Billeder på siden
PDF
ePub

215

220

εἴ μιν ἐσαθρήσαιμι πάρος τί με κεῖνον ἐδέσθαι. ἤματος ἦν τὸ μεσηγύ, καὶ οὐδ ̓ ὅπῃ ἔχνια τοῖα φρασθῆναι δυνάμην οὐδ ̓ ὠρυθμοιο πυθέσθαι. οὐδέ μεν ἀνθρώπων τις ἔην ἐπὶ βουσὶ καὶ ἔργοις φαινόμενος σπορίμοιο δι' αὔλακος, ὅντιν ̓ ἐροίμην ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς χλωρὸν δέος εἶχεν ἕκαστον. οὐ μὴν πρὶν πόδας ἔσχον ὄρος τανύφυλλον ἐρευνῶν, πρὶν ἰδέειν ἀλκῆς τε μεταυτίκα πειρηθῆναι. ἤτοι ὃ μὲν σήραγγα προδείελος ἔστιχεν εἰς ἥν, βεβρωκώς κρειῶν τε καὶ αἵματος, ἀμφὶ δὲ χαίτας 225 αὐχμηράς πεπάλακτο φόνῳ χαροπόν τε πρόσωπον στήθεά τε, γλώσσῃ δὲ περιλιχμᾶτο γένειον. αὐτὰρ ἐγὼ θάμνοισιν ἄφαρ σκιεροῖσιν ἐκρύφθην ἐν τρίβῳ ὑλήεντι δεδεγμένος ὁππόθ ̓ ἵκοιτο, καὶ βάλον ἆσσον ιόντος ἀριστερὸν ἐς κενεῶνα τηϋσίως· οὐ γάρ τι βέλος διὰ σαρκὸς ὄλισθεν ὀκριόεν, χλωρῇ δὲ παλίσσυτον ἔμπεσε ποίῃ. αὐτὰρ ὃ κρᾶτα δαφοινὸν ἀπὸ χθονὸς ὦκ ̓ ἐπάειρε θαμβήσας, πάντῃ δὲ διέδραμεν ὀφθαλμοῖσι σκεπτόμενος, λαμυροὺς δὲ χανὼν ὑπ ̓ ὀδόντας ἔφηνε. τῷ δ ̓ ἐγὼ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆς προΐαλλον ἀσχαλόων, ὥς μ ̓ ὁ πρὶν ἐτώσιος ἔκφυγε χειρός· μεσσηγὺς δ ̓ ἔβαλον στηθέων, ὅθι πλεύμονος ἕδρη.

230

235

[blocks in formation]

δέ με κεῖνον 18., γ ̓ ἐμὲ κεῖνον D. Iunt., γ ̓ ἐμὲ κεῖνος Call.

215

220

225

230

235

228. τρίβῳ] w. 9. 18. Μ., ῥίω D. Iunt. Call.

229. ἐς] Ziegl., εἰς vulg. 231. ὀκριόεν] w. D. Μi. vulg., παλίνσυτον D. ὀκρυόεν Iunt. Call. 232. ἐπάειρε] 9. 11., ἐπάειρεν

216. οὐδ ̓ ὅπῃ] Comm., οὐδ ̓ ὅπη D. Iunt. Call., οὐδενὸς w. 9. 18. M. τοία] w. 9. 18. Μ., vulg. τοῖο D. Iunt. Call.

217. ὠρυθμοϊο] D. Iunt. Call., ὠρυγμοῖο 94. 18. Μ., ὀρυγμοῖο w. 91. b.

218. οὐδέ μεν] Iunt. Call., οὐδὲ μὲν D. et vulg, post Valck. 222. πρίν γ' 18. Μ. τίκα] D. Iunt., μετ ̓ αὐτίκα Call., παραυτίκα w. 9. 18. Μ.

μεταυ

225. χαροπόν] w. 9. 18. Μ., χαλεπόν D. Iunt. Call.

226. γλώσσῃ τε 9. 18. Μ. 227. ἀφαρ] w. 18. D. M., Τις 9., ἅμα Iunt. Call.

233. διέδραμεν] w. pr. 9. pr. Iunt. Call., διέδρακεν w. corr. 9. corr. ead. 18. D. M.

234. λαμυρὰ 9. π ὀδόντας ἔφηνε] 9., ὑπ ̓ ὀδόντας ἔφαινε w. 18. Μ., ὑπέδειξεν ὀδόντας D. Iunt. Call.

235. ἀπαὶ Μ.

236. ὥς μ ̓ ὁ] ὥς μοι Μ., ὡς μοι 18. w'·, ὅς μοι 9., ὅτι μοι D., ὅτι μοι Iunt. Call., ὅτι μ' ὁ Briggsius. 237. πλεύμονος] D., πνεύμο αὖ- νος vulg. · ἕδρη] w. 9. 18. Μ5., ἕδρα Iunt. Call., ἔδρα D.

240

ἀλλ ̓ οὐδ ̓ ὡς ὑπὸ βύρσαν ἔδυ πολυώδυνος ιός, ἀλλ ̓ ἔπεσε προπάροιθε ποδῶν ἀνεμώλιος αὕτως. τὸ τρίτον αὖ μέλλεσκον ἀσώμενος ἐν φρεσὶν αἰνῶς αὐερύειν· ὃ δέ μ' εἶδε περιγληνώμενος ὄσσοις θὴρ ἄμοτος, μακρὴν δὲ περ ̓ ἐγνύῃσιν ἕλιξε κέρκον, ἄφαρ δὲ μάχης ἐμνήσατο· πᾶς δέ οἱ αὐχήν θυμοῦ ἐνεπλήσθη, πυρσαὶ δ ̓ ἔφριξαν ἔθειραι 245 σκυζομένῳ, κυρτὴ δὲ ῥάχις γένετ ̓ ἦΰτε τόξον, πάντοθεν εἰληθέντος ὑπὸ λαγόνας τε καὶ ἐξύν. ὡς δ ̓ ὅτ ̓ ἂν ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ πολέων ἴδρις ἔργων ὅρπηκας κάμπτησιν ἐρινεοῦ εὐκτεάνοιο,

250

"

οτ

[ocr errors]

θάλψας ἐν πυρὶ πρῶτον, ἵν ̓ ἀξόνι ̓ ᾖ κύκλα δίφρῳ·
τοῦ μὲν ὑπὲκ χειρῶν ἔφυγεν τανύφλοιος έρινεός
καμπτόμενος, τηλοῦ δὲ μιῇ πήδησε σὺν ὁρμῇ·
ὡς ἐπ ̓ ἐμοὶ λῖς αἰνὸς ἀπόπροθεν ἀθρόος ἆλτο
μαιμώων χροὺς ἆσαι· ἐγὼ δ ̓ ἑτέρηφι βέλεμνα
χειρὶ προεσχεθόμην καὶ ἀπ ̓ ὤμων δίπλακα λώπην,
255 τῇ δ ̓ ἑτέρῃ ρόπαλον κόρσης υπερ αὖον ἀείρας
ἤλασα κακ κεφαλῆς, διὰ δ ̓ ἄνδιχα τρηχὺν ἔαξα
αὐτοῦ ἐπὶ λασίοιο καρήατος ἀγριέλαιον

θηρὸς ἀμαιμακέτοιο· πέσεν δ ̓ ὅγε πρὶν ἔμ' ικέσθαι
ὑψόθεν ἐν γαίῃ, καὶ ἐπὶ τρομεροῖς ποσὶν ἔστη

[blocks in formation]

244. πυρσαί] D. Iunt. Call., πυρραὶ 9. 18. sup., πυραὶ w. 18. pr. M. 246. εἰληθέντος] 18., εἷληθέντος Μ. (cum Gl. συσφίγξαντος ἑαυτόν), εἰλυθέντος 94. D. Call., εἱλυθέντος 9b., εἰλυσθέντος Iunt. ὑπὸ] w. 9. D., ὑπαὶ vulg.

247. ἁρματοπηγός] D. Iunt. Call., —παγὸς 9. 18. 23. Μ.

248. εὐκτεάνοιο] εὐκεάτοιο D. Iunt. Call., εὐκάμποιο 23., εὐκάμπτοιο w. 9. 18. Μ.

240

245

250

255

249. ἵν ̓ ἀξόνι ̓ ᾖ] ἐν ἀξονίω w. 23., ἐν ἀξονίῳ 18., ἐναξονίω Μ., ἐναξονίω w. 9., ἐπαξονίω Iunt., ἐπ' ἀξονίω D. Call.

250. ἀπ' ἐκ 9. — ἐρινεός] 91. b. 4., ἐρινέοι 92, ἐρινός 23. D. vulg.

251. πήδησε σὺν] 9. 18. 23. D. Μ., πῆδε σῦν ωι·, πήδησεν ὑφ ̓ Iunt., πήδησαν Call.

252. λίς] 91. b. Iunt., λίς 23. D. Call. vulg. αἰνόμορος 9. ἀθρόος] D. Iunt. Call., άλμενος 9. 18. 23., ἄλμενος Μ., ἄλμεος w, ἁλημενος w, fort. ὄρμενος άλτο vel ἄλμενος ώρτο,

254. προεσχεθόμην] D. Iunt. Call., προσεσχεθόμην w. 94. 18. 23., προσεχεθόμην 92. Μ.

255. κόρσην Iunt.
258. πρίν γ' 18. Μ.

259. ἐν γαίη] D. Call., ἐν γάη Iunt., ἐκ γαίης w. 9. 18. 23. Μ. Suspicor ἐν γυίοις.

260

νευστάζων κεφαλῇ· περὶ γὰρ σκότος ὄσσέ οἱ ἄμφω
ἦλθε, βίῃ σεισθέντος ἐν ὀστέῳ ἐγκεφάλοιο.
τὸν μὲν ἐγὼν ὀδύνῃσι παραφρονέοντα βαρείαις
νωσάμενος, πρὶν αὖτις υπότροπον ἀμπνυνθῆναι,
αὐχένος ἀρρήκτοιο περ ̓ ἐνίον ἤχμασα προφθάς,
265 ρίψας τόξον ἔραζε πολύρραπτόν τε φαρέτρην

ἦγχον δ ̓ ἐγκρατέως στιβαρὰς σὺν χεῖρας ἐρείσας
ἐξόπιθεν, μὴ σάρκας ὑποδρύψῃ ὀνύχεσσι,

πρὸς δ ̓ οἶδας πτέρνῃσι ποδῶν στερεῶς ἐπίεζον οὐραίην ἐπιβάς, πλευρῇσί τε κῆρ ̓ ἐφύλασσον, 270 μέχρι ὅγ ̓ ἐξεκάπυσσε βραχίονα ῥόχθον ἀείρας

ἄπνευστον, ψυχὴν δὲ πελώριος ἔλλαχεν "Αιδης. καὶ τότε δὴ βούλευον, ὅπως λασιαύχενα βύρσαν θηρὸς τεθνειῶτος ἀπὸ μελέων ἐρυσαίμην, ἀργαλέον μάλα μόχθον, ἐπεὶ οὐκ ἔσκε σιδήρῳ 275 τμητὴ οὐδὲ λίθοις πειρωμένῳ, οὐδέ μεν ἄλλῃ. ἔνθά μοι ἀθανάτων τις ἐπὶ φρεσὶ θῆκε νοῆσαι αὐτοῖς δέρμα λέοντος ἀνασχίζειν ονύχεσσι.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

260

265

270

275

270. μέχρι ὅγ'] μέχρι οἱ w. 91. 18. D. corr. M3, μέχρι οἱ 23. Μ., μέχρι 9b.4., μέχρις οἱ D. Iunt. Call.

ἐξεκάπυσσε] ἐξετάνυσσε Μ5. pr., ἐξετάνυσε 9. M. corr., ἐξετάνύσσα Iunt. Call., ἐξετάνυσα 18. 23. D. – βραχίονα] 9. 18. 23. M. Call., βραχίονος D., βραχίονας Iunt. – ῥόχθον] ὀρθὸν vulg.

[ocr errors]

1

271. ἄμπνευστον D. Iunt. Call. et ante Steph. πελώριος] w. 9. 18. 23. Da. M. Iunt., πελώριον D. Call. ἔλλαχεν] w. 94. 18. 23. Μ., ἔλαχεν 9ι·, ἔλλαβεν D. Iunt. Call. 272. θύρσαν 18. Μ. 273. τεθνηότος 18. – ἀπὸ ] Iunt. Call., ἀπομελέων D., ἀπαὶ w. 9. 18. 23. Μ. ἐρυσαίμην] w. 9. 18. 23. Μ., ἐρύσαιμι D. Iunt. Call. 275. λίθοις] w. 9. 18. 23. D. M. Iunt., λίθῳ Call. Fort. legendum οὐδὲ λίθοις τμητή. οὐδέ μεν] Iunt. Call., οὐδὲ μὲν D. Bas. II. vulg. ἄλλῃ] Wordsworthius, ὕλῃ vulg., cf. GIM. ἑτέρα.

[ocr errors]

276. ἔνθά μοι] D. Iunt., ἔνθα μοι Call., ἔνθεν μοι 9., ἐνθέν μιν 23., ἔνθ' ἐμὶν w. 18., ἔνθέ μιν Μ.

τοῖσι θοῶς ἀπέδειρα, καὶ ἀμφεθέμην μελέεσσιν ἕρκος ἐνυαλίου ταμεσίχροος ἰωχμοῖο.

280 οὗτός τοι Νεμέου γένετ ̓ ὦ φίλε θηρὸς ὄλεθρος, πολλὰ πάρος μήλοις τε καὶ ἀνδράσι κήδεα θέντος.“

278. ἀμφεθέμαν 18. Μ.

279. ἐνυαλίου] D. Iunt. Call., ἐνυαλίοιο 92. 18. Μ., ἐνυαλοῖο 9' 23., ἐνυλλοῖο w', ἐνύλλοιο w. Suspicor ἕρκος ἔμεν βελέων. Ζωχμοῖο] wl. 9. 18. 23. Μ., Ζώλ

280

[blocks in formation]

APPENDIX I.

SUPPLEMENTUM VARIAE LECTIONIS.*)

THEOCRITI RELIQUIAE.

Idyll. I.

1. ἀδὺ Med. 2. πηγαῖσι p. ἀδύ p1. Med.

7. ἄδιον p1· 16. (hic in mg. &).
14. μεσημβρινὸν 16. Υ. 20.
23. λιβύαθεν Ρ.
ἀδέϊ Med.

άβας

25.

27. γλυφάνοι p1.

9. ἄγονται 16. Iunt.

4. ἕλοι 16. Υ.
10. λάψῃ p.
ἀείσας Ρ.

ἐσδώμεθα Iunt. Call.
ἐρίφους 16. 26. κεκλισμένον Call.
31. ἔντοσθε p. 6., ἔντοσθι a.

39. p1. 41. γύων a. p.2. Q. 43. πολιῶ ἐόντι superscr. οὐ et os p. άβας μι 44. ὅσον Μ.

σιν pl 46. ἐφ ̓ αἵμασι Ρ. Ald. Iunt. 60. ἀείσσης Μ. φιλαξεις Iunt. 65. ὅτε ν. sec. 70. ὠρίσαντο 15. pr.

ἄποθεν Call.

45. σταφυλαῖ56. ἐδώκα Iunt. 59. ἀρεσαίμην Med. 62. αΐδων Med., 66. πολλὰ

Pro καλά 71. χω δρυμοῖο Gb.

ἄϊδαν Ald. Iunt.

Ρ. 68. ἄπιδος Q.

73. τε om. Ρ.

[92.]

75. ἀοιδῆς Υ. [74.] ἀοιδῆς 16. Ϋ. 81. ἀοιδῆς 16. 82. őt' 6. 85. ἐπεί γ' 2. - παρθένως D. P. Mor., παρθένους γ'. ν. Q. οὐδέν ποτ' ἐλ— 16. pr. (ποτελ— corr.), οὐ δή ποτ' ἐλ— 1.2., που' 2- Q. 88. καὶ ἡ p. Ald. Call. 89. βαρὴν Ald. 93. καὶ ὁ ρ1·

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

131. πολλάκις Ρ. 132. ἄδιον Med. ἀσσω μι· 137. πεπλῦσθαί νιν Iunt. κράνεσι Μ5.

Idyll. II.

4. ώς μοι 23. 5. οδ ̓ Ald. Iunt.

[ocr errors]

τεθνάκαμεν μι

6. ἢ pro οἱ D. 7. φρένα τ' p1. 8. τιμαγήταιο ρ':, τοιμαγήτοιο Med. 10. κατὰ θύσομαι γι σελήνα 95. 11. ποτ ̓ ἀείσομαι p1 ἄσυχα 95. Med. Iunt. 12. τὰν χθονίαν θ ̓ ἑκάταν D., δ ̓ ἑκάτα 2 p., θ ̓ ἑκάστη 95. 14. ἑκάστα 95. δαπλῆτι 1.2. 15. ἐρδοῖσα μ', ἑρδοῖσα 95. 16. μηδίας 95. 18. τι ρι· ἐπίπασε 95. 20. μισαρά 21. πᾶσε 95. πασσῶ γι 23. ἐγὼ δὲ 'πὶ 95.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

*) Alias lectiones ad orthographicam consuetudinem pertinentes alio loco congeremus.

« ForrigeFortsæt »