Billeder på siden
PDF
ePub

15

τόσσον ἔμ ̓ εὔφρηνας σὺ φανείς, σκιερὴν δ ̓ ὑπὸ φηγόν ἠελίου φρύγοντος ὁδοιπόρος ἔδραμεν ὥς τις.

2

10 β ́ Εὔθ ̓ ὁμαλοὶ πνεύσειαν ἐπ ̓ ἀμφοτέροισιν Ἔρωτες
νῶϊν, ἐπεσσομένοις δὲ γενοίμεθα πᾶσιν ἀοιδή.
„δίω δή τινε τῶδε μετὰ προτέροισι γενέσθην
φῶθ ̓, ὁ μὲν ἰσπνιλος, φαίη χ ̓ ὁ ̓Αμυκλαϊάζων,
τὸν δ ̓ ἕτερον πάλιν ὥς κεν ὁ Θεσσαλὸς εἶποι ἀΐτην.
ἀλλήλους δ ̓ ἐφίλησαν ἴσῳ ζυγῷ. ἦρα τότ ̓ ἔσσαν
χρύσειοι πάλιν ἄνδρες, ὅτ ̓ ἀντεφίλησ ̓ ὁ φιληθείς.“
γ' Εἰ γὰρ τοῦτο πάτερ Κρονίδη πέλοι, εἰ γὰρ ἀγήρῳ
ἀθάνατοι, γενεῇς δὲ διηκοσίῃσιν ἔπειτα

8. τόσσον μ ̓ p. εὔφρηνας] Comm., εὔφρανάς k. a. p. 6. 9. 16. D5 L. M. Q. Y. Antt. σὺ] 65. 16. Y. Comm., τὺ k. a. p. 9. D. L5 M5 Q. Antt. σκιερήν] 65. 16. Υ. Comm., σκιερὰν k. a. p. 9. D. L. M. Q. Antt. φηγόν] p. 65. (9.) 16. M5. Q5. Comm., payóv k. a. D. L. Q. Antt.

9. ἠελίου] 65 (9.) 16. Y. Comm., ἀελίου k. a. p. D. L. M. Q. Antt. φεύγοντος] k. a. p. s. 9. 16. D. L. M. Q. Y., φρύττοντος Antt. ἔδραμεν] k2 D. corr., ἔδραμον D. pr. vulg;

11. ἐπ ̓ ἐσσ— D., ἐπεσσομένοισι · ἀοίδή] 65· 16. Y. a2. L. 1Call. Comm., άoidáά k. a. D. L5. M5. Q. Antt., ἀοιδαί p. 9., ἀοιδοὶ ἤτοι ἄκουσμα SchCaii.

12. δίω] δοιώ vulg. τῶδε] τώδε vulg. – μετὰ προτέροισι] Taylorus, μετ ̓ ἀμφοτέροισι vulg., cf. Scholl. πρὸ ἡμῶν ἐγένοντο. 13. σφῶν pro φῶθ ̓ μ', σφῶν δ ̓ μὲν] k. p. v. pr. 9. Q. Iunt., μὲν ἦν a. 6. 16. D. L5. M5. Y. Comm., μὲν ἦς v. sec. Med. Ald. Call. ἴσπνιλος] p. Q. Scht.3., ἴσπνιλον ν., εἴσπνιλος 65. sec. 16. L. Υ.

k2.

[ocr errors]

10

ICall. Mor. vulg., εἰσπνῖλος D. M., εἴσπνηλος k Antt., ἔσπνηλος k2, εἴσπλινος 65. pr. κ ̓ ὁ ̓Αμυκλαϊάζων] χ ̓ ὡμυλκαϊάσδων Iunt., χ ̓ ὡ μυκσκλαΐσδων w1 superscr. a „quasi velit ἀμυσκλαΐασδωνί, χάμυκλαϊάσδων Κ., χωμυκλαΐσδων a. p s. 64 9. M5 Y., χ ̓ ὤμυκλαΐσδων Med., χωμυκλαΐσδων L5 Ald., χ ὡμυκλαίσδων 65 16. D. Call., * ὡ μυκλαΐσδων Q., χ ̓ ὁ μυκλαϊσδών p,ultima vox sine apostropho“, χ ὡ μυκλαΐζων Valck.

