Billeder på siden
PDF
ePub

EPIGR. I-XXVI.

VIII. 6. προρρέοντι Α. 8. κἢν Β. 10. d' avt` V7. (d3 avt' V5.), d' avtòv B. IX. 1. ὑπνόοντι Α., ὑπνόωντι V.

XI. 1. οἱ om. A.

βροτῶν A. pr. (corr. ead.)

Trinc. παρέστας A. pr.

0

3. τοσόνδε L. Trinc. 9. ἐδίδασκον Trinc. μ ̓ ἐδίδασκεν L.

4. βούτα A. L., φιλεβουτα V. 5. ὃς λέγε Α. μεδιδασκε V., ἐδίδασκε A., ἔργαρ Α. 12. κἀγὼ ἐκλαθό

με

10. ἄειδε Α. ματέρων Urs.

11.

μάν L., ἐκλαθέμαν Α. – ὅσον Α.

13. ὅσα Α.

6. ἑταίρω Α.

V5.

α

α

V5.

Χ. 1. ἔρατας A. pr., ἐρωτᾶς V, τοὺς ἔρωτας et man. sec. ἔρωτᾶς 3. τόσον A. pr. μείνασ’A. pr. (superscr. η sec.a), μήινας V5. 5. ὧν ἑκατήνα Α. pr., ὧνεκα, τῆνα sec.a, οὕνεκα sup. rec. 8. έρασαμένω A. pr.

3. κατήλυδεν A. pr.

[ocr errors]
[ocr errors]

(suppl.. sec.b.)

XII. 1. ἄλσει Trinc.

7. ἀπαντῆ A. pr., ἁπάντη A. sec.

8. ἵκανε

14. ἢ δι ̓ pro ἦν δ ̓ A. pr. (corr. sec.b.), ἢ δὲ A. teste Presselio. XIII. 3. τυθὸν A. pr. XVI. 1. ἕλε Cant.

[ocr errors]

MOSCHI RELIQ. I.

XVII. Μυρσὼν Urs.a. 6. ὄκνων Η. Urs. a. Caut. 18. ἁὼς Urs.β. Cant.

pr.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

MOSCHI RELIQUIAE.

I. 1. ἧκεν Ald. Call.

2. ὅτι s. 3. βλεφάροισι Ald. Iunt.

11. ἐῆς Antt. ante Cam.

5. ποιμένεται Αld. 6. ὑπ ̓ ὠροφίοισιν Αld., ὑπορροφίοισιν 9. 7. εὐρωπεία 9. 10. εἶο Ald. Call. 10. ἂρ ἑῴκει Iunt. (corr. Steph.) περὶ ἴσχετο Ald. 12. αὐτῆ 9., αὑτὴ Ald. 14. εἴρηεν Call. 15. εὐρωπείαν 9. 17. αλλομένη prima littera evanida 9. ὑπὲρ Ald. 19. ὄμμασι Ald. 20. ἀνενήκατο 9. 21. τίς μοι τ evan. 9. 22. θαλάμοισι Ald. 23. ἡδὺ μάλα κυ evan. 9. ἀνεπτίοισαν ὤνειροι Ald., ὄνειρον 9. 30. τῇσι Ald. χρύσιον et εὐρωπεία 9. 38. θνητὸν Ald. 40. πόρε Ald. Call. περικαλλέη 9. 43. δέδαλα 9. 45. εἶχεν Ald. 52. μετήμειβε Βs. 56. ἤσχετο Ald. δέοι 9. 57. κεκλασμένος Ald. 58. φωνήεντος 64. τότ ̓ αὖ θυμὸν Ald. 68. ξάν70. góða 9. 71. οἷσπερ Ald.

37.

