Billeder på siden
PDF
ePub

215

εἴ μιν ἐσαθρήσαιμι πάρος τί με κεῖνον ἰδέσθαι. ἤματος ἦν τὸ μεσηγύ, καὶ οὐδ ̓ ὅπῃ ἴχνια τοῖα φρασθῆναι δυνάμην οὐδ ̓ ὠρυθμοῖο πυθέσθαι. οὐδέ μεν ἀνθρώπων τις ἔην ἐπὶ βουσὶ καὶ ἔργοις φαινόμενος σπορίμοιο δι ̓ αὔλακος, ὅντιν ̓ ἐροίμην· ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς χλωρὸν δέος εἶχεν ἕκαστον. οὐ μὴν πρὶν πόδας ἔσχον ὄρος τανύφυλλον ἐρευνῶν, πρὶν ἰδέειν ἀλκῆς τε μεταυτίκα πειρηθῆναι. ἤτοι ὃ μὲν σήραγγα προδείελος ἔστιχεν εἰς ἥν, βεβρωκὼς κρειῶν τε καὶ αἵματος, ἀμφὶ δὲ χαίτας 225 αὐχμηρὰς πεπάλακτο φόνῳ χαροπόν τε πρόσωπον στήθεά τε, γλώσσῃ δὲ περιλιχμᾶτο γένειον. αὐτὰρ ἐγὼ θάμνοισιν ἄφαρ σκιεροῖσιν ἐκρύφθην ἐν τρίβῳ ὑλήεντι δεδεγμένος ὁππόθ ̓ ἵκοιτο, καὶ βάλον ἆσσον ἰόντος ἀριστερὸν ἐς κενεῶνα τηϋσίως· οὐ γάρ τι βέλος διὰ σαρκὸς ὄλισθεν ὀκριόεν, χλωρῇ δὲ παλίσσυτον ἔμπεσε ποίῃ. αὐτὰρ ὃ κρᾶτα δαφοινὸν ἀπὸ χθονὸς ὦκ ̓ ἐπάειρε θαμβήσας, πάντῃ δὲ διέδραμεν ὀφθαλμοῖσι σκεπτόμενος, λαμυροὺς δὲ χανὼν ὑπ ̓ ὀδόντας ἔφηνε. τῷ δ ̓ ἐγὼ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆς προΐαλλον ἀσχαλόων, ὥς μ ̓ ὁ πρὶν ἐτώσιος ἔκφυγε χειρός· μεσσηγὺς δ ̓ ἔβαλον στηθέων, ὅθι πλεύμονος ἕδρη.

220

230

235

215. τί με κεῖνον] Mein., τί μ' ἐκεῖνον w. 9., δέ μ' ἐκεῖνον Μ.,

218. οὐδέ μεν] Iunt. Call., οὐδὲ μὲν D. et vulg, post Valck. 222. πρίν γ' 18. Μ. μεταυτίκα] D. Iunt., μετ ̓ αὐτίκα Call., παραυτίκα w. 9. 18. M.

225.͵ χαροπόν] w. 9. 18. Μ., χαλεπόν D. Iunt. Call.

226. γλώσσῃ τε 9. 18. Μ. 227. ἄφαρ] w. 18. D. M., θις 9., ἅμα Iunt. Call.

215

αὖ

220

225

230

235

229. ἐς] Ziegl, εἰς vulg.

δέ με κεῖνον 18., γ ̓ ἐμὲ κεῖνον D. Iunt., γ ̓ ἐμὲ κεῖνος Call.

,

παλίνσυτον D.

216. οὐδ ̓ ὅπῃ] Comm., οὐδ’ ὅπη D. Iunt. Call., οὐδενὸς w. 18. M. τοῖα] w. 9. 18. Μ., D. Iunt. Call.

231. ὀκριόεν] w. D. Mā vulg., ὀκρυόεν Iunt. Call. 232. ἐπάειρε] 9. 11., ἐπάειρεν vulg. τοῖο

9.

217. ὠρυθμοῖο] D. Iunt. Call., ὠρυγμοῖο 94. 19. Μ., ὀρυγμοῖο w.