"

14. ἀΐτην] 16., ἀΐταν vulg. 15. ἐφίλασαν p. v1 9. D. M. Q. ἦσαν ἔσσαν] p. 9. D. M. Q., Db. vulg.

15

[ocr errors]

om.

De L. M. Q. Y. Iunt. Scholl.,
16. πάλιν] k. a. p. s. 6. 9. 16.
D. pr., πάλαι Med. Ald. Call.
ὅτ ̓] Kiessl., ὅκ' D. corr. (κ in ras.)
et vulg. — ἀντεφίλασ ̓ D. Mor.
φιλαθείς v1. D. Q. Mor.

17. εἲ γὰρ bis 65. 16. D. Antt. ante Mor.— Κρονίδη] 65. 16. Y. Comm., Κρονίδα k. a. p. 9. D. L. M. Q5. Antt.

18. γενεῇς] p. D. Q., γενεαὶς Db. vulg. διηκοσίαισιν k. Db, διακοσίησιν p. D.

TESTIMM. 15. Iulian. Oratt. VIII, p. 244. φιληθείς τὸ λεγόμενον ἴσῳ ζυγῷ s. n.

IMITT. 8. [9] Nic. Eug. II, 294. ἐξ ἡλίου φλέγοντος ὡς ὁδοιπό[ ὡς σκιερόν τι δένδρον ἐξεύρηκά σε. VI, 262. ἐξ ἡλίου φλέγοντος ὡς ὁδοιπόρος | ὑπὸ σκιὰν ἔπιπτον.

ρος

ἀγγείλειεν ἐμοί τις ἀνέξοδον εἰς ̓Αχέροντα· ἡ σὴ νῦν φιλότης καὶ τοῦ χαρίεντος ἀΐτεω πᾶσι διὰ στόματος, μετὰ δ ̓ ἠιθέοισι μάλιστα.“ γ' ̓Αλλ ̓ ἤτοι τούτων μὲν ὑπέρτεροι οὐρανίωνες ἔσσονθ ̓ ὡς ἐθέλουσιν· ἐγὼ δέ σε τὸν καλὸν αἰνέων ψεύδεα ῥινὸς ὕπερθεν ἀραιῆς οὐκ ἀναφύσω. ἢν γὰρ καί τι δάκῃς, τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺς ἔθηκας, διπλάσιον δ ̓ ὤνησας, ἔχων δ ̓ ἐπίμετρον ἀπῆλθον. δ ́ Νισαῖοι Μεγαρῆες ἀριστεύοντες ἐρετμοῖς, ὄλβιοι οἰκείοιτε, τὸν ̓Αττικὸν ὡς περίαλλα ξεῖνον ἐτιμήσασθε Διοκλέα τὸν φιλόπαιδα. 30 ε Αἰεί οἱ περὶ τύμβον ἀολλέες εἴαρι πρώτῳ

20

25

κοῦροι ἐριδμαίνουσι φιλήματος ἄκρα φέρεσθαι.
ὃς δέ κε προσμάξῃ γλυκερώτερα χείλεσι χείλη,
βριθόμενος στεφάνοισιν ἑὴν ἐς μητέρ ̓ ἀπῆλθεν.

23. ἐθέλουσιν] 65. 16. Y.Comm., ἐθέλοντι k. a. p. v6 9. D. I5 Μ. Q. Antt. δέ σε] 6. D. L5 Μ5 Q5 Antt. vulg., δὲ σὲ pl 16. Υ. et Ziegl. tacite cum Schaef. αἰνέων] k. a. p. s. v6. (9.) 16. Db. L. Q. Y., αἰνέω ν1, αἰνῶν 6. D. M. Antt.

24. dia givòs Q. ἀραιῆς] 65· 16. Y. Comm., άgaιas k. a. p. v. 9. D. L. M. Q. Antt. ἀναφύσω] pt 6., ἀναφύσσω pl, ἀναφυσῶ 16. L. Q. Y. vulg., άvaqvoo☎ D. M.

25. καὶ om. k4 L., τυ pro τι af pt, nai tv k2. a2. p2. Q. yo. δάκνης D. pr. Q. Call. ἔθακας D. Q. Mor.