-

96. ε ταΰ

Ald. 59. πολυάνθεϊ Ald. Call. θοιο Ald. Iunt. 69. αὐτὰρ Ald. 2. ἱαίνειν Ald. Call. 74. ἡ γὰρ Ald. Call. 75. θυμὸς Ald. 76. δαμάσαι Bs. Ald. 81. σύρον Iunt. 85. μέσω 9. Bs. μετόπω 9. 88. σελήνης evan. 9. 91. ὁδμὴ Ald. Call. 92. τμην evan. 9. 94. κατέθελσε Ald. 95. ἀμφιφάασκε f., ἀμφάφασκε Ald. ρον evan. 9. 98. ἀνηπύοντος ἀκούειν evan. 9. 99. εὐρωπείαν 9. 102. ἑταῖραι Urs. ὁμήληκες Iunt. 107. μούνοις 9. 109. μέ. λεσκον f., μέλλεσκεν Iunt. 112. ἠδύναντο Ald. 113. πρόσω 9. Bs. Ald. 124. κόχλοισι 9. Ald. 128. άσπετον Ald. Iunt. Ald. 133. ἀλλὰ 9. Bs. 137. νηυσὶ 9. Bs. Ald. Call. εἰσὶν 9. 144. 9. ὕψος f., ὑψόσ Ald. 146. δή τοι f. superscr. οι 9. σῶμα Ald. Iunt. Ald. Iunt. 148. πελάζομαι f. ἑπομένη Ald. 157. μ’om. Ald. 162. τετέλεσθο 9. pr. πατρὸς Ald. Iunt. κουρὴν ζηὸς Iunt.

130. ἱστία 143. δέοι 145. οἰωνῆσιν 147. ἄπο πρ— 155. ἐγγύθι Ald. 164. λῦσαι Ald.

165.

275

[ocr errors]

11. ἐξελέω A. 12. ὁπτῇ

II. 3. ἐστι AP. 7. ὄμμα δὲ Urs. 8. δριμυλὰ StTrinc. 9. μελίφωνα StA. 10. ἀνὰ μέρος APar.δ. 12. οὐ πλόκαμον APar.δ. κάρηνον 11. 13. · μίκυλλα 11., μικύλλα APar.δ, μηκύλλα cum corruptelae indicio super η AP. 18. τόξῳ AP. Flor. Ald. Iunt. βόλεμνον Ald. 20. χρυσέον AP. 21. ποικίλοι pro πικροὶ APar.δ. 23. ἀαίθει· 26. κἦν Flor. Ald. Call. ἕλκε κἢν 23. 29. τὰ om. APar.δ. III. 1. ὅταν] L. Tring. Gesn., ὅτ ̓ ἂν vulg., gm. B. 4. ὅταν L. Gesn., ὅτ ̓ ἂν vulg., ὅτ ̓ ἀναχήση Trinc. ἐπαφρίζει A. pr. „ut

Ald.

5.

videtur".

2. ἐπεμείνατο Α.

IV. 1. πᾶν Α. ead.

5. ἐμίσσε A. pr., ἐμίσσει sec.a.

[ocr errors]
[ocr errors]

P.

πόσα L.

ἔμελπεν 6. 81. αμελγεν 18. Μ.

[ocr errors]

τὼς γείτονας ἠρᾶτο Α.

Idyll. I.

3. φιτά D. pr., φοιτά Call. pr. (corr. Dc.)

28.

14. τρυμόκιοι D. 17. Οἰαγρίοιο Mor. νέεσθαι p. 34. λειπεύμενον [39.] τόσσον 6. 48. σήρυγγι, 6, τάλ' L., τόχ ̓ ἀνὸν 55. av 23. D. Ald.".,

7. ἔχε

11. ὅτι 6. Υ. γύρεσθε 6. pr. 16. ἄειδε 6. 18. βυστονίαις 6. pr. Ald. 21. ᾅδει 6. 24. πάνες Aid., πάντες 6. 33. μᾶλλον et γρέγος D. 18. pr., λυμεύμενον D. pr. 35. τρογᾶσθαι Αld.α. 40. τόσσον 18. 45. ὑπ ̓ ἐφώνευν Ald. Alda. 50: πνείειν 18. pr. 52. φερέτω Alda. τάχα p., D. addito correcturae signo, quae ipsa desideratur. ἀνποκ” Ald. ὄτερπες D. 57. οὐ recisum in 23. ἶσον 23. Ald. . 62. μοῦσαν L., μοισῶν Ald. α. . 63. καὶ χείλεα p. 64. ποτὶ (2. τω κλέουσιν p. 76. ἔπινεν 18. 16. D. M. Y., ἔπινες L. 78. τὴν δαρέοιο 6. ἐλίγαυνε P. ἀηδὼν Alda. 84. τὴν ̓Αφροδίτην Ald. Iunt. Call. γοάοισα 6. 88. βιωτίδες 23. pr. D., βυωτίδαν p. 16. Υ., κισύρεται L. 100. ἀτὰρ Ald.a. 101. μελπόμενος et ὠδὰς D. 103. τὰς δωρίδας Υ. 100. μασχάλαι L. 107. ἄνηθοι D. 108. ἐς 6. 16. 110. Θάνομες 18. 111. νήγερτον 6. pr. Ald. 112. ἔσεται Alda., ἔσσεαι ἐν γῇ om. Y. 113. ταὶ recisum in 23. νύμφεσι 23., νύμφαισιν 18., νύμφαις 16. δέδοξεν et ἀείδειν Ald.“. 116. βίον Iunt. 117. χείλεσι 16. L. Ald. 118. βροτοὺς 6. 119. ὠδὰς Y. pr. 124. ̓Αλκίδας p. Mor. 125. πλητῆι D. 126. κώροις D., κώραν Ald.α. 127. ἁδύ τοι Urs. 130. ἐπῆθ’D. πρῶτον 18. 131. ἀδέα Ald. Call. 132. ὄρεσιν Ald. ἠδέ τι 6.

