Billeder på siden
PDF
ePub

ἀφνειοῦ ρ·

24. τάν om. p.

τὴν ψυχὴν ρ1.

28. γαλεαὶ 35. πρέπει σοι 38. γνώμην

σιλεῖος 23. ἐς om. p.
Υ. 32. ἐδόκει om. L. pr. 34. το om. Med. Ald.
et πόσω L. 37. ή om. L., καὶ Υ.
ἀπέβαν L., ἐπέβα . 39. τωμπεχόνιον p1. τὴν p1.
L., θαλίαν Υ. 40. ἀμφίθες κἀξιῶ p.
L. - τὸ 6.

--

L.

θολιὰν

δάκνοι L. 42. ἕρπωμεν 43. αὐλιαν μι 44. περάσαι Ε. 45. μύρμηκες L. πριο 1.2. ἔπεσδον Call., ἔπαιδον L. εἰδ' Υ. κυνοθρασὺς p. 54. φθεγξῇ 55. ὠνάσθην p1.2. μου Ρ. 57. καὶ 59. σπεύδωμεν L. 62. πειράθην L. ὅσος pl. 66. χέραν L., χύτραν μες pro (μεν pl.) 68. εἰσένθομεν γ', εἰσέλθωμεν 70. ἔσχιστο 22. γένοιτο 22. 71. τομπέ omisso personae siglo L.

[ocr errors]

73.

γύνοι ρι·

77. καλλί

49. οἵα Med. Ald. 53. ἀνέσταν L. ¿ om. p. 22. διαχρύσεῖται L. pr. τὰ L. 58. τὸν om. L. 65. τᾶς Ald. Iunt. Call. χέρα μοι superscr. χεῖρα p' L. 69. θέριστρον a2. χονόν L. 72. ἀνὴρ οὐκ 74. οὐκ εἰς pro κεἰς D. pr. κἔπειτα L. 76. τι s. Υ. στους ἴδον 2. εἶτ ̓ L. corr. 78. ἄθροισον 92. ἐπονάσαντο μ 82. ἐστάκαντι L. M5. ὡς om. p. Mor. ἐνδινεῦτι p1. 2. 83. οὔκεν ὑφαντά μ'. Υ. 84. ὁ pro ὡς P. 87. παύσασθε p1. κοτιλοῖσαι L. 88. τρυδόνες L. 89. τί δέ τιν L. Med. Ald. Call., τίδε τὶν Iunt., τί δέ τ' Μ., τὸ δέτ εστιν 9. (τι δὲ τὶν prima Comm.) εί om. 23. κωτίλλαι Μ., κωτίλλω ρι· 92. Βελλεροφών Antt. ante Steph. II. (φών Αld.) 93. δωρίσδ ̓ ἔν Ald. Iunt. δωριέσσι γ1. 94. ἀμῶν L. 95. πλὴν p. - ἀπομάζῃς s. 97. θυγατὰρ α2. λύϊδρος Μ. ἄιοδος ρ1· 99. τοι 23. Μ.

L.

[ocr errors]
[ocr errors]

