Billeder på siden
PDF
ePub

ἄκλητον κείνοιο φίλας ἐς χεῖρας ἐρείσαις, εἴτε Φιλῖνος ἄρ ̓ ἐστὶν ὁ μαλθακὸς εἴτέ τις ἄλλος. 105 κεὶ μὲν ταῦτ ̓ ἔρδοις ὦ Πὰν φίλε, μή τί τυ παῖδες ̓Αρκαδικοὶ σκίλλαισιν ὑπὸ πλευράς τε καὶ ὤμως τανίκα μαστίσδοιεν, ὅτε κρέα τυτθὰ παρείη·

β' Εἰ δ ̓ ἄλλως νεύσαις, κατὰ μὲν χρόα πάντ ̓ ὀνύχεσσι
δακνόμενος κνάσαιο καὶ ἐν κνίδαισι καθεύδοις,
εἴης δ ̓ Ἠδωνῶν μὲν ἐν ὤρεσι χείματι μέσσῳ
Ἕβρον πὰρ ποταμὸν τετραμμένον ἐγγύθεν ἄρκτω,
ἐν δὲ θέρει πυμάτοισι παρ' Αιθιόπεσσι νομεύοις
πέτρᾳ ὕπο Βλεμύων, ὅθεν οὐκέτι Νεῖλος ὁρατός.
α' Ὑμὲς δ ̓ Ὑετίδος καὶ Βυβλίδος ἡδὺ λιπόντες

115

110

νᾶμα καὶ Οἰκεῦντα, ξανθᾶς ἕδος αἰπὺ Διώνας,
ὦ μάλοισιν Ἔρωτες ἐρευθομένοισιν ὁμοῖοι,
βάλλετέ μοι τόξοισι τὸν ἱμερόεντα Φιλῖνον,
βάλλετ ̓, ἐπεὶ τὸν ξεῖνον ὁ δύσμορὸς οὐκ ἐλεεῖ μευ.
καὶ δὴ μὰν ἀπίοιο πεπαίτερος, αἱ δὲ γυναῖκες

103. κείνοιο] k. (a. p. 8.) 9. 16. D. L. M5 Q5 Y. Antt., τήνοιο 6.

Comm.

104. εἴτε Φιλῖνος ἄρ ̓ ἐστὶν] S., εἴτ ̓ ἔστ ̓ ἄρα Φιλίνος k. p. 6. Call., εἴτ ̓ ἔστ ̓ ἆρα Φ- vulg, εὔτ ̓ ἔστ ̓ ἆρ ̓ ὁ Φ- Steph. (ἄρ ̓ ὁ 20 mg.)

105. κεί] s. F., κἢν vulg. ταῦτ ̓ ἔρδοις] P., ταῦτ ̓ ἔρδεις F. G. O. P., ταῦθ ̓ ἕρδοις vulg., ταῦθ ̓ ἕρδεις 6. D. μὴ τὶ σὺ k, μήτε το 6', μή τε τὸ 62 v6, μήτε τι a. L., μή τύ τι Antt.

――――――

106. ὤμως] coni. Valck., ὤμους

[ocr errors]

vulg.

108. νεύσοις p. s., νεύσεις k. 110. οὔρεσι k. a. p. 8. 9. Y. Antt. et ante Wint.

105

110

115

120

111. "Eẞo ov] s. M3. sec. Mor., Έβρου Lov, ἔβρον Iunt. Bas. I., ἑυρον D5, εὗρον L. pr. Med., εὖρού k. a. p. 6. 8. 9. L5. sec. M5 pr. Q. Y. Ald. Call. τετραμμένον] E. F. N. corr., τετραμμένος k. pr. 6. γρ. D. vulg., κεκλιμένος k. marg. p. 6. 9. Da mg. Q. ἄρκτω] s. E. Dorv., ἄρκτου vulg: 113. ΰπο] Wint., ὑπὸ vulg.

114. ὑμὲς] ὕμμες w1 Ald. Iunt. Call., ὄμμες Med. vulg.

115. Οἰκεῦντα] οἰκεῦντα Ε. teοἰκοῦντα coni. Heckerus, οἰκεῦντες ste Duebnero ad Scholl., cf. SchE.,

vulg.

,, ut videtur".

118. ἐλεῆ v6.
119. μαλ' pro μὰν k. p. 9. Q.

113. Scholl.

TESTIMM. 110-112. Serv. ad Ecl. X, 65. Add. Dion. 221. Θ. δὲ ἕως Βλεμμύων αὐτὸν (Νεϊλον) ὁρᾶσθαί φησιν. 119. Hypoth. Id. VI. in v6 L. μηκέτι φρουρέομες περί προθύροισιν ̓́Αρατε (φρονέομεν et ̓́Αρατος v).

IMITT. 110] Virg. Εcl. X, 65. nec si frigoribus mediis Hebrumque bibamus | Sithoniasque nives hiemis subeamus aquosae; nec si quum moriens alta liber aret in ulmo, | Aethiopum versemus oves sub sidere Cancri.

125

120

αἰαῖ“ φαντὶ „,Φιλῖνε, τό τοι καλὸν ἄνθος ἀπορρεῖ.“ γ ́ Μηκέτι τοι φρουρέωμες ἐπὶ προθύροισιν ̓́Αρατε, μηδὲ πόδας τρίβωμες· ὁ δ ̓ ὄρθριος ἄλλον ἀλέκτωρ κοκκύζων νάρκῃσιν ἀνιαρῇσι διδοίη,

εἷς δ ̓ ἀπὸ τᾶσδε φέριστε μολὼν ἄγχοιτο παλαίστρας. 125
ἁμὶν δ ̓ ἡσυχία τε μέλοι γραία τε παρείη,
ἅτις ἐπιφθύξοισα τὰ μὴ καλὰ νόσφιν ἐρύκοι.

Τόσσ ̓ ἐφάμαν· ὃ δέ μοι τὸ λαγωβόλον, ἁδὺ γελάσσας ὡς πάρος, ἐκ Μοισᾶν ξεινήϊον ὤπασεν εἶμεν. χῶ μὲν ἀποκλίνας ἐπ ̓ ἀριστερὰ τὰν ἐπὶ Πύξας 130 εἷρφ ̓ ὁδόν, αὐτὰρ ἐγώ τε καὶ Εὔκριτος ἐς Φρασιδάμω στραφθέντες χὼ καλὸς ̓Αμύντιχος ἔν τε βαθείαις ἁδείας σχοίνοιο χαμευνίσιν ἐκλίνθημες ἔν τε νεοτμάτοισι γεγαθότες οἰναρέῃσι.

[blocks in formation]

122. ὄρθιος a. v. 6. pr. s. 62, ἄλλως 64.

ἄλλος

123. κοκκύζων] p., κοκκίζων C., κοκκύσδων vulg. -νάρκῃσιν] a? L. Q., νάρκησιν k. p. Call, ναρκῆσιν a4, νάρκεσι Μ5, νάρκαισιν vulg. ἀνιαρῇσι] ἀνιαρῆσι Da, ἀντηρῇσι L. Y. Med. Ald. Iunt., ἀνιηρῆσι a. 8. D5 M5 Q5 Call., ἀνιαραὶς p., ἀνιαραῖσι s. 6. 9., ἀνιηραῖσι k.

124. ἀπὸ] k. 9., ὑπὸ (a. 8.) D. L. M. Y. Antt., ἐπὶ p. s. 6. Q. μολών] Iunt. et v. 1. in Scholl., Μόλων vulg.

·

125. ἁμίν] ἄμμιν vulg. - γραῖα k. 6. Med., γραῒά Ald. Call., ὁ γραῖα 9., καὶ γραῖα παρείη Μ.

[blocks in formation]

130

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

TESTIMM. 127. 128. Max. Plan. in Ann. Bachm. II, 107. ἐν Θαλυσίοις (ἐφάμην ἡδὺ γελάσσας ήμεν).

πολλαὶ δ ̓ ἁμὶν ὕπερθε κατὰ κρατὸς δονέοντο αἴγειροι πτελέαι τε· τὸ δ ̓ ἐγγύθεν ἱερὸν ὕδωρ Νυμφᾶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυζε. τοὶ δὲ ποτὶ σκιαραῖς ὀροδαμνίσιν αἰθαλίωνες τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόνον· ἃ δ ̓ ὀλολυγών τηλόθεν ἐν πυκινῇσι βάτων τρύζεσκεν ἀκάνθαις. ἄειδον κόρυδοι καὶ ἀκανθίδες, ἔστενε τρυγών, πωτῶντο ξουθαὶ περὶ πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι. πάντ ̓ ὦσδεν θέρεος μάλα πίονος, ὦσδε δ ̓ ὀπώρας. ὄχναι μὲν πὰρ ποσσί, περὶ πλευρῇσι δὲ μᾶλα δαψιλέως ἁμὶν ἐκυλίνδετο· τοὶ δ ̓ ἐκέχυντο 145 ὅρπακες βραβίλοισι καταβρίθοντες ἔραζε·

135

140

τετράενες δὲ πίθων ἀπελύετο κρατὸς ἄλειφαρ. Νύμφαι Κασταλίδες Παρνάσσιον αἶπος ἔχοισαι, ἦρά γέ πᾳ τοιόνδε Φόλω κατὰ λάϊνον ἄντρον κρατῆρ ̓ Ἡρακλῆι γέρων ἐστάσατο Χείρων; 150 ἦρά γέ πᾳ τῆνον τὸν ποιμένα τὸν ποτ ̓ ̓Ανάπῳ,

134. ἁμὶν] Eustath., ἄμμιν vulg. 135. τό το p12. Q. γρ. 136. κελάρυζε] κ. 6. 9. L., κελάριζε μ. ν2, κελάρυζεν s6, κελάρυσδε a. D5 Q, κελάρυσδεν v6 M. Y. Antt. De 8. non apparet.

137. σκιαραΐς] p. Q., σκιεραῖς vulg.

139. πυκιναῖσι 6., πυκινοῖσι 9. 141. ποτῶντο a. v. 6. 8. L. Q. ξυνθαὶ k2.

142. ὄσδε bis a. ὀπώρας] k. p. 6. 9., ὀπώρης vulg.

143. παρὰ pro πὰρ a. p s. 9. L. περί p.

66

Q. pr.
vulg.
πλευραῖσι k. p. 6. 9., πλευροῖσι

M. Q.

144. ἁμίν] k2, ἁμῖν k4, ἄμιν

Y.

[ocr errors]

135

fortasse, παρά, παραὶ vulg. - ἐστήσατο κ...

140

145

superscr. μ 6., ἄμμιν vulg. – δὲ κέχυντο v. 8. Υ.

145. ὄρπακες Brub. III. Mor. Suid. – βραβίλοισί] Q. et Athenaei codd., βραβύλοισι vulg. — ἔραζε] Athen. EtM., ἔρασδε vulg.

146. πίθω Med.

150

k.

ἀπελύετο] p. 9. L. M. Q., ἀπολύετο (a. 8.) D. Y. Antt., ἀπεχύετο s. 64. Dá mg., ἀπ ̓ ἐχύετο 62.

147. Παρνάσσιον] v. 6. Y., Παρνάσιον vulg.

148. ἦρά γε] ἆρά γε vulg. 149. κρατῆρ] k. p. 6., κρητῆρ

6.

[ocr errors]

150. ἦρά γε] ἆρά γε vulg. – ποτ ̓ Ἀνάπῳ] Comm. vulg., ποτ ̓Ανάπω k. v. 6. 8. Antt., ποκ ̓Ανάπω 1Call. Steph.

TESTIMM. 134. Eustath. 1112, 35. Δωριεῖς δὲ ἁμὶν συστέλλοντες τὸ ι καὶ ὀξύνοντες· Θεόκριτος· πολλοὶ δ ̓ ἁμὶν δον. Item Phav. Ecl. 106, 12., sed corruptius. 136. Synes. Ep. 114. νυμφῶν ἄντρον. 141. Greg. §. 89. 145. Athen. II, 50. A. (όρπηκες), EtM. 211, 4. (ὄρπηκες βραβήλοισι καταβρίθοντι cod. V., βαρβήλοισι ed. Ven.) et inde olim Suid. s. v. βράβηλα (βραβήλοισι). 146. Greg. §. 90. (πίθῳ ἀπολύετο). Articulum omittunt codd. a. b. c. Aug., nihil praeter τὸ τετράετες τετράενες λέγουσι habent Reg. Voss. Meerm. (τετρένες Reg., τετραῖνες Voss. Meerm.)

τὸν κρατερὸν Πολύφαμον, ὃς ὤρεσι νᾶας ἔβαλλε, τοῖον νέκταρ ἔπεισε κατ ̓ αὐλία ποσσὶ χορεῦσαι, οἷον δὴ τόκα πῶμα διεκρανάσατε Νύμφαι βωμῷ πὰρ Δάματρος ἀλῳάδος; ἷς ἐπὶ σωρῶ 155 αὖτις ἐγὼ πάξαιμι μέγα πτύον, ἃ δὲ γελάσσαι δράγματα καὶ μάκωνας ἐν ἀμφοτέρῃσιν ἔχοισα.

Idyll. VIII. *
Βουκολιασταὶ Δάφνις καὶ Μενάλκας.

Δάφνιδι τῷ χαρίεντι συνήντετο βουκολέοντι
μᾶλα νέμων, ὡς φαντί, κατ ̓ ὤρεα μακρὰ Μενάλκας:
ἄμφω τώγ ̓ ἤστην πυρροτρίχω, ἄμφω ἀνάβω,
ἄμφω συρίσδεν δεδαημένω, ἄμφω ἀείδεν.

[blocks in formation]

TESTIMM.

[ocr errors]

mentariis.

155

Libri: k. a. p. s. v.* 6. 8. 9. 16.* D. L. M. Q. Y. Med. Ald. Iunt. Call.

Βουκολιασταὶ Δάφνις καὶ Μενάλκας p. SchCall. et addito Δωρίδι lunt., Βωκ- Δ. καὶ M. Med. Ald. Call., Βουκολιασταί 6. Mor. et SchD. Q., Δάφνις καὶ Μενάλκας M. Y., sine inscr. a5 9. Huius carminis maior pars Vs. 1-63 genuina haberi nequit, sed a recentiore quodam, frustulis quibusdam Theocriteis uso, addita esse videtur.

1. βουκολέοντι] k. a. p. 6. 8. 9. D. L. M. Q5 Y. Antt.

3. ἤστην] k. s. 6. L. Med., ἤσθην a. 9. Q. γρ., ἤτην vulg.

4. τυρίσδεν s. 6. 9. ἀείδεν] Med. Iunt. vulg., ἀεῖδεν Ald. Call. et tac. Ziegl.

153. EtM. 273, 41. διεκρανώσατε ex Amaranti com

IMITT. 153] Quint. Sm. IV, 137. ἀμφὶ δὲ Νύμφαι [ ἀμβροσίην ἐκέραιον ἐνὶ χρυσέοισι κυπέλλοις. 154] Nonn. Dion. XXX, 68. ἅλωϊὰς Δηώ. 1-4] Virg. Ecl. VII, 2. compulerantque greges Corydon et Thyrsis in unum, | Thyrsis oves, Corydon distentas lacte capellas, | ambo florentes aetatibus, Arcades ambo, | et cantare pares et respondere parati.

5

10

15

66

πρᾶτος δ ̓ ὦν ποτὶ Δάφνιν ἰδὼν ἀγόρευε Μενάλκας·
„μυκητᾶν ἐπίουρε βοῶν Δάφνι, λῇς μοι ἀεῖσαι;
φαμί τυ νικασεῖν, ὅσσον θέλω, αὐτὸς ἀείδων.“6
τὸν δ ̓ ἄρα χὼ Δάφνις τοιῷδ ̓ ἀμείβετο μύθῳ·
,,ποιμὴν εἰροπόκων οΐων συριγκτὰ Μενάλκα,
οὔποτε νικασεῖς μ ̓, οὐδ ̓ εἴ τι πάθοις τύγ ̓ ἀείδων.66
ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Χρῄσδεις ὦν ἐσιδεῖν; χρῄσδεις καταθεῖναι ἄεθλον;

ΔΑΦΝΙΣ.

Χρήσδω τοῦτ ̓ ἐσιδεῖν, χρήσδω καταθεῖναι ἄεθλον.

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Καὶ τίνα θησεύμεσθ ̓, ὅτις ἁμὶν ἄρκιος εἴη;

ΔΑΦΝΙΣ.

Μόσχον ἐγὼ θησῶ· τὺ δὲ θὲς ἰσομάτορα ἀμνόν.

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Οὐ θησῷ ποκα ἀμνόν, ἐπεὶ χαλεπὸς ὁ πατήρ μευ

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

12. Versus deest in v1. θῆναι Med.

9

13. καὶ τίνα] k. p. s. 9. L., και τι a. (ubi post ti aliquid erasum), ἀλλὰ τί 6. sec. et vulg. ὅτις] st. 9., ὅστις k. a. p. 52. L., ὅ κεν y. 6. sec. vulg., ὅ μὲν Med. Ald. ἁμίν] ἁμῖν p s. v. 6. vulg., ἅμιν pt, ἄμιν p1, ἄμμιν Υ., χἁμῖν κ. θ. 12, χἄμμιν a. [3 ἄρκιος] k. a. p. s. 9. L., ἄρκιον v. 6. (ubi v Forsitan scriptum sec.) et vulg. fuerit καὶ τίνα θησείς μισθόν, ἐμὶν ὅτις ἄρκος εἴη.

14. θὲς] k. a. s. 9. L. Med. Αld. Iunt. SchVirg., θές τ' p. D. Q., θές ' v. 6. (8.) M5. Y5. Call. Fort. τὰν ἰσομάτορα θείης.

[ocr errors]
[ocr errors]

10

[ocr errors]

15

κατα

15. πόκα ἀμνόν] Ziegl. tacite cum Valck., πόκα ἀμνὸν 12 på v. M. Q. Y5 Antt., ποκ ̓ ἀμνὸν ã. pa

TESTIMM. 11. Greg. §. 91. Phav. Ecl. 240, 13. ὧν ἐσιδεῖν. 14. Interpp. Mai. ad Virg. Εcl. III, 30. μ. ἐ. θήσω, σὺ δὲ θὲς

χρ·

ἰσομάρτυρα ἀ

5

depono.

IMITT. 14] Virg. Εcl. III, 29. ego hanc vitulam 15. 16] Ibid. 32. de grege non ausim quidquam deponere tecum. | Est mihi namque domi pater, est iniusta noverca, bisque die numerant ambo pecus, alter et haedos.

« ForrigeFortsæt »