Billeder på siden
PDF
ePub

5

10

15

[ocr errors]

Idyll. III. (Theocr. XXI.)
Αλιείς.

Α πενία Διόφαντε μόνα τὰς τέχνας ἐγείρει,
αὐτὰ τῶ μόχθοιο διδάσκαλος· οὐδὲ γὰρ εὕδειν
ἀνδράσιν ἐργατίναισι κακαὶ παρέχοντι μέριμναι.
κἂν ὀλίγον νυκτός τις ἐπιμύσσησι, τὸν ὕπνον
αἰφνίδιον θορυβεῦσιν ἐπιπτάμεναι μελεδῶναι.

5

110

10

Ιχθύος ἀγρευτῆρες ὁμῶς δύο κεῖντο γέροντες, στρωσάμενοι βρύον αὖον ὑπὸ πλεκταῖς καλύβαισι, κεκλιμένοι κοίτῳ τῷ φυλλίνῳ· ἐγγύθι δ ̓ αὐτοῖν κεῖτο τὰ τῆς θήρας ἀθλήματα, τοὶ καλαθίσκοι, τοὶ κάλαμοι, τἄγκιστρα, τὰ φυκιόεντα δέλητα, ὁρμιαὶ κύρτοί τε καὶ ἐκ σχοίνων λαβύρινθοι, μήρινθοι κώπα τε γέρων τ ̓ ἐπ' ἐρείσμασι λέμβος· νέρθεν τᾶς κεφαλᾶς φορμὸς βραχύς, εἷμα τάπης τε. οὗτος τοῖς ἁλιεῦσιν ὁ πᾶς στόλος, οὗτος ὁ πλοῦτος. οὐδὸς δ ̓ οὐ κλήθραν εἶχ ̓, οὐ κύνα· πάντα περισσά, 15

Libri: 11. 18. M. Ald. (in Vs. 66. 67. Ald.". et Ald.) Iunt. Call. Αλιεῖς] Αλιείς Δωρίδι διηγηματικόν Μ., Θεοκρίτου Αλιείς Antt., Θεοκρίτου αλιεύς 11, Θεοκρίτου διηγηματικὸν ἁλιεῖς δορίδι επ

3. ἐργατίνεσι Μ., -νεσσι 18., -νεσσιν Αld., -ναισσιν Iunt.

α

4. ἐπιμύσσησι] ἐπιβησέησι 18., ἐπιβησέησι Μ., ἐπιβησέεισι 11., ἐπιβάσῃσι Αld., ἐπιψαύσῃσι Iunt. Call. Comma ante τὸν est in Iunt., post ὕπνον Call. vulg., neutro loco

Ald.

5. ἐπιπτάμεναι ] ἐπιστάμεναι 11. Ald. Call., ἐφιστάμεναι Ms. Iunt.,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

sius, τελῆγα Ald., τε λῆγα 11. Μ. et superscripto i vel v super η 18., φυκιόεντά τε λῆδα Iunt. Call.

11. ὁρμιαὶ] Mein., ὁρμεια vulg., οἱμειαὶ 111. b. M. Ald., οἱνεια 18. κυρτοί τε] κύρτοι τέ Iunt., κύρτοι Μ. vulg.

12. κώπα τε] coni. Kiesslingius (praeeunte Strothio, qui κῶπαί τε), κωά τε 11. M. Ald., κώας τε Iunt., κωάς τε (18.) Call. — τ' ἐπ' Brunck., δ ̓ ἐπ ̓ M. vulg.

13. εἷμα τάπης τε] εἵματα πύσοι 11. 18. Μ., εἵματ ̓ ἄπυσοι Αld., εἵματα πίλοι Iunt. Call.

14. στόλος] πόνος vulg. πλούτος] 11b. sup. M. sup. Call. vulg., πλεῦτος 115. pr., πλώτος 18. Μ. pr., πλᾶτος Ald. Iunt.

15. οὐδός] coni. Briggsius, οὐ δεὶς 11. 18. vulg. θραν] οὐ κύθρων Μ., οὔκυθραν οὐ κλή18., οὐ χύτραν 111. b. Αld., οὔχυθραν 114, οὐ χύτραν Iunt. Call. οὐ κύνα] Iunt., οὐ κίνα 11.,

[ocr errors]

οὐκἵνα Ald., οὐ λίνα 18. Μ., οὐχ ἵνα Call.

15

20

25

30

πάντ ̓ ἐδόκει τήνοις· ἡ γὰρ πενία σφας ἐτήρει.
οὐδεὶς δ ̓ ἐν μέσσῳ γείτων πέλεν· ὁ δὲ παρ ̓ αὐτάν
θλιβομέναν καλύβαν τραφερὰν προσέναχε θάλασσα.
κοὔπω τὸν μέσατον δρόμον ἄνυεν ἅρμα Σελάνας,
τοὺς δ ̓ ἁλιεῖς ἤγειρε φίλος πόνος, ἐκ βλεφάρων δέ
ὕπνον ἀπωσάμενοι σφετέραις φρεσὶν ἤρεθον αὐδάν.
ΑΛΙΕΥΣ Α'.

Ψεύδοντ ̓ ὦ φίλε πάντες, ὅσοι τὰς νύκτας ἔφασκον
τῶ θέρεος μινύθειν, ὅτε τἄματα μακρὰ φέρει Ζεύς.
ἤδη μυρί' ἐσεῖδον ὀνείρατα, κοὐδέπω ἀώς.

μὴ λαθόμαν, τί τὸ χρῆμα χρόνων ταὶ νύκτες ἔχοντι.
ΑΛΙΕΥΣ Β ́.

Απφ, ἁλίως μέμφῃ τὸ καλὸν θέρος; οὐ γὰρ ὁ καιρός
αὐτομάτως παρέβα τὸν ἑὸν δρόμον· ἀλλὰ τὸν ὕπνον
ἡ φροντὶς κόπτοισα μακρὰν τὴν νύκτα ποιεῖ τοι.
ΑΛΙΕΥΣ Α'.

Αρ ̓ ἔμαθες κρίνειν πόκ ̓ ἐνύπνια; χρηστὰ γὰρ εἶδον.
οὔ σε θέλω τώμῶ φαντάσματος ἦμεν ἄμοιρον.

ὡς καὶ τὰν ἄγραν, τὠνείρατα πάντα μερίζει.

16. τήνοις] 11. 18. Μ., τήνας Antt. ἁ γὰρ] Reisk., ἄγρα 11. 18. Μ. Αld., ἄγρας Iunt. Call. σφας] σφας Call., ἡ σφᾶς 11. 18. pr. Ald., ἡ σφᾶς Μ., ἡ σφιν 18. sec. σφιν Iunt. ἐτήρει] ἑτέρη 11., ἑταίρη 18. Μ., ἑταίρα Iunt., ἑταίρους Ald. Call.

17. πέλεν· &] coni. Reiskius, πενία 11. 18. M. Ald. Call., πάντη αὐτάν] Wint., αὐτήν Μ.

Iunt.

vulg.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

23. μινύθην 11. τάματα] Mor. vulg., τ ̓ ἄματα Call., τ ̓ ἅματα Ald. Iunt. φέρει Ζεύς] 11. sec. Iunt. Call., φέρει 11. pr. Ald., φέρουσι Μ5·, φέρουσιν 18.

25. λαθόμαν] Brunck., λαθόμην vulg. χρόνων ταί] χρόνου ταὶ Bern. Martinus Varr. Lectt. 3, 19., χρόνον δ' αἱ vulg., χρόνον δὲ αἱ

11. Ald.

In medio versu Iunt.

nihil distinctionis habet, Ald. comma post χρῆμα, Call, interrogativum post λαθόμην.

26. ἄπφ ̓ ἁλίως] ἄπφ ̓ ἅλιον coni. Briggsius (praeeunte partim Koehlero, qui ἄπφα λίαν), Ασφαλίων M. vulg.

27. Εὸν] Iunt., ἐὸν Call., νέον 11. Μ5. Αld., νέο” 18.

28. ποιεί τοι] Hermannus, ποιεῦντι 11. 18. M. Antt., ποιεῦτι Mor., ποιεῖ τιν Steph.

31. μερίζει] Μ., μερίζεν vulg., μέριζεν Aid., μερίζον 11.

35

40

45

εὖ γὰρ ἂν εἰκάξαις κατὰ τὸν νόον· οὗτος ἄριστος
ἐστὶν ὀνειροκρίτας, ὁ διδάσκαλός ἐστι παρ ̓ ᾧ νοῦς.
ἀλλ' ὡς καὶ σχολά ἐστι — τί γὰρ ποιεῖν ἂν ἔχοι τις
κείμενος ἐν φύλλοις ποτὶ κύματι μηδὲ καθεύδων,
ἰδὼν ἐν δρυμῷ, τὸ δὲ λύχνιον ἐν πρυτανείῳ·
φαντὶ γὰρ ἀγρυπνίαν τάδ ̓ ἔχειν-θέλε δή ποτε νυκτός
ὄψιν, πᾷ τοι ἔοικε λέγειν, μανύεν ἑταίρῳ.
δειλινὸν ὡς κατέδαρθον, ἐν εἰναλίοισι πόνοισιν

- οὐκ ἦν μὲν πολύσιτος, ἐπεὶ δειπνεῦντες ἐν ὥρᾳ,
εἰ μέμνῃ, τᾶς γαστρὸς ἐφειδόμεθ' - εἶδον ἐμαυτόν
ἐν πέτρα μεμαῶτα, καθεζόμενος δ ̓ ἐδόκευον
ἰχθύας, ἐκ καλάμων δὲ πλάνον κατέσειον ἐδωδάν.
καί τις τῶν τρυφερῶν ὠρέξατο· καὶ γὰρ ἐν ὕπνοις
πᾶσα κύων ἄρκτον μαντεύεται, ἰχθύα κηγών.
χὼ μὲν τὠγκίστρῳ ποτεφύετο, καὶ ῥέεν αἷμα,
τὸν κάλαμον δ ̓ ὑπὸ τῶ κινήματος ἀγκύλον εἶχον·
το χέρε τεινομένω περικλῶν νέμον εὐρὺν ἀγῶνα.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

35

40

45

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

50

55

60

πῶς μὲν ἔλω μέγαν ἰχθὺν ἀφαυροτέροισι σιδάροις;
εἶθ ̓ ὑπομιμνάσκων τῶ τρώματος ἠρέμ ̓ ἔνυξα,
καὶ νύξας ἐχάλαξα, καὶ οὐ φεύγοντ ̓ ἐνέτεινα.
ἤνυσ ̓ ἑλὼν τὸν ἄεθλον, ἀνείλκυσα χρύσεον ἰχθῦν,
πάντα γέ τοι χρυσῷ πεπυκασμένον· εἶχε δὲ δεῖμα,
μήτι Ποσειδάωνι πέλει πεφιλημένος ἰχθὺς
ἢ τάχα τᾶς γλαυκᾶς κειμήλιον ̓Αμφιτρίτης.
ἠρέμα δ ̓ αὐτὸν ἐγὼν ἐκ τὠγκίστρω ἀπέλυσα,
μὴ ποτὶ τῷ στόματος τὠγκίνια χρυσὸν ἔχοντι.
καὶ τὸν μὲν σπεύσας ὅκ ̓ ἀνάγαγον εὐσπείρατον,
ὤμοσα μηκέτι λοιπὸν ὑπὲρ πελάγους πόδα θεῖναι,
ἀλλὰ μενεῖν ἐπὶ γᾶς καὶ τῷ χρυσῷ βασιλεύσειν.
ταῦτά με κἀξήγειρε, τὸ δ ̓ ὦ ξένε λοιπὸν ἔρειδε
τὰν γνώμαν· ὅρκον γὰρ ἐγὼ τὸν ἐπώμοσα ταρβῶ.

κνώδαλον Call. εὐρύν] 11. 18. Μ., εὑρὺν Ald., εὗρον Iunt. Call. Distinxi cum Antt., quum vulg. auctore Winsemio in f. v. comma positum sit.

50. ὑπομιμνάσκω 18. Μ. · τρώ ματος] 111. b. Μ., τραύματος vulg. — ἠρέμ ̓ ἔνυξα] Hermannus (praeeunte Eldikio, qui ὑπομίμνασκεν ἠρέμα νύξας), ἆρ ̓ ἐμὲ νύξας 18. Μ. Ald., ἄρ ̓ εμὲ νύξας 11., ἆρ ̓ ἐμὲ νύξεις Iunt. Call.

[ocr errors]

51. νύξας ἐχάλαξα] Hermannus praeeunte Briggsio (qui νύξας ἐχάλασσα), νύξαι χαλέξας 111. b., sic vel νύξαι χαλάξας 114, νύξει χαλέξας Μ., νύξεαι χαλέξας 18. Μ3. Αld., νύξη χαλέψας Call, νύξη χαλεπῶς Iunt. καὶ om. Call. φεύγοντ ̓ ἐνέτεινα] coni. Briggsius, φεύγοντες ἔτεινα 11. 18. Ald., φεύγοντος ἔτεινα Iunt. Call. 52. ἤνυσ ̓ ἑλὼν] Fr. Iacobs, ἠνυσιδών 11. 18. Μ., ἤνυσ ̓ ἰδὼν Any αν είλκυσα] 11. 18. Μι ἀνήλκυσα Antt. χθῦν] 111. Antt., ἰχθύν Mor. vulg.

Antt.

53. πάντα γέ τοι] πάντα τὲ τῷ 18., πάντα τε τῷ Μ., πάντα τοῦ τῶ Αld., πάντα τοι 111.., πάντοι τοι 114, παντᾶ του Iunt., παντα τῶ Call. σε 114, με Call. δεῖμα] Iunt. Call., σῆμα 11. 18. M. Ald.

54. πέλει] 18. Ald., πέλοι vulg.

.

[ocr errors]

5

*50

55

60

– πεφιλημένος] 18., πεφιλαμέ νος vulg., ὁ πεφιλαμένος Ald. Iunt. - ἰχθύς] Antt., Ιχθύς Mor. vulg. 55. λευκᾶς 18. ̓Αμφιτρίτης] 11. 18. Μ5. Antt.

56. ἐγὼν] (18.) Iunt., ἐγὼ 11, Μs. Ald. Call. τῶν ̓γκίστρων 11. Ald. Iunt.

[ocr errors]
[ocr errors]

57. μὴ ποτί] μή ποτε vulg τοῦ 11. 18. τω γκίνια] τωγκίστρια 11.4. 18. Μ., τῷ ̓γκίστρια 111. Ald. Iunt., τὼ ̓γκίστρια Call. ἔχοντι] 18. Μ., ἔχοισα 11. Αld., έχοιεν Iunt. Call.

21

58. σπεύσας ὅκ ἀνάγαγον] πιστεύσασα καλαγετὸν 114 18., πι στεύσασα καλά γε τον M. Ald., πιστεύσασα καλώγε τόν 111·, πιστῆρσι κατήγον Iunt. Call., σπεύσας ἄκαλ ̓ άγαγον Graefius. - εὐσπείρατον ἠπείρατον Ald., ἠπήρατον 11. 18. Μ., ἐπ' ἠπείροιο Iunt. Call.

59. μηκέτι] Brunck., δ ̓ ὠκέτι M.,,ut videtur, δ ̓ οὐκέτι Antt., δ ̓ οὐκ ἔτι 11. 18.

60. μενείν] Mein., μένειν vulg. – καὶ τῷ χρυσῷ] καὶ τῷ χρυσῶ Call., και τοι χρυσώ 11. 18. Μ.' Αld. Iunt. βασιλεύσειν] 114 18. M. Call., βασιλεύσει 111. b., βασιλεύσει Ald., βασιλεύειν Iunt.

[blocks in formation]

65

ΑΛΙΕΥΣ Β'.

καὶ σύγε τι τρέσσεις; οὐκ ὤμοσας· οὐδὲ γὰρ ἰχθῦν
χρύσεον ὡς ἴδες εὗρες, ἴσα δ ̓ ἦν ψεύδεσιν ὄψις.

εἰ - μὴ γὰρ κνώσσων - τὺ τὰ χωρία ταῦτα ματεύεις 65 Ὄλπις τῶν ὕπνων, ζάτει τὸν σάρκινον ἰχθῦν,

μὴ σὺ θάνῃς λιμῷ κἀπὶ χρυσοῖσιν ὀνείροις.

5

Idyll. IV. (Theocr. XIX.)

Κηριο κ λ έ π τ η ς.

Τὸν κλέπταν πότ' Ἔρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα
κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, ἄκρα δὲ χειρῶν
δάκτυλα πάνθ' ὑπένυξεν. ὃ δ ̓ ἄλγεε καὶ χέρ ̓ ἐφύση
καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε καὶ ἅλατο, τῷ δ ̓ Αφροδίτα
δειξέ τε τὴν ὀδύναν καὶ μέμφετο, ὅττί γε τυτθόν
θηρίον ἐστὶ μέλισσα καὶ ἁλίκα τραύματα ποιεῖ.

63. σύγε τί] σύ γε 11. 18. Μ. Ald., σύ γε μὴ Iunt. Call. — τρέσσεις] 11. 18. Μ., τρέσεις Ald. τρέσσης 11. sup. Iunt. Ald. ἰχθύν] Antt., ἰχθύν Mor. vulg.

[ocr errors]

64. ὡς ἴδες εύρες] Iunt., ὡς εἶδες εὗρες 11. 18. M. Ald., εἶδες ή εύρες Call. ἴσα δ ̓ ἦν] ἴσα δ' ἐν 18. Μ., εἴσα δ ̓ ἐν 11., εἶσα δ ̓ ἐν Ald., ἴσαι δὲ Iunt. Call. ὄψις] Κ., ὄψεις vulg.

65. εἰ μὴ γὰρ] εἴ με γὰρ 11. 18. M. Ald., εἴ γ ̓ ὕπαρ ὡς Iunt., εἰ δ ̓ ὕπαρ, οὐ Call. τὸ τὰ Iunt. Call., τοῦτο 11. M. Ald., τούς

μ

[blocks in formation]

του 18. — χωρία 18. Μ.
εις] 18. Μ., μαντεύεις 11., μαν-
τεύσεις Ald., ματεύσεις Iunt. Call.

[ocr errors]

5

66. Ὅλπις] ἐλπὶς vulg. — τὸν ὕπνον 11. 18. corr. (pr. ὕπνων). Ald. - ζάτει] coni. Stephanus in ed. II., ζατεί vulg. σάρκιον 11. Ald. Call. - ιχθυν] Αld. Iunt., ἰχθύν Call. vulg., ἐχθήν Ald. α. 67. κ ἀπὶ] καίτοι vulg. Libri: c. 23. Ald.". Ald. Iunt. Call.

Κηριοκλέπτης] c. 23. Antt., Θεοκρίτου r. mg.

[ocr errors]

ἐφύση] 3. χεῖρ ̓ 23. Ald. α. β. Kiessl., ἐφύσει c. 23., ἐφύσσει Ald.α., ἐφύσση vulg.

5. δειξέ τε] coni. Reiskius, δεῖξε 23. Ald. α. β·, δεῖξεν vulg.

δε r.

6. ἐστὶ] Iunt., ἐντὶ vulg.

ὅττι

IMITT. 67] Lucian. Gall. 1. σὺ δὲ ὅρα, ὅπως μὴ ὄναρ πλουτῶν λιμώττης ἀνεγρόμενος. — Ibid. 6. ὄνειρος χρυσοῦς.

1 seqq.] Anacreont. 33. Bgk., cf, Nic. Eugen. IV, 311 seqq.

3. 4] Agath. AP. V, 287. ἡ δὲ μέγα στονάχησε καὶ ἥλατο καὶ τὸ πρόςωπον | πλῆξε.

« ForrigeFortsæt »