80. πάνα 23. Ald. Ald.α.

82. ἔτευχεν 16.

87. δοάει L. 92. κινύρετε

INCERTORUM IDYLLIA.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

Idyll. II.

3. τάλα AP. 4. ἀλλὰ στυκὰ Ald. 7. κοτίλα Antt. ante Mor.

14. θηλύσετο 111.

20. ἔτευξεν 18.

23. δὲ οἷα σέλι

[ocr errors]

8. χαίταν Ald. Call. 10. φεῦγε Ald., φεύγε Call.

17. λυποῦσα Ald. Call. 19. κρήγιον Ald. Call. M. Antt. ante Mor., ἔτεξε c. 22. δ ἐπόκαζεν Ald. ναι Ald. 26. γλυκερότερον 111. 29. δόνακι Μ. ἢν 11. 18. pr. 33. ἄγγεσι Call. 37. δέ τις Ald. Call. οὔτε Ald. 39. κάθευδεν 18. Μ. 40. σὺ Ῥέα 18.

[ocr errors]

Idyll. III.

1. & om. Iunt. Διόφαντες 11. Ald. Call. 5. ἐφνίδιον θορυμβεῦσιν Ald. 7. στρωσάμεναι Ald. Iunt. 11. λαβίρυνθοί 18. 12. μείρινθοι M. Ald. ἐρίσμασι 111. b. Μ. λέσβος 18. 17. μέσω Antt.

[ocr errors]

3. πάντ ̓ Ald. Iunt.

ον

ante Steph. 19. τὰ μέσατᾶν δρόμων 11, τὰ μέσα τὸν Ald. σελάνα 11. Ald. 20. ἀλιεὶς Ald. Iunt. 24. μύριο Ald. Iunt. ὀνείατα Ald. 27. παρέβαν 11. Ald. 30. τῶ μῶ Antt., τῶ 'μω Steph., τῶ μω Μ. (τὠμῶ Comm. vulg.) ἤμεν 115. Μ., ἢ μὲν Ald. 31. ὡς Antt. ante Mor. 39. κατέδραθον Ald., κατέδαρτον Iunt. ἐνειαλίοισιν 111, ἐνειαλίοισι 11b, ἐν εἰαλίοισι Aid. 40. πολόσιτος ἐπίδει πνεῦντες Ald., δειπνεῦντος 111. b. 41. ἴδον Ald. 42. καθεξόμενος Ald. 43. ἰσχθύας 111· 44. ἥ τις Ald. 45. ἰχθύᾳ super a seripto i vel σι 18. 46. ποτὲ φύετο Ald., ποτ ̓ ἐφύετο Iunt. 48. χεῖρε 111. b. Ald. (χέρε 114) 49. ἰχθῦν Ald. ἀφαροτέροισι 111. 50. ἴθ ̓ Ald. Ald. 55. κΐμειλον Ald. 59. ὄμοσα Ald. 62. τὸν ὄμοσα Ald. 63. ὤμωσας Μ5, ὄμοσας Ald.

61.

54. μή τοι 111 ταῦτα μὲν 11.

3. τόσα 18. pr. 8. ἐπὶ 18. pr.

Idyll. V.

3. εἶχεν 18. Μ., εἶχεν Ald.β. Call. 6. ἀτηρὴς Call. 23. Ald.". 9. ἔρωντα Ald. a. 12. ἀνάγχαν Al Iunt. 15. μᾶλλον δ ̓ Ald. . Iunt. 23. ή μὲν Alda. 25.

23. Ald.α. 27. τοῖσιν Iunt.

Ald.a. 32. καρδίαν Alda.
23. Ald.. Iunt. 37. λύσον 23.
ὄλεθ ̓ Ald.. 49. σχοινίδα 23.,
om. M. 58. άλλατο Ald.β. Call.
Ald.a.