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

26. ὤνησας] 65. 16. Y. Comm., vacas k. a. p. 9. D. L5. M. Q. Antt. ἀπῆλθον] p. v. 16. D. Y., ἀπῆνθον k. a. 6. 9. 15. M. Q. Call., ἀπῆνθες Med. Ald. Iunt.

27. Νισάΐοι] v. lCall. Steph. vulg., Νισσαῖοι D. Antt.

28. οἰκείοιτε] a. p4 v1 Q5, oinoíoite k. p2. Db. L., oinɛinte va. 6. 6. SchArist., τε οἰκείητε 9., οἰκοίητε περίαλλα]

16. D. M5. Y. Antt.

20

25

30

v2.6 9. SchArist., περίαλα va, περὶ ἀλα ν, περὶ ἄλλων k4 at pt st. 64, πέρι ἄλλων pa. 65. 16. D. L. M. Q.

Y. Antt.

29. ξεῖνον ἐτιμήσασθε] k. a. p. s. v. 6. 9. 16. D. Qb. yo. Q5. Y. (ξείνων corr. ξεῖνον (3), ξεῖνον ἐτιμήσατε L5, ξείνων τιμήσασθε Μ.

Antt.

30. πρώτῳ] v. 65. 16. Da. Y. Comm., πράτῳ k. a. p. 9. D. L. M.

Q. Antt.

―――

31. ἐριδμαίνουσι] 65. 16. Υ. Comm., ἐριδμαίνοντι D. M. Antt. et tac. Ziegl., ἐριδαίνοντι p1 L. Q. φιλήματος] a. sec. Db M5 vulg., φιλήματα a. pr. 6. 16. L5 Y., φιλάμaros p. v1. D. Q. Mor. φέροντες a. v. 33. Eǹv] 65. 16. Comm., ¿ǹv Y., Eav k. a. p. 9. D. M. Q. Med. Iunt. Call., ἐὰν L. Ald. έs] k. v. 9., εἰς a. L., πρὸς p. s. 6. 16. D. M. Q. Y. Antt. ἀπῆλθεν] a. S. V. 16. L5. Y. Call., άññvdev k. p. 64. 9. Q. Med. Ald. Iunt., ἐπῆνθεν 65, ἀπῆνθε D., ἀπένθοι Μ.

TESTIMM. 27-29. Scholl. Arist. Ach. 874. 32. Iulian. Misop. p. 338. γλυκερωτέροις χείλεσι χείλη προσμάττειν. ὅπερ͵ ἤδη τις ἔφη τῶν ἐργασαμένων σὺν τῷ Πανὶ καὶ τῇ Καλλιόπῃ εἰς Δάφνιν ποιήματα.

ε Ὄλβιος, ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ.

5

35 ἦ πῃ τὸν χαροπὸν Γανυμήδεα πόλλ ̓ ἐπιβῶται Λυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ πεύθονται, μὴ φαῦλος ἐτήτυμον, ἀργυραμοιβοί.

5

Idyll. XIII.
Ὕ 2 α S.

Οὐχ ἁμὶν τὸν Ἔρωτα μόνοις ἔτεχ ̓, ὡς ἐδοκεῦμες, Νικία, ᾧτινι τοῦτο θεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο· οὐχ ἁμὶν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται εἶμεν, οἱ θνατοὶ πελόμεσθα, τὸ δ ̓ αὔριον οὐκ ἐσορῶμες ἀλλὰ καὶ ὁ ̓Αμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός, ὃς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἤρατο παιδός, τοῦ χαρίεντος Ὕλα, τοῦ τὰν πλοκαμῖδα φορεῦντος, καί νιν πάντ ̓ ἐδίδαξε πατὴρ ὡσεὶ φίλον υἱέα, ὅσσα μαθὼν ἀγαθὸς καὶ ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο· 10 χωρὶς δ ̓ οὐδέποκ ̓ ἦς, οὔτ ̓ εἰ μέσον ἦμαρ ὄροιτο,

e

34. φιλάματα p. D. (corr. Db) Q. 35. πη] πη p. D. Q., που Da vulg. ἐπιβῶται] ἐπιβωτᾷ k4. pt., πißwτα k2. pl. 2. L. Q. Iunt., ἐπιβῶνται 9., ἐπιβοᾷ v., ἐπιβοστρᾷ 6., ἐπιβωστρᾷ at Μ., ἐπιβωστρᾶ μέ s. D., ἐπιβωστρεῖ 16. Y. Med. Ald. Call., cf. Triclin. in SchMGen. πολλὰ ἐπιβοᾶται.