91. b.

O

228. τρίβῳ] w. 9. 18. Μ., ῥίω D. Iunt. Call.

233. διέδραμεν] w. pr. 9. pr. Iunt. Call., διέδρακεν w. corr. 9.

corr. ead. 18. D. M.

234. λαμυρὰ 9. ὑπ ̓ ὀδόντας ἔφηνε]θ., ὑπ ̓ ὀδόντας ἔφαινε w. 18. Μ., ὑπέδειξεν ὀδόντας D. Iunt. Call.

235. ἀπαὶ Μ.

236. ὥς μ ̓ ὁ] ὡς μοι Μ., ὡς μοι 18. w1, ὅς μοι 9., ὅτι μοι D., ὅτι μοι Iunt. Call., ὅτι μ ̓ ὁ Briggsius.

237. πλεύμονος] D., πνεύμονος vulg. - ἕδρη] w. 9. 18. Μ5, ἕδρα Iunt. Call., ἔδρα D.

-

240

245

250

255

+

ἀλλ ̓ οὐδ ̓ ὡς ὑπὸ βύρσαν ἔδυ πολυώδυνος ιός,
ἀλλ ̓ ἔπεσε προπάροιθε ποδῶν ἀνεμώλιος αὔτως.
τὸ τρίτον αὖ μέλλεσκον ἀσώμενος ἐν φρεσὶν αἰνῶς
αὐερύειν· ὃ δέ μ ̓ εἶδε περιγληνώμενος ὄσσοις
θὴρ ἄμοτος, μακρὴν δὲ περ ̓ ἰγνύῃσιν ἔλιξε
κέρκον, ἄφαρ δὲ μάχης ἐμνήσατο· πᾶς δέ οἱ αὐχήν
θυμοῦ ἐνεπλήσθη, πυρσαὶ δ ̓ ἔφριξαν ἔθειραι
σκυζομένῳ, κυρτὴ δὲ ῥάχις γένετ' ἠΰτε τόξον,
πάντοθεν εἰληθέντος ὑπὸ λαγόνας τε καὶ ἰξύν.
ὡς δ ̓ ὅτ ̓ ἂν ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ πολέων ἴδρις ἔργων
ὅρπηκας κάμπτησιν ἐρινεοῦ εὐκτεάνοιο,
θάλψας ἐν πυρὶ πρῶτον, ἵν ̓ ἀξόνι ̓ ᾖ κύκλα δίφρῳ
τοῦ μὲν ὑπὲκ χειρῶν ἔφυγεν τανύφλοιος ἐρινεός
καμπτόμενος, τηλοῦ δὲ μιῇ πήδησε σὺν ὁρμῇ·
ὣς ἐπ ̓ ἐμοὶ λῖς αἰνὸς ἀπόπροθεν ἀθρόος ἆλτο
μαιμώων χροὸς ἆσαι· ἐγὼ δ ̓ ἑτέρηφι βέλεμνα
χειρὶ προεσχεθόμην καὶ ἀπ ̓ ὤμων δίπλακα λώπην,
τῇ δ ̓ ἑτέρῃ ῥόπαλον κόρσης ὕπερ αὖον ἀείρας
ἤλασα κὰκ κεφαλῆς, διὰ δ ̓ ἄνδιχα τρηχὺν ἔαξα
αὐτοῦ ἐπὶ λασίοιο καρήατος ἀγριέλαιον
θηρὸς ἀμαιμακέτοιο· πέσεν δ ̓ ὅγε πρὶν ἔμ ̓ ἱκέσθαι
ὑψόθεν ἐν γαίῃ, καὶ ἐπὶ τρομεροῖς ποσὶν ἔστη

รี

η

[blocks in formation]
[ocr errors]

240

245

250

255

249. ἵν ̓ ἀξόνι ̓ ἦ] ἐν ἀξονίω w1. 23., ev άgovía 18., ἐναξονίω Με, ἐναξονίω w? 9., ἐπαξονίω Iunt., ἐπ ̓ ἀξονίω D. Call.

