Billeder på siden
PDF
ePub

35

40

μάλων οὐκ ἔρρευσε καλὸν γλάγος, οὐ μέλι σίμβλων,
κάτθανε δ ̓ ἐν κηρῷ λυπεύμενον· οὐκέτι γὰρ δεῖ
τῶ μέλιτος τῷ σῷ τεθνακότος αὐτὸ τρυγᾶσθαι.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῦσαι. γ' Οὐ τόσον εἶναλίῃσι παρ ̓ ᾖόσι μύρατο δελφίν, οὐδὲ τόσον ποκὰ κλαῦσεν ἐνὶ σκοπέλοισιν ἀητός, ἀλκυονὶς δ ̓ οὐ τόσσον ἐπ ̓ αἴγεσιν ἴαχε κῆυξ, οὐ τόσον οἰονόμοισιν ἐν ἄγκεσι παῖδα τὸν ̓Αοῦς ἱπτάμενος περὶ σᾶμα κινύρατο Μέμνονος ὄρνις, ὅσσον ἀποφθιμένοιο κατωδύραντο Βίωνος ἀδονίδες πᾶσαί τε χελιδόνες, ἃς ποκ ̓ ἔτερπεν,

34. κάτθανε δ'] s. 6. sec. 16. 18. corr. D. Y., κάτθανε 6. pr., κάτθανεν 18. pr. L. M. Antt. κηρῷ] Iunt., κηρῷ 6. Ald., κηρῶ 16. 18. D. L. M. Y. Call.

οὐδὲ τόσον θρήνησεν ἀν' ὤρεα μακρὰ χελιδών,

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. οὐδὲ τόσον γλαυκοῖς ἐνὶ κύμασι κηρύλος ἶδεν.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

35. τοῦ μ. τοῦ σοῦ 16. 18. sup. D. Y. τεθνηκότος D. L. To] s. 16. vulg., avto Y., om. Ald., ἄλλο Call.

αὖ

[ocr errors]
[ocr errors]

36. ἄρχετ ̓ ἀοιδαί D. corr. (fuerat ἀοιδᾶς).

[ocr errors]

6. 23. D. L. M. Y. Antt.

37. εἰναλίῃσι] 6., εἰναλίαισι 18. corr. vulg., εἰναλίαισιν 18. pr. ᾖ όσι] Mor., ἠιόσι 16. 18., ἠόσι -μύρατο δελφίν] 6. sec. 16. 18. mg. D. Y. Iunt. Call.,,μ. δέλφιν Αld., μ. δὲ πρίν p., μύρατο σε πρίν 6. pr., μύρατό σε πρίν 23. L. corr. Alda, μύρατόσσε πρίν L. pr., μύρατό γε πρίν 18. M. Nescio an genuina lectio fuerit μύρατο πρίων.

αν

εν

38. ποκὰ κλαῦσεν] πόκα υσ 6., (ποκ') ἄϋσεν e., πόκ ̓ ἄεισεν Ald. Call., ποκ ̓ ἄεισεν vulg., ποτάεισεν 16. D. Y. ἀητός] ἀηδών vulg., ἀηδῶν 23.

--

35

38

40

43

45

47

[blocks in formation]

l'axε] 18. 23. D. L. M. Ald."., ἴσχεν 6., ἴσχετο 16. Y. Ald. Iunt. Call. κῆϋξ] Vd. Urs., κήυξ 18. mg. D. corr. Ald. Iunt. Call., κῆρυξ 6. L. (hic litera o prope oblita.) Ald.". κήρυξ 16. D. pr. Y., κείρυξ 23., κείρυξ Μ., κόρυξ 18.

46

[41.] Versum, qui legitur in Vd. vulg., ignorant p. 6. 16. 18. 23. D. L. Μ. Υ. Ald.a.

[42.] άdεv 23. L. Ald. Ald."., ᾄδων p. s. 16. D., ᾄδων 6., ἅδων Υ. Versus in Vd. deest in serie, sed a pr. manu in margine suppletus vulgatae sedi signo tribuitur; post Vs. 40. legitur in p. s. 6. 23. D. L. M. Ald.".

[ocr errors]

40. οἰονόμοισιν] οἰωνοῖσιν 6., οἰωνοῖσι p. Αld., ᾐωνοῖσιν 23. L., ἰωνοῖσιν 18. Μ., ἠώοισιν 16. D. Υ. vulg. ἄγγεσι Aid.a. 41. σῶμα 6. 23. D. Ald.. Versum propu[46.] μῶσαι D. lit Hermannus interpunctione, quae antecedebat, deleta.

45

66

ἃς λαλέειν ἐδίδασκε, καθεζόμεναι δ ̓ ἐπὶ πρέμνοις ἀντίον ἀλλάλαισιν ἐκώκυον· αἳ δ ̓ ὑπεφώνευν ὄρνιθες· λυπεῖσθ ̓ αἱ πενθάδες; ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς.“ ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῦσαι. δ ́ Τίς ποτε σᾷ σύριγγι μελίξεται ὦ τριπόθητε;

τίς δ ̓ ἐπὶ σοῖς καλάμοις θήσει στόμα; τίς θρασὺς οὕτως; εἰσέτι γὰρ πνείει τὰ σὰ χείλεα καὶ τὸ σὸν ἆσθμα, ἀχὼ δ ̓ ἐν δονάκεσσι τεᾶς ἔτι βόσκετ ̓ ἀοιδᾶς. Πανὶ φέρω τὸ μέλισμα; τάχ ̓ ἂν καὶ κεῖνος ἐρεῖσαι τὸ στόμα δειμαίνοι, μὴ δεύτερα σεῖο φέρηται. ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 55 δ ́ Κλαίει καὶ Γαλάτεια τὸ σὸν τέλος, ἅν ποκ ̓ ἔτερπες ἑξομέναν πρὸς σεῖο παρ ̓ ἠϊόνεσσι θαλάσσας. οὐ γὰρ ἴσον Κύκλωπι μελίσδεο· τὸν μὲν ἔφευγεν ἃ καλὰ Γαλάτεια, σὲ δ ̓ ἅδιον ἔβλεπεν ἅλμας.

50

44. λαλέων 6. - καθεζόμεναι] 65. 165. 18. 23. D. M. Y. Antt., και θεζόμενοι L., καθεσδόμεναι s. 62. 162. (?) – δ ̓ ἐπὶ] 18. 23. L. M. Antt., ποτὶ 6. 16. D. Y.

η

45. ἀλάλαισιν 23., ἀλλήλαισιν 6. 16. D. Y. Antt., ἀλλήλῃσιν Vd.

46. λυπεῖσθ ̓ αἱ] λυπεῖσθαι L. Vd., λυπεῦσθαι Αld., λυπεῖσθε 65. 23. M. sup. Ald. Iunt. Call., λυπεῦσθε 18. pr. M. pr., λυπεῖσθέ γε s. 62. 16. 18. mg. D. Y. πενθάδες] p. s. 6. 16. 18. mg. 23. D. L. Y. Ald. Ald.“, πενθάκες 18. Μ., πελειάδες Iunt. Call. — ἡμεῖς] 6. 23. D. L. Ald. Ald., ἡμᾶς p., ὑμεῖς vulg. – Interrogationis signum post πενθάδες pro vulgato commate praebuit D.

18. 23. D. L. M. Antt.

47. βωκολικαὶ Ald.α. 48. ποτε] c. (Y.), ποτὶ 6. 16. μελίξεται] s. 18. corr. D. Y. Urs., μελίξετε 16., μελίσδεται 6. 18. pr. 23. i. M. Antt. — τριπόθητε] 6.16. D. Y., τριπόθατε vulg.

49. θήσει] 6. 16. D. M. sup. Y., sic vel θάσει 18., θάσει 23. L. M.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ἠχὼ in Im.), ἀχεδὼν L., ἀχεδον ἐν
altero v evanido 16., ἀχεδονεὶ p. s.
6. 18. mg. D. Y., ἀχεδονὴ Ald. Iunt.,
ἀχεδνὴ 1§. 23. M. Alda Fort. rectius
ἀχὰ δ ̓ ἐν. τεᾶς et ἀοιδᾶς]

18. 23. M. Alda, τεὰς et ἀοιδάς
L. Y. vulg. ἔτι βόσκετ ̓] conii,
Brunckius et Higtius, ἐπὶ βόσκετ ̓
Alda, ἐπιβόσκετ ̓ vulg.

52. μέλισμα] 6. 16. 18. D. Y. Ald. Iunt. Call., μέλιγμα 23. I. Μ. Alda. καὶ κεῖνος] κἀκεῖνος vulg. - Interrogationem post μέλισμα Meinekius indicavit.

53. δειμαίνει 18. D. M. pr., δειμαίνοι τὸ στόμα p. Ald.

55. τέλος] μέλος vulg. 56. ἑζομέναν] 6. 16. 18. D. L. M. Y. Ald. Iunt. Call., μέναν primis literis recisis 23., ἡμέναν Alda πρὸς σεῖο] παρὰ σεῖο p. s. 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald.“, περὶ ἠϊόνεσσι]

σείο Ald. Iunt. Call.

6. 16. 18. D. L. M. vulg., ἠόνεσσι θαλάσσης 6. 16. 18. 23. D. L. M. 23. Y. Ald.a. θαλάσσας] Valck.,

Y. Antt.

50

[ocr errors]

55

60

Antt.

οὐ καλὰ Υ.
58. & recisum in 23., ἡ Ald.,
ἅδιον ἔβλεπεν]
p. 18. 23. L. M. Ald.". Iunt., adv
ἀπέβλεπεν 6. 16. Y. Ald. Call, ἁδὴ

50. πνέει 23. L. Ald.“.

51. ἀχὼ δ ̓ ἐν] Call. (cf. Gl. ἡ ἐπέβλεπεν D. — ἅλμης 6. 16. D. Υ.

60

65

καὶ νῦν λασαμένα τῶ κύματος ἐν ψαμάθοισιν
ἕζετ ̓ ἐρημαίῃσι, βοᾶς δέ τι σεῖο νομεύει.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

S

έ Πάντά τοι ὦ βούτα συγκάτθανε δῶρα τὰ Μοισᾶν, παρθενικᾶν ἐρόεντα φιλήματα, χείλεα παίδων, καὶ στυγνὸν περὶ σῶμα τεὸν κλαίουσιν Ἔρωτες.

*

--

*

91

ὁ Κύπρις, φιλέει δὲ πολὺ πλέον ἢ τὸ φίλημα,
τὸ πρώαν τὸν ̓́Αδωνιν ἀποθνάσκοντα φίλησεν.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

·

70

ε Τοῦτό τοι ὦ ποταμῶν λιγυρώτατε δεύτερον ἄλγος,
τοῦτο Μέλη νέον ἄλγος. ἀπώλετο πρᾶν τοι Ὅμηρος,
τῆνο τὸ Καλλιόπας γλυκερὸν στόμα, καί σε λέγοντι
μύρασθαι καλὸν υἷα πολυκλαύτοισι ῥεέθροις,
πᾶσαν δὲ πλῆσαι φωνᾶς ἅλα· νῦν πάλιν ἄλλον
υἱέα δακρύεις, καινῷ δ ̓ ἐπὶ πένθεϊ τάκῃ.

59. καὶ recisum in 23., om. Ald.a. λασαμένη 18. Μ. Ald. Iunt. Call., λευσαμένα Ald. a. τοῦ 18. sup. ψαμάθοισιν] 6. 16. 18. 23. D.

L. M. Y. Antt.

60. ἕξετ ̓] 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald. Iunt. Call., ξετ' Αld.a. ἐρημαίῃσι] ἐρημαίαισι vulg., -αίαισιν Ald. Call., -αίοισι 18. Boas] Mor., „,,et adhuc vocem tuam sectatur“ Wins. δέ τι] 6., δ ̓ ἔτι vulg.

[blocks in formation]

-

65

[ocr errors]

70

67. τὸ] 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Antt., To Vd. pr. ἀποθνήσκοντα L. φίλησεν] 6. 16. D. Υ., φίλασεν 18. Μ., φίλασε vulg. 68. Versus extat in 16., deest in 6. 18. 23. D. L. M. Y. Antt.

71

75

70. Μέλη νέον] 18. 23. L. M. Ald. Iunt., μέλης 18. mg., μελήνεον Call., μέλεινεον Ald., μένεν πρᾶν] νέον s. 6. 16. D. Y. πράν vulg. ποι 18. pr. 23. L. M. Ald.α., μοι p.

61. μῶσαι D.

62. βούτα] 18. D. L. M. Ald. 71. καί σε] D. L. Ald. Call. et Iunt. Call., βοῦτα 6. 16. 23. Ald. vulg. post Schaef., καὶ σὲ M. Vd. Urs., βοῦται Y. Ald. Iunt. συγκάτθανε] λέγονται 18. 23. L.

M. Ald.".

6. 18. 23. D. L. M. Ald. Ald."., ξυγκάτθανε vulg., om. p.

63. φιλήματα] 6. 16. D. Υ. Ald. Iunt. Call., φιλάματα 18. 23.

L. M. Ald.α.

72. μύρασθαι] coni. Meinekius, μύρεσθαι yulg., μύρεσθε 16. πολυκλαύτοισι] L. Urs., -κλαύστοισι vulg., --κλαύστησι 6.

corr. Y.

73. πάντα — ἄγκεα pro πᾶσαν ἅλα s. 6. 16. D., πάντα— ἄγγεα 18. δὲ πλῆσαι] coni. Schaeferus, δ ̓ ἔπλησε L., ἔπλησε sine δ’23., δ ̓ ἔπλησας 18. M. vulg., ὄπλησας sine δ ̓ Ald.“.

[ocr errors]

74. καινῷ] L. M., καὶ νῶ 23. Ald.“, καὶ νῦν 18, αἰνῷ Iunt., αἰ. va 6. 16. 18. sup. D. Y. Ald. Call.

75

80

85

90

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.
5 ̓Αμφότεροι παγαῖς πεφιλημένοι, ὃς μὲν ἔπινε
Παγασίδος κράνας, ὃ δ ̓ ἔχεν πόμα τῆς ̓Αρεθοίσας.
χῶ μὲν Τυνδαρέοιο καλὰν ἄεισε θύγατρα

e

καὶ Θέτιδος μέγαν υἷα καὶ ̓Ατρείδαν Μενέλαον· κεῖνος δ ̓ οὐ πολέμους, οὐ δάκρυα, Πᾶνα δ ̓ ἔμελπε, καὶ βούτας ἐλίγαινε καὶ ἀείδων ἐνόμευε, καὶ σύριγγας ἔτευχε καὶ ἁδέα πόρτιν ἄμελγε, καὶ παίδων ἐδίδασκε φιλήματα, καὶ τὸν Ἔρωτα ἔτρεφεν ἐν κόλποισι καὶ ᾕρεε τὰν ̓Αφροδίταν. ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 5 Πᾶσα Βίων θρηνεῖ σε κλυτὴ πόλις, ἄστεα πάντα. ̓́Ασκρη μὲν γοάει σε πολὺ πλέον Ἡσιόδοιο· Πίνδαρον οὐ ποθέοντι τόσον Βοιωτίδες ὗλαι· οὐ τόσον ̓Αλκαίῳ περιμήνατο Λέσβος ἐραννά· οὐδὲ τόσον τὸν ἀοιδὸν ἐμύρατο Τήϊον ἄστυ· σὲ πλέον ̓Αρχιλόχοιο ποθεῖ Πάρος· ἀντὶ δὲ Σαπφοῦς εἰσέτι σεῦ τὸ μέλισμα κινύρεται ἃ Μυτιλάνα.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

80

85

θρήνασε p. 18. 23. L. M. Ald. Alda. Iunt. κλυτὰ 18. 23. L. M. Ald..

90

93

87. ̓́Ασκρη] 6. 16. 18. 23. D. L. γοάοισα 6.

M. Y. Antt.

88. ὗλαι] 6. 16. 18. D. M. Y., ΰλαι 23. L. Antt., ὕλαν p.

πε

̓Αλκαίω 16. 18. 23. D. L. M. Ald.a. 89. ̓Αλκαίῳ] Vd. Ald. Iunt., Call., ἀλκαία 6., ἀλκαέων Υ. ριμήνατο] περιμύρατο D. Ald. a. Urs., πέρι μύρατο L. (ubi πέρι ex τόσον factum) et vulg., πέρι μύσατο 23. – ἐραννά] Heringa, έρευνά 16. L. M. Alda, ἐρέννα 23., ἐρενεα p., έρωνά 18. pr., ἐρεμνά s. 6. 18. mg. D. Y., ἐρυμνά Ald. Iunt.

Call.

90. Τήιον] p. s. 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald ä. Iunt., κτήϊον Αld., κήϊον Im. Call.

92. μέλισμα] 6. 16. 18. D. Υ. Ald. Iunt. Call., μέλιγμα 23. L. M. Ald.". Μυτιλάνα] Ameis., Μιτυλάνα vulg., μιτυχάνα L., μιτυλήva 6. 16. D. Y.

[merged small][ocr errors]

100

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

ἐν δὲ Συρακοσίοισι Θεόκριτος· αὐτὰρ ἐγώ τοι Αὐσονικᾶς ὀδύνας μέλπω μέλος, οὐ ξένος ᾠδᾶς, βουκολικᾶς ἀλλ ̓, ἅντε διδάξαο σεῖο μαθητάς, κλαρονόμος μώσας, τᾶς Δωρίδος· ᾧ με γεραίρων ἄλλοις μὲν τεὸν ὄλβον, ἐμοὶ δ ̓ ἀπέλειπες ἀοιδάν. ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. ζ Αἰαῖ ταὶ μαλάχαι μὲν ἐπὰν κατὰ κᾶπον ὄλωνται, ἠδὲ τὰ χλωρὰ σέλινα τό τ ̓ εὐθαλὲς οὖλον ἄνηθον, ὕστερον αὖ ζώοντι καὶ εἰς ἔτος ἄλλο φύοντι·

105

πάντες ὅσοις καπυρὸν τελέθει στόμα βωκολιασταί
ἐκ μοισῶν σέο πότμον ἀνακλαίουσι θανόντος.
κλαίει Σικελίδας τὸ Σάμου κλέος· ἐν δὲ Κύδωσιν
ὁ πρὶν μειδιόωντι σὺν ὄμματι φαιδρὸς ἰδέσθαι
δάκρυα νῦν Λυκίδας κλαίων χέει· ἔν τε πολίταις
Τριοπίδαις ποταμῷ θρηνεῖ παρ ̓ ̓́Αλεντι Φιλητᾶς,

[94-99.] Desunt teste Bandinio in p. s., deinde in 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald. Ald. Iunt., in hac adseripto λείπει. In Vd. inter Vs. 92. et 100. lacuna indicata adscripto λείπει. In Call. leguntur asteriscis inclusi et praemissis verbis „ Μάρκος ὁ Μουσοῦρος ἔλεγε τοιαῦτά τινα λείπειν“. In Urs. iisdem ad marginem Μουσούρου adscriptum; ibi Vs. [98.] ῥέει pro χέει editum. Septem versus excidisse, quorum tertius ephymnium esset, Hermannus vidit.

""

100. συρακουσίοισι 23. Ald. Ald., συρηκοσίοισι 16. Υ., συρηκόσιοι Μ., συρηκοσίαισι 6.

101. ᾠδᾶς pro ὀδύνας 18. 102. βουκολικᾶς] Urs., βοκολικᾶς Call., βωκολικᾶς 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald. Ald.". Iunt.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

100

105

94

– ἄντε διδάξαο] ἄν τ ̓ ἐδιδάξαο Valcken., ἥντε διδάξαο L. Alda, ἥντε διδάξεο D., ἥντ ̓ ἐδιδάξαο 6. 16. 18. 23. M. Y. Ald. Iunt. Call.

Distinctionem, quae vulgo ante ἀλλ ̓ erat, delevi commate in fine versus antecedentis posito.

103. κλαρονόμος] p. s. 18. 23. L. M. Ald. Αld. Iunt., κληρονόμος 6. 16. D. Y., κλαρονόμως Call.ma post μώσας addidi. coni. Briggsius, ἅμμε Urs., ἀμμε Y., ἄμμε vulg., ἅμμεα 23., ἄμμεα Ald.α.

Comμε]

104. ἀπέλειπες] L. M. (Υ.?), ἀπέλειπεν 18., ἀπέλιπες p. 23. Αld., ἀπέλειψας 6. 16. D. Iunt. Call., ἀπέ λιψας Ald.

106. αἰαὶ] Mein., αἶ αἶ 16. D. Υ., αἳ αἳ vulg.

107. ἠδὲ] 18. 23. L. M. Ald.α., vulg.

« ForrigeFortsæt »