98. οἰάλεμον L.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

p. ἄδα 9. 102. τι 23. L. 103. μηνὶ δυωδεκάτῳ om. a. ut credo", δυοκαιδεκάτῳ Ι., δυωκεδεκάτῳ Υ. — ὧραι Med. Ald. ὥραι Med. φίλαι om. p. 105. πάντεσι et τοι p1 106. κυπρία εἰ τὸ μὲν ρ1· διαναία 1. 2. 111. παντέσι et ἀντιτάλλει ρι·, ἀτιτάλλοι L. 114. συρέω Υ. 115. ὅσα Μ. 116. μισγοῖσαι p1. παντοῖ Med. Ald. Iunt., παντὶ p1. 118. καὶ ἑρπετὰ καὶ p1. 2. πάρει ρι·, παρεῖ ρε, πάρεστιν Μ. 120. δέδμαθ' p., δέδματ' p. 121. οἵοι Med. Ald. 122. πειρόμενοι p1. L. Mor. ἀπὸ D. Y. λευκου p1. 124. κρονίδα superscr. ου Μ. 125. μαλακώτερον 16. 126. ἀμίλατος Call. - χ Med. Ald Call. 127. κλίνη Υ. [129.] ἐννεκαίδεχ' D. ἐντεϊ D. 130. ἔχουσα Υ. 132. κῦμα τ' p. ἀΐονι Ald. Iunt. Call., ἀϊόνα L. pr. πτύοντι 9. 133. σφύραν L. 134. ἄοιδας ρ1· 136. μονότατος L. 137. ὁ μέγας om. 9. 138. ò om. 6. 140. οἳ L. 141. ἄκραι Υ. 142. ἔλαθι L. νέωτα L. 143. ἦλθες L. 145. ὅσα L. ἴσαστι κ. πανολβίαι Med. Ald. Iunt. 148. χέ

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

κναι— L. spatio relicto, ubi rec. 6. ἐπέτασας Υ. 8. αἰδὲ Ald. ἰᾶσι D., ἴασιν a. 9. Μ. Υ. 15. κέρδεων L., βαλοῦσαι Ι. κερδεῶν D. corr. ead. 18. uvἀποτέρω ρι· δόνις pro γόνυ 21. ἤσεται p. 22. de om. 9. 23. οὐχ p1. Call., οὐ Iunt. 25. πολλῆς δὲ om. p. 27. νὴ δὲ Ald. Iunt. 29. ἱερὰ 31. ἀκλειὴς 23. L. μύρεα με Αld., μύ (D5. μύρηαι ut vulgo). 32. τετυλωμένοι Υ., τετυχωμένος L. 34. δήμοις 9. Αλειά 35. ἐπεμετρήσαντο 23. 37. σὺν om.

δ' Β. 25. πασῶν Υ.
p. 30. κεκρυμμένοι Υ.
ραι Call., μύρεσθαι 23. L.
τετυπωμένος superscr. 2 23.,
Β. (D. Αλεύα, sed. εv in ras.)

ἔσχε pt. 23. pr.

p 1. 2. 39. ποιμέ

50.

p. βόεσσιν 9. Μ. 38. ἐνδι σκον L., διάασκον νων L. et superscr. es ead. 23. 42. αἱμναστοὶ D. pr. (corr. De.) 43. δ' ἠῶνας 23. L. 44. αἴολα Antt. ante Mor. 45. ὀνομαστοῖς L. sup. ead. 46. ἔλαχον pl. L. 49. oxvμvòv p. (man. rec. p2) φιλόπιδας p1. Μ. "ἀοιδόν L. pr. Υ. 51. Οδυσσεύς 23. 53. πήλυγγα Μ. 54. ληναιὸν Β. 55. ἀγελαίας a', ἀγελέαις Call. 56. τε om. p. τοῖς ἀνθρ— ρ., ἀνθρώποισιν Ald. 69. μούσαις 23. sec. ̓Αχιλλεὺς 23. L. ἴτου pro Ἴλου L. μονα γιο μέσα L.

[ocr errors]

ὅσον L.

76. νιν L.

D. pr., ἱερῶν L. ἴσως D. pr.

ἐσιγάσθη 23. sec. 58. ἀγαθῶν L.

Μ. 59. θανόντι L.
70. ἀπάνευθεν 23.

75. φυγός 23. pr.
77. οἰχεῦσαι 92.