Idyll. IV.

4. ἅλλατο Ald.β.

Idyll. VI.

1. ῆς 11.

10.

3. ἄεισε 11. γαλατία 11., γαλατείϊα 18. pr. M5. 4. συρίσδων Μ. pr. 7. φάρος 11. 18. Μ5 Urs. (φᾶρος Steph.) ἄγε 1i. Urs. 13. μηκυναίων 18. 15. μόνος 18. 17. ἠΰτε κῶρα Urs. 18. τόσσον 11. 19. χρονέαις superser, χιο 18., χιονέαι Μ 20. ἐπυκάζετο 11. 22. δηϊδάμεια Μ5. 23. πότε Μ· πολλάκις 27. ἀλληλέεσσιν 11. 31. ἅπο Μ, om. 11b.

11.

25. ov M5.

9. l'oα s.

*. τι om.

13. tyde Ald.". 18. κῦσαι 23. M. Ald. 19. στυγναὶ ἦν et aὖ pro αὐτὸ Alda. 26. σβέσω 29. ἐστι Ald. Iunt. [30.] κρίον ἐστι ὁπτεύμενος Ald. Iunt. 34. ὁπόταν Ald. Iunt. 38. εἴμματα Call. 43. χοινίδα Ald., χοινίδα Iunt. 50. δ' 60. χαίρετέ τοι Ald.β. 61. στέργε

Idyll. VII.

3. λέγουσι c. D. Iunt. 9. ἀστάφιλις c2. 10. κοτίνας Iunt. 16. πῆ βάλη superscr. a D. 17. καλλέτω D. pr. (corr. Dc) 22. ἐς καὶ D. 23. πλέθουσιν ἀνίαις Iunt. 28. μογοστόμος c ἐστι Iunt. 29. un om. c. 30. φίλε D. pr. (corr. rec.) 31. γάμον Iunt. 33. ὄμνεε corr. Db. μὲν pro μὴ c. 41. εἰμὴ Iunt. 50. κώρα Call. 53. ἐστίδε λύσας Iunt., ἐστι δυλύσας D. 60. αὔθ ̓ αὑτὰν Iunt. 61. μὴν c2. 63. ἐς Iunt. 64. κῶρα D.

[ocr errors]

Idyll. VIII.

5. ἀνθρὸς ὑποῦτιδανοῖο Ald.a. νευροῦ 18. ἐμοῖσι D. – 10. ἡδ ̓ D. Call., ἢ δ' 23.

19. ἀδυνὸν Iunt.

Iunt.

18.

20. ἐὴν D. Ald.β.
ἡ γὰρ D.

23. κατεσθείει 18. pr. ἥδε D. 25. ἄρα αὐτῆς Ald.β. 30. ὕπατος Μ. 33. ὁμηΐης Μ. 34. εἰς 18. Μ. 35. γενόμεθα Μ. 36. ἐνναίουσι D. 49. πιτώδεος D. (corr. Db. mg.) 50. βλάψασα 18. pr. Μ. 52. σὺν ὁμ— D., συναμαίμονος͵ 18. pr. ἠδὲ 18. M. Ald.β. 57. ἀγχέοντο 18. pr. 60. δ ̓ ἦγε D., δέ γε s. 61, μύθοισα w φίλον D. 63. ἅμμ' Iunt. 65. οἷ Call. ἐχόμεθα Μ. 67. ἀχέεσσιν 18. Ald.β. Iunt. Call. et ante Mor. 71. Eotiv D. M. 77. ᾗσιν D. 81. os D., ös Iunt. 82. εἴη pro εἴ κ' D. · πυκινώτερον D. pr. 91. γλυκὺς D. corr. (γλυκὺν pr. et sup.) 94. χερσὶν Μ. 97. τινα 18. Μ. 101. ἀρείσας 18. 102. εὔματα ἔστο D., ἥματα 18. Αld.β. 105. αἰὼν Iunt. ποσσὶ 113. ἀστεμφὴς 18. pr. ἀμενηνως D. 123. τάδε D. Ald.β.,

Μ.
τὰδε Call.

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

Idyll. IX.

7. ποί

μναι D. Call.

~

τι

91. b.

60.

2. φρεσὶν 9*, φρεσσὶν 91. 4. ἀζόμενος 9b. M. Iunt., ἑξόμενος D., ἑξόμενος Dc ξεινὴν Call. ὄπιν ὁδίοιο D. (ὄπην Dc), εἰνοδίνοιο 9. 5. ἐπ ̓ οὐρανίων D., ἐπουράνιον Call. 6. εἴκειν D. pr. αἰγεία[ο] 91. 8. οὐ πᾶσαν Call., οὐ πᾶσαι μὲν D. 11. καὶ om. 9. 12. εΐσιν w1. 13. πλήθουσι 9b, περ om. 94. 14. παντεσσὶνομοὶ D. ἔασιν 18. pr. 15. μελίη δὲ Call. 17. ἀέξειν W. 18. σφιν D. τε ἧς Iunt. 20. ἐποιεταναὶ πεφύκασι Call. 25. ἐνδικέως Call. 28. θέριος et ἔλθοι 9. 29. πεδίοις 91. b. τόδε Call. 30. γυῖαι D. Call., γαῖαι 9. 32. ήμαρ D. 33. οἰκείων 9. οἷσι w. 9. 35. ούτινος D. 37. δίζε ̓ οἳ εἰσιν Call., οἷοι ἔασιν wi 38. οὔ σέ γε D. Iunt. Wint. et Ziegl. tacite (οὐ σέγε Call.). 41. μετὰ om. D. pr. (suppl. ead.) - θνατοῖσιν w. ἔασιν w. D. Iunt. 49. πυθοίμαν W. 50. ἐπιδευάα Μ. 52. ξεῖνα Iunt. φράδμων 9. 53. ὅς τοι D. ἐκτετελέσθαι Μ. 55. βίην wl φιλῆος 9. 56. ήμασι D. 57. ἀερῶν gb. 58. ἐήδεται w. M. εἴομεν Iunt. 61. τέτμειεν 9. 62. vέw w2. 9. (vów w1.) 63. χειροπλήθη D., χειροπληστῆ 18. 71. ἀμφιτρυωνίδη 0. 75. ἐρητύσασθαι 18., ἐρηθύσασκε Iunt. 76. ἔρηντο Call. 77. παρ ̓ ἐόντος D. ἔειπε 9. 83. ζάκοντόν τι Μ5· 86. δίελον Call. 30. ἐλαυνόμεθα προτέρωθεν Μ., προτέρωσσε Call. 91. θρακὸς 9. 94. τάδε τ ̓ D. τἄλλα Iunt. 95. βουκόλι ̓ εἴη w. 97. τείνοντο 91. b. 100. ἔκηλος D. 106. γέρον Call. 107. εἴσω gb. 108. βοαύλας Iunt. 111. ὡμάρτευ 18., ubi v in marg., ἀμάρτευ w1 112. ἔχων om. D. pr. (suppl. rec.), ἄγων 9. 113. ἀμφιτρυονίδας w. 23. καίπερ ἀρηρότα Call. νωμελὲς D. (corr. Da) 115. γὰρ μὲν Call. 116. τόσσ 118. δ' om. D., δ ̓ ἀπ Call. 120. ἔφηλε 9b. 122. νομῆες Call. 124. ἐξ ἔτος 23. 131. πᾶσι 9. 23. 132. βόσκονθ ̓ ἑρ - 23., βόσκονθ' ἐριθήλεα D. ποίη Call. 133. ἐννόμῳ Iunt. ἔκπλαγον Call. 136. δέ τοι pro τοίγε 9. 138. τῶ D. μέν γε 18. 140. ἔϋσκον Call. 141. ἔτυκτο D. (corr. Da) 145. ἐδέξατο D. 147. κλάσε D. ὀπίσω 23. D. 149. ἀνέστα Μ. 151. φυλλεὺς 18. 152. ἀμφιτρυωνίδαο w. 23. pr. 153. εἰς om. 9. 154. φυλεὺν Iunt. βίη sine particula 23. pr., βίη δ' 23. sec., βίη ρ ̓ wl 155. ἔπεσαν w1. 156. τρίφον D. 161. κατακλίνας w1. 163. βάλομαι 23. Μ. 167. οὔνεκεν 23. D. Iunt. Call. et ante Mor. ἔθεν Iunt., ἔνθεν w. 23., θεν gb. ὄλεσσεν Iunt. Call. et ante Mor. 170. ἀτρεκῶς Call. τύρινθα 23, πύρινθα w. 172. ἔφασκε 9. 173. μιμνάσκομαι w. 175. ἢ σὲ D. 176. ὅτι w., ὅτου D. 177. είπ ̓ D., εἶπ ̓ Iunt. 179. ἀκουόντες D. pr. (corr. Da) 180. ovn' w1. 181. εἶπε D. 182. όπως 23., ου όπως wl, ubi oy correctura esse videtur ad εὔυδρον pertinens. 183. κνωδὸν 91.b., κνώδαρον Μ. ευρης .superscr. οι w. 184. ἱμείρω 91. τήληκα Iunt. 187. νιν pro νυ 9. 188. γνώσ

w1.

