Billeder på siden
PDF
ePub

VIII. 6. προρρέοντι Α. 8. κὴν Β. βροτῶν A. pr. (corr. ead.) 10. d' avt` V7. (d3 avt' V5.), d' avròv B.

ΙΧ. 1. ὑπνόοντι Α., ὑπνόωντι V. Trine.

παρέστας A. pr.

[ocr errors]

4. βούτα Α. L., φιλεβουτα V. 5. ὃς λέγε Α.
10. ἄειδε Α. μεδίδασκε V., με ἐδίδασκε Α.,
ματέρων Urs. - ἔργαρ Α. 12. κἀγὼ ἐκλαθό
ὅσον Α.
13. ὅσα Α.

3. τοσόνδε L. Trine.
9. ἐδίδασκον Trine.
μ ̓ ἐδίδασκεν L. 11.
μάν L., ἐκλαθέμαν Α. -

α

α

Χ. 1. ἔρατας A. pr., ἐρωτᾶς γ', τοὺς ἔρωτας et man. sec. ἔρωτᾶς V5. 3. τόσον Α. pr. μείνασ' Α. pr. (superscr. η sec..), μήινας V5. 5. ὧν ἑκατήνα Α. pr., ὧνεκα, τῆνα sec., οἵνεκα sup. rec. 8. έρα

σαμένω Α. pr.

[ocr errors]

XI. 1. of om. A. pr. (suppl. sec.b.) 3. κατήλυδεν A. pr. 6. ἑταίρω Α.

γ5.

ΧΙ. 1. ἄλσει Trinc.

7. ἀπαντῆ A. pr., ἁπάντη A. sec. 8. ἵκανε 14. ἢ δι ̓ pro ἦν δ ̓ Α. pr. (corr. sec.b.), ἢ δὲ A. teste Presselio. XIII. 3. tvdòv A. pr.

XVI. 1. έλε Cant.

[blocks in formation]

11. ἐξελέω Α. 12. ὁπτῇ

18. &ως Urs.β. Cant.

Ursa. Cant.

MOSCHI RELIQUIAE.

I. 1. ήκεν Ald. Call. 2. ὅτι s. 3. βλεφάροισι Ald. Iunt. 5. ποιμένεται Ald. 6. ὑπ ̓ ὠροφίοισιν Αld., ὑπορροφίοισιν 9. 7. εὐρωπεία 9. 10. εἶο Ald. Call. 10. ἂρ ἑώκει Iunt. (corr. Steph.) 11. ἐῆς Antt. ante Cam. περὶ ἴσχετο Αld. 12. αὐτῆ 9., αὑτὴ Ald. 14. εἴρηεν Call. 15. εὐρωπείαν 9. 17. αλλομένη prima lit tera evanida 9. ὑπὲρ Ald. 19. ὄμμασι Αld. 20. ἀνενήκατο 9. 21. τίς μοι τ evan. 9. 22. θαλάμοισι Ald. 23. ἡδὺ μάλα κν evan. 9. ἀνεπτίοισαν ὤνειροι Ald., ὄνειρον 9. 30. τῇσι Ald. χρύσιον ει εὐρωπεία 9. 38. θνητὸν Ald. 40. πόρε Ald. Call. περικαλλέη 9. 43. δέδαλα 9. 45. εἶχεν Ald. 52. μετήμειβε Bs.

37.

