Billeder på siden
PDF
ePub

Med. τὸν om. pl. 39. pl. 95. ἐμὸν om. Med. 54. ὅγω p1. p1. 2. 6.

49. νέμονται α

[ocr errors]

41. δινοῖθο Med. Ald. θύρησι 51. ἔκτοθε p1.

52.

ὡς Med. 50. δέλφιδ' p1.2. 55. με κ. 56. ἅπαν om. Υ. 58. ἄγριον 59. λαβ τὰ τὸ εἰ ταῦτ ̓ p1. 60. τᾶς om. p.

[ocr errors]

θυμὸν Med.

81. ἴδων 23. Ald. 84. ἐξαλάπαξεν Μ.

107. δυναίμην

109. δαγίδι

[61.] δεδομαι 1.2., δέδευμαι 23. pr. 64. τοῦτον p1.2. 66. τῇ εἰ πολλαὶ p1. 68. ὅ κεν pro ὅθεν pl. et sic in seqq., item inde a Vs. 75. p. 70. λιτάνευσεν Μ. Υ. 72. θύρσοιο 9. 73. ξυστίδα 23. pr. 75. ἀμαξητὸν 23. άτ. λυκ— littera erasa Ds. (άτε λυκ— Φ. Β). 77. Ελιχούσεις 23. 78. μὲν pro δὲ 6. 79. γυμνάσοιο pl χ ̓ ὡς ἐμάνην ρι· πέρι γ6. Υ. 89. ἔτι ἦν p. 90. ἐπῆδεν 23. pr. 96. μαγήτοιο Υ., τιμα γνήτοιο Med. 97. δὲ om. p. ἀδὺ 23., ἀεὶ καθῆσθαι superscr. ἡδὺ ead. 64, ἀεὶ καθεῖσθα 62. 99. ἄσυχα pt. 23. 101. ἤγαγε 23. pr. 105. πατα Ald. μὲν om. 23. ἐψύχθη κα. 23. pr. 92. ὅσον pl. Call. 108. φωνεῦντι (2, φωνεῦνται a. 23. sec. Y., παγίδι 23. pr. 113. τόσσόν γ' p.2. 115. τέγος 23. 117. ἦλθον bis p. và 23. pr. 118. ἢ pro ἠὲ Iunt. σοιο p1, διονυσίοιο 23., διωνυσίοιο Μ. πάντοτε Mor. 123. ήν ρ. 126. ἄθυρα p1. Μ. 127. λαμπάδας pl. 2. — ἦλθον γι τὴν Y., om. p1.2. 133. φλογώτερον p1.2. 137. 8 μεν Med. Ald. 140. πρόσθεν pl. M. 141. φίλαθρυ λέγοιμι 23. pr. 144. ὄντε p1. p., φιλίστρας D. sup. rec. 146. σήμερον p. 149. πόθον 23. 150. ἴσμεν οἱ pl. 154. ἦν Med. Ald. λασται 1. 159. πύλην p1. 23. 164. λιπαρόχροα 92.

pr.

[ocr errors]

119. διονύ

121.

o 23.

130.

120. Ἡρακλῆος μ' μαχλῷ superscr. 129. χάριν ἔφα τα k. 136. νύμφην 23. pr. ἀδὺ 23., ἀεὶ a. φιλήστας

ἦλθε 23. 147. ἀπ 23. Ald. a 151. ἐπεσχετο Μ. 152. φάτοι 156. ἐφ ̓ a2. 157. ἀμῶν 23. ναὶ μὰν μοίρας 23. 161. ἀσσυροῖο

Idyll. III.

1. ἀμαραλλίδα 1. 5. λυβικὸν Q. 9. τίλαί με 23. 10. τι pro τοι φυλασσῶ Q., φυλασῶ 23. 14. ἐκέλευν σοι D. 15. θάσαι 23.

om. p.

22. φιλάσσω ρι·, φιλασῶ Q. Mor. 23. pr. 30. γὰρ καὶ a. 31.

32. τὴν Κ2. οὐδένα λόγον Κ.

Κ2.

κνάκωκα Μ.

Med., τυ p,

23. pr. — τοι

λώ

[blocks in formation]

26. ἀδύ 23. 29. ἐξεμαράνθει

16. ἱκόμαν D.

