Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

χὰ μάτηρ, τὰ δὲ μᾶλα ποθ ̓ ἕσπερα πάντ' ἀριθμεῦντι.

ΔΑΦΝΙΣ.

ἀλλὰ τί μὰν θησεῖς; τί δέ τυ πλέον ἑξεῖ ὁ νικῶν;

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Σύριγγ ̓ ἣν ἐπόησα καλὰν ἐγὼ ἐννεάφωνον,
λευκὸν κηρὸν ἔχοισαν, ἴσον κάτω, ἴσον ἄνωθεν
ταύταν κα θείην, τὰ δὲ τῶ πατρὸς οὐ καταθησῶ.

ΔΑΦΝΙΣ.

Η μάν τοι κἀγὼ σύριγγ ̓ ἔχω ἐννεάφωνον,

λευκὸν κηρὸν ἔχοισαν, ἴσον κάτω, ἴσον ἄνωθεν,
πρώαν νιν συνέπαξ'· ἔτι καὶ τὸν δάκτυλον ἀλγῶ
τοῦτον, ἐπεὶ κάλαμός ἑ διασχισθεὶς διέτμαξεν.
ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

̓Αλλὰ τίς ἁμὲ κρινεῖ; τίς ἐπάκοος ἔσσεται ἁμέων;

ΔΑΦΝΙΣ.

Τῆνόν πως ἐνταῦθα τὸν αἰπόλον ἢν καλέσωμες,

pr. D. L., ποκα γ ̓ ἀμνὸν 6., πόκα
γ ̓ ἀμνὸν Comm., fort. ποίμνα-
θεν. cf. Virgil. de grege. χα-
λεπὸς ὁ] k. a. p. s. 6. 9. L. Q.,
χαλεπός θ' ὁ vulg.
16. μήτηρ κ. p.
Σποθ ̓ ἕσπερα]
coni. Stephanus, ποθέσπερα vulg.,
ad vespera Div.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

κατθείην Ms. vulg.
τοῦ a. 6. 9., om.
p. οὐ καταθησῶ vulg.,
οὐ κατα-
τισῶ Ald. Malim οὐκ ἄρα θησῶ.
22. κηρὸν] p. 6., καρὸν vulg.
23. συνέπηξ' κ. a. 6.

24. ] Graefius, uɛ k. p. s. 6. 9. Q. Iunt., γε a. v. 8. 16. L. Y. vulg., τε 10., δὲ 12., γ' ἑ Reisk., cf. GiP. ἔκοψεν αὐτόν, GIE. Μ. Ν. ἔτεμεν αὐτόν.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

25. ἁμὲ] ἄμμε vulg. ἐπάκουος κ., ἐπήκοος p. 6. L. pr. σετ' Ι. Q. ἁμέων] p? 4. 6. 9. D. Iunt., ἀμέων pl. Q., ἡμέων κ. a. 8., ἡμῶν Μ". Steph., ἡμῶν Υ. Med. Ald. Call., ἡμῖν L. Vulgo hic versus Daphnidi continuatur duobus sequentibus Menalcae tributis; ut dedimus, distribuunt v. D. In Med. ante Vs. 32. [33.] nulla personarum indicia extant.

20. ταύταν] κ. p. (9.) D. L. Q., ταύτην a. 6. 8. Μ. Y. Antt. κα θείην] καθείην Mor., θείην Β. D. (in hoc literae τα erasae), καταθείην k2. pl. 2. v. L. Q. Y.,

κτα

[blocks in formation]

TESTIMM. 19. Isaac. Mon. in Ann. Bachm. II. 180, 20. βραχεῖα δὲ καὶ μακρὰ εἰς μίαν μακράν (συνιζάνεται), ὡς παρὰ Θεοκρίτω· καιρὸν ἔχοισαν ἴσον (?).

IMITT. 17] Virg. Ecl. III, 31. tu dic, mecum quo pignore certes. 18] Ibid. 36. pocula ponam | fagina, caelatum divinum opus Alcimedontis. 21] Ibid. 44. et nobis idem Alcimedon duo pocula fecit.

BUCOLICI GR. I.

5

30

35

27.

ὦ ποτὶ ταῖς ἐρίφοις ὁ κύων ὁ φαλαρὸς ὑλακτεῖ.

Χοἱ μὲν παῖδες ἄϋσαν, ὁ δ ̓ αἰπόλος ἦνθ ̓ ἐπακοῦσαι. 28 πρᾶτος δ ̓ ὧν ἄειδε λαχὼν ἐυκτὰ Μενάλκας,

εἶτα δ ̓ ἀμοιβαίαν ὑπελάμβανε Δάφνις ἀοιδάν
βουκολικάν· οὕτω δὲ Μενάλκας ἄρξατο πρᾶτος.

