Billeder på siden
PDF
ePub

--

ἀφνειοῦ p· 24. τὰν om. p.

98

L. τὸ 6.

53. ἀνέσταν L.

76. τι s. Y.

σιλεῖος 23. ἐς om. p. 28. γαλεαὶ Y. 32. ἐδόκει om. L. pr. 34. τὸ om. Med. Ald. 35. πρέπει σοι et πόσω L. 37. om. L., nai Y. τὴν ψυχὴν pl 38. γνώμην ἀπέβαν L., ἐπέβα p. 39. τὠμπεχόνιον pl. τὴν pl L. θολιὰν L., θαλίαν Υ. 40. ἀμφίθες κἀξιῶ p. δάκνοι L. 42. ἕρπωμεν 43. αὐλιὰν pl 44. περάσαι L. 45. μύρμηκες L. 49. οἵα Med. Ald. πρϊο p12. ἔπεσδον Call., ἔπαιδον L. ò om. p. εἰδ ̓ Υ. κυνοθρασὺς p. 54. φθεγξῇ 2. διαχρϋσεῖται L. pr. 55. ὠνάσθην p12. μου P, 57. καὶ τὰ L. 58. τὸν om. L. 59. σπεύδωμεν L. 62. πειράθην L. 65. τᾶς Ald. Iunt. Call. ὅσος p1 66. χέραν L., χύτραν μες pro χέρα μοι superscr. χεῖρα p* (μεν pi) 68. εἰσένθομεν p1, εἰσέλθωμεν L. 69. θέριστρον a2 70. ἔσχιστο a? γένοιτο a2. 71. τὀμπέχονόν L. 72. ἀνὴρ οὐκ omisso personae siglo L. 73. γύνοι p1 74. οὐκ εἰς pro κείς D. pr. κἔπειτα L. 7. καλλίστους ἴδον p? εἶτ ̓ L. corr. ποίαι L. ἐπονάσαντο p 82. ἐστάκαντι L. Μ. ἐνδινεῦτι p1. 2. 83. οὔκεν ὑφαντὰ p' Υ. p1. κοτιλοῖσαι L. 88. τρυδόνες L. Call., τίδε τὶν Iunt., τί δέ τ' Μ., τὺ δέτ εστιν εἰ om. 23. κωτίλλαι Μ., κωτίλλω pl Steph. II. (-φών Αld.) 93. δωρίσδ ̓ ἔν Ald. 94. ἀμῶν L. 95. πλὴν p. ἀπομάζῃς s. λύϊδρος Μ. ἄιοδος pl 98. οἰάλεμον L. 103. μηνὶ eredo“, δυοκαιδεκάτῳ Ι., δυωκεδεκάτῳ Υ. — ὥραι Med. φίλαι om. p. 105. πάντεσι et τοι p1 106. κυπρία et τὸ μὲν p1 διαναία p1.2. 107. μῦθον a2 ἐποίησαν 23. 111. παντέσι et ἀντιτάλλει p1, ἀτιτάλλοι L. 114. συρέω Υ. 115. ὅσα Μ. 116. μισγοῖσαι pl

78. ἄθροισον 92.

80. ὡς om. p. Mor. 84. ὁ pro ὡς p·

87. παύσασθε 80. τί δέ τιν L. Med. Ald.

9. (τί δὲ τὶν prima Comm.)
92. Βελλεροφών Antt. ante
Iunt. – δωριέσσι pl
97. θυγατὰρ a3.
99. τοι 23. Μ. σάφα
δυωδεκάτῳ om. a?
ὥραι Med. Ald.

πο

ἄδα 9. 102. τι 23. L.

p.

99

ut 104.

L.

