Billeder på siden
PDF
ePub

35

40

μάλων οὐκ ἔρρευσε καλὸν γλάγος, οὐ μέλι σίμβλων, κάτθανε δ ̓ ἐν κηρῷ λυπεύμενον· οὐκέτι γὰρ δεῖ τῶ μέλιτος τῷ σῷ τεθνακότος αὐτὸ τρυγᾶσθαι. ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοΐσαι. γ ́ Οὐ τόσον ειναλίῃσι παρ' ᾐόσι μύρατο δελφίν, οὐδὲ τόσον ποκὰ κλαῦσεν ἐνὶ σκοπέλοισιν ἀητός, ἀλκυονὶς δ ̓ οὐ τόσσον ἐπ' αἴγεσιν ἴαχε κυξ, οὐ τόσον οἰονόμοισιν ἐν ἄγκεσι παῖδα τὸν ̓Αοῦς ἱπτάμενος περὶ σᾶμα κινύρατο Μέμνονος ὄρνις, ὅσσον ἀποφθιμένοιο κατωδύραντο Βίωνος ἀδονίδες πᾶσαί τε χελιδόνες, ἅς ποκ ̓ ἔτερπεν,

οὐδὲ τόσον θρήνησεν ἀν' ὤρεα μακρά χελιδών,

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. οὐδὲ τόσον γλαυκοῖς ἐνὶ κύμασι κηρύλος ἀδεν. ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

[41.] Versum, qui legitur in Vd. vulg., ignorant p. 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald..

[42.] άdev 23. L. Ald. Ald."., ᾄδων p. s. 16. D., ᾄδων 6., άδων Υ. Versus in Vd. deest in serie, sed a pr. manu in margine suppletus vulgatae sedi signo tribuitur; post Vs. 40. legitur in p. s. 6. 23. D. L. M. Ald.".

οιωνοίσι p. Αld., ἠωνοῖσιν 23. L.,
40. οἰονόμοισιν] οἰωνοῖσιν 6.,
ἰωνοῖσιν 18. Μ., ἦώοισιν 16. D. Y.
vulg.
ἄγγεσι Aid.α.

Versum propu

41. σῶμα 6. 23. D. Αld.. [46.] μῶσαι D. lit Hermannus interpunctione, quae antecedebat, deleta.

45

50

ἃς λαλέειν ἐδίδασκε, καθεζόμεναι δ ̓ ἐπὶ πρέμνοις
ἀντίον ἀλλάλαισιν ἐκώκυον· αἳ δ ̓ ὑπεφώνευν
ὄρνιθες· λυπεῖσθ ̓ αἱ πενθάδες; ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς. 50
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοΐσαι.

δ' Τίς ποτε σᾷ σύριγγι μελίξεται ὦ τριπόθητε;

66

55

τίς δ ̓ ἐπὶ σοῖς καλάμοις θήσει στόμα; τίς θρασὺς οὕτως;
εἰσέτι γὰρ πνείει τὰ σὰ χείλεα καὶ τὸ σὸν ἆσθμα,
ἀγὼ δ ̓ ἐν δονάκεσσι τεᾶς ἔτι βόσκετ ̓ ἀοιδᾶς.
Πανὶ φέρω τὸ μέλισμα; τάχ ̓ ἂν καὶ κεῖνος ἐρεῖσαι
τὸ στόμα δειμαίνοι, μὴ δεύτερα σεῖο φέρηται.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

55 δ ́ Κλαίει καὶ Γαλάτεια τὸ σὸν τέλος, ἅν ποκ ̓ ἔτερπες
ἑζομέναν πρὸς σεῖο παρ' ἠτόνεσσι θαλάσσας.
οὐ γὰρ ἴσον Κύκλωπι μελίσδεο· τὸν μὲν ἔφευγεν
ἃ καλὰ Γαλάτεια, σὲ δ ̓ ἅδιον ἔβλεπεν ἅλμας.

[blocks in formation]

46. λυπεῖσθ ̓ αἱ] λυπεῖσθαι L. Vd., λυπεῦσθαι Αld. α., λυπεῖσθε 65. 23. M. sup. Ald. Iunt. Call., λυπεῦσθε 18. pr. m. pr., λυπεῖσθέ γε s. 62. 16. 18. mg. D. Y. πενθάδες] p. s. 6. 16. 18. mg. 23. D. L. Y. Ald. Αld., πενθάκες 18. Μ., πελειάδες Iunt. Call. — ἡμεῖς ] 6. 23. D. L. Ald. Αld., ἡμᾶς p., ὑμεῖς vulg. Interrogationis signum post πενθάδες pro vulgato commate praebuit D. 47. βωκολικαὶ Ald..

18. 23. D. L. M. Antt.

48. ποτε] c. (Υ.), ποτὶ 6. 16. μελίξε ται] s. 18. corr. D. Y. Urs., μελίξετε 16., μελίσδεται 6. 18. pr. 23. L. M. Antt., τριπόθητε] 6. 16. D. Y., τριπόθατε vulg.

49. θήσει] 6. 16. D. M. sup. Y., sic vel θάσει 18., θάσει 23. L. M. Antt.

60

[blocks in formation]

52. μέλισμα] 6. 16. 18. D. Y. Ald. Iunt. Call., μέλιγμα 23. Ι.. Μ. Ald.a. καὶ κείνος] κἀκεῖνος vulg. · Interrogationem post μέλισμα Meinekius indicavit.

53. δειμαίνει 18. D. M. pr., δειμαίνοι τὸ στόμα p. Ald.

55. τέλος] μέλος vulg.

56. ἑζομέναν] 6. 16. 18. D. L. M. Y. Ald. Iunt. Call., μέναν primis literis recisis 23., ἡμέναν Ald. πρὸς σείο] παρὰ σεῖο p. s. 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald.α., περὶ 6. 16. 18. D. L. Μ. vulg., ἠόνεσσι σείο Ald. Iunt. Call. ἠϊόνεσσι] θαλάσσας] Valck.,

23. Y. Ald.".

θαλάσσης 6. 16. 18. 23. D. L. M.

Y. Antt.

58. recisum in 23., Ald.", οὐ καλὰ Υ. ἅδιον ἔβλεπεν] p. 18. 23. L. M. Ald.". Iunt., ἁδύ ἀπέβλεπεν 6. 16. Y. Ald. Call., ἡδὺ 51. ἀχὼ δ ̓ ἐν] Call. (cf. Gl. ἡ ἐπέβλεπεν Β. — άλμης 6. 16. D. Y.

50. πνέει 23. L. Ald..

60

65

70

καὶ νῦν λασαμένα τῶ κύματος ἐν ψαμάθοισιν
ἕζετ ̓ ἐρημαίῃσι, βοᾶς δέ τι σεῖο νομεύει.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοΐσαι.

ε Πάντά τοι ὦ βούτα συγκάτθανε δῶρα τὰ Μοισᾶν, παρθενικῶν ἐρόεντα φιλήματα, χείλεα παίδων, καὶ στυγνὸν περὶ σῶμα τεὸν κλαίουσιν Ἔρωτες.

*

[ocr errors]

& Κύπρις, φιλέει δὲ πολὺ πλέον ἢ τὸ φίλημα,
τὸ πρώαν τὸν Αδωνιν ἀποθνάσκοντα φίλησεν.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

ε' Τοῦτό τοι ὦ ποταμῶν λιγυρώτατε δεύτερον ἄλγος,
τοῦτο Μέλη νέον ἄλγος. ἀπώλετο πρᾶν τοι Ὅμηρος,
τῆνο τὸ Καλλιόπας γλυκερὸν στόμα, και σε λέγοντι
μύρασθαι καλὸν υἷα πολυκλαύτοισι δεέθροις,
πᾶσαν δὲ πλῆσαι φωνᾶς ἅλα· νῦν πάλιν ἄλλον
υἱέα δακρύεις, καινῷ δ ̓ ἐπὶ πένθεϊ τάκῃ.

[blocks in formation]

[blocks in formation]

67. τό] 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Antt., τῶ Vd. pr. ἀποθνήσκοντα L. φίλησεν] 6. 16. D. Y., φίλασεν 18. Μ., φίλασε vulg. 68. Versus extat in 16., deest in 6. 18. 23. D. L. M. Y. Antt.

70. Μέλη νέον] 18. 23. L. M. Ald. Iunt., μέλης 18. mg., μελήνεον Call., μέλεινεον Αld., μένεν

νέον s. 6. 16. D. Y. πρᾶν]

πράν vulg. ποι 18. pr. 23. L. Μ. Ald.a., po p.

71. καί σε] D. L. Ald. Call. et vulg. post Schaef., xai σè M. Vd. Ald. Iunt. λέγονται 18. 23. L. M. Ald.".

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

73. πάντα ἄγκεα pro πᾶσαν ἅλα s. 6. 16. D., πάντα — ἄγγεα 18. ferus, δ ̓ ἔπλησε L., ἔπλησε sine δὲ πλῆσαι] coni. Schaeπλησας sine δ ̓ Ald. δ' 23., δ ̓ ἔπλησας 18. Μ. vulg.,

74. καινῷ] L. M., καὶ νῶ 23. Ald.“, καὶ νῦν 18., αἰνῷ Iunt., αἰva 6. 16. 18. sup. D. Y. Ald. Call.

75

80

85

90

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.
5 Αμφότεροι παγαῖς πεφιλημένοι, ὃς μὲν ἔπινε
Παγασίδος κράνας, ὃ δ ̓ ἔχεν πόμα τῆς ̓Αρεθούσας.
χὼ μὲν Τυνδαρέοιο καλὰν ἄεισε θύγατρα

καὶ Θέτιδος μέγαν υἷα καὶ 'Ατρείδαν Μενέλαον·
κεῖνος δ ̓ οὐ πολέμους, οὐ δάκρυα, Πᾶνα δ ̓ ἔμελπε,
καὶ βούτας ἐλίγαινε καὶ ἀείδων ἐνόμευε,
καὶ σύριγγας ἔτευχε καὶ ἁδέα πόρτιν ἄμελγε,
καὶ παίδων ἐδίδασκε φιλήματα, καὶ τὸν Ἔρωτα
ἔτρεφεν ἐν κόλποισι καὶ ᾕρεε τὴν ̓Αφροδίταν.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοίσαι.

5 Πᾶσα Βίων θρηνεῖ σε κλυτὴ πόλις, ἄστεα πάντα.
Ασκρη μὲν γοάει σε πολὺ πλέον Ἡσιόδοιο·
Πίνδαρον οὐ ποθέοντι τόσον Βοιωτίδες λαι·
οὐ τόσον ̓Αλκαίῳ περιμήνατο Λέσβος ἐραννά
οὐδὲ τόσον τὸν ἀοιδὸν ἐμύρατο Τήϊον ἄστυ

σὲ πλέον ̓Αρχιλόχοιο ποθεῖ Πάρος· ἀντὶ δὲ Σαπφοῦς
εἰσέτι σεῦ τὸ μέλισμα κινύρεται & Μυτιλάνα.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

81. βούτας] 18. pr., βώτας 18. sup. et vulg., βῶτας 6. D. Ald. α.

83. γλυκερὸν ante παίδων 18. pr. φιλήματα] 6. 16. D. Y., φιλάματα vulg.

84. ᾕρεε] ἤρεθε p. s. 6. 16. 18. corr. 23. L. M. Ald. Iunt., ἤρεται D., ἤρεθες 18. pr., ἤρεσε M. sup. Call., ἠρέτιζε Αld., ἠρέπιζεν Im. mg. 86. θρηνεί σε] Call., θρήνησε s. 6. 16. 18. sup. D. M. sup. Y.,

80

85

90

93

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

95

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοίσαι.

100

105

ἐν δὲ Συρακοσίοισι Θεόκριτος· αὐτὰρ ἐγώ τοι
Αὐσονικᾶς ὀδύνας μέλπω μέλος, οὐ ξένος ᾠδας,
βουκολικᾶς ἀλλ', ἅντε διδάξαο σεῖο μαθητάς,
κλαρονόμος μώσας, τᾶς Δωρίδος· ᾗ με γεραίρων
ἄλλοις μὲν τεὸν ὄλβον, ἐμοὶ δ ̓ ἀπέλειπες ἀοιδάν.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοίσαι.

ξ' Αἰαϊ ταὶ μαλάχαι μὲν ἐπὴν κατὰ κᾶπον ὄλωνται,
ἠδὲ τὰ χλωρὰ σέλινα τό τ ̓ εὐθαλὲς οὖλον ἄνηθον,
ὕστερον αὖ ζώοντι καὶ εἰς ἔτος ἄλλο φύοντι·

πάντες ὅσοις καπυρὸν τελέθει στόμα βωκολιασταί
ἐκ μοισῶν σέο πότμον ἀνακλαίουσι θανόντος.
κλαίει Σικελίδας τὸ Σάμου κλέος· ἐν δὲ Κύδωσιν
ὁ πρὶν μειδιόωντι σὺν ὄμματι φαιδρὸς ἰδέσθαι
δάκρυα νῦν Λυκίδας κλαίων χέει· ἔν τε πολίταις
Τριοπίδαις ποταμῷ θρηνεῖ παρ' Αλεντι Φιλητάς,

[94-99.] Desunt teste Bandinio in p. s., deinde in 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald. Ald. Iunt., in hac adscripto λείπει. In Vd. inter Vs. 92. et 100. lacuna indicata adscripto λείπει. In Call. leguntur asteriscis inclusi et praemissis verbis, Μάρκος ὁ Μουσούρος ἔλεγε τοιαῦτά τινα λείπειν“. In Urs. iisdem ad marginem Μουσούρου adscriptum; ibi Vs. [98.] ῥέει pro χέει editum. Septem versus excidisse, quorum tertius ephymnium esset, Hermannus vidit.

100. συρακουσίοισι 23. Ald. Ald.., συρηκοσίοισι 16. Υ., συρηκόσιοι Μ.,

[ocr errors][merged small]

100

105

94

– ἅντε διδάξαο] ὧν τ ̓ ἐδιδάξαο Valcken., ἥντε διδάξαο L. Ald.“, ἥντε διδάξει D., ἥντ ̓ ἐδιδάξαο 6. 16. 18. 23. Μ. Y. Ald. Iunt. Call.

Distinctionem, quae vulgo ante ἀλλ' erat, delevi commate in fine versus antecedentis posito.

Com

103. κλαρονόμος] p. s. 18. 23. L. M. Ald. Ald. Iunt., κληρονόμος 6. 16. D. Y., κλαρονόμως Call. ᾧ με] ma post μώσας addidi. coni. Briggsius, ἅμμε Urs., άμμε Y., ἄμμε vulg., ἅμμεα 23., ἄμμεα Ald.α.

104. ἀπέλειπες] L. M. (Y. ?), ἀπέλειπεν 18., ἀπέλιπες p. 23. Ald.“., ἀπέλειψας 6. 16. D. Iunt. Call., ἀπέλιψας Ald.

106. alat] Mein., ai ai 16. D. Y., αϊ αἳ vulg.

107. ἠδὲ] 18. 23. L. M. Ald., vulg.

« ForrigeFortsæt »