36. πέτρᾳ k. a. 9. 37. φαῦλος] k., φαῦλον vulg. Distinctionem novavi. Vulgo post Mor. ἐτήτυμον diastolis septum est; Antt. distinctione carent.

Libri: k. a. p. s.* v.* 6. 9. (Vs. 1-65.) 16.* D. L. M. Q. Y. Med. Ald. Iunt. Call.

Ὕλας] p. vulg., Ὕλλας 25, Θεοκρίτου Ὕλλας Δωρίδι v6 SchCall., Μουσικὰ ᾄσματα Θεοκρίτου Συρακοσίου, Ὕλας Δωρίδι Iunt., sine

tit. 6. 9.

TESTIMM. 1. Scholl. Id. I, 1. οὐχ μεν. 4. Greg. §. 3.

[ocr errors]

1. 3. ἁμίν bis] ἡμῖν vulg. πρώτοις v. 6., πρῶτον Q. — εἶμεν] k. D., εîues p. Q., nμev s. v. 6. 9. 16. M. sup. ead. Y., nues (a.) L5. M. pr. Antt.

4. ἐσορῶντες ν, ἐσορῶν ν1. τρύωνος κ., ὁ 'μφιτρίωνος v., Αμ5. ὁ ̓Αμφιτρύωνος] ὡμφιφιτρύωνος vulg. — χαλκιοκάρδιος Ald. Call. (in Med. ε male expressum, ut facile pro accipi potuerit.) 6. λὶν Antt. ante Steph. 7. τοῦ bis] 9., · τῶ Κ., τοῦ· bis vulg. 8. viv] k. a. p. s. v. 6. 9. 16. D. L. Q. Y., μιν Μ5· Antt. υἱέα] k., υἷα vulg.

τῶ

10. οὔτ ̓ ] Sauppius Ep. Crit. p. 109., οὐδ ̓ vulg., cf. Scholl. ad Vs. 12., ubi οὔτε · οὔτε – οὔτε et ante Vs. 19., ubi μήτε – μήτε — μήτε.

Greg. §. 1. ἐδοκεῦ

ἐρ.

--

35

-

5

10

15

20

"

οὔτ ̓ ἄρ ̓ ὅχ ̓ ἃ λεύκιππος ἀνατρέχοι ἐς Διὸς ̓Αώς,
οὔδ ̓ ὁπόκ ̓ ὀρτάλιχοι μινυροὶ ποτὶ κοῖτον ὁρῷεν,
σεισαμένας πτερὰ ματρὸς ἐπ ̓ αἰθαλόεντι πεταύρῳ,
ὡς αὐτῷ κατὰ θυμὸν ὁ παῖς πεποναμένος εἴη,
αὑτοῦ δ ̓ εὖ εἵκων ἐς ἀλαθινὸν ἄνδρ ̓ ἀποβαίη.
ἀλλ ̓ ὅτε τὸ χρύσειον ἔπλει μετὰ κῶας Ἰήσων
Αἰσονίδας, οἱ δ ̓ αὐτῷ ἀριστῆες συνέποντο
πασᾶν ἐκ πολίων προλελεγμένοι, ὧν ὄφελός τι,
ἵκετο χω ταλαεργὸς ἀνὴρ ἐς ἀφνειὸν Ἰωλκόν,
̓Αλκμήνης υἱὸς Μιδεάτιδος ἡρωίνης,

σὺν δ ̓ αὐτῷ κατέβαινεν Ὕλας εὔανδρον ἐς ̓Αργώ.
ἅμος δ ̓ ἀντέλλοντι Πελειάδες, ἐσχατιαὶ δέ

ἅτις κυανεᾶν οὐχ ἥψατο συνδρομάδων ναῦς,
ἀλλὰ διεξάϊξε, βαθὺν δ ̓ εἰσέδραμε Φᾶσιν,
αἰετὸς ὡς μέγα λαῖτμα, ἀφ ̓ οὗ τότε χοιράδες ἔσταν.