[ocr errors]

62. πλήνθον 74. ῥέξασθ' L. ἡρίον L. 78. μετὰ 23., 79. ἰτεΐνοισι k. D. L., ἰτεΐνοις a. p. 80. ἱερέων 81. ἵππιαι γ'. 84. λυσιμελίας 23. 86. σαρδώνιον p. 89. δ ̓ ὅσον L., δ ̓ ὅσσον 23. χεῖρας Y. Call. 90. ἀργοὺς Ald. Iunt. τεθαλότες [2. 3. 91. χιλιάδας pl. διαπανθεῖσαι p1. 2. 92. avlov k2. 93. ἐπισπεύδειεν M. Ald. 94. τέτιξ 23. 95. παραφυλαγμένος ρ. 96. ἀγχεῖ 92. είσ' Antt. ante Camer., ἐς B. D. 99. πλατεία τεῖχος L. 101. ἄλλαι Β. D. 103. αἰχμειτὰν Iunt. 104. μυνέιον μι, μηνύειον Υ. 105. Θήβας Iunt. 107. εἰ μοίσαισι 9., μοίσαισιν ἐν L. 109. ἀπένευθεν Μ. αἰεὶ L. M., ἀεὶ Med.

Idyll. XVII.

a2.

p1. — ἐπ' διὸς α 4. μέσος p1 6. καὶ σοφῶν p. ἐκήρυσαν L. L., ἄδειν Υ. 15. τε om. L. 18. 21. στερεοί γ'. -- τεταγμένα 2. p1. θαλείας 1. 26. γὰρ om. 9. σφι ρ1. 28. και om. p. ἐπὶ ρ· δαίτησεν κεχαρασμένον 9. 34. ofa L. M., of p1.

1. ἀρχόμεσθα Call., ἀρχόμεθα 5. ήρωές του L., τε pro τοι 92 10. ἄδδην a2. pί, ἀδ' cum lacuna πάρ' δ' Μ3. Αλέξανδρον 12. 22. ἄλλοισι κ. a. p. 9. L. Mor. πρόγονόσφιν Med. om. L. 31. σιδάρεον L.

[blocks in formation]

pro κεν L.

[ocr errors]

35. γειναμένῃσι 2. 92. 36. ἐχούσα L. 40. δέ κε L. παισίν Μ. 42. ὁππόκε φιλ— p1 47. πολύπονον 92. ἐπέρασσεν D. 49. καμνόντων k2, καμόωντα Ι. 51. πᾶσι p1. L. ἤπια ὁ pro ἤπιος p. 53. λαοφόνιον L. 55. ἀκοντιστὴν μ' ̓Αχιλλῆα p1· Υ. 56. αἰχμητὸν p2. 58. κώος L. ἀτίταλλαι Ald. 59. πέρι ρι· ὅταν 92. ά Ald. Call. 60. λυσίζωον με, χυστίζωνον pl. 61. ὀδύνησιν 9. 62. κἀδ ̓ ἄρα L. 64. ὀλόλυζεν ρ., ὀλόξ' L. 65. καθοπτομένα Μ. βρέφος 1. 66. ὅσσον L. 67. δῆλος ἐτίμασε a. p. 9. 69. δωριέσσι p1. 70. δύναιαν Iunt. Κρονίονι ρι· 76. κραταίει γ 77. μυρι p1. ἤπειροι Υ. 79. τόσσα p1. 2. φύν με. 80. διερὰ L. M. πολλίων p1. ἐδέδμηνται k2, ἐνδέδμυνται Iunt., δέδμηνται Call. 83. δ' om. 9. δ ̓ ἐπὶ L. Μ. 90. νάσαις μ', νάσαι p1

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ἐπί οἱ Ald. Iunt. 91. ἐπιπλώωντι s. Med., ἐπιπλόωντι p. L. δέ οἱ πᾶσα 9. 94. σεσαγμένος με 96. ἦμαρ ρ1· ἀφνειὸν L. ἄρχεται D. (corr. Dβ. γρ.) 97. πάντοθεν L. Μ. ἐργάται 94·, ἐγάται 92. 99. ἀλλοτρίαις " pl. L. 104. μέλλει p1 κτεατίζετε 1. 107. ἐπὶ pro ἀεὶ 92 108. ἐρικεδέες 11. 109. aλλοισι L. γεράεσσιν Μ. 110. βασιλεῦσιν 9. 111. πολλὰ 9. πολίεσσι 9., πολίεσι ρι· 114. δωτίαν D. τέχνος 1. 2. 115. δ' om. a. p. 116. τὸ δὲ 16. 117. Ev om. a2. pl. 2. ανθρώ ποις 22. pl. 119. ὅσσοι μ2. κτεάτισαν pl. L. 122. καθύπερθεν Υ. 123. καὶ om. pl. θυώδεος 22. 126. παθέντα γι 128. οὔτι 129. ἐν om. Call. 131. ἱερὸς L. 132. ρεία D. Med. Ald. 133. στορένυσιν 16. Υ. 134. χοίρας Μ. 136. δοκέων et αποβλητὸν μι