56. ἤσχετο Ald. δέοι 9. 57. κεκλασμένος Ald. 58. φωνήεντος Ald. 59. πολυάνθεϊ Ald. Call. 64. τότ' αὖ θυμὸν Ald. 68. ξάν ποιο Ald. Iunt. 69. αὐτὰρ Αld. 70. ῥόδα 9. 71. οἷσπερ Ald. 72. ἱαίνειν Ald. Call. 74. ἡ γὰρ Ald. Call. 75. θυμὸς Ald. 76. δαμάσαι Βs. Ald. 81. σύρον Iunt. 85. μέσω 9. Bs. μετόπω 9. 88. σελήνης evan. 9. 91. ὁδμὴ Ald. Call. 92. τμην evan. 9. 94. κατέθεσε Ald. 95. ἀμφιφάασκε f., ἀμφάφασκε Αld. 96. ε ταῦ ρον evan. 9. 98. ἀνηπύοντος ἀκούειν evan. 9. 99. εὐρωπείαν 9. 102. ἑταῖραι Urs. ὁμήληκες Iunt. 107. μούνοις 9. 109. μέτ λεσκον f., μέλλεσκεν Iunt. 112. ἠδύναντο Ald. 113. πρόσω 9. Bs. Ald. 124. κόχλοισι 9. Ald. 128. άσπετον Ald. Iunt. 130. ἱστία 133. ἀλλὰ 9. Bs. 137. νηυσὶ 9. Bs. Ald. Call. 143. δέοι 144. 9. ὕψος f., ὑψός Ald. 145. οἰωνῆσιν superscr. οἱ 9. 146. δή τοι f. σῶμα Ald. Iunt. 147. ἄπο πρ Ald. Iunt. ἑπομένη Ald. 148. πελάζομαι f. 155. ἐγγύθι Ald. 157. μ' om. Ald. 162. τετέλεστο 9. pr. 164. λῦσαι Ald. πατρὸς Ald. Iunt.

Ald. εἰσὶν 9.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Ι. 3. ἐστι ΑΡ.

λίφωνα StA.

7. ὄμμα δὲ Urs.

8. δριμυλα StTrine.

9. μετ

10. ἀνὰ μέρος APar. 12. οὐ πλόκαμον APar.δ. κάρηνον 11. 13. μίκυλλα 11., μικύλλα Apar.δ, μηκύλλα cum corruptelae indicio super η AP. 18. τόξῳ ΑΡ. Flor. Ald. Iunt. βόλεμνον Ald. 20. χρυσέον ΑΡ. 21. ποικίλοι pro πικροί APar. δ. 23. ἀαίθει· Ald. 26. κήν Flor. Ald. Call. ἕλκε κὴν 23. 29. τα om. Apar.δ. III. 1. ὅταν] L. Trine. Gesn., ὅτ ̓ ἂν vulg., L. Gesn., ὅτ ̓ ἂν vulg., ὅτ ̓ ἀναχήση Trine.

videtur".

οτ

om. Β.

5.

4. ὅταν] ἐπαφρίζει Α. pr. „,ut

IV. 1. πᾶν A. ead. τως γείτονας ἠρᾶτο Α. 5. ἐμίσσε A. pr., ἐμίσσει sec..

2. ἐπεμείνατο Α.

INCERTORUM IDYLLIA.

Idyll. I.

11. ὅτι 6. Υ.

24.

16. ἄειδε 6. 21. ᾅδει 6.

14. τρυμόνιοι D. 17. Ο αγρίοιο Mor. νέεσθαι p.

28.

34. λειπεύμενον [39.] τόσσον 6. 48. σήρυγγι 6. τάλ' L., τόχ ̓ ἀνὸν 55. av 23. D. Ald.".,

3. φιτά D. pr., φοιτά Call. pr. (corr. Dc.) γύρεσθε 6. pr. 18. βυστονίαις 6. pr. Ald. πάνες Aid., πάντες 6. 33. μᾶλλον et γρέγος D. 18. pr., λυμεύμενον D. pr. 35. τρογᾶσθαι Ald.. 40. τόσσον 18. 45. ὑπ ̓ ἐφώνευν Ald. Ald. 50. πνείειν 18. pr. 52. φερέτω Ald. α. τάχα p., D. addito correcturae signo, quae ipsa desideratur. ἀνποκ' Ald. ὄτερπες D. 57. οὐ recisum in 23. ἶσον 23. Ald.. 62. μοῦσαν L., μοισῶν Ald... 63. καὶ χείλεα Ρ. 64. ποτὶ 62. τω κλέουσιν p. 76. ἔπινεν 18. 16. D. M. Y., ἔπινες L. πόσα L. 78. τὴν δαρέοιο 6. 80. πάνα 23. Ald. Ald. α. ἔμελπεν 6. 81. ἐλίγαννε ρ. - ἀηδών Ald.. 82. ἔτευχεν 16. αμελγεν 18. Μ. 84. τὴν ̓Αφροδίτην Ald. Iunt. Call.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