σέ 171.

[ocr errors]

--

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

40.

[ocr errors]
[ocr errors]

5

σης 91. b.

ρο

παρέουσιν w1, παρεοῦσι Iunt. (παρεοῦσιν prima Mor.) 190. φυλλεὺς 18., φυλεῦ Call. 191. Ἡρακλῆς Call. 194. καταστασάμην D., στάθμ ̓w. 196. όπως Call. λελήησαι 23., λελέησαι w. 197. πολλέων 9. 198. ἔχει 23. pr. 199. τίν om. Call. σῆμα D. 201. ἐπὶ κλύζων Call. 205. κτεῖνε w. 216. ἥματος Call. 221. ov uiv w. τανίφιλλον D. 222. πειραθῆναι 9. Μ. sup. 223. σείραγγα Μ., σύριγγα w. 225. αὐχμηρᾶς 9. 229. ἐπ ̓ ἀριστερὸν 9. 231. ἔπεσε Call. 232. ὠῆ (accentu super m eraso) pro ὠκ D. πάειρεν Iunt. 236. ἀσχολόων w. ἐτώσια Call. 240. τὸν 9. 241. ò d'u'w. 242. έλιξε Call., ἔλιξεν D. 243. κέρκον ἄφαρ om. W. 244. δὲ φρίξαν 9. 245. κνυζομένῳ et τε 9. 247. ὁπόταν w. 250. χειρὸς ἔκφυγε 9. — τανίφλοιος D. αἰνῶς 23. 253. μαιμὼν χρωὸς Call., μαιμόων 23. 254. λάπην Iunt. 255. κόρης D. 256. ἤρασα w2, ἔρασα w1 διαδάνδιχα 23. ἔαξεν 91. b., ἄεξα 23. 257. καρήατον 9b. 260. κεφαλὴν θ. ἴννιον Μ., ἰνίοις 91.b., ἰνίου Call. 265. ἄραξε D. pr., ἔρεξε D. corr. (ἔραξε Db. mg.) πολὺ ῥαπτὸν D. φαρέτην 23. 206. ἐρείσσας 267. ἐξόπιθε 91, ἐξ ὄπισθε gb, ἐξόπισθεν 23. 268. πτέρνοισι D. 271. ἄδης Call. 273. βελέων 91. τμάτη gb. 278. ἀμφ ̓ ἐθέμην D. μελέεσσι Iunt. 279. ταμεσσίχροος Μ., ταμεήκροος Call.

240. κύκλε Call.

252.

264.

Iunt. Call. et ante Mor.

275.

10

[ocr errors]
[ocr errors]

APPENDIX II,

CARMEN ANACREONTICUM.

̓Αδωνιν ἡ Κυθήρη
ὡς εἶδε νεκρὸν ηδη
στυγνὰν ἔχοντα χαίταν
ὠχράν τε τὰν παρειάν,
ἄγειν τὸν ὑν πρὸς αὐτάν
ἔταξε τὼς Ερωτας.
οἳ δ ̓ εὐθέως ποτανοί
πᾶσαν δραμόντες ὕλαν
στυγνὸν τὸν ὧν ἀνεῦρον
δῆσάν τε καὶ πέδασαν.

(Theocr. XXX.)

Εἰς νεκρὸν ̓́Αδωνιν.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Libri: 23. Ald.“. Ald.β. Iunt. Call.

Εἰς νεκρὸν ̓́Αδωνιν] b5 c5 23. Antt., addito Θεοκρίτου r1. 2. ἴδε 23. 3. ἔχονταν Iunt. χαῖταν Ald. Iunt. 4. τὰν] 23., τὴν Antt. 5. αὐτάν] 23. 111, αὐτήν Antt., αὑτήν Mor., αὑτάν Valck. et 114. r4. (?) 8. ΰλ Call. 10. καὶ πέδασαν] 23., κἀπέδησαν vulg., κἀπέδησαν Iunt. 11. κατάψας Ald.“. 13. ἐξ ὄπισθ’ Call. 16. 90φεῖτο Ald.α. κυθείρην 23. 19. ἥψω 23. pr. (corr. sec.)

20. μου]

« ForrigeFortsæt »