παρεβάτης 23. pr.

33. φυλασσω 23. Ο.

(βατις sec.)

12. — ἀμέρμνωνος 23. — ἐριθακής 23. pr. — μελάγχρως 6.
σω pl. 36. μου Med. 37. ἀποκνινθεὶς 23. pr. Μ.
Med. Ald. Iunt. 42. ὤθρυος p., ὄρθρυος Y. SchCall.
λύσας pl. pr. 48. ύπνων p1 2. 49. Ιασσίωνα Υ.
σεν p. Y., ἐκίρυσσεν a. πεπαυσεῖσθαι p. 51. μέλοι κ.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

collationem intelligo". 9. ἐφθ' ν., ἔφατο Υ., μήτηρ pl. Υ. 10. χ ̓ ὤχετ' pl. τε om. Q. иws k5. a2. 62. M. Q. Med. Ald. 12. δ ̓ αὖ τον

34. μοι καὶ 35. δώ

41. ἄλλετ' 46. άγε 23. 50. ἐκήρυσ

[blocks in formation]

3. πᾶ ψε k., πᾶ ψὲ
κἀμὲ Mor.
8. pavτivav a2,,si
ἔφατο μάτηρ 16.
11. μίλῶν κ. λύ
Ald. 15. δή τι D.

[ocr errors]

16. σιτίζεσθαι 0. 19. βαθύσχινον cum γρ. βαθύσκιον p., βαθύσκιμνον Υ. 21. λαμπριάδα του κα 22. δῆμος γι 23. φύσκων

Q. 24. ταν 2. 27. ἐς pl. Med. Ald. Iunt. ὅκα τε καὶ τὸ Q. ἠράσαο κ. 6. Q. Call. Comm.

[blocks in formation]

καὶ pro γὰρ 62.

[ocr errors]

- πίκτας

39. λα

44. βάλε

μαι β»·, ἀνακρούομαι p. Πυρρῶ Q. 32. ζάκινθος Call. 33. ποτ' ἀπον k. Ald. Call., ποτὰ δον pl·, ἀπον 1Schk. τὸ ante Λακ- om. λακίνιον. λακίνιον in rasura Qb. (?) p. Q. pr. (add. sec.) Call. 34. καταιδέσατο 22. 36. κἠδῶκ' και 38. οὐδὲν Υ. σεύμεθ' κ5. Ο. ὅσον ὅσσον Κ. pro 43. αἰθέριος pl. pl. κάτωθι 1.2., κάτω σθεν 62. μόσχια k5. 45. θαλὸν a. v., θάλον p1. σίθ' Med. 46. σίθ ̓ ἁ Med. 47. πέλος Μ. 48. ποθ ̓ ἕρπει k5·, ποθ ̓ ἔρπει ρ!·, ποθ ̓ ἔρπει Q5. 49. λαγοβόλου ρι παταξῶ a. p. 6. Q. 50. θάσαι κ. Med. τὸν σφ. 1.2. ν. 58. ἔντοι pro ἦρ ̓ ἔτι p. κυάνοφυν Med., κυανόφρυν Ald. Heins. Valck. 60. δειλαίαι superscr. ε Μ.

a2.

[ocr errors]

63. κακοκάμοισιν k.

4. πρώην μι

Schk. 51. ὥσθ'

59. τὴν αὐτὴν ἐκνίσθει Iunt.

αὐτοὺς Iunt. 62. φιλοίφα μ

Idyll. V.

13. μετὰ

19.

6. κορύδωνι 0. 11. ἔθυσεν ν. Μ. Ald. Iunt. 15. βαία Μ. 16. ἀλοίμαν Αld. Iunt., αλοίμην 6. οὔτε τὴν 16. Υ. 20. αἴτε πιστεύσοιμι ν..— ἀροίμην Υ. ποις D., κατείπῃς k4, κατεεπης k2. 23. ήρισε Ald. Call.