11. out' ag'] out' a2 12. Vat., ov k2. a. p. s. 6. 9. D5. L5. M. Q., ovd k4. v. Y., oud' Antt. ox'] N., on' 12., öxα k. a. p. s. v. 6. 9. D5. L5. M. Q. Y., ona a2, ὁκχ ̓ Med. Ald., ὀκχ’Iunt., οκχ - ἀνατρέχοι] Schaef., ἀνατρέχει vulg. ἐκ διὸς Q. Med. 12. οὐδ ̓ ] k. M. Antt., οὔθ ̓ a. p. 6. 9. D5. L. Q. Y. ὁπόκ] s. 6. 16. Y., oлót' k. a. p. 9. D5. L5. M. Q5. Antt.

Call.

--

I.

13. πεταύρῳ] a. 6. Q. et v. in SchL., πετεύρῳ vulg., ποτ ̓ εὖρῷ γε, ποτ ̓ εὔρώ νια, πετάλῳ Π. αὐτοῦ Q., 14. avto pa. v. Med., αὐτὸ Call. πεπονημένος 6. Υ., πεποθαμένος Q.

15. αὑτοῦ δ ̓ εὖ εἵκων] αὐτῷ δ ̓ εὖ ἕλκων vulg., αὐτῶ Med. Call. et cum interpr. αὐτόθεν SchCall., αὐτῷ δ ̓ εὖ ἥκων coni. Heinsius, αὑτῶ δ ̓ εὖ ἥκων Valckenarius adHerod. VII, 157, 3. ἀληθινὸν v. 6. Υ. 16. ote] k. a. p. 6. 9. D5. L. M. Q. Y. Antt. · Ιάσων v.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

17. οἱ δ ̓ Med., οἶ δ ̓ Ald. Call. 18. πασῶν L. Q. πολίαν p. πολιᾶν a. v. L. Q. τις v. 9.

24

19. ἀνὴρ] k. p. s. v. 6. 9. 16. Dc L. Y., om. (a.) D5 M5 Q5 Antt. ἐς ἀφνειὸν Ἰωλκόν] Κ., ἐς ἀφνειὸν Ἰολκόν νδ, ἐς ἀφνεῖον Ιόλκον v1 (Ἴολκον etiam v2). ἐς ἀφνειὰν Ιαολκόν. Μ. corr. (pr.Ἰαλκόν) et vulg.

20. ̓Αλκμήνης] k. v. L5 Μ5, ̓Αλκμήνας vulg. - ἡρωίνης] κ.

a. p. 6. 9. D5. L5. M5. Q5. Y5. Call.,

ἡροίνης p', ἡρανίνης ν, ἡρωίνας

Med. Ald. Iunt.

[blocks in formation]

TESTIMM. 21. Eustath. 197, 12. εὔεδρον ̓Αργώ. 22. Eustath. 1713, 8. ἀντέλλουσι Π.

IMITT.

16. 17. 21] Quint. Sm. XII, 267. οἷον ὅτ' Αἴσονος υἱὸς ἔσω νεὸς ᾠκυπόροιο | Αργῴης καλέεσκεν ἀριστέας, ὁππότ ̓ ἔγωγε | πρῶτος ἀριστήων καταβήμεναι ὁρμαίνεσκον.

94

25

30

35

THEOCRITI

ἄρνα νέον βόσκοντι, τετραμμένου εἴαρος ἤδη,
τᾶμος ναυτιλίας μιμνάσκετο θεῖος ἄωτος
ἡρώων, κοίλαν δὲ καθιδρυθέντες ἐς Αργώ
Ἑλλάσποντον ἵκοντο νότῳ τρίτον ἆμαρ ἀέντι,
εἴσω δ ̓ ὅρμον ἔθεντο Προποντίδος, ἔνθα Κιανάν
αὔλακας εὐθύνοντι βόες τρίβοντες ἀρότρῳ.
ἐκβάντες δ ̓ ἐπὶ θῖνα κατὰ ζυγὰ δαῖτα πένοντο
δειελινήν, πολλοὶ δὲ μίαν στορέσαντο χαμεύναν.
λειμὼν γάρ σφιν ἔκειτο, μέγα στιβάδεσσιν ὄνειαρ,
ἔνθεν βούτομον ὀξὺ βαθύν τ ̓ ἐτάμοντο κύπειρον.
κᾤχεθ ̓ Ὕλας ὁ ξανθὸς ὕδωρ ἐπιδόρπιον οἰσῶν
αὐτῷ θ ̓ Ἡρακλῆϊ καὶ ἀστεμφεῖ Τελαμῶνι,
οἳ μίαν ἀμφ ̓ ἕταροι αἰεὶ δαίνυντο τράπεζαν,
χάλκεον ἄγγος ἔχων. τάχα δὲ κράναν ἐνόησεν
ἡμένῳ ἐν χώρῳ· περὶ δὲ θρύα πολλὰ πεφύκη,
κυάνεόν τε χελιδόνιον χλωρόν τ ̓ ἀδίαντον