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1. ἔχοισα 55·,
7. εἰς ἓν 4. 55.

Idyll. XVIII.

ἔχουσαι Call. 4. τὸ πρᾶται 4. 6. ἀτρέως 4. 55. 8. ποσὶ 4. 55. 11. κατεβάλευ 4. 55. 16. γάμ

βρε 6. 21. ἡ μέγα

25. τῶν Υ.

Μ.

[ocr errors]

ἐς pro el Call. ναιολαία Μ., νεολαίαι Υ.
Eλ- Y. περισωθῆ 55. 26. ἀνατέλλοισα 22.
30. κιπάρισσος Μ. 31. ὧδε Antt. ante Brub.
36. ἀείδοισαν 4. 37. ἑλένας 52, ἑλένη 55.
42. μαστὸς Υ.

5., ἀνατέλοισα 4. 6.
III. 34. μακρώ 55
ἵμερος 4. 38. οἰκετὶς Μ.
pr. (αν expunctum). 45. ἔλπιδας Call. 46.
θερε 55.
51. ἴσσον Μ. 52. ἀλλ ̓ ἄλλων 55.
54. ἀλάλων στέρνων (superscr. o super νων)

σθει 55.

Idyll. XIX.

[ocr errors]

43. αὐξανομένοιο D. σκιερὴν 55. 49. ἀπέν 53. ὡς Med. Ald. Iunt.

55. 55. μὴ ἐπιλάθη

2. ἀλκμένα Iunt. 5. ἀπεσκόλευσε Call. 6. παίδων D. (circumfl. recentior). 7. γλύκετρον Call. 8. ἐμᾶ ψυχᾶ Call. 9. εὐνάξοισθε Call. 15. πλατὴν Iunt. 19. ἐρχόμενοι ἐξέπτυεν 111·, item superscr. ov 115. 20. παιδῶν D. 21. ἐξέγρεντο D. νοεῦντος c. 23. ἄϋεν Call. 25. ποσὶ c. 11. 27. βαρει Call., βαρὺν ἐδή σατο 11. 39. ἀριφραδέας ε 40. νεώτερον κατὰ δῶμα 11. λου ἀνδρῶν 115. 41. ò d'om. c.

οἴσετε πῦρι Iunt. 51. ἤρα D. ἐνεσπλήθη c. 54. ἐπιτύτθιον 56. Ζάχεισαν c., Ζάχουσαν 11. 58. ὑπ ̓ αἰδείους D., παὶ Iunt., δείης Call.

φί 42. μέγα Da. 48. οἴσετο 2. 52. λυχνοῖς D. 53. δμώων 11. Call. 55. ἀπαλαῖσιν Iunt. γελάσασδε D. - πατρὸς c.

[ocr errors]
[ocr errors]

61.