γοάοισα 6. 88. βιωτίδες 23. pr. D., βυωτίδαν p. 16. Υ., κισύρεται Ι.. 100. ατάρ Ald.. 101. μελπόμενος 103. τὰς δωρίδας Υ. 106. μασχάλαι L. 107. ἄνηθοι D. 108. 111. νήγερτον 6. pr. Ald. 112. ἔσε

ἐς 6. 16. 110. θάνομες 18.
ται Αld., ἔσσεαι ἐν γῇ om. Y.
23., νύμφαισιν 18., νύμφαις 16.
βίον Iunt. 117. χείλεσι 16. L. Ald.
124. ̓Αλκίδας p. Mor. 125. πλητῆι D.
130. ἐπῆθ' D.
ἠδέ τι 6.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

8. χαίταν Ald. Call. 10. φεύγε Ald. φεύγε Call.
17. λυποῦσα Ald. Call. 19. κρήγιον Ald. Call.
M. Antt. ante Mor., ἔτεξε e. 22. δ ̓ ἐπόκαζεν Ald.
ναι Αld. 26. γλυκερότερον 111. 29. δόνακι
33. ἄγγεσι Call. 37. δέ τις Αld. Call. οὔτε Ald.
δεν 18. Μ. 40. σὺ Ρέα 18.

[merged small][ocr errors][merged small]

1. & om. Iunt.

Idyll. III.

· 5. ἐφνίδιον ορυμ 11. λαβίρυνθοι 18. 12. 17. μέσω Antt.

Διόφαντες 11. Ald. Call. βεῦσιν Ald. 7. στρωσάμεναι Ald. Iunt. μείρινθοι M. Ald. ἐρίσμασι 111. b. Μ.

[ocr errors]

λέσβος 18.

[ocr errors]

ante Steph. 19. τὰ μέσατᾶν δρόμων 11, τὰ μέσα τὸν Ald. σελάνα 11. Ald. 20. αλιείς Ald. Iunt. 24. μύριο Ald. Iunt. ὀνείατα Ald. 27. παρέβαν 11. Ald. 30. τῶ μῶ Antt., τῷ 'μω Steph., των μω Μ. (τώμῶ Comm. vulg.) ἤμεν' 113. Μ., ἢ μὲν Ald. 31. ὡς Antt. ante Mor. 39. κατέδραθον Αld., κατέδαρτον Iunt. ἐνειαλίοισιν 114, ἐνειαλίοισι 115·, ἐν εἰαλίοισι Aid. 40. πολόσιτος ἐπίδει πνεῦντες Αld., δειπνεῦντος 111.b. 41. ἴδον Αld. 42. καθεξόμενος Ald.

43. Ισχθύας 111. 44. ή τις Ald. 45. ἰχθύα super a scripto i vel σε 18. 46. ποτὲ φύετο Ald., ποτ ̓ ἐφύετο Iunt. 48. χεῖρε 111. b. Ald. (χέρε 114) 49. ἰχθὺν Αld. - ἀφαροτέροισι 11!. 50. Θ' Ald. 54. μή του 111. Ald. 55. κίμειλον Ald. 59. ὄμοσα Ald. 61. ταῦτα μὲν 11. 62. τὸν ὄμοσα Ald. 63. ὤμωσας Μ, ὄμοσας Ald.

[blocks in formation]

3. εἶχεν 18. Μ., εἶχεν Αld. 23. Ald.". 9. ἔρωντα Ald. α. Iunt. 15. μᾶλλον δ' Αld.. Iunt. 23. ἡ μὲν Ald. 25.

7. τι om.

Idyll. V. Call. 6. ἀτηρὴς Call. 12. ἀνάγχαν Αld.. 13. τῇδε Αld.. 18. κῦσαι 23. M. Ald.. 19. στυγναὶ ἦν et αὖ pro αὐτὸ Ald.. 26. σβέσω 27. τοῖσιν Iunt. 29. ἐστι Ald. Iunt. [30.] κρίον ἐστι Ald.". 32. καρδίαν Αld.. ὁπτεύμενος Ald. Iunt. 34. ὁπόταν 23. Ald.. Iunt. 37. λύσον 23. Ald. Iunt. 38. εἴμματα Call. 43. ὄλεθ' Αld.. 49. σχοινίδα 23., χοινίδα Ald.“., χοινίδα Iunt. 50. δ' om. Μ. 58. άλλατο Αld.β. Call. 60. χαίρετέ τοι Αld.β. 61. στέργε Ald.a.

