. corr., κικκι
νοι κ. a., κικκίνοι p1· 23. pr., κικί-
νιοι 23. sup.

[ocr errors]

κικῖνοι

5. Πυθαγορικτάς] k4 at p1.4. 23. Β. D. L. M. Antt., ίκτας 5. 6. 16. Υ. k. a. p. ν. 2., -ιστάς lCall. Mor.

6. κἀνυπόδητος] 23. sec. Y., κανυπόδητος 6., κἀνυπόδατος vulg. εἶμεν] ἦμεν κα. Ρ. s. 6. D. Y., ήμεν 23., εἶμες a', ἦμες M. vulg., ήμες 23. sec. sup.

10. μάν p. 15. D. - Αἰσχίνη 23. L. [συχα] ἄσυχα_k. p. 2. 4. 23. B. D. M. corr. Scht. Gen., ἀσύχα μ', ἄσυχ' L., &συχος 23. sec. Μ. pr. vulg., ἄσυχος Iunt.

15

11. κατ ̓ ἄκαιρον] coni. Greverus, κατὰ καιρόν vulg. εἶπον] k. a. p. s. 6. 23. B. D. M. Y. Med. Call., εἰπών L., εἶπεν Ald. Iunt., εἰπόν Steph. καῖνον Υ., και νον 23 sec. mg., cf. Scholl. τὸ λυποῦν σε.

12. ὁ ̓Αργείος] ὥργείος vulg. κἠγὼ 6. 23. pr. Y. — ὁ om. Med. Ald. Iunt. ἱπποδιώκτης 23. L.

[ocr errors]
[ocr errors]

13. κλεόνικος 6. 23. sec. Y. ἐπίνομεν 23. pr. L. στρατιώτης p. 23. pr. L.

14. χώρα ν. 23. pr. L. M.

15. βίβλινον] k. p. 23. Β. D. L., βύβλινον 23. sec. M. vulg., βύβλιον Call.

[blocks in formation]

TESTIMM. 7. Arsen. Paroem. II. p. 448. 9. Eustath. 796, 59. et s. n. Arsen. Paroem. II. p. 458. θρίξ ἀνὰ μέσσον.

[blocks in formation]

βουβός τις κοχλίας ἐξαιρέθη. ἧς πότος ἁδύς.
ἤδη δὲ προϊόντος, ἔδοξ ̓ ἐπιχεῖσθαι ἄκρατον
τινος ἤθελ ̓ ἕκαστος· ἔδει μόνον τινος εἰπεῖν.
ἁμὲς μὲν φωνεῦντες ἐπίνομες, ὡς ἐδέδοκτο·
ἃ δ ̓ οὐδὲν παρεόντος ἐμεῦ.

20

τίν' ἔχειν με δοκεῖς νῶν; „ οὐ φθεγξῇ; λύκος εἶδέ σ'; ἔπαιξέ τις. ὡς σοφός“ εἶπε, κἠφᾶπτ ̓· εὐμαρέως κεν ἀπ' αὐτᾶς καὶ λύχνον ἅψας. ἔστι Λύκος, Λύκος ἐστί, Λάβα τῶ γείτονος υἱός, εὐμάκης ἁπαλός, πολλοῖς δοκέων καλὸς εἶμεν. τούτω τὸν κλύμενον κατετάκετο τῆνον ἔρωτα. χαμὶν τοῦτο δι ̓ ὠτὸς ἔγεντό ποθ ̓ ἡσυχᾷ οὑτῶς· οὐ μὰν ἐξήταξα μάταν εἰς ἄνδρα γενειῶν.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

20. ἁμὲς] ἄμες p', άμμες Call., ἄμμες vulg., ἄμμιν 16. Υ. — δὲ pro μὲν 23. L.

21. ἔχειν] Κ. a. p. s. 6. 23. Β. D. L. Y. Antt., ἔσχειν Μ., ἔχεν v. Steph. με δοκείς] k. p. s. 6. 23. B. D. Y. Antt., μ' ἐδόκεις a. v. 23. sec. L. M5. νῶν] p. Db. M., vovv k. p. s. v. 6. 23. D. L. vulg. 22. ἐπάιξε Μ. λύκος εἶδέ σ'] coni. Schaeferus, λύκον εἶδες Antt., Λύκον εἶδες Valck. εἶπε] k. D. Mor., εἶπεν v. L. vulg., εἶπες pl, εἶπον s. Υ. Call. Interrogationis signa post φθεγξῇ et εἶδες sunt in ya. wa. 61. Iunt. et ol. vulg. In Med. Ald. nihil nisi comma post εἶδες, in Call. idem et post φθεγξῇ alterum. In Brab. et vulg. post Wint. verba sic distincta: οὐ φθεγξῇ; λύκον εἶδες, ἐπ—, quam in sententiam Eobanus Hessus interpretatus erat. Post τις recte puncto distinctum in 5. r. t. Wins. Steph. II., in D. vulg. commate, non distinctum in Med. Comm.

25

Comma post σοφός scholiasta duce et praeeuntibus Eobano atque Winsemio in Mor. Steph.II. Wint. positum, om. D. vulg. In f. v. comma pro puncto vel colo Wintertono debetur, ubi D. sine distinctione.

[ocr errors]

23. κἠ φᾶπτ'] God. Hermannus, κἠφατ ̓ ἔτ κ, κἤφατ ̓ ἔτ ̓ k2. p. Β. Iunt. Call., κἤφατ ̓ ἔτ ̓ D., κἤφατ ̓ εὖ pt, χἤφατεύ p', κἤφατ' a. p. s. v. 6. 16. L. M. Y., κἤφατ' 23., καὶ γιο κἤφα Med., κἤρα Ald. κεν L. ἅψας] 23., ἅψας 3. pl. D. pr. L., αἶψας M. Med. Αld., ἅψαις v. D. corr. ead. et vulg.

[ocr errors]

24. ἔστι— ἐστὶ] Y. Iunt., ἔστι bis D. L., ἐστὶ bis k. 6., ἔντι bis p. 23. Call., vti bis vulg.

25. analòs k. p. s. v. 6. 23. L. M. Y. Iunt. Call., ἄπαλος D., ἄσαλος Β ́, κἀπαλὸς a., χ ̓ ἁπαλὸς Med. Ald. εἶμεν] ήμεν Κ. p. 6. 16. 23. sec. B5. D. L. M. sup. Y5., ἦμες (a) 23. M. Antt.

[ocr errors]

26. τούτῳ 6. 23. sec. 27. χ ἁμίν] χἁμῖν vulg. — ποθ'] k. a. p. v. 23. B. D. L. M. Antt., ποχ &συχᾷ] s. 6. 16. Dc. Y. ἅσυχα k. 23. Β. Μ", ἡσύχα Β3. D. L., ἥσυχα a. v. Antt., &σύχως p1.4., ἡσύχως p, άσυχον 6. De et sie vel οὑτῶς] pa ἥσυχον s. 16. Υ.

6. B. L. M5. Iunt. et tac. Ziegl., οὗτὼς p', οὕτως νι. 23. vulg.

TESTIMM. 22. Donat. ad Terent. Adelph. IV, 1, 21. οὐ φθ. λύκον εἶδες, quanquam grammatici verbis potius ad λύκος εἶδέ σε pertinentibus. Apost. X, 89. 92. Suid. s. v. λύκον εἶδες s. n.

« ForrigeFortsæt »