χρύσεο παντοὶ Med. Ald. Iunt., παντὶ pl 118. καὶ ἑρπετὰ καὶ p1.2. πάρει p1, παρεῖ p, πάρεστιν Μ. 120. δέδμαθ’p?, δέδματ ̓ pl 121. οἷοι Med. Ald. 122. πειρόμενοι p1. L. Mor. ἀπὸ D. Y. χρυσοὶ L3. superscr. ου Μ. 125. μαλακώτερον 16. @ Med. Ald Call. 127. κλίνη Υ. [129.] ἐντεῖ D. 130. ἔχουσα Υ. 132. κῦμα τ’p. ἀΐονι Ald. Iunt. Call., ἀϊόνα L. pr. πτύοντι 9. 133. σφύραν L. 134. ἄοιδας pl 136. μονότατος L. 137. ὁ μέγας om. 9. 138. ò om. 6. 140. οἳ L. 141. ἄκραι Υ. 143. ἦλθες L. 145. ὅσα L. ἴσαστι k. 148. χέροντας L.

λευκου pl 124. κρονίδα 126. ἀμίλατος Call. -x2 ἐννεκαίδεχ ̓ D. 129. οὐκ

142. ἴλαθι L. νέωτα L.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

5.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

πανολβίαι Med. Ald. Iunt.

[ocr errors]

Idyll. XVI. 1. μέλλει pl ὁπόσοι .. man. inseruit γλαυκᾶν. νέουσιν pl Call. γυμνὰ L. pr., γυμναὶ L. sec. 11. δὲ pro ἐν L. γεινάτεσσι Υ. κερδαίων Υ., κερδῶν Β., κερδῷ D. pr., θεῖσθαι B. D. pr., μυθεῖθαι D. corr. L. 19. μή τι Cali. 20. ἄλλον L.

κναι— L. spatio relicto, ubi rec.
6. ἐπέτασας Υ. 8. αἰδὲ Ald.
ἰᾶσι D., ἴασιν a. 9. Μ. Υ.
βαλοῦσαι L. 15. κέρδεων L.,
κερδεῶν D. corr. ead.
ἀποτέρω p1 δόνις pro γόνυ
21. ἤσεται p. 22. δὲ om. 9.

18. uv

ἔσθ ̓ ὅτι pro ἔνδοθι L. 23. οὐχ p. Call., οὐ Iunt. 25. πολλῆς δ ̓ Β. 25. πασῶν Υ. δὲ om. p: 27. νὴ δὲ Ald. Iunt. 29. ἱερὰ p· 30. κεκρυμμένοι Υ. 31. ἀκλειὴς 23. L. μύρεαι pa Ald., μύραι Call., μύρεσθαι 23. L. (D5 μύρηαι ut vulgo). 32. τετυλωμένοι Υ., τετυπωμένος superscr. λ 23., τετυχωμένος L. 34. δήμοις 9. ̓Αλειά B. (D. ̓Αλεύα, sed. ευ in ras.) 35. ἐπεμετρήσαντο 23. 37. σὺν om.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

p· · βόεσσιν 9. Μ.

38. ἐνδϊ σκον L., διάασκον p1.2. 39. ποιμέ42. αἱμναστοὶ D. pr. (corr. Dc.)

50.

νων L. et superscr. ες ead. 23. 43. d' nāvas 23. L. 44. αἴολα Antt. ante Mor. 45. ὀνομαστοῖς L. sup. ead. 46. ἔλαχον pl L. 49. σκυμνὸν p. (man. rec. p) φιλόπιδας pl M. ἀοιδὸν L. pr. Υ. 51. Ὀδυσσεύς 23. 53. πήλυγγα Μ. 54. ληναιὸν Β. - ἔσχε p 23. pr. – ἐσιγάσθη 23. sec. 55. ἀγελαίας a?, ἀγελέαις Call. 56. τε om. p. 58. ἀγαθῶν L. τοῖς ἀνθρ— p., ἀνθρώποισιν 59. θανόντι Ι. 62. πλήνθον Ald, 69. μούσαις 23. sec. 70. ἀπάνευθεν 23. 74. ῥέξασθ' L. ̓Αχιλλεὺς 23. L. ἡρίον L. – ἴτρϋ pro Ἴλου L. 78. μετὰ 23., μοῦα pro μέσα L. 80. ἱερέων D. pr., ἱερῶν L. 84. λυσιμελίας 23.

Μ.

