Billeder på siden
PDF
ePub

5

10

χὰ μάτηρ γελάσασα· τί δ ̓; οὐκ ἴσος ἐσσὶ μελίσσαις,
ὡς τυτθὸν μὲν ἵης, τὰ δὲ τραύματα ἁλίκα ποιεῖς ;

̓Ανήρ τις πολύφιλτρος ἀπηνέος ἤρατ ̓ ἐφάβω,
τὰν μορφὰν ἀγαθῶ, τὸν δὲ τρόπον οὐκέθ ̓ ὁμοίω.
μίσει τὸν φιλέοντα καὶ οὐδὲ ἓν ἅμερον εἶχε,
κοὐκ ᾔδει τὸν Ἔρωτα, τίς ἦν θεός, ἁλίκα τόξα
χερσὶ κρατεῖ, πῶς πικρὰ βέλη ποτὶ καὶ Δία βάλλει·
πάντα δὲ κἀν μύθοισι καὶ ἐν προσόδοισιν ἀτειρής.
οὐδέ τι τῶν πυρσῶν παραμύθιον, οὐκ ἀμάρυγμα
χείλεος, οὐκ ὄσσων λιπαρὸν σέλας, οὐ ῥόδα μάλων,
οὐ λόγος, οὐχὶ φιλάματ ̓ ἐκούφιζον τὸν ἔρωτα.
οἷα δὲ θὴρ ὑλαῖος ὑποπτεύησι κυνάγως,
οὕτως πάντ ̓ ἐποίει ποτὶ τὸν βροτόν· ὥρια δ ̓ αὐτῷ

[ocr errors]

Idyll. V. (Theocr. XXIII.)
Ἐραστή ς.

7. γελάξασα c. 23. Ald.. · τί δ'] 23. Ald.β. Call., τὶ δ ̓ Ald. Iunt., τὺ δ ̓ Steph. Interrogationem post τί δ ̓ Wartonus poni iussit praeeunte Winsemii interpretatione,quid, inquit, an non tu similis es apibus". - ἴσος] 23. Steph., ἴσον c. Ald.β. Iunt. Call., ἶσον Ald.α. In f. v. pro vulgato interrogationis signo comma posui cum Ald.β.

– τυτθὸν] coni. Koehlerus, τυτ8. ὡς] coni. Schaeferus, χώ vulg. θὸς vulg. — ΐης] coni. Stephanus eal. II., ἔης vulg. Interrogationis signum in f. v. ex Comm. manavit. Libri: 18. 23. (Vs. 1-53.) M. Ald.“. Ald.β. Iunt. Call.

[ocr errors]

Ἐραστής] 11. rec., Εραστής. Δωρίδι. διηγηματικόν M. et praefixo Θεοκρίτου c r. Ald.β. Call. (διηγ. post Θεοκρ. c, διηγήμαται Ald.β.), Μισῶν φιλέοντα Alda, Δύσερως Iunt., sine tit. 23.

5

1. ἐφάβω] Wint., ἐφάβου 23. M. vulg.

[ocr errors]

10

3. ἐνάμερον 23. M. Alda.

4. ᾔδει] Μ3, ἤδει 18. 23. Mr. Ald. α.β. Iunt., ἤδη Call. ἁλίκα] Κ., ἡλίκα vulg.

5. καὶ Δία] παιδία vulg.
6. náv] 18. 23. Antt., xav M5.
8. ῥόδα μάλων] ῥοδόμαλον

M5, ῥοδόμαλλον 18.
Antt., ῥοδομάλλον 23., ῥοδόμάλλον

ου

9. φιλάματ ̓ ἐκούφιζον] φίλαμα τὸ κουφίζον vulg., κουφίζει 18. Μ., κουφίζειν 23. Aid.α.

10. οἷα δὲ θηβυλέος 23. Αld., οἷα θηβυλέας 18. Μ.

ce.

11. οὕτως] 23. Ald. Iunt., οὔτω vulg. Fort. πτοιῶν βροτόν. ὥρια] ἄρια 23. M. Ald. β. Call., ἄρινα Iunt., ἄγρια Brub.III. praeeunte Winsemii interpretatione saeva et vulg.

[ocr errors]

15

20

25

χείλεα καὶ κῶραι δεινὸν βλέπος εἶχον ἀνάγκας·
τᾷ δὲ χολᾷ τὸ πρόσωπον ἀμείβετο, φεῦγε δ ̓ ἀπὸ χρῶς
ὁ πρὶν τοῖς ῥέθεσιν περικείμενος. ἀλλὰ καὶ οὕτως
ἦν καλός· ἐξ ὀργᾶς ἐρεθίζετο μᾶλλον ἐραστάς.
λοίσθιον οὐκ ἤνεικε τόσαν φλόγα τᾶς Κυθερείας,
ἀλλ ̓ ἐλθὼν ἔκλαιε ποτὶ στυγνοῖσι μελάθροις,
καὶ κύσε τὰν φλιάν, οὕτω δ ̓ ἀντείνετο φωνᾷ·

12. βλέπος εἶχον ἀνάγκας] coni. Meinekius, gravem visum habebant necessitate Div., βλέπον εἶχεν ἀνάγκαν vulg. Post βλέπον in Ald. β. Call. nulla distinctio, in Iunt. colon, Brub.III. vulg. comma.

13. ἀπὸ χρώς] M5 vulg., ἀποχρώς Alda Iunt., ἄπο χρώς (18.?)

cum Reiskio.

14. ὁ πρίν τοῖς ῥέθεσιν] ὕβριν τᾶς ὀργᾶς vulg.

15. ἦν] Heins., ἧς coni. Stephanus, ἦ 18., ἡ 23. M. Ald. β., η Iunt., ἣ Call. ἐξ ὀργῆς] coni. Auberus, ἐξ ὀργᾶς δ ̓ coni. Stephanus ed. I., δ ̓ ἐξορπασ 23., δ ̓ ἐξόρπασ ̓ Μ., δ ̓ ἐξορπασ 18., δ ̓ ἐξορπασερ ̓ ἐθίζετο Alda, δ ̓ ἐξόρπας Ald.β., δ ̓ ἐξόρπα Iunt., ἐξόρπαξ sine δ’ Call.

20

̓́Αγριε παῖ καὶ στυγνέ, κακᾶς ἀνάθρεμμα λεαίνας, λάϊνε παῖ καὶ ἔρωτος ἀνάξιε, δῶρά τοι ἦλθον λοίσθια ταῦτα φέρων, τὸν ἐμὸν βρόχον· οὐκέτι πὰρ σέ κῶρε θέλω αὖτίς ποχ ̓, ὁρώμενος ἀλλὰ βαδίζω, ἔνθα τύ μευ κατέκρινας, ὅπῃ λόγος ἦμεν ἀταρπόν ξυνάν, τοῖσιν ἐρῶσι τὸ φάρμακον ἔνθα τὸ λᾶθον. ἀλλὰ καὶ ἢν ὅλον αὐτὸ λαβὼν ποτὶ χεῖλος ἀμέλξω, οὐδ ̓ οὕτως σβέσσω τὸν ἐμὸν πόθον. ἄρτι δὲ χαίρειν

[merged small][ocr errors][merged small]

15

[ocr errors][merged small]

25

22. κωρε θέλω] 23. M. Ald.. Iunt., κῶρ ̓ ἐθέλω 18. Ald.β. Call. αὐτίς] λύπης 18. 23. Μ, Call., λυπῆν Iunt. – ποχ ̓, ὁρώμενος] ποχ ̓ ὁρώμενος commate

Ald.“. β.

-

postposito Eldikius, ποχολωμένος 23. Μ5, χορλωμένος 18, ποχολωμένος Alda, κεχολωμένος Ald.β. Call., κεχολωμένον Iunt.

23. ἔνθα τ ̓ ἐτῦμε 23., ἔνθα τέτυμε Alda, ἔνθ ̓ ἐ τυ με 18., ἔνθ' ἑτῦμε Μ. ἀταρπών 23., ἀταρπ Ald.“, ἀταρπῶν 18. Μ.

24. ξυνάν] Τoupius, ξυνόν vulg., ξὺν Ald.α. τοῖς 23. Αld.. λᾶθον] λᾶθος vulg., ἔρωσι Ald.α. λάθος 23. Locum distinxi e mente Toupii; in Ald.β. Iunt. Call. nulla

distinctio, in Ald.

punctum post

ἔρωσι.

26. οὐδ ̓ οὕτως] coni. Briggsius, οὐδ ̓ οὕτω Κ3· Μ3, οὐδὲ τὼς 18., οὐδὲ τῶς 23. Μ5·, οὐδὲ τῶν Ald., οὐδέ κε τὼς Ald.β. Iunt. Call. πόθον] r. corr. Iunt. Call, πόνον Im., χόλον 18. 23. M. Ald. β.

30

35

40

τοῖσι τεοῖς προθύροις ἐπιτέλλομαι. οἶδα τὸ μέλλον.
καὶ τὸ ῥόδον καλόν ἐστι, καὶ ὁ χρόνος αὐτὸ μαραίνει·
καὶ τὸ ἴον καλόν ἐστιν ἐν εἴαρι, καὶ ταχὺ γηρᾷ·
καὶ κάλλος καλόν ἐστι τὸ παιδικόν, ἀλλ ̓ ὀλίγον ζῇ.
ἥξει καιρὸς ἐκεῖνος, ὁπανίκα καὶ τὸ φιλάσεις,
ἁνίκα τὰν κραδίαν ὀπτεύμενος ἁλμυρὰ κλαύσεις.
ἀλλὰ τὺ παῖ καὶ τοῦτο πανύστατον ἁδύ τι ῥέξον·
ὁππόταν ἐξενθὼν ἠρτημένον ἐν προθύροισι

λευκὸν τὸ κρίνον ἐστί, μαραίνεται ἁνίκα πίπτει.
ἃ δὲ χιὼν λευκά, καὶ τάκεται ἁνίκα παχθῇ.

τοῖσι τεοῖσιν ἴδῃς τὸν τλάμονα, μή με παρένθῃς,
στᾶθι δὲ καὶ βραχὺ κλαῦσον, ἐπισπείσας δὲ τὸ δάκρυ
λῦσον τᾶς σχοίνω με καὶ ἀμφίθες ἐκ ῥεθέων σῶν
εἵματα καὶ κρύψόν με, τὸ δ ̓ αὖ πύματόν με φίλασον, 40
κἂν νεκρῷ χάρισαι τὰ σὰ χείλεα. · μή με φυβαθῇς·
οὐ δύναμαι σίνειν σε, διαλλάξεις με φιλάσας.
χῶμα δέ μοι χῶσόν τι, τό μευ κρύψει τὸν ἔρωτα.
κἂν ἀπίῃς, τόδε μοι τρὶς ἐπαίασον· ὦ φίλε κεῖσαι.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

34. ἠρτυμένον M. Ald.α.

35. τεοῖς 18. 23. M. Alda. εἴδης 23. Ald.α., εἰδῆς Μ. παρέλθης 18. Ald.β. Call. Post τλάμονα distinguit Iunt., post ἴδῃς Im. Ald.β. Call. vulg.

29

32

35

32. κλαύσης Ald. Iunt.

41. δέ μοι] 18. corr. Call., δέ

33. καὶ] 18. 23. M. Ald.α. β. Iunt., μευ 23. M. Aid.α.β. Iunt. χω. κἂν Call. σόν τι, τό] κοίλον τι τό 23., κοιλου τι τί Ald.“, κοίλον τό 18. Μ., κοῖλον τόδε Αld.β., κοίλανον ὅ Iunt.

Call.

[ocr errors]

30

31

37. tãs] Ald.". Iunt., vỡ 23., tặ Μ., τῶ 18. Call., τῷ Alâ β·

39. oa om. 11. Áld..

36. θᾶθι Μ., βᾶθι 18. Ald.β. ἐπισπείρας Μ.

IMITT. 38] Agath. AP. VII, 220. δάκρυ δ ̓ ἐπισπείσας.

40. σίνειν σε] εἴν σε 23. Μ. Ald., εἴ σε Ald.β., ἢν εὖ 18., ζῆν διαλλάξεις] M. Aid.“. Iunt., διαεἴγε Iunt. Call., ξη εἴστε Ζ. λάξεις 23., διαλλάξας 18. Ald.β. Call.

λάσσας 23. Aida Iunt., φιλάσεις φιλάσας] 18. M. Ald.β., φι

Call.

42. ἀπίῃς] ἀπίης 23. Ald.. Iunt., ἀπίηι Μ5, ἀπίκῃ (18.) Ald.β., ἀπίκη Cali. · ἐπαίασον] ὄπαυσον 18. 23., ὄπασον Ald.“ ὄπαϋσον Μ., ἐπ ̓ ἀύσον Ald.β., ἐπ ̓ ἄϋσον Call., ἐπάϋσον Iunt.

1

45

ἢν δὲ θέλῃς, καὶ τοῦτο· καλὸς δέ

55

ρος.

γράψον καὶ τόδε γράμμα, τὸ σοῖς τοίχοισι χαράξω· τοῦτον ἔρως ἔκτεινεν. ὁδοιπόρε, μὴ παροδεύσῃς,

ἀλλὰ στὰς τόδε λέξον· ἀπηνέα εἶχεν ἑταῖρον.“ Ὧδ ̓ εἰπὼν λίθον εἶσεν, ἐρεισάμενος δ ̓ ἐπὶ τοίχω ἄχρις γεισοπόδων, φοβερὸν λόχον ἅπτετ ̓ ἀπ ̓ αὐτῶν, 50 τὰν λεπτὰν σχοινῖδα, βρόχον δ ̓ ἔμβαλλε τραχήλῳ, 50 τὰν ἕδραν δ ̓ ἐκύλισεν ἀπαὶ ποδός, ἠδ ̓ ἐκρεμάσθη νεκρός. ὃ δ ̓ αὖτ ̓ ὤιξε θύρας καὶ τὸν νεκρὸν εἶδεν αὐλᾶς ἐξ ἰδίας ἠρτημένον, οὐδ ̓ ἐλυγίχθη

τὰν ψυχάν, οὐ κλαῦσεν ἑὸν φόνον, ἀλλ ̓ ἐπὶ νεκρῷ
εἵματα πάντ ̓ ἐμίανεν, ἐφαβικὰ βαῖνε δ ̓ ἐς ἆθλα
γυμνασίων, καὶ τῇδε φίλων ἐπεμαίετο λουτρῶν,
καὶ ποτὶ τὸν θεὸν ἦνθε, τὸν ὕβρισε· λαϊνέας δέ
ἵπτατ ̓ ἀπὸ κρηπῖδος ἐς ὕδατα· τῷ δ ̓ ἐφ ̓ ὕπερθεν
ἅλατο καὶ τὤγαλμα, κακὸν δ ̓ ἔκτεινεν ἔφαβον·

43. δὲ θέλῃς] δὲ λῇς 18. Μ., δὲ λῆς 23. Alda, δέ γε λῆς Ald.β.

[ocr errors]

Iunt. Call.

44. τὸ σοῖς τοίχοισι] coni. Schaeferus, τὸ σοῖς στίχοισι 23., τίσοις στίχοισι Ald, τό σοι στίχοισι vulg.

46. εἶχεν] Im. mg. Ald.β. Call., εἶχον 18.23. Μ. Alda. Iunt.

47. εἷσεν] εἷλεν vulg. τοίχω] Ald.β. Call., τοίχῳ vulg. μέσων) οόδων 18. 23. Μ., ἄχρι μέ48. ἄχρις γεισοπόδων] (ἄχρι σων ούδων Ald. Iunt., ἄχρι μέσων οὐδῶν Ald.β. Call. λόχον] λίθον vulg. ἅπτετ ̓] ἥπτετ ̓ Call., ἧπτεν Iunt., ὁπότ ̓ 23. Alda, ὁπ πότ 18. Μ. Ald.β. ἀπ ̓ αὐτῶν] 23. M. Ald. β. Iunt., ἀπ ̓ αὐτοῦ 18.,

ἀϋτῶν Call.

[ocr errors]

μοι

49. ἔμβαλλε] Iunt., ἔβαλλε 18. 23. M. Alda, ἐνέβαλλε Aid.β. Call.

50. ἐκύλισεν] 11. sup., ἐκοίλισεν 11. pr. 18. 23. Μ., ἐκοίλησεν Ald., ἐκύλισσεν Ald.β. Iunt. Call. ἀπαὶ] coni. Reiskius, αὔται 23. Μ., αἵτε 18. Alda.β., om. Iunt., ὑπεκποδός Call.

ὤλεθ ̓ ἑταῖ

45

-

[ocr errors]

51. αὖτ ̓ ὤιξε] (18.?) Steph., αὐτόϊξε Ald.α., αὐτό ιξε 23., αὖτόϊξε M. Ald.β. Call., αὐτώϊξε Iunt., cf. GlIm. ἄνοιξε.

52. *ξ] ἐξ vulg. – ἐλυγίχθη] 12.4 mg., λυγίχθη r1 mg. Im. mg., ἐτυλίχθη 23. vulg.

53. κλαῦσεν ἑὸν] coni. Reiskius, κλαῦσε νέον vulg., κλαῦσεν νέου Ald. Iunt. In 23. ex verbis κλ. ν. φ. paucae literae restant reliΜ. Aldi. Iunt., ἐς ἄθλον Ald.β., quis evanidis, νέον φόνον om. 11. 54. ἐς ἆθλα] ἐς ἄθλω 11. 18. ἔπ' ἆθλον Call. Vulgo colon post ἐφαβικὰ, cuius loco comima ante eam vocem posui.

55. γυμνασίων] γυμναστῶν τῆλε φίλων vulg., λεφίλων M. Ald.“. vulg. τῇδε φίλων] Graefius, 57. ἵπτατ ̓ ] Higtius, ἵστατ ̓ vulg. κρηπίδας 111 Alda, ἀποκρηπίδας M5 ἐς ὕδατα· τῷ δ ̓ ] Ameis., ἐς ὕδατα· τῶ δ ̓ Reisk., ἐς ὑδάτω δ” 11. 18. M. Ald. β. ἐς ὕδατα δ' r. Im., ἔρως ὑδάτων δ Iunt., ἔρως ὑδάτων Call. ἐφ ̓ ὕπερθεν] Z. Ald.β., ἐφύπερθεν vulg.

,

[ocr errors]

55

60

60

νᾶμα δ ̓ ἐφοινίχθη· παιδὸς δ ̓ ἐπενάχετο φωνά·
„χαίρετε τοὶ φιλέοντες· ὁ γὰρ μισῶν ἐφονεύθη.
στέργετε δ ̓ οἱ μισεῦντες· ὁ γὰρ θεὸς οἶδε δικάζειν.6

Idyll. VI. (Bion. XV.)

Ἐπιθαλάμιος ̓Αχιλλέως καὶ Δηιδαμείας.

ΜΥΡΣΩΝ.

Λῇς νύ τί μοι Λυκίδα Σικελὸν μέλος ἁδὺ λιγαίνειν,
ἱμερόεν γλυκύθυμον ἐρωτικόν, οἷον ὁ Κύκλωψ
ἄεισεν Πολύφαμος ἐπ ̓ ᾐόνι τᾷ Γαλατείᾳ;

ΛΥΚΙΔΑΣ.

κἠμοὶ συρίσδεν Μύρσων φίλον· ἀλλὰ τί μέλψω;

ΜΥΡΣΩΝ.

5 Σκύριον ὃν Λυκίδα ζαλώμενος ᾆδες ἔρωτα,
λάθρια Πηλείδαο φιλάματα, λάθριον εὐνάν,
πῶς παῖς ἕσσατο φᾶρος, ὁμῶς δ ̓ ἐψεύσατο μορφάν
καὶ νόμος ἐν κώραις Λυκομηδίσιν οὐκ ἀλεγοίσαις,

59. νᾶμα] Reisk., ut etiam Sanctamandus coniecerat, ἅμα 11. Μ. Ald.“, αἷμα vulg.

61. οἱ μισεῦντες] οἷμες εὔητες 111, οἱμεῖς εὔητες 11b, οΐμεις εὔητες 114, ὕμεις εὔητες 18., ὑμεῖς εὔητες M. Ald.a, ὑμᾶς ἀΐτας Αld.β, ὔμμες αΐτας Iunt. Call. δικάζειν] Call., δικάσειν 11. Ald.α, δικάσσειν 18. M. Ald.β., δικάσσαι

Iunt.

4. κἠμοὶ] Brunck., κἤν μοι 18. Μ., κ ̓ ἤν μοι 11., κἦν μοι Urs. 5. ὃν] om. 11. 18. vulg. ζαλώμενος] (ζαλῶ)μένος 18.?, ζαλῶν μένος 11b Μ., ζαλῶν (μέλος) 1152, ζαλῶν μέλος Urs. — ᾄδες] ἡδὺς 11. 18. Μ., ὧδὺν Urs.

7. ἔσσατο] (18.) Steph., ἔσατο 11., ἔσσατο Μ5. Urs. ὁμῶς] ὅκως 11. 18. vulg. δ ̓ ἐψεύσατο] Guil. Canterus, δ ̓ ἐγεύσατο 11. Μ. Urs., δὲ ἐγεύσατο 18., fort. rectius δ ̓ ἐπλάσσατο.

[ocr errors]

5

Libri: 11. 18. M. Urs.

Ἐπιθαλάμιος ̓Αχιλλέως καὶ Δηιδαμείας] praefxo τοῦ αὐτοῦ (i. e. Βίωνος) Urs., Θεοκρίτου ἐπιθαλάμιον ̓Α. κ. Δ. Μ5, Θεοκρίτου ἐπιθαλάμιον ̓Α. κ. Δ. 65.

σ

ἀλεγοίσαις] ἁπαλεγοισαι 11., 3. ᾐόνι τῷ] Mein., ᾀόνι τῷ Brunck., ἠιόνι 11. 18., ἠϊόνι vulg. ἁπαλέγουσα Μ5, ἀπαλέγοισα vulg.

αι

8. καὶ νόμος] κἢν ὅπος Μ., κὴν ὅπως 115, κἢν ὅπως 115 18., χ ̓ ὥπως Urs., cf. Imitt.

οὐκ

"1

οπα

α

IMITT. 7. 8] Nonn. Dion. XLIV, 289. οὐ νόθον εἶδος ἔδεκτο καὶ οὐκ ἐψεύσατο μορφήν (ex emend. Graefii pro νύμφη).

« ForrigeFortsæt »