62. ὑπάμειαν ο, ἀγνείας 11. 63. δ' om. €2. 64. ὄρνιθες Call. ἄρτιτον D., ἄρτι om. 11. 66. ἀλμήνα Call. 69. οὔκεστιν Call. 73. ἀριστόκεια Iunt. 74. φρεσσὶ D. 75. ὄσσον Iunt. 78. ἀλμήναν Iunt. — ἀργείαισιν c. D. 79. μέλει Iunt. 84. κεκλήσεταί οἱ D. ös c2. 89. κάγγανα (2. 92. μέσω D. (μέσα Da) - τεὸν om. c. αὐτοῦ c. 94. ΰπερ Iunt. 96. πυράσατε c. 99. καθυπερτέρα Iunt. 100. ἀεὶ . 105. ἐξε δίδαξε D. 107. ἐνταῦσαι Iunt. Call. (corr. Camer.) 112. σφάλοντι Call. παλαίμασι (2. 118. ἐπισάννιον 2. βροσυρῶ Iunt. ἵππος ε. δ' om. Iunt. 124. ἐπέκαινε D. pr. (corr. Da.). διέλυσεν D. pr. (corr. Dc.), διέλυσσαν Call. 127. φάλαγγε Iunt. 128. καλεῦσαι 131. ἱσπήλατον D. (corr. Da) 132. πολεμίτης c. 137. v om. c. 139. τινὸν D. (corr. Db. mg.) 140. εἴματα Call.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1. αλόχω μι 3. ἐπιζεύξαντας 9. 4. τὸ om. pl. 7. ἵππων Iunt. 8. δύνονται ρι· 9. βιαζόμενα γι 10. μέσα τῦμα pl. Θύμος ἐκάστοιο p1, ἑκάστοιο 2. 12. ανέρρηξε 90, ἀνέπηξαν Αld.β. 13. δὲ om. pl. ἐστίῳ Ald. Call. 15. πατταγει δ ̓ ἀρεία p1. νᾶες 1. 18. αὐτοῖσι 9. Ald. α. β. Iunt., ναυτοῖσι p1· 19. ἀπὸ λήγοντ' Iunt. 21. ἄρητοι τ' Αld.. 22. εὔδεια Ald. 27. προφυλοῦσα Μ. 28. νυμφόεντος et πόνου 9b. κνίμακος Ald.α., κλίξμακος Iunt. 33. τ ̓ ἐν χερσὶν 9. ἐννώμων Μ. 38. ἀκηράτου 91. b. 39. ἀργύω ἰνδάλοντο 40. ἀγχθόθι Μ»·, ἀχθόθι Με, ἐγχόθι Ald. 44. ἐνδιάασκεν

Ald.".

Μ.

30. στολλοί 91.

οἰομένοισι Ald.. ἀναμέσων Μ.

47. σφυρήκατος Iunt. 52. ἀφημένοι 9b. 54. χώροι Iunt. 55. τἄνδρας Μ. τὸς Iunt. 56. λεύσσει Iunt. 58. πολίγκοτος 91. 60. οίκαδ' om. gb. 65. ἕνι Iunt. 71. ὡς μὲν D3. 75. ἀμύην 9. 80. ἐκαρτήναντο Iunt. 82. μέσον D. pr. 87. πρόσω D. 92. ἥρως 23. Ald. 93. δαμάσειεν D. 94. εἰναλίγκιος 23. Ald..

-

96. ἔσχε superscr. δε Μ., ἔχεσθε Αld.β. 97. ποσειδάονος 23. Ald.. ὑπερφιαλὸν D. 100. έλκεα Ald. Call. γραθμούς D., γνάθους 91. b. 101. ὄμμα δ' οἱδήσαντο Ald.", οἰδήσαντο 23. 103. ἐνόησεν 18. M. Ald.". 108. ἱμᾶσι D. 112. μεγάλοις Αld.. δὲ om. Μ. 113. ϊδ ̓ αἰεί Ald.. 115. ἀδδηφάγον 91.b. 116. εἶπε D. Ald. Iunt. ἦσθα Ald. Iunt. 117. ὅπως D., ὅπος Ald.. 118. ῥήζαι sine τι Ald. a. 120. ἑταίρα 23. 123. Ο επεξανέδυκε Αld., ὑπεξανέδυκε Iunt. 126. ἀρράβησαν 23. 129. ανάσχεσε Ald.. 130. χεῖρα Iunt. θανάτον Αld.. 131. κρατέοντά περ Αld. 135. μὰν 23. pr. 136. δορύσσος 23. pr. D. 137. ἀναρπάξατε 91·, ἀνέρπαξάντε Αld.. 140. λιγκεὺς 9., λυγκεύς τε καὶ Ald. 141. ἀπὸ φθιμένου Μ. 144. λιγκεὺς 9., λυγκὲς ἀείσας 9b. 147. ἐὰς Αld.β. Call.

α.

142. ἀπ ̓ Ald. Iunt. 143. σακέεσσιν Μ. 23. ἐπὶ pro ὑπὲκ Ald.“. ἔδνωσε D. 148. πρωτέραις Ald. οὗ pro οὗτος Μ. 152. ἀμφοτέροισι D. littera v diligenter erasa.

154. ἔοικεν 18. D. M. et 23., ubi εν paene extinctum man. sec. rescripsit. 157. d' pro t' Ald.". Iunt. 158. αἶγος 9b. σισυφὴς 23. 159. τοκέεσσι 23. 160. φυείς et ἐπιδενέεις 23. 161. ἐθέληται 23. 163. ἡρώεσσιν Μ. 166. ἐπιφραζόμεθα 91. Μ. 170. ἔστον 23., ἐὼν Ald.. 172. ὁμοίοιον 23. 175. νώιν 9. 176. δ ̓ ἐμοῖς pro δὲ μὴ Ald. 179. νύμφιοι Ald.. Iunt. 183. λυγγεὺς 23., λιγγεὺς 9. 184. κρατερόν Ald. ἀμφοτέροισι 91 187. τιτισκόμενοι Αld.β. 191. ἐρυσαμένω Μ. Αld.β. Call. 193. ἱπποκόμον Ald.β. Call. 197. ὑπεξανεβὰς 91. Μ. διαπρὸ om. 9b. 204. lvyyevs 9. 213. ἔφησαν Iunt. 216. ἄλλοις superscr. αι 9b. 221. λίγματα 9. 222. ἐμοὶ 92.

186.

201.

Idyll. XXI.

1. ἡ αὐτονόα D. (κ pro ἡ mg. rec.), 2. θιασώς D. 6. διονύσσω

superscr. a super o rec. D.

9. ἐδίασχ ̓

Iunt. 16. φεύγε ε. 22. lvn d' c2. ras. pro ov vel @). 32. δυσεβέων D. Iunt. 38. μηδ ̓ εἰς D.

Iunt. 13. ποσὶ D. ὅργια 31. αιγιόχοιο D. corr. (olo in 33. διόνυσσος D. διακάνω

[ocr errors]

Idyll. XXII.

3. νείλεο 6., ubi o sec. 7. νικίᾳ 6. ead.) πολυμέχθω β., πολυμόχθου Call.

[ocr errors]

8. ἐλάφαντος D. pr. (corr. 10. σὺν τὰ Iunt., σαυτᾶ

D. ἔργα κατελέσεις 6., ἐργατελέσεις c. puto. 14. ὅσα 6. 18. τρυνακρίας Call. 20. άλαλη ε. 22. δαμότισι 6. 23. μνάστιν D., μνάσιν c. 23. ἀείτω D.

7. x' wt' av 61.

[ocr errors]

τῷ φιλαοίδῳ π. ξένῳ 6b

Idyll. XXIII.

8. σκήτῳ Β. 21. αϊ D. Iunt. Call. et ante Comm. 27. ἐγηραλέοι D., ἐγκραλέοι Β. μότερον κ. Β. D.

24. 6. D.

pr. 14. τρώδε Β. D. pr. 22. ἔχει . 23. ὑποδάμνεται ο. 30. ταποτέμενα c. 31. ποτι

BUCOLICI GR. I.

18

EPIGRAMMATA.

Ι. 2. Ελικωνιάσιν ΑΡ. μίνου Call., περμίνθου ΑΡ.

3. μελάμφυλοι ΑΡ. τὴν Iunt.

pr.