ὅσον L. 75. φυγὸς 23. pr.
76. νιν L. 77. οἰχεῦσαι 93.
79. ἰτεΐνοισι k. D. L., ἰτεΐνοις a. p.
ἴσως D. pr. 81. ἵππιαι pl

86. σαρδώνιον p. 89. δ ̓ ὅσον L., δ ̓ ὅσσον 23. χεῖρας Y. Call. 90. ἀργοὺς Ald. Iunt. τεθαλότες L2.3. 91. χιλιάδας p1 διαπανθεῖσαι p1. 2. 92. αὖλον k2. 93. ἐπισπεύδειεν M. Ald. 94. τέτιξ 23. 95. παραφυλαγμένος p. 96. ἀγχεῖ 92. εἰσ ̓ Antt. ante Camer., ἐς B. D. 99. πλατεία τεῖχος L. 101. ἄλλαι B. D. 103. αἰχμειτὰν Iunt. 104. μυνέιου pl, μηνύειον Y. 105. Θήβας Iunt. 107. εἰ μοίσαισι 9., μοίσαισιν ἐν L. 109. ἀπένευθεν Μ. αἰεὶ L. M., ἀεὶ Med.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

Idyll. XVII.

9

om. L.

1. ἀρχόμεσθα Call, ἀρχόμεθα pl – ἐπ ̓ διὸς a. p1 5. ἥρωές τοι L., τε pro τοι 92 6. καὶ σοφῶν 10. ἄδδην a2 p1, ἀδ cum lacuna L., ἄδειν Υ. πὰρ ̓ δ’Μ3. ̓Αλέξανδρον k2 21. στερεοὶ pl 22. ἄλλοισι k. a. p. 9. L. θαλείας pl 26. Mor. πρόγονόσφιν Med. 28. καὶ om. p. 31. σιδάρεον L. κεχαρασμένον 9. 35. γειναμένῃσι a2 92. 36. ἐχοῖσα L. 40. Μ. 42. ὁππόκε φιλ— p1 ὁ pro κεν L. ἐπέρασσεν D. 49. καμνόντων k2, καμόωντα ἤπια ὁ pro ἤπιος p. 53. λαοφόνιον L. ̓Αχιλλῆα pl. Υ. 56. αἰχμητὸν pe 58. κῶος 59. πέρι pa ὅταν 92. ἀω Ald. Call. νον p1· 61. ὀδύνησιν 9. 62. κἀδ ̓ ἄρα L. L. 65. καθοπτομένα Μ. - ́βρέφος p1 16. ἐτίμασε a. p. 9. 69. δωριέσσι p1 Κρονίονι p1 76. κραταίει p· 77. μυρι p1·

L.

51. πᾶσι p1 L. 55. ἀκοντιστὴν pl

L.

ἀτίταλλαι Ald.

60.

73.

λυσίζωον p, χυστίζω64. ὀλόλυξεν p., ὀλόξ 66. ὅσσον L. 67. δῆλος 70. ῥύναιαν Iunt. ἤπειροι Υ. 79. τόσσα 82. πολλίων pl ἐδέδμηνται 83. δ” om. 9. δ ̓ ἐπὶ L. M. 90. νάσαις p, νάσαι p1 ἐπιπλόωντι p2. L. δέ οἱ

p1. 2. φύν p 80. διερὰ L. Μ.

k2, ἐνδέδμυνται Iunt., δέδμηνται Call.

ἄρχεται

ἀφνειὸν μ.
ἐργάται 94, ἐγάται 92
104. μέλλει pl

105.

δὲ

84. σφιν 9. Mor. 87. σιρύης p1 ἐπί οἱ Ald. Iunt. 91. ἐπιπλώωντι s. Med., πᾶσα 9. 94. σεσαγμένος p 96. ἦμαρ p1 D. (corr. Dβ· γρ.) 97. πάντοθεν L. Μ. 99. ἀλλοτρίαις 22. pl. L. 101. ἀνάρσιον p. κτεατίζετ ̓ pl 107. ἐπὶ pro ἀεὶ 92. 108. ἐρικεδέες pl 109. λλοισι L. γεράεσσιν Μ. 110. βασιλεῦσιν 9. 111. πολλὰ 9. om. p. πολίεσσι 9., πολίεσι pl. 114. δωτίαν D. 115. δ” om. a. p. 116. τὸ δὲ 16. 117. Ev om. a2 p1.2. ποις a? p1 119. ὅσσοι p2. κτεάτισαν pl. L. 122. καθύπερθεν Υ. 123. καὶ om. pl θυώδεος a2. 126. πιαθέντα pl 128. οὔτι 129. ἐν om. Call. 131. ἱερὸς L. 132. ῥεία D. Med. Ald. 133. στορένυσιν 16. Υ. 134. χοὶρας Μ. 136. δοκέων et ἀποβλητὸν pl