[blocks in formation]

35. où p. τολμᾷς Ο. 41. ὧδε pro αἱ δὲ Med. om. P; 43. τήνου Υ. 46. βοβεῦντι Μ. 53. μέλαν 23. 54. δὲ om. Μ. 58. γλαγως a. 59. πλέω p1·, om. D. λυκόπας Ο. 64. αἳ Iunt. 65. τήνως μι δε Ald. 73. Εὐμαίρα Μor., εὐμαραδέ 9. 75. ποιμνιὸν γι. στομύλος D. M. διδυματόκως α. p.2. Q. Y. 86. πλεροί να om. p. σείεται 'θειρα γι 95. με. παρθέν ̓ L. 98. πόκαν 62. μυκάδες D. γέμεσθε Med. p1. 2. 104. y' avlos D. Q.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

51. μαλακώτερον 50. γλίχων p.2.

[blocks in formation]

112. δασυκέρκως pl. νι. Μor., δυσκέρκος k2 Μύκωνος D. 113. ποθέσπερ ̓ ἀεὶ ν. 114. κανθάρως pl. 2. vi. Mor. 116. μέμνασαι νε. (μέμνασ' ν1.) 117. είχετο a2. 118. ov om. L. 119. ἴσαιμι k2. 123. ὄρισσε Μed. Ald. 124. δὲ om. pl. 2. 126. μέλει D. 131. πολλαῖς cum γρ. πολλὸς p. 133. ὅκε 1. φύσσαν D. ἔδωκαν Μ. D. 139. ἀμνήδα 92. 141. πεμφῶ Μ. πασῶν L. 142. ἀγέλη ρι·

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

22. ἕναγκλυκὺν Iunt. 26. φημὶ ν. ἔχειν Υ. 28. τε om. L. 31. ἴσως om. Q. 32. όμώση Ald. Call., ὁμόσῃ Iunt. 38. αὐτὰν Med. Ald. 39. ἐς L. 43. σύρισδεν Ald. δὲ om. p.

γε pro με Κ., om. Q. 34. καλὸν 92. 41. εἰπὰν ρι· perscr. η Q., μαλακᾶς Μ.

[ocr errors]

--

ἔπτοισα Call.

44. μαλακῶ su

-

Idyll. VII.

5. κλυτείας p,

14.

18.

1. ἀνίκ' Med. Iunt. 4. γὰρ superscr. περ L. κλητίας Iunt. 7. ἐνευσάμενος p1.2. 9. χλωροῖσι a. p. 6. 9. ἐῷκει Med. Ald. 16. ὤμοισιν ἕ ταμ— ρ. 21. μεσάμερον 6., ἀτρέμα 1.2. μεσάριον 92. ἕλκεις πόδας L. 29. ἔν τ ̓ ἀν ἀμ— 3·, ἔν τ ̓ ἐν ἀμη35. ἀλλά γε D. δὲ om. p. Μ. Ald. Call. 38. ἀρίστοι μι, ἄριστοι 40. φιλητὰν p. Med. Ald. 41. ἐρίσδων Μ.

ἠγνόισιν μ'
ἔσχεν Μ. 19. δεξιτερῆ p.
μεσόριον 9., ut Zieglero visum est,
25. ποσσὶ κ2. 26. τόν γ' Μ.
τέρεσσι L.
32. Δαμάτεροι Μ.
36. ὀνασσεί p1. 37. κ με Med.
p, sic vel ἄριστος με

[ocr errors]

58.

73. ἐθήνευν γι ὅστις L. 76. Αθων ἰοῦσαι p.

80.

42. ἀδὺ Med. 43. ἔφαν a2. ούνεκα D. 45. μέγ ̓ ἀπείθεται a2. ἐρευνᾶ 6. 50. σιμιχήδα Ald. Iunt. κἀγὼ s. 51. μελίδρυον D. ἐξεπόνασσα 1. 53. ἑσπερίοισιν L. 57. στορεῦντι 2. φύκια γι 63. και om. L. λευκιόων ρι· 67. τῶ σελ— L. 68. ἀγιάνακτος pl. 72. ἠράσατο D. L. Q. Call. ἐθρήνους Μ5. 74. Ιμέρα pl φύονται 82. 75. p1. 2. s. 77. ποτ' ρι. 79. λειμωνόθεν pl. L. Q. μέλισαι Ald. Call. 81. οὔνεκα ρι· χέεν ν. 87. ἐσαΐων p1. 90. κἠγὼ Med. 92. θράνον μ 100. μεγαιροί L., μεγαίρει p1.2., μεγήροι s. 101. ὡς Antt. ante Brub. III. 102. λελογχα Ald. 107. κρέατα Q. 108. καίτι pro κατὰ Med. κατὰ χρόα μὲν L. ὀνύχεσσιν γε. Υ. 109. κνάσσαιο 22. κνηΐδεσσι L. 22. Ι., πημάτεσσι Μ. Αἰθιόποισι D. μεύεις L. M.