250. ἀπ ̓ ἐκ 9. — ἐρινεός] 91. b. 4., ἐρινέοι 92, ἐρινός 23. D. vulg. 251. πήδησε σὺν] 9. 18. 23. D. M., πῆδε σῦν w1, πήδησεν ὑφ ̓ Iunt., πήδησαν Call.

252. λΐς] 91 b. Iunt., λὶς 23. D. Call. vulg. αἰνόμορος 9. ἀθρόος] D. Iunt. Call, άλμενος 9. 18. 23., ἄλμενος Μ., ἄλμεος w?, άλκμενος wl, fort. ὄρμενος ἆλτο vel ἄλμενος ὦρτο.

254. προεσχεθόμην] D. Iunt. Call., προσεσχεθόμην w. 94. 18. 23., προσεχεθόμην 92. Μ. 255. κόρσην Iunt. 258. πρίν γ' 18. Μ.

259. ἐν γαίη] D. Call., ἐν γάη Iunt., ἐκ γαίης w. 9. 18. 23. Μ. Suspicor ἐν γυίοις.

260

νευστάζων κεφαλῇ· περὶ γὰρ σκότος ὄσσέ οἱ ἄμφω ἦλθε, βίῃ σεισθέντος ἐν ὀστέῳ ἐγκεφάλοιο. τὸν μὲν ἐγὼν ὀδύνῃσι παραφρονέοντα βαρείαις νωσάμενος, πρὶν αὖτις ὑπότροπον ἀμπνυνθῆναι, αὐχένος ἀρρήκτοιο περ ̓ ἰνίον ἤχμασα προφθάς, ῥίψας τόξον ἔραζε πολύρραπτόν τε φαρέτρην· ἦγχον δ ̓ ἐγκρατέως στιβαρὰς σὺν χεῖρας ἐρείσας ἐξόπιθεν, μὴ σάρκας ὑποδρύψῃ ὀνύχεσσι, πρὸς δ ̓ οὖδας πτέρνῃσι ποδῶν στερεῶς ἐπίεζον οὐραίην ἐπιβάς, πλευρῇσί τε κῆρ ̓ ἐφύλασσον, 270 μέχρι ὅγ ̓ ἐξεκάπυσσε βραχίονα ῥόχθον ἀείρας ἄπνευστον, ψυχὴν δὲ πελώριος ἔλλαχεν ̔́Αιδης· καὶ τότε δὴ βούλευον, ὅπως λασιαύχενα βύρσαν θηρὸς τεθνειῶτος ἀπὸ μελέων ἐρυσαίμην, ἀργαλέον μάλα μόχθον, ἐπεὶ οὐκ ἔσκε σιδήρῳ 275 τμητὴ οὐδὲ λίθοις πειρωμένῳ, οὐδέ μεν ἄλλῃ. ἔνθά μοι ἀθανάτων τις ἐπὶ φρεσὶ θῆκε νοῆσαι αὐτοῖς δέρμα λέοντος ἀνασχίζειν ὀνύχεσσι.

265

262. ὀδύνῃσι] 9. 18., ὀδύνησι w. 23. D. M., ὀδύνοισι Iunt., ὀδύναισι Call. παραφρονέοντα] gb. 18. 23. Μ., παραιφρονέοντα D. vulg., πάλιν pro παραι Db. mg.

263. ὠσάμενος D. – πρίν γ' 18. Μ. avtis] 9. 18. 23. M., avθις D. Iunt. Call. ἀμπνυνθῆναι] (9.) D. Iunt., ἀμπνευθῆναι Call., ἀμπνυσθῆναι 18. 23. Μ., ἀμπνησθῆναι w1.

264. περ'] παρ' vulg. ἤχμασα] ἤλασα Call., ἥλασα D. Iunt., ἔφθασα w. 9. 18. 23. Μ.

[ocr errors]

266. ἆγχον w. 23.

267. σάρκας] w. 9. 18. 23. Μ., σαρκὸς D. Iunt. Call. ψῃ] w. 9. 18. 23. Μ.,

ὑποδρύἀποδρύψῃ

D. Iunt. Call.

[ocr errors]
[ocr errors]

270. μέχρι ὅγ] μέχρι οἱ w. 91. 18. D. corr. M3, μέχρι οἱ 23. Mb, μέχρι 9b.4., μέχρις οἱ D. Iunt. Call. – ἐξεκάπυσσε] ἐξετάνυσσε Μ5. pr., ἐξετάνυσε 9. Μ. corr., ἐξετάνύσσα Iunt. Call., ἐξετάνυσα 18. 23. D. βραχίονα] 9. 18. 23. M. Call., βραχίονος D., βραχίονας Iunt. — ῥόχθον] ὀρθὸν vulg.

271. ἄμπνευστον D. Iunt. Call. et ante Steph. – πελώριος] w. 9. 18. 23. Da M. Iunt., πελώριον D. Call. ἔλλαχεν] w. 94 18. 23. Μ., ἔλαχεν 91, ἔλλαβεν D. Iunt. Call. 272. θύρσαν 18. Μ.

273. τεθνηότος 18. ἀπὸ ] Iunt. Call., ἀπομελέων D., ἀπαὶ w. 9. 18. 23. Μ. · ἐρυσαίμην] w. 9. 18. 23. Μ., ἐρύσαιμι D. Iunt. Call. 275. λίθοις] w. 9. 18. 23. D. M. Iunt., λίθῳ Call. Fort. legendum οὐδὲ λίθοις τμητὴ. οὐδέ μεν] Iunt. Call., οὐδὲ μὲν D. Bas. ], vulg. – ἄλλῃ] Wordsworthius, II. ὕλῃ vulg., cf. GIM. ἑτέρᾳ. 276. ἔνθά μοι] D. Iunt., ἔνθα κῆρ] μῆρ’μοι Call., ἔνθεν μοι 9., ἔνθέν μιν 23., Evd' ¿uìv w. 18., ἔνθέ μιν Μ.

268. ποδῶν] πόδας vulg. – στερεῶν D., στερεοὺς Call. ἐπιέζευν 18., ἐπιέζευον 23. Μ5, ἐπιέζυον w.

[ocr errors]

οὐ

269. οὐραίην] οὐραίη 9., ραίου w. 18. 23. Μ., οὐραίους D. Iunt. Call., cf. GIM. τῆς οὐρᾶς. πλευροῖσι w. 18. Μ. vulg., μήρ’23. Μ.

[ocr errors]

260

[ocr errors]

265

270

275

τοῖσι θοῶς ἀπέδειρα, καὶ ἀμφεθέμην μελέεσσιν ἕρκος ἐνυαλίου ταμεσίχροος ἰωχμοῖο.

280 οὗτός τοι Νεμέου γένετ ̓ ὦ φίλε θηρὸς ὄλεθρος, πολλὰ πάρος μήλοις τε καὶ ἀνδράσι κήδεα θέντος.“

278. ἀμφεθέμαν 18. Μ. 279. ἐνυαλίου] D. Iunt. Call, ἐνυαλίοιο 92. 18. Μ., ἐνυαλοῖο 94 23., ἐνυλλοῖο w', ἐνύλλοιο w? Suspicor ἕρκος ἔμεν βελέων. ἰωχμοῖο] w1. 9. 18. 23. Μ., ἰώλ

280

μοιο w2, ὄφρά μοι εἴη D. Iunt. ὄφρα μοι εἴη Call.

281. μήλοις τε] w. 9. 18. 23. M., μήλοισι D. Call., μέλοισι Iunt. κήδεα] w. 9. 18. 23. D. M., πήματα Iunt. Call.

SUPPLEMENTUM VARIAE LECTIONIS.*)

THEOCRITI RELIQUIAE.

Idyll. I.

25.

et os p·

Ald. Iunt.

ἄποθεν Call. 45. σταφυλαῖ56. ἐδώκα Iunt. 59. ἀρεσαίμην Med. 62. αΐδαν Med., ᾄϊδαν Ald. Iunt. 66. πολλὰ pro καλὰ p. 68. ἄπιδος Q. 71. χω δρυμοὶο 6b. 73. tε om. P.

sec.

ρο 9

1. ἀδὺ Med. 2. πηγαίσι p. ἀδύ p1. Med. 4. ἕλοι 16. Υ. 7. ἄδιον p. 16. (hic in mg. d). 9. ἄγονται 16. Iunt. 10. λάψῃ p. 14. μεσημβρινὸν 16. Υ. 20. ἐσδώμεθα Iunt. Call. ἀείσας Ρ. 23. λιβύαθεν Ρ. — άβας p ἐρίφους 16. 26. κεκλισμένον Call. ἀδέϊ Med. 27. γλυφάνοι p 31. ἔντοσθε p. 6b., ἔντοσθι a. 39. p1. 41. γύων a p12. Q. 43. πολιῶ ἐόντι superscr. οὐ 44. ὅσον Μ. άβας pl. σιν p1 46. ἐφ ̓ αἵμασι Ρ. 60. ἀείσσῃς Μ. φιλαξεῖς Iunt. 65. ὅτε v. 70. ὠρίσαντο 15. pr. 75. ἀοιδῆς Υ. [74.] ἀοιδῆς 16. Υ. 81. ἀοιδῆς 16. 82. ὅτ ̓ 6. 85. ἐπεί γ ̓ Q. παρθένως D5 P. Mor., παρθένους pl v. [92.] οὐδέν ποτ ̓ ἐλ— 16. pr. (ποτελ— corr.), οὐ δή ποτ ̓ ἐλ— p1.2. ποθ’ ἐλ— Q. 88. καὶ ἡ p. Ald. Call. 89. βαρὴν Ald. 93. nai o p1. 94. νεμεσσητὰ D., νεμεσητὰ v. θανάτοισιν 62, θανατοῖσιν Αld. 95. φράδει Μ. pr. πάντ ̓ P. ἄμμιν a. 100. ἆσον v. ἰοῦσα p. v. 101. λέγε μοι βώταν 16., λέγευ Υ. 109. τί γ ̓ Υ. 111. τοῖνο Iunt. 115. els v. 120. κομήσαι Μ. Υ. sup. 122. θνήσκει Med. Ald. Iunt. νέκυας 22. ἕλκει M. pr. P. pr. 123. γαρύσσαιντο 16. M. P. Y., γηρύσσαιντο p. 126. λίνα om. 16. pr. 127. μοιρῶν D. (corr. Dc) et Med. 131. πολλάκις Ρ. 132. ἄδιον Med. ἀσσῶ pl 135. ἀδεῖαν Med. 137. πεπλῦσθαί νιν Iunt. κράνεσι Μ5· 139. ἀνασθῆ Ald.

APPENDIX I.

[ocr errors]
[ocr errors]

26. τοι om. p. δεσσι Μ., ταιόδεσι p1. 2.

[ocr errors]

Idyll. II.

4. ὥς μοι 23. 5. ὀδ ̓ Ald. Iunt.

τεθνάκαμεν p1

2. κελαν p1 6. ἢ pro oἳ D. 7. φρένα τ ̓ p1 8. τιμαγήταιο pl, τοιμαγήτοιο Med. 10. κατὰ θύσομαι p σελήνα 95. 11. ποτ ̓ ἀείσομαι p1· ἄσυχα 95. Med. Iunt. 12. τὰν χθονίαν θ ̓ ἑκάταν D., δ ̓ ἑκάτα 22 pl. 2., θ ̓ ἑκάστη 95. 14. ἑκάστα 95. δαπλῆτι p1.2. 15. ἐρδοῖσα p', έρ16. μηδίας 95. 18. τι pl ἐπίπασε 95. 21. πᾶσ’95. πασσῶ p1· 23. ἐγὼ δὲ ἐπὶ 95. 28. πίθυρα Iunt. - τύδε 95. 34. & de pã 95.

--

δοῖσα 95. p1. Call.

δὸν pl

20. μισαρὰ 25. σπον31. τριό38. ὣς

36. καὶ om. 92.

[ocr errors]

*) Alias lectiones ad orthographicam consuetudinem pertinentes alio loco congeremus.

« ForrigeFortsæt »