6. τερ

Ι. 3. οσα μιν ΑΡ. 4. τὸ δ ̓ εἰ εὐώδου Call., ενώλους D. pr. „,ut videtur, ἐώλους Β5. 5. ὑπὸ στάς ΑΡ.

ΙΙΙ. 2. μαρμάκινον Β. et D. pr. ut videtur.
V. 3. ἀμφιλέους ΑΡ.
VI. 2. ὀξύχερα Κ.

4. ἐπὶ λανθ— ΑΡ.

3. τῶν ΑΡ. 5. ἐξεπόνασας Β., -σεν D., 6. σάφα Κ., σαφ' duabus litteris post

ubi & ex o factum et v in ras. erasis D. 7. ἔστασεν ΑΡ.

VII. 1. ξεῖνε Call.

3. τεῶ Call. 5. ἄδετο D.

VIII. 1. ἅπερ φωνὰ Β. κωμωδὰν Call.

δρυνται ΑΡ. 7. σωρὴν superscr. o B. X. 3. ὀξὺν om. D. pr. (suppl. Da.)

4. τιν' ΑΡ.

5. Evi

ΧΙ. 1. φυλλοστρωτὶ ΑΡ., -ώτω Β. D. pr. et

ου

(=ώτι D. corr.) 2. ἀμπανω εἰ ἀρτιπαγὴς δ' ΑΡ.

Da. vel iterum ead.

3. εἴσω ΑΡ. ΧΙΙ. 1. κατὰ ταξεις ΑΡ., εἶτα καταξεις Β., εἰ καταταξεις D., ubi ταξεις a Da. in ras. scriptum. 4. ἀμφὶ πίαξε AP. 5. τῆνας ΑΡ. XIII. 1. λής AP. 5. ὄπισθε Iunt. 6. πάνα ΑΡ.

[blocks in formation]

rum.

3. πραξαγόρεο 61, όρα 51 — περικλειτής ΑΡ. AP. Flor., ἄλλος τις vulg. - πόφασιν superscr.

-

5. περὶ δέδρομεν ΑΡ. 9. εἰ ἀρινῶ Call. 16. τοῦ δὲ Call. 17. τἄρνα ΑΡ. 18. σα

XVIII. 3. Εὐρυμέδοντι Β.

ΧΙΧ. 1. ἐναλίγκια Β., ἐν ἀλικία D., ubi prius t in ras. 2 littera2. Ευρύμελον D. 3. σοί μεν ΑΡ.

ΧΧ. 2. μηδ' ἁμά D. (fuerat ἁμᾶ).

ΧΧΙ. 5. ἐπέηκεν Call.

ου

XXII. 1. έδμου κ. 4. ἀστεργοῦ γευσάμενος κ. 5. ὥς. ἐν κ. 6. ἀνθρώπους superscr. ι AP.

ΧΧΙΙΙ. 1. τὸ δ' Iunt., τάδ' D. To B5. D. pr. (tã Db.)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

6. 13. ἐπ ̓ αἰάζουσιν 23. 9. τὸ δέ οἱ αἷμα
17. ὀριάδες 23. Ald..
in f. v. transpositum
40. ώς σε Aid..
61. δριμοῖσι Αld..
ῥαῖνι 23. 71. ὀλύ-
Iunt. 86. κλέοντι

λείβεται αἷμα Ald.. 14. 15. ἔλκος bis Ald.
18. πλοκαμίδας 18. 23. Αld.. 20. ἐρχομέναν
29. δ ̓ ἄμορφα 23. 36. ἔλκος Ald. β.
42. ὅσσον 23. 53. κλέω 23. 60. καλλὸς Call.
70. ῥαῖνεν δὲ Ald.. ἀλίφασι 23. Αld..
σθω μῦρα εἰ μύρον 23. Ald..
18. 93. δάκρυσαι Ald.α.
VII. 1. βιώτω Α.
λωμεν Α. pr. (corr. ead.)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »