Billeder på siden
PDF
ePub

5

10

15

Idyll. III. (Theocr. XXI.)
Αλιεῖ ς.

̔Α πενία Διόφαντε μόνα τὰς τέχνας ἐγείρει,
αὐτὰ τῶ μόχθοιο διδάσκαλος· οὐδὲ γὰρ εὕδειν
ἀνδράσιν ἐργατίναισι κακαὶ παρέχοντι μέριμναι.
κἂν ὀλίγον νυκτός τις ἐπιμύσσησι, τὸν ὕπνον
αἰφνίδιον θορυβεῦσιν ἐπιπτάμεναι μελεδῶναι.

Ιχθύος ἀγρευτῆρες ὁμῶς δύο κεῖντο γέροντες,
στρωσάμενοι βρύον αὖον ὑπὸ πλεκταῖς καλύβαισι,
κεκλιμένοι κοίτῳ τῷ φυλλίνῳ· ἐγγύθι δ ̓ αὐτοῖν
κεῖτο τὰ τᾶς θήρας ἀθλήματα, τοὶ καλαθίσκοι,
τοὶ κάλαμοι, τἄγκιστρα, τὰ φυκιόεντα δέλητα,
ὁρμιαὶ κύρτοί τε καὶ ἐκ σχοίνων λαβύρινθοι,
μήρινθοι κώπα τε γέρων τ ̓ ἐπ ̓ ἐρείσμασι λέμβος·
νέρθεν τᾶς κεφαλᾶς φορμὸς βραχύς, εἷμα τάπης τε.
οὗτος τοῖς ἁλιεῦσιν ὁ πᾶς στόλος, οὗτος ὁ πλοῦτος.
οὐδὸς δ ̓ οὐ κλήθραν εἶχ ̓, οὐ κύνα· πάντα περισσά, 15

[blocks in formation]

5

15

10

Μ.

et

sius, τελῆγα Ald., τε λῆγα 11 superscripto ι vel υ super η 18., φυκιόεντά τε λῆδα Iunt. Call.

11. ὁρμιαὶ] Mein., ὁρμειαὶ vulg., οἱμειαὶ 111. b. M. Ald., οἶνειαὶ 18.

κύρτοί τε] κύρτοι τέ Iunt., κύρτοι M. vulg.

12. κώπα τε] coni. Kiesslingius (praeeunte Strothio, qui κῶπαί τε), κωά τε 11. M. Ald., κῶας τε Iunt., κωάς τε (18.) Call. — τ' ἐπ ̓ Brunck., δ ̓ ἐπ ̓ M. vulg.

13. εἷμα τάπης τε] εἵματα πύσοι 11. 18. Μ., εἵματ ̓ ἄπυσοι Αld., εἵματα πῖλοι Iunt. Call.

14. στόλος] πόνος vulg. πλοῦτος] 11b. sup. M. sup. Call. vulg., πλεῦτος 11b. pr., πλῶτος 18. Μ. pr., πλᾶτος Ald. Iunt.

15. οὐδὸς] coni. Briggsius, οὐδεὶς 11. 18. vulg. οὐ κλῄθραν] οὐ κύθραν Μ., οὔκυθραν 18., οὐ χύτραν 111. b. Ald., οὔχυθράν 114, οὐ χύτραν Iunt. Call. οὐ κύνα] Iunt., οὐ κίνα 11., οὐκΐνα Ald., οὐ Κίνα 18. Μ., οὐχ ἵνα Call.

[ocr errors]

πάντ ̓ ἐδόκει τήνοις· ὰ γὰρ πενίά σφας ἐτήρει. οὐδεὶς δ ̓ ἐν μέσσῳ γείτων πέλεν· ὁ δὲ παρ ̓ αὐτάν θλιβομέναν καλύβαν τραφερὰν προσέναχε θάλασσα. κοὔπω τὸν μέσατον δρόμον ἄνυεν ἅρμα Σελάνας, 20 τοὺς δ ̓ ἁλιεῖς ἤγειρε φίλος πόνος, ἐκ βλεφάρων δέ ὕπνον ἀπωσάμενοι σφετέραις φρεσὶν ἤρεθον αὐδάν. ΑΛΙΕΥΣ Α.

25

Ψεύδοντ ̓ ὦ φίλε πάντες, ὅσοι τὰς νύκτας ἔφασκον
τῶ θέρεος μινύθειν, ὅτε τἄματα μακρὰ φέρει Ζεύς.
ἤδη μυρί ̓ ἐσεῖδον ὀνείρατα, κοὐδέπω ἀώς.

μὴ λαθόμαν, τί τὸ χρῆμα χρόνων ταὶ νύκτες ἔχοντι. 25
ΑΛΙΕΥΣ Β'.

̓́Απφ ̓, ἁλίως μέμφῃ τὸ καλὸν θέρος; οὐ γὰρ ὁ καιρός
αὐτομάτως παρέβα τὸν ἑὸν δρόμον· ἀλλὰ τὸν ὕπνον
ἁ φροντὶς κόπτοισα μακρὰν τὰν νύκτα ποιεῖ τοι.

ΑΛΊΕΥΣ Α ́.

̓Αρ ̓ ἔμαθες κρίνειν πόκ ̓ ἐνύπνια; χρηστὰ γὰρ εἶδον. 30 οὔ σε θέλω τὠμῶ φαντάσματος ἦμεν ἄμοιρον. ὡς καὶ τὰν ἄγραν, τὠνείρατα πάντα μερίζευ.

Antt.

16. τήνοις] 11. 18. Μ., τήνας ἃ γὰρ] Reisk., ἄγρα 11. 18. M. Ald., ἄγρας Iunt. Call. σφας] σφὰς Call., ἡ σφᾶς 11. 18. pr. Ald., ἣ σφᾶς Μ., ἡ σφιν 18. sec., σφιν Iunt. ἐτήρει] ἑτέρη 11., ἑταίρη 18. Μ., ἑταίρα Iunt, ἑταίρους Aid. Call.

17. πέλεν· ἁ] coni. Reiskius, πενία 11. 18. Μ. Ald. Call.,, πάντη Iunt. αὐτάν] Wint., αὐτήν Μ.

vulg.

18. τραφεράν] τρυφερὸν vulg., τραφερὸν Musgravius.

[ocr errors]
[ocr errors]

19. κοὔπω] 18. Μ., οὔπω vulg. 21. αὐδάν] coni. I. H. Vossius, ᾠδάν vulg.

Per

22. ψεύδοντ ̓ ὦ] coni. Briggsius, ψεύδοντο ὦ Ζ., ψεύδοντο 11. Ald., ψεύδονται Μ. vulg. sonae in 11. 18. M5 Antt. non distinctae; primus Winsemius praefixit Asphalion et Alter, deinde Stephanus sigla A. et B.

[ocr errors]

20

23. μινύθην 11. – τἄματα] Mor. vulg., τ ̓ ἄματα Call., τ ̓ ἅματα Ald. Iunt. φέρει Ζεύς] 11. sec. Iunt. Call., φέρει 11. pr. Αld., φέρουσι Μ5, φέρουσιν 18.

25. λαθόμαν] Brunck., λαθόμην vulg. χρόνων ταὶ] χρόνου ταὶ Bern. Martinus Varr. Lectt. 3, 19.,

χρόνον δ' αἱ vulg., χρόνον δὲ αἱ

11. Ald.

In medio versu Iunt. nihil distinctionis habet, Ald. comma post χρῆμα, Call. interrogativum post λαθόμην.

20. ἄπφ ἁλίως] ἄπφ ̓ ἅλιον coni. Briggsius (praeeunte partim Koehlero, qui ἄπφα λίαν), Ασφαλίων M. vulg.

27. ἑὸν] Iunt., ἐὸν Call., νέον 11. M5 Ald., νέο” 18.

28. ποιεί τοι] Hermannus, ποιεῦντι 11. 18. M. Antt., ποιεῦτι Mor., ποιεῖ τιν Steph.

31. μερίζευ] Μ., μερίζεν vulg., μέριζεν Ald., μερίζον 11.

[ocr errors]

30

35

40

45

εὖ γὰρ ἂν εἰκάξαις κατὰ τὸν νόον· οὗτος ἄριστος
ἐστὶν ὀνειροκρίτας, ὁ διδάσκαλός ἐστι παρ ̓ ᾧ νοῦς.
ἀλλ ̓ ὡς καὶ σχολά ἐστι – τί γὰρ ποιεῖν ἂν ἔχοι τις
κείμενος ἐν φύλλοις ποτὶ κύματι μηδὲ καθεύδων,
ἀδὼν ἐν δρυμῷ, τὸ δὲ λύχνιον ἐν πρυτανείῳ·
φαντὶ γὰρ ἀγρυπνίαν τάδ ̓ ἔχειν-θέλε δή ποτε νυκτός
ὄψιν, πᾷ τοι ἔοικε λέγειν, μανύεν ἑταίρῳ.
δειλινὸν ὡς κατέδαρθον, ἐν εἰναλίοισι πόνοισιν
– οὐκ ἦν μὰν πολύσιτος, ἐπεὶ δειπνεῦντες ἐν ὥρᾳ,
εἰ μέμνῃ, τᾶς γαστρὸς ἐφειδόμεθ ̓ – εἶδον ἐμαυτόν
ἐν πέτρᾳ μεμαῶτα, καθεζόμενος δ ̓ ἐδόκευον
ἰχθύας, ἐκ καλάμων δὲ πλάνον κατέσειον ἐδωδάν.
καί τις τῶν τρυφερῶν ὠρέξατο· καὶ γὰρ ἐν ὕπνοις
πᾶσα κύων ἄρκτον μαντεύεται, ἰχθύα κἠγών.
χὣ μὲν τὠγκίστρῳ ποτεφύετο, καὶ ῥέεν αἷμα,
τὸν κάλαμον δ ̓ ὑπὸ τῶ κινήματος ἀγκύλον εἶχον·
τῶ χέρε τεινομένω περικλῶν νέμον εὐρὺν ἀγῶνα.

[ocr errors]

32. εὖ] Graefius et Briggsius, οὐ vulg. ἂν εἰκάξαις] Briggsius post Graefium, qui ἂν εἰκάξῃς (praeeunte olim Scaligero, qui ὃς γὰρ ἂν εἰκάξῃ), νικάξη 11. 18. Αld., νικάξῃ Μ., νικαξῆ Iunt. Call.

33. ἐστὶν] 11. 18. Steph.II.,

ἔστιν (M3) Antt.

2

34. ἀλλ ̓ ὡς] ἄλλως Iunt. Call., ἄλλος 11. 18. M. Ald. σχολά ἔστι] σχολὴ ἐστὶ Iunt., χολὴ ἐστὶ Call., σχόλλοντι 114 18., σχόλον τί 111.b., σχόλλον τι Μ., χόλον τι Αld., σχολὰ ἐντὶ Brunck. (σχολὴ ἐντὶ coni. Reiskius). ποιεῖν] 11. 18. Μ5· Verba τί γὰρ usque ad τάδ' ἔχειν primus pro parenthesi esse volui. 36. ἀδὼν] ἄλλον 111b, ἄλλον 114, ἄλονος Ald., ἄλλονος 18. Μ., ἄσμενος Iunt. Call. — δρυμῷ] coni. Wordsworthius, ῥάμω 11. 18. Μ., ῥάμῳ Ald. Iunt., ῥάμνω Call. λύχνειον 11. Antt. ante Steph.

Antt.

ἄρτω

45. ἄρκτον] ἄρτον c. Κ. Μ. sup., 111.5. M. pr. Ald, ἄρτῳ 114 18., ἄρτως Iunt. Call.

46. τὠγκίστρῳ] 18. Μ., τῶν ̓κίστρων 11., τἀγκίστρων Ald., τἀγκίστρῳ Iunt. Ald.

---

37. ἀγρυπνίαν] Reisk,, ἄγραν 11. 18. M. Ald., ἄγραν ἀεὶ Iunt.,

47. τῶ] Brunck., τοῦ M5 vulg. 48. τῶ] τὼ vulg. τεινομένω] coni. Wartonus, τεινόμεναι αἰὲν ἄγραν Call. τάδ ̓] τόδ’Ald. Iunt., τεινόμενον 11. 18. Μ., vulg. θέλε δή] λέγεε c., λέγεο τεινόμενος Call. περικλῶν 18. M. Ald., λέγω 11., λέγε μοι Iunt. νέμον] περικλώμενον 11. 18. Μ. πότε] ποτὲ 11. 18. vulg. Ald., περὶ κνώδαλον Iunt., περι

Call.

[ocr errors]

35

40

Verba λέγε μοι ἑταίρῳ vulgo alteri piscatori interloquenti tribuuntur, quod mutavi.

38. πᾷ τοι ἔοικε λέγειν] τά τις ἔσσεο καὶ λέγει 18., τά τις ἔστ σεο δὲ λέγει 11. M5 Ald., πάντα τεῷ δὲ λέγων Iunt. Call. μανύεν] Κ., μάνυεν 11. 18. Μ., μάνυαν Αld., μήνυσον Iunt. Call.

39. Vulgo verba ἐν εἶν. π. distinctione ad κατέδαρθον trahuntur, quod

45

[ocr errors]

mutavi.

δὲ δόκευον Iunt. Call., δὲ δόκεον 42. δ ̓ ἐδόκευον] 11. 18. Μ.,

Ald.

44. τρυφερῶν] I. H. Vossius, τραφερῶν vulg.

50

55

60

πῶς μὲν ἕλω μέγαν ἰχθὺν ἀφαυροτέροισι σιδάροις;
εἶθ ̓ ὑπομιμνάσκων τῶ τρώματος ἠρέμ ̓ ἔνυξα,
καὶ νύξας ἐχάλαξα, καὶ οὐ φεύγοντ ̓ ἐνέτεινα.
ἤνυσ ̓ ἑλὼν τὸν ἄεθλον, ἀνείλκυσα χρύσεον ἰχθῦν,
πάντά γέ τοι χρυσῷ πεπυκασμένον· εἶχε δὲ δεῖμα,
μήτι Ποσειδάωνι πέλει πεφιλημένος ἰχθῦς

91

ἢ τάχα τᾶς γλαυκᾶς κειμήλιον ̓Αμφιτρίτης.
ἠρέμα δ ̓ αὐτὸν ἐγὼν ἐκ τὠγκίστρω ἀπέλυσα,
μὴ ποτὶ τῷ στόματος τὠγκίνια χρυσὸν ἔχοντι.
καὶ τὸν μὲν σπεύσας ὅκ ̓ ἀνάγαγον εὐσπείρατον,
ὤμοσα μηκέτι λοιπὸν ὑπὲρ πελάγους πόδα θεῖναι,
ἀλλὰ μενεῖν ἐπὶ γᾶς καὶ τῷ χρυσῷ βασιλεύσειν.
ταῦτά με κἀξήγειρε, τὺ δ ̓ ὦ ξένε λοιπὸν ἔρειδε
τὰν γνώμαν· ὅρκον γὰρ ἐγὼ τὸν ἐπώμοσα ταρβῶ.

5

κνώδαλον Call. εὐρὺν] 11. 18. Μ., εὑρὺν Ald., εὗρον Iunt. Call. Distinxi cum Antt., quum vulg. auctore Winsemio in f. v. comma positum sit.

50. ὑπομιμνάσκω 18. Μ. τρώματος] 111 b. Μ., τραύματος vulg. - ἠρέμ ̓ ἔνυξα] Hermannus (praeeunte Eidikio, qui ὑπομίμνασκεν – ἠρέμα νύξας), ἆρ ̓ ἐμὲ νύξας 18. Μ. Ald, ἄρ ̓ ἐμὲ νύξας 11., ἆρ ̓ ἐμὲ νύξεις Iunt. Call.

51. νύξας ἐχάλαξα] Hermannus praeeunte Briggsio (qui νύξας ἐχάλασσα), νύξαι χαλέξας 111 1, sic vel νύξαι χαλάξας 114, νύξε χαλέξας MD, νύξεαι χαλέξας 18. 13. Ald., νύξη χαλέψας Call., νύξη χαλεπῶς Iunt. καὶ om. Call. φεύγοντ ̓ ἐνέτεινα] coni. Briggsius, φεύγοντες ἔτεινα 11. 18. Μ. Ald., φεύγοντος ἔτεινα Iunt. Call.

[ocr errors]

52. ἤνυσ ̓ ἑλών] Fr. Iacobs, ἠνυσιδὼν 11. 18. Μ., ἤνυσ ̓ ἰδὼν Antt. π ἀνείλκυσα] 11. 18. Μ.

ἀνήλκυσα Antt. x v Antt., ἰχθύν Mor. vulg.

53. πάντα γέ τοι] πάντα τὲ τῷ 18., πάντα τε τῷ Μ., πάντα τοι τῶ Αld., πάντα τόι 1111, πάντοι τοι 114, παντᾶ τοι Iunt., παντᾶ τῶ Call. σε 114, με Call. δεῖμα] Iunt. Call., σῆμα 11. 18. M. Ald.

54. πέλει] 18. Ald., πέλοι vulg.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

55

60

πεφιλημένος] 18., πεφιλαμένος vulg., ὁ πεφιλαμένος Ald. Iunt. · ἰχθῦς] Antt., ἰχθύς Mor. vulg. 55. λευκᾶς 18. – ̓Αμφιτρίτης] 11. 18. Mỹ Antt.

56. ἐγὼν] (18.) Iunt., ἐγὼ 11, M5· Ald. Call. τῶν ̓γκίστρων 11. Ald. Iunt.

57. μὴ ποτὶ] μή ποτε vulg. τοῦ 11. 18. — τω γκίνια] τωγκίστρια 11b.4. 18. Μ., τῷ ̓γκίστρια 111 Ald. Iunt., τὼ ̓γκίστρια Call. ἔχοντι] 18. Μ., ἔχοισα 11. Ald., ἔχοιεν Iunt. Call.

πι

58. σπεύσας ὅκ ἀνάγαγον] πιστεύσασα καλαγετὸν 114 18., στεύσασα καλά γε τόν Μ. Αld., πιστεύσασα καλώγε τόν 111·, πιστῆρσι κατῆγον Iunt. Call., σπεύσας ἄκαλ ̓ ἄγαγον Graefius. —, εὐ σπείρατον] ἠπείρατον Ald., ἠπήρατον 11. 18. Μ., ἐπ ̓ ἠπείροιο Iunt. Call.

59. μηκέτι] Brunck., δ ̓ ὠκέτι M5,ut videtur, δ ̓ οὐκέτι Antt., δ ̓ οὐκ ἔτι 11. 18.

60. μενεῖν] Mein., μένειν vulg. καὶ τῷ χρυσῷ] καὶ τῷ χρυσω Call., και τοι χρυσῷ 11. 18. Μ. Ald. Iunt. βασιλεύσειν] 114 18.

η

M. Call., βασιλεύσει 111. b., βασιλεύσει Ald., βασιλεύειν Iunt.

61. καὶ τὰ δ ̓ ὦ ξεῖνε Αld., καὶ δ ̓ ὦ ξένε Iunt.

62. ταρβῶ] Iunt. Call., ταῤῥῶ c., θαρρῶ 11. 18. M. Ald.

ΑΛΙΕΥΣ Β ́.

καὶ σύγε τί τρέσσεις; οὐκ ὤμοσας· οὐδὲ γὰρ ἰχθῦν
χρύσεον ὡς ἴδες εὗρες, ἴσα δ ̓ ἦν ψεύδεσιν ὄψις.

5

65 εἰ – μὴ γὰρ κνώσσων – τὺ τὰ χωρία ταῦτα ματεύεις 65

Ὄλπις τῶν ὕπνων, ζάτει τὸν σάρκινον ἰχθῦν,

μὴ σὺ θάνῃς λιμῷ κἀπὶ χρυσοῖσιν ὀνείροις.

Idyll. IV. (Theocr. XIX.)
K η ριοκλέπτη ς.

Τὸν κλέπταν πότ ̓ Ἔρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα
κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, ἄκρα δὲ χειρῶν
δάκτυλα πάνθ ̓ ὑπένυξεν. ὃ δ ̓ ἄλγεε καὶ χέρ ̓ ἐφύση
καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε καὶ ἅλατο, τᾷ δ ̓ Αφροδίτᾳ
δεῖξέ τε τὰν ὀδύναν καὶ μέμφετο, ὅττί γε τυτθόν
θηρίον ἐστὶ μέλισσα καὶ ἁλίκα τραύματα ποιεῖ.

9

63. σύγε τί] σύ γε 11. 18. Μ. Ald., σύ γε μὴ Iunt. Call. — τρέσσεις] 11. 18. Μ., τρέσεις Ald, τρέσσης 11. sup. Iunt. Ald. ἰχθῦν] Antt., ἰχθύν Mor. vulg. 64. ὡς ἴδες εὗρες] Iunt., ὡς εἶδες εὗρες 11. 18. M. Ald., εἶδες ἢ εὗρες Call. ἴσα δ ̓ ἦν] ἴσα δ ̓ ἐν 18. Μ., εἴσα δ ̓ ἐν 11., εἶσα δ ̓ ἐν Ald., ἴσαι δὲ Iunt. Call. ὄψις] Κ., ὄψεις vulg. 65, εἰ – μὴ γὰρ] εἰ με γὰρ 11. 18. M. Ald., εἴ γ ̓ ὕπαρ ὡς Iunt., εἰ δ ̓ ὕπαρ, οὐ Call. τὺ τὰ] Iunt. Call., τοῦτο 11. M. Ald., τού

,

[ocr errors]

-

μ

του 18. — χωρία 18. Μ. ματεύ

05] 18. Μ., μαντεύεις 11., μου

ει

τεύσεις Ald., ματεύσεις Iunt. Call.

1

5

66. Ολπις] ἐλπὶς vulg. τὸν ὕπνον 11. 18. corr. (pr. ὕπνων). Ald.“ — ζάτει] coni. Stephanus in ed. II., ζατεὶ vulg. σάρκιον 11. Ald. Call. — ίχθῦν]͵ Ald. Iunt., ἰχθύν Call. vulg., ἰχθήν Ald.α. 67. κἀπὶ] καίτοι vulg.

Libri: c.* 23. Ald. Ald.β. Iunt. Call.

Κηριοκλέπτης] c. 23. Antt.,

ἐφύση]

Θεοκρίτου r. mg.
3. χεῖρ ̓23. Ald.α. β.
Kiessl., ἐφύσει c. 23., ἐφύσσει Ald.α.,
ἐφύσση vulg.

5. δειξέ τε] coni. Reiskius, δείξε 23. Ald. β., δεῖξεν vulg.

ὅττι

a.

δε σ ἐστὶ] Iunt., ἐντὶ vulg.

6.

IMITT. 67] Lucian. Gall. 1. σὺ δὲ ὅρα, ὅπως μὴ ὄναρ πλουτῶν λιμώττῃς ἀνεγρόμενος. — Ibid. 6. ὄνειρος χρυσοῦς.

1 seqq.] Anacreont. 33. Bgk., cf, Nic. Eugen. IV, 311 seqq. 3. 4] Agath. AP. V, 287. ἡ δὲ μέγα στονάχησε καὶ ἥλατο καὶ τὸ πρόςωπον | πλῆξε.

« ForrigeFortsæt »