Billeder på siden
PDF
ePub

30

35

μηκέτ ̓ ἐπὶ γλώσσας ἄκρας ὀλοφυγγόνα φύσω.
τέττιξ μὲν τέττιγι φίλος, μύρμακι δὲ μύρμαξ,
ἴρακες δ ̓ ἴραξιν, ἐμὶν δ ̓ ἃ μοῖσα καὶ ᾠδά.
τᾶς μοι πᾶς εἴη πλεῖος δόμος. οὔτε γὰρ ὕπνος

"

ἔαρ ἐξαπίνας γλυκερώτερον, οὔτε μελίσσαις ἄνθεα· τόσσον ἐμὶν Μοῖσαι φίλαι. ὡς μὲν ὁρῆτε γαθεῦσιν, τὼς δ ̓ οὔτι ποτῷ δαλήσατο Κίρκη.

30. ὀλοφυγγόνα] k., ὀλοφυγδόνα vulg., ὀλοφυδόνα Call. φύσω] Graefius (cf. Scholl. μήπως - φλύκταινα φύηται), φύσῃς vulg, φυσῆς k. L. Call., φυσσῆς p', φύσεις v? Eust., φυσεὶς v1.6.

32. ἴρακες δ ̓ ἴραξιν] Ameis., ἵρηκες δ ̓ ἴρηξιν vulg;, ἴρηκες δ ̓ ἴρηξιν Call, ἴρηξ δ ̓ ἴρηξιν p., ἵρηκες ἱρ— a?, ἵραξιν Q. ἁμὶν p Q., ἀμῖν p.2 DE δὲ pro δ ̓ ἁ μοῖσα] a. 9. D. L. M. Q., μῶσα vulg., ἐμὶν δέ τε μῶσα v. l. in Q. et Schl.

a2. L.

33. πλῆος (πλείος a?·) πᾶς εἴη a., πλεῖος εἴη v., πλοὶος Call.

35. τόσσον] k at pr. v. L? Μ., τὄσσον L3, τόσον k2, πόσον a yeredo“, ὅσσον at sec. vulg. Ante hanc vocem vulgo comma, quod mutavi. ἐμοὶ p. Μοΐσαι] a. v. 9., Μῶσαι vulg. ὣς] a? 5. Sch Call, et v. 1. in Schl., ovs v. D.

[ocr errors]

30

35

L5 M. Q. Y. v. l. in Scholl. et vulg.

μὲν ὁρῆτε] 5. D. L. M. Iunt. SchiCall. et v. 1. in Schl., μὲν ὁρῆντε k. (η et e sec.) et at pr. ut videtur, μὲν ὁρῶντι at sec. s. 6. 16. Y. pr., μὲν ὁρεῦντι v. Q. et v. 1. in Scholl, γὰρ ὁρῶντε a?, γὰρ ὁρῶντι 9. V. sup., γὰρ ὁρεῦντι pit, γὰρ ὁρεῦνται p?, quos enim videtis Div., γὰρ ὁρῶσαι Med. Ald. Call. et v. 1. in Scholl., ubi triplex lectio ὡς μὲν ὁρῆτε, οὓς μὲν ὁρεῦντι et οὓς γὰρ ὁρῶσαι.

4.

36. γαθεῦσιν] k. s. L. Q. Y. Med. Iunt. Call., γάθευσιν Αld., γαθεῦσι a. . p. v. 6. D. M., γηθεῦσιν 9. τὼς δ ̓] Antt. et Zieglero affirmante vulgo, item SchM. ad init. et SchGen., τοὺς δ ̓ τώσδ ̓ D5· Conm. vulg. — δηλήσατο 6. Υ. Med. Ald. Iunt., δηλάσατο 9', δηλείσατο 92, δαλάσατο a. Κίρκη] k. a.

P.,

v. 6. L., Kionα D5. M3. Q5. Y5. vulg.

TESTIMM. 30. Eustath. 594, 26. ὀλοφυγδό να φύσεις s. n., 643, 34. ὀλοφυγδών – Hesych. ὀλοφυγγόνα s. n. 36. Eustath. 10, 6. et 1656, 57. οὓς οὐ προσορῶσιν αἱ Μοῦσαι, τούτους ποτῷ δηλήσατο Κίρκη s. n.

IMITT. 31, 32] Gregor. Νaz. ὑποθ. παρθ. (referente Falckenburgio) πῶλοι μὲν πώλοισι φίλοι, ἔλαφοί τ ̓ ἐλάφοισι, | καὶ ψῆρες ψήρεσσιν, ἁγνῷ δέ τε τίμιος ἁγνός. Nic. Eug. V, 209. τέττιξ φίλος τέττιξι, ποιμὴν ποιμέσι, | μύρμηξι μύρμηξ. Matth. Mon. in Crusii TurcoGraecia p.256. (quem Wordsworthius affert): τέττιξ μὲν τέττιγα τέρπει, ἴρηξ δ ̓ ἴρηκα, ἄμμε δὲ μοῦσα καὶ ᾠδή. 35] Horat. Od. IV, 3, 1. quem tu Melpomene semel | nascentem placido lumine videris.

5

Idyll. X. .
Ἐργατίναι ἢ Θερισταί.

ΜΙΛΩΝ.

Ἐργατίνα βουκαῖε, τί νυν ᾐζυρὲ πεπόνθεις;
οὔτ ̓ ὦν ὄγμον ἄγειν ὀρθὸν δύνᾳ, ὡς τὸ πρὶν ἄγες,
οὔθ ̓ ἅμα λᾳοτομεῖς τῷ πλατίον, ἀλλ ̓ ἀπολείπῃ
ὥσπερ όϊς ποίμνας, ἃς τὸν πόδα κάκτος ἔτυψε.
ποῖός τις δειλαῖε καὶ ἐκ μέσω ἄματος ἐσσῇ,
ὃς νῦν ἀρχομένω τᾶς αὔλακος οὐκ ἀποτρώγεις ;

ΒΑΤΤΟΣ.

Μίλων ὀψαμᾶτα, πέτρας ἀπόκομμ ̓ ἀτεράμνω,
οὐδαμά τοι συνέβα ποθέσαι τινὰ τῶν ἀπεόντων;

ΜΙΛΩΝ.

Οὐδαμά. τίς δὲ πόθος τῶν ἔκτοθεν ἐργάτᾳ ἀνδρί;

Libri: k. a. p. s.* v.* 6. 9. 16.* D. L. M. Q. Y. Med. Ald. Iunt. Call. Ἐργατίναι ἢ Θερισταί] a p. Med. Ald. Iunt. Hypoth. et additis Βάττος καὶ Μίλων 5. Call. SchCall., additis Μίλων καὶ Βάττος. Δωρίδι. δραματικόν Hypoth. extr. in M., Βάττος καὶ Μίλων Υ., sine inser. 6. 9.

[ocr errors]

4. άs] k. a. p. v. 9. D. L. M. Q. Antt., τᾶς 9. adser. Comm. vulg. ἔτυψε] k. a. p. v. 6. 9. Med. Mor., ἔτυψεν vulg.

5. δειλαίε] p. C., qualis quis miser et in medio die eris Div., δείλαν k? pr. D., δείλαν τὸ k2 sec. k4· 9., δείλαντε s. (ντ sec.), δείλαν τε a. 6. Da L. M. Q. Y. Ald. Iunt. 1. tí v v v] Q5. ICall., tí vv w1., τί νῦν vulg. Call., δείλαν γε Med. ὦ ξυρὲ ν1, ὀξυρὲ ἐκ μέσω] 9. M5, cf. ἀπὸ μέσης τῆς ἡμέρας 6. Υ5, ὀϊζυρὲ a. 9. pr. L. Med. Ald. Call., οἰζυρὲ Μ5· GIM., ἐν μέσω k. (ubi v sec.) et a. επόνθεις] k. 9. corr. D. M. Q5 Antt., πεπόν. p. 5. 6. Call., ἐν μέσῳ D. L. Q. v. θης a. p. s. 6. L. Y.

Med. Ald. Iunt.

2. οὔτ ̓ ὦν] οὐτεὸν k. Da (τ eraso 9 scriptum), οὔθ ̓ ἐὸν ν pr., oʊð ĉòv a. p. s. vl. v6. corr. 6. Q. Y. SchCall. Comm., ovte tòv 9.

9

L. M5. Antt. δύνῃ 16. D. L. M.
Y., δύνη p. 6. 9. corr. (pr. δύνα).
3. λαοτομεῖς] Bergkius, λαιό-
τομεῖς vulg., λεοτομῆς a.
σίον Κ., πλάσιον v.
- ἀπολείπῃ]
k. s. v. pr. 6. 16. D. Q. Y. Iunt.,
ὑπολείπῃ v. sec. L5 M5. vulg.

πλα

5

[ocr errors]

6.͵ ἀρχομένω] coni. Heinsius, ἀρχόμενοι Μ., ἀρχόμενος vulg.

7. ὀψαμᾶτα] Briggsius, ὀψα-
ἀτε-
μάτα vulg., ὀψομάτα v. 16.
ράμνου a. 6. 9. L. Y. Med. Ald.

lunt.

[ocr errors]

8. οὐδαμᾶ k. p. 9. L. Med. Ald. et sic deinceps, οὐδάμα Y.

9. γὰρ pro δὲ p. D5 pr. ut videtur et Q. γρ., κα Med.

TESTIMM. 1. Eustath. 660, 19. ἐργατίνας, 962, 12. βουκαῖος, EtM. 207, 32. βούκαιος. 7. Eustath. 1859, 30. πέτρας ἀτεράμνου ἀπόκομμα s. n.

[ocr errors]

10

15

[ocr errors]

ΒΑΤΤΟΣ.

Οὐδαμά νυν συνέβα τοι ἀγρυπνῆσαι δι ̓ ἔρωτα;

[ocr errors]

·ΜΙΛΩΝ.

Μηδέ γε συμβαίη· χαλεπὸν χορίω κύνα γεῦσαι.

ΒΑΤΤΟΣ.

̓Αλλ ̓ ἐγὼ ὦ Μίλων ἔραμαι σχεδὸν ἑνδεκαταῖος.

ΜΙΛΩΝ.

Ἐκ πίθω ἀντλεῖς δῆλον· ἐγὼ δ ̓ ἔχω οὐδ ̓ ἅλις ὄξος.

ΒΑΤΤΟΣ.

Τοιγάρτοι πρὸ θυρᾶν μοι ἀπὸ σπόρω ἄσκαλα πάντα.

ΜΙΛΩΝ.

Τίς δέ τυ τᾶν παίδων λυμαίνεται ;

ΒΑΤΤΟΣ.

̔Α Πολυβώτα, ἃ πρὰν ἀμάντεσσι παρ ̓ Ἱπποτίωνι ποταύλει.

10. vvv a. v. 6. Med. Ald. Call., om. p. s.

11. μηδέ γε συμβαίη] k. p. s. 9. D. L. corr. M. Q. Y., μηδὲ συμβαίη a. [5 pr., μηδέπω συμβαίη 64 (μὴ δέ πω 62), μὴ δὲ ξυμβαίη Antt. χορίω] k. p. s. v. D. L5 Q. vulg., χορίων Anti. 13. πίθου a. sup. 9. a. L. Call. ὄξους Da. M. 14. τοίγαρ τὰ p. s. 6. D. M. Y. μοι] k. a. p. v. 6. 9. 16. D. M. Q. Y. ICall., με L., μευ Antt.

ἀντλῆς

15. τᾶν] p. v. lCall. Mor. Comm. vulg., τῶν a. Antt. 16. πρᾶν] πρὰν vulg., πρὶν κ.

ΜΙΛΩΝ.

Εὗρε θεὸς τὸν ἀλιτρόν· ἔχεις, πάλαι ὧν ἐπεθύμεις.
μάντίς τοι τὰν νύκτα χροΐζεται ἃ καλαμαία.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

10

[ocr errors]

15

18. τοι om. k. a. pr. L. χροΐζεται] p. 6. M5. Call., χροίζεται Ald. Iunt., χρωΐζεται να, χροϊζεῖται k4, χροϊζεὶτ ̓ k?, χροϊζῆται L., χροϊξῆται a., χροϊξεῖται v. 1. in Scholl., χροΐξεται (9.) D. Q. Y5

Med.

n.

TESTIMM. 11. Eustath. Opuscc. 302, 43. χ. χορίου κ. γ. s. n. Niceph. Greg. in Anecdd. Boiss. III. p. 191. χ. χορείου κ. γ. s. Suid. s. v. χαλεπόν, Greg. Cypr. III, 97. all. (vid. Paroemiogr. I. p. 370. et II. p. 719.) χ. χορίου κ. γεύειν s. n. 12. Moschop. π. σχ. p. 157. ἐγὼ δ ̓ ἔραμαι σχ. ἑνδ. 13. Arsen. XXII, 89. in Paroemiogr. II. p. 390. (om. δῆλον). 17. EtM. 65, 16. εὗρε θ. τ. a. s. n. (om. codd. D. P. Vb.)

20

25

30

ΒΑΤΤΟΣ.

Μωκᾶσθαί μ ̓ ἄρχῃ τύ; τυφλὸς δ ̓ οὐκ αὐτὸς ὁ Πλοῦτος, ἀλλὰ καὶ ὠφρόντιστος Ἔρως. μὴ δὴ μέγα μυθεῦ.

ΜΙΛΩΝ.

Οὐ μέγα μυθεῦμαι· τὺ μόνον κατάβαλλε τὸ λᾷον,
καί τι κόρας φιλικὸν μέλος ἀμβάλευ. ἅδιον οὑτῶς
ἐργαξῇ· καὶ μὲν πρότερόν ποκα μουσικὸς ἦσθα.

ΒΑΤΤΟΣ.
(Ὠιδή.)

Μῶσαι Πιερίδες, συναείσατε τὰν ῥαδινάν μοι
παῖδ ̓· ὧν γάρ χ ̓ ἅψησθε θεαί, καλὰ πάντα ποεῖτε.
Βομβύκα χαρίεσσα, Σύραν καλέοντί τυ πάντες,
ἰσχνὰν ἁλιόκαυστον, ἐγὼ δὲ μόνος μελίχλωρον.
Καὶ τὸ ἴον μέλαν ἐστὶ καὶ ἁ γραπτὰ ὑάκινθος,
ἀλλ ̓ ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρῶτα λέγονται.
̔Α αἲξ τὰν κύτισον, ὁ λύκος τὰν αἶγα διώκει,

19. μωκᾶσθαι] L. pr., μωμᾶσθαι L. corr. vulg. τυφλὸν Med. Interrogationem post to Ameisius indicavit praeeunte I. H. Vossii interpretatione, quum vulgo colo distinctum esset.

20. μὴ δὴ] κ. 94, μηδὴ 92. Μ. Iunt., μηδὲν p. (δεν sec.) et vulg.

21. λᾷον] Bergkius, λαίον vulg. 22. ἀμβαλεῦ 6. Υ. — οὑτῶς] Δ. Β. D5. et Ziegl. tac. cum Brunckio, ουτως vulg.

Τ

[ocr errors]

Ald.

ἁψῆσθε k. a. 9. L., ἁψεῖσθε Med. ποεῖτε] k. Q. Antt., ποιείτε (a. p.) v. 6. 9. D3. M3. Y3, пoiñte L. 26. Βαμβύκα 16.

27. μελίχρωρον Q. Scholiasta potius μελίχροιον legisse videtur quam, ut Stephano visum est, μελίχρωον.

28. ἐστὶ] k. a. 9. L5 Ϋ. Med. Ald. Iunt. EtOr,, ¿vtì vulg.

29. τῶ στεφάνω p. D. (corr. Db.)

τὰ πρᾶτα] k. vulg., τὰ πρῶτα 23. ἐργαζῇ κ', ἐργάζῃ k2, ἐργαζῆ (a. p. 6. 9.) L. Y. ICall., ταπρῶτα Q. καὶ γὰρ ρ·

Antt.

λέγοντι p. D. M. Q5 pr. (λέγενται sec.) τὸν 30. tàv] k. s. v. 6. 16. Y., vulg.

24. μοῦσαι p.

25. x om. k. v. ἅψησθε] p. v6 6. D. M. Q. Y. Iunt. Call.,

TESTIMM. 21. Eustath. 193, 34. λὼν Θεόκριτος λαῖον αὐτὸ λέγει, ἡ συναίρεσις, similiter 802, 55. ad Ecl. II, 63.

20

[ocr errors]

25

30

λάϊον Δωρικῶς λέγεται. διὸ συνεὥσπερ αὖθις τὰ λήϊα λῇα ποιεῖ 28. EtOr. 61, 1. s. n. 30. Serv.

IMITT. 19] Nic. Eug. V, 211. Ἔρως δὲ τυφλός, οὐ γὰρ ὁ Πλοῦτος μόνος. 26. 27] Synes. Epist. 61. Σύρος τὸ γένος, μέλας τὸ χρῶμα, τὸ πρόσωπον ἰσχνός. Lucret. IV, 1154. nigra μελίχροος est.

26-29] Virg. Ecl. X, 28. quid tum, si fuscus Amyntas? Et nigrae violae sunt et vaccinia nigra. 30. 31] Virg. Ecl. II, 63. torva leaena lupum sequitur, lupus ipse capellam; florentem cytisum sequitur lasciva capella: | te Corydon ο Alexi. Nic. Eug. V, 212. ζητεῖ τὸν ἄρνα λύκος, αἲξ χλωρὰν πόαν.

35

40

ἃ γέρανος τὤροτρον, ἐγὼ δ ̓ ἐπὶ τὶν μεμάνημαι.
Αἰθέ μοι ἦς, ὅσσα Κροῖσόν ποκα φαντὶ πεπᾶσθαι,
χρύσεοι ἀμφότεροί κ ̓ ἀνεκείμεθα τᾷ Αφροδίτᾳ,

"1

Τὼς αὐλῶς μὲν ἔχοισα καὶ ἢ ῥόδον ἢ μᾶλον τύ,
σχῆμα δ ̓ ἐγὼ καὶ καινὰς ἐπ ̓ ἀμφοτέροισιν ἀμύκλας. 35
Βομβύκα χαρίεσσ ̓, οἱ μὲν πόδες ἀστράγαλοί τους
ἃ φωνὰ δὲ τρύχνος· τὸν μὲν τρόπον οὐκ ἔχω εἰπεῖν.

ΜΙΛΩΝ.

Η καλὰς ἁμὲ ποῶν ἐλελάθη βοῦκος ἀοιδάς.
ὡς εὖ τὰν ἰδέαν τῆς ἁρμονίας ἐμέτρησεν.
ὤμοι τῶ πώγωνος, ὃν ἀλιθίως ἀνέφυσα.
θᾶσαι δὴ καὶ ταῦτα τὰ τῶ θείω Λιτυέρσα.

31. τἄροτρον k., τὤρατρον L. 32. αὔθέ μοι] v6 Steph., αἴθε μοι k. a. p. s. 6. 9. D5 vulg., αἴτε ἦς ὅσσα] k. sec. Q. pr., μοι ν1. ἦς ὅσα k. pr. p. 9. D. M. Iunt., ἦσαν ὅσσα v. Q. corr., ἦσαν ὅσα a. s. 6. L5. Y5. Call., sinoαv oα Med. Ald. Κροῖσόν ποκα] a. sec. p. s. (ubi ante ποκα aliquid erasum) 6. M. corr. Y, Κροίσον πόκα D. Call., Κροῖσον πολα superscr. ἔχειν I5 sec., τὸν Κρ. ποκα 9., Κροῖσον ἔχειν πόκα k. Db. Q. Iunt. et v. 1. in Sch3. (ubi χροῖσον), Κροῖσον ἔχει πόκα M. pr., κρείσσον ἔχειν πόκα v., Κροῖσον ἔχειν a. pr. L. pr., Κροῖσον Med. Ald. (exɛv k2 a2) Totum versum recte constituit Τoupius.

33. τ ̓ ἀνεκείμεθα at. 64, τἀνεκ— a2 s. 62. 92. Y.,, τ ̓ ἀνακ- 94. L2. Med. Ald. Iunt., τἀνακ— L3, κἀνακQ., κατακ— y1.

[ocr errors]
[ocr errors]

34. ἢ μᾶλον τύ] pl, ἢ μᾶλον τυ k. p, ἢ μᾶλόν τυ k? p? y D. Q3, ἢ μᾶλλον τυ γ1. Qb, ἢ μᾶλον τύγε 9., ἤ τυ μᾶλλον a. sec, ἢ τύγε μᾶλον vulg.

35. σχοιμι p. et Scholl. cum v. 1. σχῆμα.

36. ἀστράγαλοί τευς] D. Iunt., ἀστράγαλοί του L. M. Q. Y. ICall., ἀστράγαλοι τεῦ vulg.

Q. Y. Iunt., τρύχνα Με vulg., in
37. τρύχνος] k. s. v. 6. 16. D.
Scholl. utrumque.
9. 16. M. Y. vulg., v k2 a2 v.
μὰν] p. s. 6.
D. Q. ICall., d' av Antt.

[ocr errors]

38. ἁμὲ] ἄμμε a. sec. v. Iunt. vulg., μὲν ἄμμε Μ., ἄμμι k. a. pr. s. 9. L. Y. Med. Ald. Call. ποῶν] k. a. pr. p. v. 6. 9. D. L. Q5 Y. Call., ποιῶν a. sec. Μ. Med. Ald. Iunt. ἐλελάθη] ἐλελήθη s. 6. vulg., ἐλελήθῃ Med. Ald. Iunt., ἐλελήθει v. Call. βοῦκος] k. p. v6 D5. Eustath., βουκόλος 94, βούκολος §2, βῶκος vulg.

[ocr errors]

40

[ocr errors]
[blocks in formation]

TESTIMM. 38. Eustath. 962, 12. βοῦκος.

IMITT. 40] Long. II. c. 3. μάτην ταύτας τὰς πολιὰς ἔφυσα.

« ForrigeFortsæt »