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

[ocr errors]

Αγκεα καὶ ποταμοί, θεῖον γένος, αἴ τι Μενάλκας
πήποχ ̓ ὁ συριγκτὰς προσφιλές ᾆσα μέλος,
βόσκοιτ ̓ ἐκ ψυχᾶς τὰς ἀμνάδας· ἢν δέ ποκ ̓ ἔνθῃ
Δάφνις ἔχων δαμάλας, μηδὲν ἔλασσον ἔχοι.

ΔΑΦΝΙΣ.

Κρᾶναι καὶ βοτάναι, γλυκερὸν φυτόν, αἴπερ ὁμοῖον
μουσίζω Δάφνις ταῖσιν ἀηδονίσι,

τοῦτο τὸ βουκόλιον πιαίνετε κἤν τι Μενάλκας

Χοἱ μὲν παῖδες ἄειδον, ὁ δ ̓ αἰπόλος ἤθελε κρίνειν.

Comm.

] p. v. Antt., vulg. φαλαρός] I. et vulg. post Wint., φάλαρος D. L. Μ. Q. Υ.

Antt.

ἐπα

28. χοί] vel χοί, χ' οἱ κ. a. p. s. Db. Q. Antt. vulg., χ ̓ ᾧ Μ. Υ., χᾧ Comm., χώ 8. D., χ ̓ ὦ νι· ἄεισαν superscr. δον k. κοῦσαι] k. a. L. Q. pr. Ald. Iunt, ἐπακούσας p. 5. v. (6. 8. 9.) 16. D. Ms. Y. Call. et v. l. in Q., ἤθελε κρῖναι pro ἦνθ ̓ ἐπ- Med.

[ocr errors]

[29.] Versus deest in 82. M. Y., χᾧ Comm., χ' & ν., χὦ D. (χ' οἱ Db.) κρίνειν] k. p. s. v. 6. 84. 9. D. L. sup. M. Q. Y., κρίναι L. pr. Call., κρίναι (a.) Med. Ald. Iunt.

[blocks in formation]

32. ἄγγεα 1. 2. Q. SchCall.

[blocks in formation]

πή ποχ' Ds. (cf. Scholl. τὸ πὴ πε-
33. πήποχ] 21. Med. Ald. Call.,
ἴδιον ἔχει τὸν τόνον), πῆ ποχ ̓ κ.
ρισσόν, διὸ καὶ ὀξύνεται· οὐ γὰρ
a. p. s. 6. 8. 9. Iunt. ICall., πῆ
πόχ ̓ Mor., πῇ πόχ ̓ L. M. Q. Υ.
Κ., συρικτάς a. pl. v. 6. 8. 9. D.
συριγκτὰς] k. w. L5
Med. Ald. Call.
M. Q. Y. Iunt. Call., συρικτά pa.
- doα] c. w. sup.,
άσε vulg.

Comm.

[merged small][merged small][ocr errors]

σίσδοι vulg., μωσίσδοι β., μου σίσδει 22.

38. βουκόλιον] a. 9. D. L5. M5 Q5 Y. Antt., βωκόλιον (κ.) p. πρώ- s. 6. (8.) ποιμαίνετε a. s. et cum

31. βουκολικά ν] κ. ν. 6., βωκ— vulg. ἤρξατο a. 6. 9.

[ocr errors]

τος ν. Υ.

v. 1. πιαίνετε 6.

TESTIMM. 32. seqq. Isaac. l. 1. 187, 4. hinc ἡρωελεγεία comme

morat.

τεῖδ ̓ ἀγάγῃ, χαίρων ἄφθονα πάντα νέμοι.

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

40

40

40

Ἔνθ ̓ οἷς, ἔνθ ̓ αἶγες διδυματόκοι, ἔνθα μέλισσαι
σμάνεα πληροῦσιν, καὶ δρύες ὑψίτεραι,

45

46

45

50

αν

ἔνθ ̓ ὁ καλὸς Μίλων βαίνει ποσίν· αἱ δ ̓ ἂν ἀφέρπῃ, 47 χὡ ποιμὴν ξηρὸς τηνόθι χαι βοτάναι.

ΔΑΦΝΙΣ.