9

23. τετραμμένου] k4. a. corr. ead. p. 6. 9. D5. L5. M5. Q5. Antt., τετραμμένον k? pr., τετραμμένω a. pr. s. Db. 16. Υ.

24. τῆμος 9. Antt. ante Mor. 25. καθιδρυθέντες] L. P. F., κατιδρυθέντες v1, καθιδρυνθέντες vulg.

26. ἦμαρ k. a. v.

27. Κιανάν] κιανᾶν B. D. ICall., κιανῶν vulg., κυανῶν v., cf. Scholl. post Vs. 34. κατατρίβουσι τὴν γῆν τῷ ἀρότρῳ.

28. εὐθύνοντι] coni. Heinsius, εὐρύνοντι vulg., εὐρύοντι p. ἀρότρῳ] Hemsterhusius sec. scholion modo allatum, ἄροτρα k. L. Iunt., ἄροτρον vulg.

30. δειελινήν] 14. 9. corr., δειελινόν k2, δειελινοί 9. pr. vulg. 31. μέγας a. p. 9. L. M. Q. Y.

Med. Ald.

32. ἔνθα a., ἔνθα δὲ s. 16. Υ. βαθύν τ ̓] k. p. 9. D, βαθὺν δ ̓ (24 6.) v6 M. Y. Antt., βαθὺ δ ̓

30

35

a2. I. Q. ἔταμον L., βαθὺ δὲ
Tάuov SchCall. post Vs. 34.
33. ᾤχεθ ̓ sine κ Iunt.
35. ἀμφ ̓ ἕταροι] ἄμφω ἑταῖροι
vulg. — αἰεὶ] V., ἀεὶ vulg., ἀμφὶ
ἑταῖροι ἀεὶ coni. Hemsterhusius, cf.
SchL. οἳ μίαν, ὁ Ἡρακλῆς, ὁ Τε-
λαμὼν καὶ ὁ Ὕλας. δαίννυντο
Q. Iunt.

40

36. ἄγγος] (κ.) Dβ· mg. M5. Antt.
SchM. Q., ἄγχος p1, ἔγγος 64 corr.,
ἔγχος a. p24 s. v. 629. D. L. Q.
Y. Nescio an ἔντος scriptum fuerit.

37. ἡμένῳ] D. L. M. Q. Y. Call.
vulg., ἡμένον v1, εἱμένῳ Med. Ald.,
εἰμένῳ Iunt. χώρῳ] (k. a.) v.
Db L5 Call., χόρτῳ p. s. δ. 16. D.
θρύα]
M. Q. Y. Med. Ald. Iunt.
k. v. SchCall. ad Vs. 36., θρία 9.
δρία superscr. θ' Q., δρύα a3. „credo.
(ubi i ex corr.) D. L. M. Y. vulg.,

πεφύκη] a. 6. L Q. sup. Y5,
πεφύκει k. p. 9. (ubi et ex corr.)

D. M. Q. Antt.

38. χλωρόν] k4 a. v1. 92. L. SchCall. ad Vs. 36., χρωρόν k, χωρόν ν, χλοερόν vulg.

32.

Scholl. Arist. Ran. 244. in sola Ald. (om. Dind.)
34. (ὕδας οἴγων). 35. Scholl. Apoll. I, 1289.

TESTIMM. 24. Eustath. 1429, 14. θεῖον ἄωτον ἡρώων.
33. Apostol. VIII,

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »