Billeder på siden
PDF
ePub

χὰ μάτηρ γελάσασα· τί δ ̓; οὐκ ἴσος ἐσσὶ μελίσσαις,
ὡς τυτθὸν μὲν ἵης, τὰ δὲ τραύματα ἁλίκα ποιεῖς;

5

10

Idyll. V. (Theocr. XXIII.)
Ἐραστή ς.

Ανήρ τις πολύφιλτρος ἀπηνέος ἤρατ ̓ ἐφάβω,
τὰν μορφὰν ἀγαθῶ, τὸν δὲ τρόπον οὐκέθ ̓ ὁμοίω.
μίσει τὸν φιλέοντα καὶ οὐδὲ ἓν ἅμερον εἶχε,
κοὐκ ᾔδει τὸν Ἔρωτα, τίς ἦν θεός, ἁλίκα τόξα
χερσὶ κρατεῖ, πῶς πικρὰ βέλη ποτὶ καὶ Δία βάλλει
πάντα δὲ καν μύθοισι καὶ ἐν προσόδοισιν ἀτειρής.
οὐδέ τι τῶν πυρσῶν παραμύθιον, οὐκ ἀμάρυγμα
χείλεος, οὐκ ὄσσων λιπαρὸν σέλας, οὐ ῥόδα μάλων,
οὐ λόγος, οὐχὶ φιλάματ ̓ ἐκούφιζον τὸν ἔρωτα.
οἷα δὲ τὴρ ὑλαῖος ὑποπτεύησι κυναγως,

οὕτως πάντ ̓ ἐποίει ποτὶ τὸν βροτόν· ὥρια δ ̓ αὐτῷ

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

5

10

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

15

20

25

χείλεα καὶ κῶραι δεινὸν βλέπος εἶχον ἀνάγκας·

τῷ δὲ χολᾷ τὸ πρόσωπον ἀμείβετο, φεῦγε δ ̓ ἀπὸ χρώς
ὁ πρὶν τοῖς ῥέθεσιν περικείμενος. ἀλλὰ καὶ οὕτως
ἦν καλός· ἐξ ὀργᾶς ἐρεθίζετο μᾶλλον ἐραστάς.
λοίσθιον οὐκ ἤνεικε τόσαν φλόγα τῆς Κυθερείας,
ἀλλ ̓ ἐλθὼν ἔκλαιε ποτὶ στυγνοῖσι μελάθροις,
καὶ κύσε τὰν φλιάν, οὕτω δ ̓ ἀντείνετο φωνᾷ·

[ocr errors]

Αγριε παῖ καὶ στυγνέ, κακᾶς ἀνάθρεμμα λεαίνας, λάϊνε παῖ καὶ ἔρωτος ἀνάξιε, δῶρά τοι ἦλθον λοίσθια ταῦτα φέρων, τὸν ἐμὸν βρόχον· οὐκέτι πὰρ σέ κῶρε θέλω αυτίς ποχ', ὁρώμενος ἀλλὰ βαδίζω, ἔνθα τύ μευ κατέκρινας, ὅπῃ λόγος ἦμεν ἀταρπόν ξυνάν, τοῖσιν ἐρῶσι τὸ φάρμακον ἔνθα τὸ λᾶθον. ἀλλὰ καὶ ἢν ὅλον αὐτὸ λαβὼν ποτὶ χεῖλος ἀμέλξω, οὐδ ̓ οὕτως σβέσσω τὸν ἐμὸν πόθον. ἄρτι δὲ χαίρειν

[blocks in formation]

15. ἦν ] Heins., ἧς coni. Stepha nus, ή 18., ἡ 23. M. Ald. β', η Iunt., Call. ἐξ ὀργᾶς] coni. Auberus, ἐξ ὀργᾶς δ' coni. Stephanus ed. I., δ ̓ ἐξορπασ ̓ 23., δ ̓ ἐξ. όρπασ' Μ., δ ̓ ἐξορπασ 18., δ ̓ ἐξ ορπασερ ̓ ἐθίζετο Ald., δ ̓ ἐξόρπας Αld.β., δ ̓ ἐξόρπα Iunt., ἐξόρπαξ sine 'Call.

16. ἤνεικε] Steph., ένι καὶ 23., ἔνικαι Mb. Αld., ἔτι καὶ Μ3. Αιας Iunt., ἐνίκι 18., ανέηκε Call. τό σαν φλόγα τᾶς] Eldikius, τὸ σαμφαότατος 23. M. Ald.“, τοσαμφαότατος Iunt., τὸ sequente lacuna pro reliquis 18. Αld.β., τὰ δάκρυα τᾶς Call.

17. ἐλθὼν] 18. 23. Μ5. Antt. 18. φλιάν] (23.) Iunt., φθιάν Ald.“, φλοιάν 18. Μ. Αld.β. Call. ἀντείνετο φωνᾷ] ἀντέλοντο

[ocr errors]

15

20

25

[blocks in formation]

22. κώρε θέλω] 23. Μ5. Αld.. Iunt., κῶς ἐθέλω 18. Ald.β. Call. αὐτίς] λύπης 18. 23. M. Ald. α. β. Call., λυπῆν Iunt. ποχ ̓, ὁρώμενος] ποχ ̓ ὁρώμενος commate postposito Eldikius, ποχολωμένος 23. Μ5, χορλωμένος 18., ποχολωμένος Αld., κεχολωμένος Αld.β. Call., κεχολωμένον Iunt.

23. ἔνθα τ ̓ ἐτῦμε 23., ἔνθα τέ τυμε Αld., ἔνθ ̓ ἐ τυ με 18., ἔνθ ̓ έτῦμε Μ. — ἀταρπών 23., ἀταρπ Ald., ἀταρπῶν 18. Μ.

24. ξυνάν] Τoupius, ξυνόν vulg., τοῖς 23. Αld.. ξὺν Ald. · λᾶθον] λᾶθος vulg., έρωσι Ald.. λάθος 23. Locum distinxi e mente distinctio, in Ald. punctum post Toupii; in Ald. Iunt. Call. nulla ἔρωσι.

[ocr errors]

26. οὐδ ̓ οὕτως] coni. Brigg sius, οὐδ ̓ οὕτω Κ3. Μ3·, οὐδὲ τὼς 18., οὐδὲ τῶς 23. Μ5·, οὐδὲ τῶν Ald., οὐδέ κε τὼς Αld.β. Iunt. Call. πόθον] r. corr. Iunt. Call., πόνον Im., χόλον 18. 23. Μ. Αld.. β.

30

35

40

[ocr errors]

29

32

35

τοῖσι τεοῖς προθύροις ἐπιτέλλομαι. οἶδα τὸ μέλλον.
καὶ τὸ ῥόδον καλόν ἐστι, καὶ ὁ χρόνος αὐτὸ μαραίνει·
καὶ τὸ ἴον καλόν ἐστιν ἐν εἴαρι, καὶ ταχὺ γηρᾷ·
καὶ κάλλος καλόν ἐστι τὸ παιδικόν, ἀλλ ̓ ὀλίγον ζῇ.
ἥξει καιρὸς ἐκεῖνος, ὁπανίκα καὶ τὸ φιλάσεις,
ἁνίκα τὰν κραδίαν ὀπτεύμενος ἁλμυρὰ κλαύσεις.
ἀλλὰ τὸ παῖ καὶ τοῦτο πανύστατον ἁδύ τι ῥέξον·
ὁππόταν ἐξενθὼν ἠρτημένον ἐν προθύροισι
τοῖσι τεοῖσιν ἴδῃς τὸν τλάμονα, μή με παρένθης,
στᾶθι δὲ καὶ βραχὺ κλαῦσον, ἐπισπείσας δὲ τὸ δάκρυ
λῦσον τᾶς σχοίνω με καὶ ἀμφίθες ἐκ ῥεθέων σῶν
εἵματα καὶ κρύψόν με, τὸ δ ̓ αὖ πύματόν με φίλασον, 40
κἂν νεκρῷ χάρισαι τὰ σὰ χείλεα. μή με φοβαθῇς
οὐ δύναμαι σίνειν σε, διαλλάξεις με φιλάσας.
χῶμα δέ μοι χῶσόν τι, τό μεν κρύψει τὸν ἔρωτα.
κἂν ἀπίῃς, τόδε μοι τρὶς ἐπαίασον· ὦ φίλε κεῖσαι.

λευκὸν τὸ κρίνον ἐστί, μαραίνεται ἁνίκα πίπτει.
ἃ δὲ χιὼν λευκά, καὶ τάκεται ανίκα παχθῇ.

27. ἐπιτέλλομαι] coni. Reiskius, ἐπιβάλομαι 23., ἐπιβάλλομαι Αld., ἐπιβάλλομαι vulg.

ἁνίκα Ald..

[ocr errors]

[30. 31.] δ ̓ ἁνίκα 23. Ald.. πίπτει] 18. 23. M. Antt. δ' Hos versus spurios esse perspexit M. Hauptius Observv. Critt. p. 66.

[ocr errors]

30

31

37. tas] Ald.". Iunt., tã 23., tặ Μ., το 18. Call., τῷ Ald β. 39. σά om. 11. Αld.β.

40. σίνειν σε] εἴν σε 23. Μ. Αld., εἴ σε Αld.β., ἢν εὖ 18., ζῆν εἴγε Iunt. Call., ξη εἴστε Ζ. διαλλάξεις] M. Ald. Iunt., διαλάξεις 23., διαλλάξας 18. Αld.β. Call. φιλάσας] 18. M. Ald.β., φι

31. ὁπηνίκα καὶ σὺ φιλάσῃς Ald. λάσσας 23. Ald. Iunt., φιλάσεις

Iunt.

32. κλαύσης Ald. Iunt.

Call.

41. δέ μοι] 18. corr. Call., δέ

33. καὶ] 18. 23. M. Ald. ". β. Iunt., μεν 23. M. Ald.“. β. Iunt. κἂν Call.

34. ἠρτυμένον Μ. Ald.. 35. τεοῖς 18. 23. M. Ald. α. δης 23. Ald., εἰδῆς Μ. θης 18. Αld.β. Call.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Post τλάμονα distinguit Iunt., post ἴδῃς Im. Ald. Call. vulg.

36. θᾶθι Μ., βᾶθι 18. Αld.β. ἐπισπείρας Μ.

42. ἀπίῃς] ἀπίης 23. Ald.. Iunt., ἀπίηι Με, ἀπίκῃ (18.) Αld.β., ἀπίκη Call. - ἐπαίασον] ὄπαυσον 18. 23., ὄπασον Ald. ἔπαϋσον Μ., ἐπ ̓ ἀύσον Αld.β., ἐπ ̓ σον Call., ἐπάϋσον Iunt.

IMITT. 38] Agath. AP. VII, 220. δάκρυ δ ̓ ἐπισπείσας.

21..

αυ

45

50

ეე

ἦν δὲ θέλῃς, καὶ τοῦτο· καλὸς δέ μοι ὤλεθ ̓ ἑταῖ

[blocks in formation]

γράψον καὶ τόδε γράμμα, τὸ σοῖς τοίχοισι χαράξω·
τοῦτον ἔρως ἔκτεινεν. ὁδοιπόρε, μὴ παρο-
δεύσης,
ἀλλὰ στὰς τόδε λέξον· ἀπηνέα εἶχεν ἑταῖρον.“
Ὧδ ̓ εἰπὼν λίθον εἶσεν, ἐρεισάμενος δ ̓ ἐπὶ τοίχω
ἄχρις γεισοπόδων, φοβερὸν λόχον ἅπτετ ̓ ἀπ' αὐτῶν, 50
τὰν λεπτὰν σχοινῖδα, βρόχον δ ̓ ἔμβαλλε τραχήλῳ,
τὰν ἕδραν δ ̓ ἐκύλισεν ἀπαὶ ποδός, ἠδ ̓ ἐκρεμάσθη
νεκρός. ὃ δ ̓ αὖτ ̓ ὤιξε θύρας καὶ τὸν νεκρὸν εἶδεν
αὐλᾶς ἓξ ιδίας ἠρτημένον, οὐδ ̓ ἐλυγίχθη
τὰν ψυχάν, οὐ κλαῦσεν ἑὸν φόνον, ἀλλ ̓ ἐπὶ νεκρῷ
εἵματα πάντ ̓ ἐμίανεν, ἐφαβικὰ βαῖνε δ ̓ ἐς ἆθλα
γυμνασίων, καὶ τῇδε φίλων ἐπεμαίετο λουτρῶν,
καὶ ποτὲ τὸν θεὸν ἦνθε, τὸν ὕβρισε· λαϊνέας δέ
ἵπτατ ̓ ἀπὸ κρηπῖδος ἐς ὕδατα· τῷ δ ̓ ἐφ ̓ ὕπερθεν
ἅλατο καὶ τώγαλμα, κακὸν δ ̓ ἔκτεινεν ἔφαβον·

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

55

60

51. αὖτ ̓ ὤιξε] (18.?) Steph., αυτόϊξε Ald., αὐτό ιξε 23., αὐ τόϊξε Μ. Αld.β. Call., αὐτώιξε Iunt., cf. GlIm. ἄνοιξε.

52. ἓξ] ἐξ vulg. - ἐλυγίχθη] 2.4. mg., λυγίχθη r. mg. Im. mg., ἐτυλίχθη 23. vulg.

53. κλαυσεν ἑὸ ν] coni. Reiskius, κλαῦσε νέον vulg., κλαυσεν νέον Ald. Iunt. In 23. ex verbis κλ. ν. φ. paucae literae restant reli

M. Ald. Iunt.', ἐς ἄθλον Αld.β., quis evanidis, νέον φόνον om. 11. 54. ἐς ἆθλα] ἐς ἄθλω 11. 18. ἐπ ̓ ἆθλον Call. Vulgo colon post ἐφαβικά, cuius loco comma ante eam vocem posui.

55. "γυμνασίων] γυμναστών τηλε φίλων vulg., λεφίλων M. Ald. vulg. τῇδε φίλων] Graefius,

[ocr errors]

57. ἵπτατ'] Higtius, ἵστατ' vulg. κρηπίδας 111· Αld., ἀποκρη πίδας 'Μ. ἐς ὕδατα· τῷ δ ̓] Ameis., ἐς ὕδατα· τῶ δ' Reisk, ἐς υδάτω δ' 11. 18. M. Ald.“. β., ἐς ὕδατα δ' r. Im., ἔρως ὑδάτων δ' Iunt., ἔρως ὑδάτων Call. ἐφ ̓ υπερθεν] Ζ. Αld., ἐφύπερθεν vulg.

60

νᾶμα δ ̓ ἐφοινίχθη ̇ παιδὸς δ ̓ ἐπενάχετο φωνά·
χαίρετε τοὶ φιλέοντες· ὁ γὰρ μισῶν ἐφονεύθη.
στέργετε δ ̓ οἱ μισεῦντες· ὁ γὰρ θεὸς οἶδε δικάζειν.“

5

Idyll. VI. (Bion. XV.)

Επιθαλάμιος ̓Αχιλλέως καὶ Δηιδαμείας.

ΜΥΡΣΩΝ.

1ῇς νύ τί μοι Λυκίδα Σικελόν μέλος ἡδὺ λιγαίνειν,
ἱμερόεν γλυκύθυμον ἐρωτικόν, οἷον ὁ Κύκλωψ
ἄεισεν Πολύφαμος ἐπ ̓ ᾐόνι τᾷ Γαλατεία;

ΛΥΚΙΔΑΣ.

κἐμοὶ συρίσδεν Μύρσων φίλον· ἀλλὰ τί μέλψω;

ΜΥΡΣΩΝ.

Σκύριον ὃν Λυκίδα ζαλώμενος άδες ἔρωτα,
λάθρια Πηλείδαο φιλάματα, λάθριον εὐνάν,
πῶς παῖς ἕσσατο φᾶρος, ὁμῶς δ ̓ ἐψεύσατο μορφάν
καὶ νόμος ἐν χώραις Λυκομηδίσιν οὐκ ἀλεγοίσαις,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

IMITT.

5

[blocks in formation]

7. 8] Nonn. Dion. XLIV, 289. οὐ νόθον εἶδος ἔδεκτο καὶ

οὐκ ἐψεύσατο μορφήν (ex emend. Graefi pro νύμφη).

« ForrigeFortsæt »