Παντᾷ ἔαρ, παντᾷ δὲ νομοί, παντᾷ δὲ γάλακτος
οὔθατα πιδῶσιν, καὶ τὰ νέα τρέφεται,
ἔνθα καλὰ Ναΐς ἐπινίσσεται· αἱ δ ̓ ἂν ἀφέρπῃ,
χὼ τὰς βῶς βόσκων χαί βόες αὐότεραι.

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Ὦ τράγε, τῶν λευκᾶν αἰγῶν ἄνερ, ὦ βάθος ὕλας
μυρίον, ὦ σιμαὶ δεῦτ ̓ ἐφ ̓ ὕδωρ ἔριφοι·
ἐν τήνῳ γὰρ τῆνος· ἴθ ̓, ὦ καλὲ καὶ λέγε Μίλων,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

est.

41. σμήνεα κ. p. 9. πληρεῦσιν s. sec., πληρεῦντι Μ., πλαροῦντι 9', πλαρεῦντι 11.2. 92. Q. — ὑψότεραι a. L. Q.

42. ἀφέρποι p. Q. sup.

[ocr errors]

44

41

42

43

50

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

48. alyov] 6. 20., alyav vulg., w] v. ἄνερ αἰγᾶν p. 9. Q. Call. corr. Μs. Q. pro v. al. Scholl., ubi Div., o p1. v. pr. D. L. Q. Y5. Antt. De Ziegleri libris non apparet.

43. ποιμὴν] k. p. 6. 1Call., ποι- ὕλης a. 6. 9. Med. Ald. Iunt. μὰν vulg. — χ α ν. Υ.

44. παντᾷ ter] Iunt., παντᾶ k. a. 6. 9. vulg., sic et πάντα SchCall., παντὰ ρ1·, πάντα pt. 8. Y. Med.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

IMITT. 40-42. et 44-46] Virg. Ecl. VII, 59. Phyllidis adventu nostrae nemus omne virebit. 42. 43. et 46. 47] Ibid. 55. at si formosus Alexis | montibus his abeat, videas et flumina sicca.

7. vir gregis ipse caper.

48] Ibid.

ὁ Πρωτεὺς φώκας καὶ θεὸς ὢν ἔνεμε.“

ΔΑΦΝΙΣ.

55

60

65

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Μή μοι γᾶν Πέλοπος, μή μοι Κροίσεια τάλαντα
εἴη ἔχειν, μηδὲ πρόσθε θέειν ἀνέμων·
ἀλλ ̓ ὑπὸ τᾷ πέτρα τᾷδ ̓ ἄσομαι ἀγκὰς ἔχων τυ,
σύννομα μᾶλ' ἐσορῶν τὴν Σικελάν τ ̓ ἐς ἅλα.

ΔΑΦΝΙΣ.

Δένδρεσι μὲν χειμὼν φοβερὸν κακόν, ὕδασι δ' αὐχμός,
ὄρνισιν δ ̓ ὕσπλαγξ, ἀγροτέροις δὲ λίνα,
ἀνδρὶ δὲ παρθενικῆς ἁπαλᾶς πόθος. ὦ πάτερ ὦ Ζεῦ,
οὐ μόνος ἠράσθην· καὶ τὸ γυναικοφίλας.

5

Ταῦτα μὲν ὧν δι ̓ ἀμοιβαίων οἱ παῖδες ἄεισαν· τῶν πυματᾶν δ ̓ ᾠδᾶν οὑτῶς ἐξῆρχε Μενάλκας.

51. ὁ Πρωτεύς] coni. Meinekius, ὡς ὁ Πρ— Bar Emm., ὡς Πρ— vulg., cf. Scholl. ὅτι ὁ Πρωτεὺς φώκας ἔνεμε. — ἔβοσκε 62.

52-55. Daphnidis tetrastichum hoc loco excidisse intellexit Wuestemannus, quum I. H. Vossius Vs. 56-59., qui vulgo Daphnidi tribuuntur. Menalcae vindicasset et Daphnidi Vs. 60-63., qui vulgo Menalcae sunt.

56. Κροίσεια] Iortinus, χρώ σεια vulg.

57. ἔχειν] k. a. p. 6. 8. 9. D. L5. 5. Q5. Y. Antt. θέην Κ., θέην Iunt.

[ocr errors]

55

60

[blocks in formation]

TESTIMM. 61. Eustath. ad Dion. 119. ύσπληγξ.

IMITT. 60-62] Virg. Ecl. III, 80. triste lupus stabulis, maturis frugibus imber, | arboribus venti, nobis Amaryllidis irae. Eug. V, 204. αὐχμὸς ποταμῷ καὶ χιὼν δένδρῳ βλαβή, | στρουθοῖς τὸ λίνον, ἡ νόσος τῷ σαρκίῳ, | νεανίαις δὲ τῶν γυναικῶν ἀγάπη.

Nic.

[blocks in formation]

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Φείδεν τῶν στερίφων, φείδεν λύκε τῶν τοκάδων μεν,
μηδ ̓ ἀδίκει μ ̓, ὅτι μικκὸς ἐν πολλαῖσιν ὁμαρτέω.
Ὦ Λάμπουρε κύον, οὕτω βαθὺς ὕπνος ἔχει τυ;
οὐ χρὴ κοιμᾶσθαι βαθέως σὺν παιδὶ νέμοντα.
Ταὶ δ ̓ ὄιες, μηδ ̓ ὑμὲς ὀκνεῖθ ̓ ἁπαλᾶς κορέσασθαι
ποίας· οὔτι καμεῖσθ ̓, ὅκκα πάλιν ὧδε φύηται.
Σίττα νέμεσθε νέμεσθε, τὰ δ ̓ οὔθατα πλήσατε πᾶσαι,
ὡς τὸ μὲν ὥρνες ἔχωντι, τὸ δ ̓ ἐς ταλάρως ἀποθῶμαι.

Δεύτερος αὖ Δάφνις λιγυρῶς ἀνεβάλλετ ̓ ἀείδεν·

ΔΑΦΝΙΣ.

Κἤμ ̓ ἐκ τῶ ἄντρω συνοφρυς κόρα ἐχθὲς ἰδοῖσα
τὰς δαμάλας παρελᾶντα καλὸν καλὸν εἶμεν ἔφασκεν

66. tάv] k. p. M5. Q5. Iunt., tov

D5. L5. Y. vulg. ἐρίφων vulg. Med. Ald. Call.

[ocr errors]

στερίφων]

τῶν τοκάδων 9.

φ. τῶν ἀρνῶν

φ. λ. τῶν ἐρίφων μεν Stob.

67. ἀδικῆς Stob. μικρὸς Stob. πολλοῖσιν Stob. ὁμαρτέω] k. 9. M5. Q. Stob., ὁμαρτῶ D. L. Y. vulg.

68. κύον] k2. c. T., κύων vulg. 69. κωμᾶσθαι 92. et superscr.

οι

[blocks in formation]

παισὶ a. 5.

μ.

65

70

72. πλήσετε a. L., πλήθετε Med., οὔθατ ̓ ὁπλήσατε D.

73. ἄρνες L.

[blocks in formation]

ἔχωντι] Μ corr. ead. Ys. vulg., ἔχοντι k. a. p. 6. 9. L. M5. pr. Q5. τι δ ̓ k2. ἀπόἀποθῶμαι] κ. 6. 9. Μ. Υ., θώμαι Call., ἀπόθωμαι vulg. 74. d' av k.

καλῶς pro λιγυρῶς a. ἀείδεν Call. et tac. Ziegl 75. κ ἤμ'] 6. 11. G. Κ., κἄμ' τοῦ ἄντρου Α., τὤντρω p. vulg. ., τὤντρου 17., τὤντρων D. (τῶ ἡ παῖς ἄντρω Da) Δ. Φ. Β. συνοφρυς ἰδοῖσα με· (συνόφους μ', συναφούς με), ἡ παῖς συνόφους ἴδοισα 17., ἃ παῖς συνοφρὺς ἰδόκε, σύνοφρυς ὁ παῖς ἰδ— w,

[ocr errors]

70. ὑμὲς] ὅμμες Elb. Call. Vat., όμμ' pl. Vat., ὄμμ' μ' ὄμμες vulg. ὀκνείθ'] D5. Yo vulg., ὀκνῆθ ̓ κ. 9. Μ. Ο., νῆτε 6., ὀκνάθ' a, ὀκνεῖσθ ̓ p', ὀκνῆσθ ̓ 1.2., vox mutila in L5. μαλακᾶς 6.

71. καμείσθ] (8.) D. Y. Med. Ald. Call., καμῆσθ' L. M. Q., κά μησθ' p. Q., κάμοισθ ̓ k., και μείνε superscr. ησ θ., καμεῖν ̓ a, καμαθ ̓ ᾖ, καμήθ' s2 62, κάμηθ' § 64, καμηθ' Iunt. ὅκα ρ., ὅκκ' av st. 6., onnav s6. ὧδε] ὧδε vulg.

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

LXXVIII, 2. (Θεοκρίτου Βουκολικῶν φεύγεν pro φείδεν Α. teste Presse

« ForrigeFortsæt »