τέχνος p1. 2. ἀνθρώ

D. L.

-

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

4. μέσος p1 p. ἐκήρυσαν L.

15. τε om. L. 18. 22.

-- τεταγμένα a? γὰρ om. 9. σφι p1. ἐπὶ p·

δαίτηθεν 34. ola L. M., of p1. ᾠδέ κε L. παισίν 47. πολύπονον 92.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Idyll. XVIII.

21. ἣ μέγα Μ.

,

El-Y.

ἔχουσαι Call. 4. τὸ πρᾶται 4. 6. ἀτρέως 4. 55. 8. ποσὶ 4. 55. 11. κατεβάλευ 4. 55. 16. γάμἐς pro at Call. ναιολαία Μ., νεολαίαι Υ. 25. τῶν Υ. Κ 26. ἀνατέλλοισα a2. περισωθῆ 55. 5., ἀνατέλοισα 4. 6. 30. κιπάρισσος Μ. 31. ὧδε Antt. ante Brub. III. 34. μακρῶ 55 36. ἀείδοισαν 4. 37. Elévas s2, Elévy 55 ἵμερος 4. 38. οἰκετὶς Μ. 42. μαστὸς Υ. 43. αὐξανομένοιο D. pr. (av expunctum). 45. ὄλπιδας Call. 46. σκιερὴν 55. 49. ἀπένθερε 55. 51. ἴσσον Μ. 52. ἀλλ ̓ ἄλλων 55. 53. ὡς Med. Ald. Iunt. 54. ἀλάλων στέρνων (superscr. o super νων) 55. 55. μὴ ̓πιλάθη

σθει 55.

1. ἔχοισα 55, 7. els èv 4. 55. βρε 6.

[ocr errors]

Idyll. XIX.

2. ἀλημένα Iunt. 5. ἀπεσκόλευσε Call. 6. παίδων D. (circumfl. recentior). 7. γλύκετρον Call. 8. ἐμᾶ ψυχᾶ Call. 9. εὐνάξοισθε Call. 15. πλατὴν Iunt. 19. ἐρχόμενοι c ἐξέπτυεν 111, item superscr. ον 11b. 20. παιδῶν D. 21. ἐξέγρεντο D. νοεῦντος c?. 23. ἄϋεν Call. 25. ποσὶ c. 11. 27. βαρεῖ Call., βαρὺν ἐδήσατο 11b. 39. ἀριφραδέας c 40. νεώτερον κατὰ δῶμα 11. φίλου ἀνδρῶν 11b. 41. ὁ δ’ om. c. οΐσετε πῦρι Iunt. 51. ἤρα D. – ἐνεσπλήθη c 54. ἐπιτύτθιον 56. ἰάχεισαν c., ἰάχουσαν 11. 58. ὑπ ̓ αἰδείους D., παὶ Iunt., δείης Call. 63. δ ̓ om. c2 64. ὄρνίθες Call. 66. ἀλμήνα Call. 69. οὔκεστιν Call. 73. ἀριστόκεια lunt. φρεσσὶ D. 5. ὄσσον Iunt. 78. ἀλμήναν Iunt. ἀργείαισιν c. D.

42. μέγα Da. 48. οὔσετο c 52. λυχνοὶς D. 53. δμώων 11. Call. 55. ἀπαλαῖσιν Iunt. γελάσασδε D. πατρὸς c.

61.

62. ὑπάμειαν c, ἀγνείας 11. ἄρτιτον D., ἄρτι om. 11.

74.

79. μέλει Iunt. 84. κεκλήσεταί οἱ D. – ὃς c2 89. κάγγανα c? 92. μέσω D. (μέσα Da) - τεὸν om. c. αὐτοῦ c. 94. ΰπερ Iunt. 96. πυράσατε e. 90. καθυπερτέρα Iunt. 100. ἀεὶ c. 105. ¿¿εδίδαξε D. 107. ἐντανῦσαι Iunt. Call. (corr. Camer.) 112. σφάλοντι Call. παλαίμασι c2. 118. ἐπισάννιον c2. βροσυρῶ Iunt. ἵππος c δ' om. Iunt. 124. ἐπέκαινε D. pr. (corr.

119.

Da) — διέλυσεν

D. pr. (corr. Dc.), διέλυσσαν Call. 127. φάλαγγε Iunt. 128. καλεῦσαι 132. πολεμίτης c. 137. ἐν om. c.

C.

131. ἱσπήλατον D. (corr. Da)

138. καὶ D. 139. τινὸν D. (corr. Db. mg.) 140. εἴματα Call.

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

Idyll. XX.

17.

1. αλόχω p 3. ἐπιζεύξαντας 9. 4. τὸ om. p1 4. ΰππων 7. Iunt. 8. "δύνονται p1 9. βιαζόμενα pl. 10. μέσα τῦμα pl 11. θύμος ἐκάστοιο p1, ἑκάστοιο p? 12. ἀνέῤῥηξε 9b, ἀνέρηξαν Ald.β. 13. de om. p1. ἰστίῳ Ald.β. Call. 15. πατταγει δ ̓ ἀρεῖα pl νᾶες p1. 18. αὐτοῖσι 9. Ald. α. β. Iunt., ναυτοῖσι p1 οἰομένοισι Ald. 19. ἀπὸ λήγοντ ̓ Iunt. 21. ἄρητοι τ ̓ Ald.ΐ. — ἀναμέσων Μ. 22. εὔδεια Ald. a 27. προφυλοῦσα Μ. 28. νυμφόεντος et πόνου 9b. 30. στολλοὶ 91. κνίμακος Ald., κλίξμακος Iunt. 33. τ ̓ ἐν χερσὶν 9. ἐννώμων Μ. 38. ἀκηράτου 91. D. 39. ἀργύω ἰνδάλοντο Ald.a. 40. ἀγχθόθι Mb, ἀχθόθι M3, ἐγχόθι Alda.

44. ἐνδιάασκεν

Μ.

191

47. σφυρήκατος Iunt. 52. ἀφημένοι 9b. 54. χῶροι lunt. 55. τἄνδρας Μ. τὸς Iunt. 56. λεύσσει Iunt. 58. πολίγκοτος 91 ένι Iunt. 71. ὡς μὲν D3. 75. ἀμύην 80. ἐκαρτήναντο Iunt. 82. μέσον D. pr. 87. πρόσω D. news 23. Ald.". 93. δαμάσειεν D. 94. εἰναλίγκιος 23. Ald.α.

60. οἴκαδ ̓ om. 9b. 65.

92.

9.

96. ἔσχε superscr. δε Μ., ἔχεσθε Αld.β. 97. ποσειδάονος 23. Ald.α. ὑπερφιαλὸν D. 100. ἔλκεα Ald.β. Call. γραθμούς D., γνάθους 91. b.

101. ὄμμα δ ̓ οἱδήσαντο Ald.“, οἰδήσαντο 23. 103. ἐνόησεν 18. M. Ald.". 108. ἱμᾶσι D. 112. μεγάλοις Αld.. δὲ om. M. 113. δ ̓ αἰεί Ald. 115. ἀδδηφάγον 91b. 116. εἶπε D. Ald. Iunt. ἦσθα Ald. Iunt. 117. ὅπως D., ὅπος Ald. 118. ῥήξαι sine τι Ald. a. 120. ἑταίρα 23. 123. ὅγἔπεξανέδυκε Alda, ὑπεξανέδυκε Iunt. 126. ἀρράβησαν 23. 129. ἀνάσχεθε Αld.α. 130. χεῖρα Iunt. θανάτον Ald.β. 131. κρατέοντά περ Alda. 135. μὰν 23. pr. 136. δορύσσος 23. pr. D. 137. ἀναρπάξατε 9', ἀνέρπαξάντε Alda 140. λιγκεὺς 9., λυγκεύς τε καὶ Alda. 141. ἀπὸ φθιμένου Μ. 142. ἀπ ̓ Ald. Iunt. 143. σακέεσσιν Μ. 144. λιγκεὺς 9., λυγκὲς 147. ἐὰς Ald.β. Call.

pro

ubi

23. ἐπὶ ὑπὲκ Ald.α. ἀείσας 9b. ἔδνωσε D. 148. πρωτέραις Ald.u. οὗ pro οὗτος M. 152. ἀμφοτέροισι D. littera v diligenter erasa. 154. ἔοικεν 18. D. M. et 23., εν paene extinctum man. sec. rescripsit. 157. δ' pro το Ald.a. Iunt. 158. αἶγος 9b. σισυφὴς 23. 159. τοκέεσσι 23. 160. φυείς et ἐπιδευέεις 23. 161. ἐθέληται 23. 163. ἡρώεσσιν Μ. 166. ἐπιφραζόμεθα 91. Μ. 170. ἔστον 23., ἐὼν Ald. 172. ὁμοίοιον 23. 175. νῶιν 9. 176. δ ̓ ἐμοῖς pro δὲ μὴ Ald.a. 179. νύμφιοι Ald.. Iunt. 183. λυγγεὺς 23., λιγγεὺς 9. 184. κρατερόν Ald. . ἀμφοτέροισι 91 187. τιτισκόμενοι Ald.β. Call. 193. ἱπποκόμον Ald.β. Call. διαπρὸ om. 9b. 204. λυγγεὺς 9. superscr. αι 9b. 221. λίγματα 9.

[ocr errors]

Idyll. XXI.

1. ἡ αὐτονόα D. (κ pro ή mg., rec.) superscr. a super ω rec. D. 9. ἐδίασχ ̓ Iunt. 16. φεῦγε c. 22. lvn d' c2. 32. δυσεβέων D. ras. pro ov vel @). Iunt. 38. μηδ ̓ εἰς D.

BUCOLICI GR. I.

27. ἐγηραλέοι D., ἐγκραλέοι Β. μότερον k2. B. D.

186.

201.

191. ἐρυσαμένω M. Ald.β. 197. ὑπεξανεβὰς 91. Μ. 213. ἔφησαν Iunt. 216. ἄλλοις 222. ἐμοὶ 92.

Idyll. XXIII.

7. χ ῶτ ̓ ἂν 61. 8. σκήτῳ Β. pr. 21. a? D. Iunt. Call. et ante Comm.

Idyll. XXII.

3. νείλεο 6., ubi o sec. 7. νικίᾳ 6. 8. ἐλάφαντος D. pr. (corr. ead.) πολυμέχθω 6., πολυμόχθου Call. 10. σὺν τὰ Iunt., σαυτᾶ D. - ἔργἀκατελέσεις 6., ἐργατελέσεις c. mputo“.

τρυνακρίας Call. 20. ἀλαλη c. 22. δαμότισι 6. μνάσιν c. 23. ἀείτω D. τῷ φιλαοίδῳ π. ξένῳ 6b.

2. θιασὼς D. 6. διονύσσω Iunt. 13. ποσὶ D. ὅργια 31. αἰγιόχοιο D. corr. (οιο in 33. διόνυσσος D. διακάνω

―――

--

[ocr errors]

18

14. ὅσα 6. 18. 23. μνάστιν D., 24. ἡ 6. D.

14. τρῶδε Β. D. pr. 22. ἔχει c. 23. ὑποδάμνεται c. 30. ταποτέμενα c. 31. ποτι

EPIGRAMΜΑΤΑ.

I. 2. ἑλικωνιάσιν AP. 3. μελάμφυλοι AP.

τὴν Iunt. 6. τερ

μίνου Call., περμίνθου AP. pr.

II. 3. οσα μιν ΑP. 4. τὸ δ' et εὐωδου Call., εὐώλους D. pr. gut videtur, ἐώλους Β5. 5. ὑπὸ στάς AP.

et D. pr. ut videtur6.