[ocr errors]
[ocr errors]

112. πυμάτεσσι Q., Αιθιόπεσσιν ὁμεύοις Κ., νο

113. βεβλημμύων L. νείλον 92. 114. βιβλίδος Ο.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

ICall. ἀδὺ Med. 115. ξανθᾶν s. ἔδος γι pa. va, us Steph. 122. τρίβωμεν p1·, τρίβομες Μ. v., κοκκύσδω D. (corr. Da.) ἐν ναρκ— ρ. διδόση Ald. χοιτο Q. 125. μέλει L. 126. ἐπιφθίζουσα γι. μὲν pro μὴ p2. 127. τὰ λαγ— ν. 128. συνήϊον D. 129. ἀποκρίνας acredo. 131. ἔστε p1.2. 132. ἐκνίνθιμες a. 134. ύπερθεν L., ὅπερ p.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3. πυροτριχο ου χ ̓ ὡ p1, πυροτρίχω D. (corr. Da.) 7. φῆμι νι. 13. θησεύμεθ' k. a. 92. L. (-εσθ' vulg.) 14. θήσω γ'. — ἰσομάτορ ̓ νι·, ἰσομάταρα D. pl 16. ἀριθμεῦνται L. 18. σύρυγγ' Call. ἐγὼν L. ἴσον L., ἴσην bis Q. 21. κἀγὼ p. 23. vvv p1. 29. ovv 6. ἄοιδε Call. 30. ὑπελάμβανεν 9. D. Μ. pr., ἄν τι L. 34. βόσκετ' ν. 36. κράναι ρ1· σιν p. v. 8. Μ. Υ., ἀηδονίαισι 6. 41. πληροῦσι k. a. v. 6. 8. D. L5. γ. – ὑψιτέραις Iunt. 42. et 46. ἀναφέρπη k. Med. Ald. Iunt. 49. δεῦτε ρ!·, γατ ̓ 62. 50. και om. Call. 51. Eveμev p. v. 8. M. Y. 57. πρόσθεν Μ. 60. δένδροισι 62·, δένδρει (2. 61. ὄρνισι k. a. p. 6. 9. — ἀγροτέροισι 22. 62. παρθενικῆς ἁπαλῆς p., ἀπαλᾶς Αld. Iunt., πόθος ἁπαλᾶς 9. πάτερ ζεῦ ρ. 63. μόνον ν. 64. ἄειδαν L. 65. αὐδὲν p. 69. παδὶ Med. Ald. Iunt. 75. Σύνοφρυς cum litt. mai. Med. Ald. Iunt. de om. v. 81. μαλίδα νι. 84. τοι pro τι D. 89. ἀμελγέα 82. 90. uèv om. a2. 91. άλλοιτο .

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Idyll. IX.

[ocr errors]

1. πρῶτος v. 3. μόσχους Υ. δὲ om. Υ. 5. 7. ἡδὺ χ α ν. 8. ἀδὺ Ald. Call. 9. δέ μοι om. v. 6. M. Y. 14. ἄ.εισεν Med., αἴεισεν Ald. Call. 16. 18. κεφαλᾶς k. pr. κώκεα ρι·

Call.
Call.

22. ἐπλατάγησα να·, ἐπεπλατήνησα για Med., οὗ Iunt., οὐ Call. 30. γλώσσης p1. 34. γλυκύτερον Κ. 36. οὔτοι D5. pr.

ν.

δέ τι L. 11. ἐτίναξεν ὄσσ ̓ Ald. Iunt. ὥραν ν. 25. öv 32. ὠδὴ

20. ὅσσαν ν.
ἐδῶκα ρι·

ἄκρης Call.

[ocr errors]

2. ὀρθὸν om. pa

Idyll. X. ήγες Υ.

θῆσαι ν.