23. Ald.".

[ocr errors]

Idyll. VI.

10.

1. ἧς 11. 3. ἄεισε 11. γαλατία 11., γαλατεία 18. pr. Μs. 4. συρίσδων Μ. pr. 7. φάρος 11. 18. Μ5. Urs. (φάρος Steph.) ἄγε 11. Urs. 13. μηκυναίων 18. 15. μόνος 18. 17. ἦΰτε κῶρα Urs. 18. τόσσον 11. 19. χρονέαις superscr. χιο 18., χιονέαι Μ5. 20. ἐπυκάζετο 11. 22. δηϊδάμεια Μ5 23. πότε Μ5. πολλάκις 25. où M5. 27. ἀλληλέεσσιν 11. 31. ἅπο Μ5, om. 115.

11.

Idyll. VII.

3. λέγουσι c. D. Iunt. 9. ἀστάφιλις 0. 10. κοτίνας Iunt. 16. πῆ βάλη superscr. 2 D. 17. καλλέτω D. pr. (corr. De) 22. ἐς καὶ D. 23. πλέθουσιν ἀνίαις Iunt. 28. μογοστόμος ε. ἐστι Iunt. 29. un om. c. 30. φίλε D. pr. (corr. rec.) 31. γάμον Iunt. 33. ὄμνες corr. Db. μὲν pro μὴ c. 41. εἰμὴ Iunt. 50. χώρα Call. 53. ἐστίδε λύσας Iunt., ἐστι δυλύσας D. 60. αἴθ ̓ αὑτὰν Iunt. 61. μὴν 2. 63. ἐς Iunt. 64. κώρα D.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

9. l'oα s.

19. ἀδυνὸν Iunt.

20. ἐὴν D. Αld.β. Iunt. 23. κατεσθείει 18. pr. αὐτῆς Αld.β. 30. ύπατος Μ. 35. γενόμεθα Μ. 36. ἐνναί

ἥδε D.
25. ἄρα
33. ὁμηΐης Μ.

18.

ἡ γὰρ D. 34. εἰς 18. Μ.

ουσι D. 49. πιτώδεος D. (corr. Db. mg.) 50. βλάψασα 18. pr. Μ. 52. σὺν ὁμ— D., συναμαίμονος 18. pr. 60. δ ̓ ἦγε D., δέ γε 5.

nd 18. M. Ald.ß. 57. 61. μύθοισα w. φίλον D. 67. ἀχέεσσιν 18. Αld.β.

65. of Call. ἐχόμεθα Μ.

ἀγχέοντο 18. pr.
63. ἅμμ' Iunt.
Iunt. Call. et ante Mor.
82. εἴη pro εἴ κ ̓ D.
κύν pr. et sup.) 94.
102. εἴματα ἔστο
Μ. 113. ἀστεμφὴς 18. pr.
τάδε Call.

μναι D. Call.

-

-

11. και om. 9.

pr.

71. ἐστὶν D. Μ. 77. ᾗσιν D. 81. os D., ös Iunt. πυκινώτερον D. 91. γλυκὺς D. corr. (γλυχερσὶν Μ. 97. τινα 18. Μ. 101. ἀρείσας 18. D., ἤματα 18. Αld.β. 105. αιών Iunt. ποσσί 123. τάδε D. Αld.,

[ocr errors]

άμενηνως D.

Idyll. IX.

14. παντεσσινομοὶ D. ἔασιν 18. pr.

2. φρεσὶν 94, φρεσσὶν 91. 4. ἀζόμενος 9b. M. Iunt., ἑζόμενος D., ἑξόμενος De. ξεινὴν Call. ἔπιν ὁδίοιο D. (ὄπην D.), εἰνοδίνοιο 9. 5. ἐπ ̓ οὐρανίων D., ἐπουράνιον Call. 6. εἴκειν D. pr. 7. ποίαἰγεία[ο] 91. 8. οὐ πᾶσαν Call., οὐ πᾶσαι μὲν D. 12. ξΐσιν w1. 13. πλήθουσι 9, περ om. 94. 15. μελίη δὲ Call. 17. ἀέξειν W. 18. σφιν D. 20. ἐποιεταναὶ πεφύκασι Call. 25. ἐνδικέως Call. 28. θέριος et ἔλθοι 9. 29. πεδίοις 91. b. τόδε Call. 30. γυῖαι D. Call., γαῖαι 9. 32. ήμαρ D. 33. οἰκείων 9. οἷσι w. 9. 35. οὔτινος D. 37. δίζε ̓ οἵ εἰσιν Call., οἵοι ἔασιν w 38. οὔ σέ γε D. Iunt. Wint. et Ziegl. tacite (οὐ σέγε Call.). 41. μετά om. D. pr. (suppl. ead.) - Ανατοῖσιν w.

91. b.

τε ἧς Iunt.

[blocks in formation]

40. τι ἔασιν w.

50. ἐπιδευάα Μ. 52. ξεῖνα Iunt. ἐκτετελέσθαι Μ. 55. βίην w φιλῆος 9. ἀερῶν 9b. 58. ἐήδεται w. Μ. 60. εἴομεν Iunt. 61. τέτμειεν 9. 62. vέw w2. 9. (vów w1.) 63. χειροπλήθη D., χειροπληστῆ 18. 71. ἀμφιτρυωνίδη 9. 75. ἐρητύσασθαι 18., ἐρηθύσασκε Iunt. ἔρηντο Call. 77. παρ ̓ ἐόντος D. ἔειπε 9. 83. ζάκοντόν τι Μ5. 86. δίελον Call. 50. ἐλαυνόμεθα προτέρωθεν Μ., προτέρωσε Call. 91. θρακὸς 9. 94. τάδε τ' D. τἄλλα Iunt. 95. βουκόλι ̓ εἴη w. 97. τείνοντο 91. b. 100. ἔκηλος D. 106. γέρον Call. 107. εἴσω gb. 108. βοαύλας Iunt. ὡμάρτευ 18., ubi v in marg., ἀμάρτευ w. 112. ἔχων om. D. pr. (suppl. rec.), ἄγων 9. 113. ἀμφιτρυονίδας w. 23. καίπερ ἀρηρότα Call. νωμελὲς D. (corr. Da.) 115. γὰρ μὲν Call. 116. τόσσ'w. 118. δ' om. D., δ ̓ ἀπ Call. 120. ἔφηλε 9b. 122. νομῆες Call. 124. ἐξ ἔτος 23. 131. πᾶσι 9. 23. ἐριθήλεα D. ποίη Call.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

132. βόσκονθ' ἑρ - 23., βόσκονθ' 133. ἐννόμῳ Iunt. ἔκπλαγον Call. 136. δέ τοι pro τοίγε 9. 138. to D. - μέν γε 18. 140. ἔϋσκον Call. 141. ἔτυκτο D. (corr. Da.) 145. ἐδέξατο D. 147. κλάσε D. ὀπίσω 23. D. 149. ἀνέστα Μ. 151. φυλλεὺς 18. 152. ἀμφιτρυωνίδαο w. 23. pr. 153. εἰς om. 9. 154. φυλεὺν Iunt. sine particula 23. pr., βίη δ' 23. sec., βίη ρ' πι. 155. ἔπεσαν w. 156. τρίφον D. 161. κατακλίνας w 163. βάλομαι 23. Μ. 167. οὔνεκεν 23. D. Iunt. Call. et ante Mor. ἔθεν Iunt., ἔνθεν w. 23., σε θεν 9b. ὄλεσσεν Iunt. Call. et ante Mor. 170. ἀτρεκῶς Call. 171. τύρινθα 23, πύρινθα . 172. ἔφασκε θ. 173. μιμνάσκομαι w. 175, ἢ σὲ D. 176. ὅτι W., ὅτου D. 177. εἰπ ̓ D., εἶπ ̓ Iunt. 179. ἀκουόντες D. pr. (corr. Da-) 180. ovn' w1. 181. εἶπε D. 182. ὅπως 23., ου ὅπως w, ubi ov correctura esse videtur ad εὔνδρον pertinens. 183. κνωδόν 91. b., κνώδαρον Μ. ευρης superscr. οι w. 184. ἱμείρω 91. τήληκα Iunt. 187. νιν pro νυ 9. 188. γνώση

[merged small][ocr errors]

σης 91. b.

[ocr errors]

223.

παρέουσιν w, παρεοῦσι Iunt. (παρεοῦσιν prima Mor.) 190. φυλλεὺς 18., φυλεῦ Call. 191. ἡρακλῆς Call. 194. καταστα σάμην D., στάθμ' w. 196. όπως Call. – λελήησαι 23., λελέησαι w. 197. πολλέων 9. 198. ἔχει 23. pr. 199. τίν om. Call. σῆμα D. 201. ἐπὶ κλύζων Call. 205. κτείνε w. 216. ήματος Call. 221. ov uiv w. τανίφιλλον D. 222. πειραθῆναι 9. M. sup. σείραγγα Μ., σύριγγα w. 225. αὐχμηρᾶς 9. 229. ἐπ' ἀριστερὸν 9. 231. ἔπεσε Call. 232. ὠη (accentu super @ eraso) pro ὦκ' D. πάειρεν Iunt. 236. ἀσχολόων w. ἐτώσια Call. 240. τὸν 9. 241. ò d'u' w. 242. έλιξε Call., ἔλιξεν D. 243. κέρκον ἄφαρ om. W. 244. δὲ φρίξαν 9. 245. κνυζομένῳ et τε θ. 247. ὁπόταν w. 249. κύκλε Call. 250. χειρὸς ἔκφυγε 9. τανίφλοιος D. αἰνῶς 23. 253. μαιμὼν χρωός Call., μαιμόων 254. λάπην Iunt. 255. κόρης D. 256. ἤρασα ν, ἔρασα w διαδάνδιχα 23. ἔαξεν 91. b., ἄεξα 23. 257. καρήατον 9b. 260. κεφαλὴν 9. ἴννιον Μ., ἐνίοις 91. 5., ἰνίου Call. 265. ἄραξε D. pr., ἔρεξε D. corr. (ἔραζε Db. mg.) πολὺ ῥαπτὸν D.

Iunt. Call. et ante Mor.

23.

φαρέτην 23.

252.

264.

206. ἐρείσσας 267. ἐξόπιθε 9, ἐξ ὄπισθε gb, ἐξόπισθεν 23. 268. πτέρνοισι D. 271. ἄδης Call. 273. βελέων (1. 275. τμάτη 9b. 278. ἀμφ' ἐθέμην D. μελέεσσι Iunt. 279. ταμεσσίχροος Μ., ταμεήκροος Call.

[blocks in formation]

-

χὼ μὲν βρόχῳ καθάψας
ἔσυρεν αἰχμάλωτον,
ὃ δ ̓ ἐξόπισθ ̓ ἐλαύνων
ἔτυπτε τοῖσι τόξοις.
ὁ τὴρ δ ̓ ἔβαινε δειλῶς·
φοβεῖτο γὰρ Κυθήρην.
τῷ δ ̓ εἶπεν Αφροδίτα·
πάντων κάκιστε θηρῶν,
σὺ τόνδε μηρὸν ἴψω;

99

σύ

66

15

μου τὸν ἄνδρ ̓ ἔτυψας; 20

Εἰς νεκρὸν Αδωνιν] b5. c. 23. Antt., addito Θεοκρίτου γι. 2. ἴδε 23. 3. ἔχονταν Iunt. χαῖταν Ald. Iunt. 4. τὰ ν] 23., τὴν Antt. 5. αὐτάν] 23. 111, αὐτήν Antt., αυτήν Mor., αὑτάν Valck. et 114. r. (?) 8. 2 Call. 10. καὶ πέδασαν] 23., κἀπέδησαν vulg., κἀπέδησαν Iunt. 11. κατάψας Ald.. 13. ἐξ ὄπισθ ̓ Call. 16. φοφεῖτο Ald.. κυθείρην 23. 19. ἥψω 23. pr. (corr. sec.) 20. μου]

« ForrigeFortsæt »