4. ἐπὶ λανθ– AP.

III. 2. μαρμάκινον Β. V. 3. ἀμφιλέους AP. VI. 2. ὀξύχερα k. ubi & ex o factum et v in ras. erasis D. 7. ἔστασεν AP.

rum.

3. τᾶν ΑΡ. 5. ἐξεπόνασας Β., -σεν D., 6. σάφα k., σαφ’duabus litteris post

5. ἔνι

VII. 1. ξεῖνε Call. 3. τεῶ Call. 5. ἄδετο D. VIII. 1. ἅπερ φωνὰ Β. κωμωδὰν Call. δρυνται AP. 7. σωρὴν superscr. ο Β.

X. 3. ὀξὺν om. D. pr. (suppl. Da)

XI. 1. φυλλοστρωτὶ AP., -ώτω Β. D. pr. et Da vel iterum ead.

ου

[ocr errors]

(-ῶτι D. corr.) 2. ἀμπανω et ἀρτιπαγὴς δ ̓ ΑΡ. XII. 1. κατὰ ταξεῖς ΑΡ., εἶτα καταξεῖς Β., εἰ ταξεῖς a Da in ras. scriptum. 4. ἀμφὶ πίαξε AP. XIII. 1. λὴς AP. 5. ὄπισθε Iunt. 6. πάνα XIV. 1. χίος AP. 3. πραξαγόρεο 61, -όρα 51. περικλειτὴς ΑΡ. XV. 3. ἄλλός τις] AP. Flor., ἄλλος τις vulg. – πόφασιν superscr.

9 AP.

4. τιν' AP.

XVII. 2. σίκυνον D.

5. περὶ δέδρομεν AP. 9. εἰ ἀρινῶ Call. 10. ἀχεῦσι k. D. Iunt. 16. τοῦ δὲ Call. 17. τἄρνα AP. 18. σακίτὰν AP.

3. εἴσω AP. καταταξεὶς D., ubi 5. τῆνας ΑΡ.

AP.

XVIII. 3. Εὐρυμέδοντι Β.

XIX. 1. ἐναλίγκια Β., ἐν ἀλικία D., ubi prius i in ras. 2 littera-
2. Ευρύμελον D. 3. σοί μεν AP.
XX. 2. μηδ ̓ ἁμὰ D. (fuerat ἁμᾶ).
XXI. 5. ἐπέηκεν Call.

ου

XXII. 1. έδμομ κ. 4. ἀστεργοῦ γευσάμενος κ. 5. ὥς. ἐν κ. 6. ἀνθρώπους superscr. I AP.

XXIII. 1. τὸ δ ̓ Iunt., τάδ ̓ D. To B5. D. pr. (tã Db.)
XXIV. 1. εἴσειδε Call. 6. ἑπτεα τε priore τ eraso AP.
XXVI. 1. παρώρην AP.

BIONIS RELIQUIAE.

I. 4. δειλέα 23.

Ald.".

6. 13. ἐπ ̓ αἰάζουσιν 23. 9. τὸ δέ οἱ αἷμα λείβεται αἷμα Ald.“. 14. 15. ἔλκος bis Ald.β. 17. ὀριάδες 23. Ald.a. 18. πλοκαμίδας 18. 23. Ald.“. 20. ἐρχομέναν in f. v. transpositum 29. δ ̓ ἄμορφα 23. 36. ἔλκος Ald.β. 40. ώς σε Aid.a. 42. ὅσσον 23. 53. κλέω 23. 60. καλλὸς Call. 61. δριμοῖσι Αld.. 70. ῥαῖνεν δὲ Ald.α. ἀλίφασι 23. Ald. a. ῥαῖνι 23. 71. ὀλύσθω μῦρα et μῦρον 23. Ald.α. 73. εἴμασι Ald.β. Iunt. 18. 93. δάκρυσαι Ald. α. VII. 1. βιώτω Α. λωμεν A. pr. (corr. ead.)

86. κλέοντι

2.

πολυτρόπος A. pr. 4. ἣν Α.
10. λαθέμεθ ̓ ἡάρα et γενόμεθα Α.

9. βά

« ForrigeFortsæt »