9. ἔκτοσθεν a. p. 92. Μ.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

8. συνέβη Med. Ald. Iunt. ἐργατῆ γι. 10. συνέβη pl. a. 12. μύλων Call. ἐκδεκαταίος Q. 14. προθυρῶν ν. 15. τοι 92. D. I. Med. Ald. παιδῶν ρι· λημαίνεται Iunt. 20. ᾧ ὄφροντις L. 21. θυμεῦμαι L. 22. κόρακας 92. ἀμβάλλευ ρι· 23. πρόα στερὸν Υ. 25. καὶ pro γὰρ Ald. πάντα καλὰ p. 28. γρυ πτὰ Μ. 29. ἔμπης ν. 30. κύτισιν 6., κύτισσον L. lCall. ἁ λύκος Q. 32. πεπάσθαι Call. Sch3. 33. τῇ ̓Αφροδίτη Med. Ald. Iunt. 34. και om. D. (add. Da.) 35. ἀμφοτερῇσιν L. 36. χαρίεσσα pl. v. παῖδες 92. 39. ἐμέτρησε με 40. μοι om. k. pr. (add. sec.) τοῦ ν. 41. λητιέρσα Iunt. 43. εὐεργόν τ' L. Med. Ald. Iunt. 46. τομὴ Med. Ald. Iunt. 47. γὰρ 50. ἐγειρομένῳ κορυδαλλῷ 6., κορυδαλώ 55. καταπρίον Iunt.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ἡδὺ L. 4. ἐγίνετ ̓ Υ. 5. τὸ D. (ὺ in ras., τοι Db.) τῆς Med. Ald. Iunt. 9. το om. v. Q. 12. τε οΐς ν., οΐδες 1.2. ἀπήνθον Call. τὴν Antt. ante Steph. 14. ήΐονος Υ. κατάκετο Μ., ἐτάκετο ν. 15. ἄχθιστον cum γρ. ἔχθιστον D. ἔλκος Call. [16.] πᾶξαι ρι· [20.] πάκτᾶς Call, πηκτᾶς D. (corr. Db.) ἀπαλωτέρα Ald. Iunt. Call. 20. φοιτᾶς ν. 22. φεύγει εἰ ἀθροίσασα Υ. 23. ἀνίκα pt. Iunt., αὐτίκα L. pr. 24. μητρὶ θελοῖσα γι 27. μέλλει ρι· 30. ὦ Ald. 33. τὸ κράτιστον om. Q. πίνε Υ. 38. ια pro ἕνδεκα a2. 39. σκύμνους Υ. 42. τὴν Med. Ald. Iunt. 44. κυπάρισσαι a2. 46. πολύδενδρος Ο. 47. προΐειτι D. pr. om. Μ.

48. δέ τι ρι· 50. δ'

51. ov v. γληκερώτερον Iunt. 52. ὅτι p1. ἔτεκε a. p.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

53. χεῖρα ν. 54. τὸ 55. ἁπαλὴν D5. (corr. Db.) 56. γίγνεται μι ὧνδ ̓ Iunt. 60. ἐξέλθοις ν. 62. ἐθέλεις pl.2.

ἐμοὶ superscr. tv sec. p. ἅμα Call. 63. πᾶξε Call. 64. μήτηρ D5. (corr. Db.) 67. tovs v. D5. (corr. Db.) 69. ἐκπεποτήσαι γα 71. ἄρνεσὶ ρ1. γλ. 72. παρεοῦσαν 94, παροῦσαν 92. 74. συμπαισδε μὲν α κέλλονται p1 77. ἐποίμαινε Κ. 4. 6., ἐποίμανε μι. γι. 78. ῥάον Med. Ald.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

Ald. Iunt.
στεφάνοισι 9.
μήδεα 65. 36. λυδίη τ ̓

19. ἐμοὶ ἐς νι. 22. οὐρανίονες Q.
τὸ καλὸν ρι·, τῶν καλῶν Q. 25.
27. ἐρετμοῖσι 0.

ρι.
ἐπὶ μέτρον D5.
31. άκρα Iunt.

30. αἴει

33. βρυθόμενος Call.

34. ὃς τῆς Υ. 'κείνα 15. ἴσον ἔχει addito v

-

35.

γαννυ

sec. v. ΐσσον D.

37. ἐτίτυμον Υ. - ἀργυραμοιβὸν ν., ἀργυραμοιβή Μ.

Idyll. XIII.

[ocr errors]

18. πᾶσᾶν

'· (circumfl.

1. μούνοις ν. 4. πελόμεθα L. ἐσορῶμεν 9. 7. πλοκαμίδα Med. Ald. Call. 10. ἁμαρ Iunt. 13. μητρὸς ν. αιθαλόεντα 11.2. 14. ὡς Antt. ante Brub. 16. ὅτεοτὸ in ult. rubro pictus). 20. μιδεαίτιδος k2, μηδεαΐτιδος κ4, μιδεάτινος p1. 2. 21. ύλλας L. [22.] νηῢς ν., ναὺς Med. [23.] διεξάιζε D5 (corr. Db.) ἐσέδραμε L. [24.] λαϊγμα Μ. 22. ἐσχατιὰν L. 24. μιμνήσκετο ν. 27. ἔνθετο ν. 33. άλλας L. οἴσων ν. 38. χλοεράν τε δίαντον Υ. 39. θάλοντα pl. κροσσὸν Call. 44. χεροίν ν. 46. κατήρειπε ν.

[blocks in formation]

43.

40. μέσῳ Μ. 47. ἀθρόως νι. 48. ἀθρόως 92. 50. γόνασι ν. 51. δακρυόωντ' 52. παρασσόμενος Db. παιδίον L. 54. ἀεὶ Υ. ἄεισε να 62. ἐπελάμβανον Call. 64. δριμὼς pr. 67. & Med. Aid. πόδας ἔχων ν. 72. ἄξεινον ἵκοιτο γ1.

55. άλλε 22. Med. Ιάσωνος Μ. μὲν om. L. 71. ἐς ἀργώ ν.

Idyll. XIV.

a va

Μ.

[merged small][ocr errors][merged small]

2. σοι p., τι 23. 4. μύστιξ Μ., μέσταξ Call. 7. μὲν 23. sup. ead. καὶ κτῆνος p1.2. ὀπτῷ ἀλεύρῳ β. (superscr. ου) et Med. Ald. Iunt., ὀπῶ Υ. 8. παίσδες 22. ὦ 'γαθ ̓ pl. Ald. Iunt. Call. (ὦ ̓γάθ' Med. Mor.) 9. δε om. pl. μέσον γι·, ἀναμέσον γι. 10. ἀεί το D. L. 13. ἄπις p. 23. D. Heins., ἄπες L. κλάνικος γ', κλεύνιχος V. 14. ἐμῖν L. δύω pl 16. ἐτῶν pl. 17. ἀδὺς L., ἡδὺς D. (corr. Db.) 18. ἄκρατοι 65. 20. δέδοκτο 16. 21. οὐδὲ L. 24. τοῦ λάβα του a., λάβω Call. 25. καλλὸς 23. 26. κλυμένον D. 28. ἐξήταξε ν', ἐξήταζε superscr. 29. ήμεν L. 31. κακαὶ δὲ 23., κακαίδε L. 32. θαλώτερον 33. ἐπιθυμήσασθαι Υ. 35. κ ̓ ἄλλ ̓ αὖθις ρ!·, κἀλλαύθις p. πέπλους P. 36. ov Ti a2 v6., οὔτι Med. Ald. ἀρέσσω 12.3. 37. τι ν. 38. μᾶλα om. 23. pr. (suppl. ead.), μάλα D. pr. L. 41. δίφρου ῥάκος Υ. 42. Ιθύδ' D. pr. (corr. Dc.) & Med. Ald. 46. ἀλλήλων pl. 23. pr. κέκαρμε Call., κέκαρ L. 47. ἀνῶκιται 23. pr. 48. τινὲς ν. 49. μόρῃ D. pr. (corr. ead.) 51. πίσσης Μ. Υ. 52. ἀμηχανόεντος Ι. 53. πλὴν σιμὸς Β. 56. ὁ μαλλος νι, ὁμαλὸς superscr. κ 23. 60. ἐς Y. Med. Ald. Iunt. SiL. ἄκραν L. pr. 62. αιτούμενος ν. ἀνανεύως L. sec. Med. 63. zen om. a2. fallor". 66. εἰς θρασὺν L. ἀσπιδιώτην L. pr., ἀσπιώταν pl. 67. πελόμεθα Call. 68. ἐπισχέρω D., ἐπισχερά 23. - ἕρποι a. p.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »