Billeder på siden
PDF
ePub

5

5

ἔρχεται εἰς ̓Αρέθοισαν ἄγων κοτινηφόρον ὕδωρ,
ἕδνα φέρων καλὰ φύλλα καὶ ἄνθεα καὶ κόνιν ἱράν·
καὶ βαθὺς ἐμβαίνει τοῖς κύμασι, τὰν δὲ θάλασσαν
νέρθεν ὑποτροχάει, κοὐ μίγνυται ὕδασιν ὕδωρ,
ἃ δ ̓ οὐκ οἶδε θάλασσα διερχομένω ποταμοῖο.
κῶρος δειλοθέτας κακομάχανος αἰνὰ διδάσκων
καὶ ποταμὸν διὰ φίλτρον Ἔρως ἐδίδαξε κολυμβῆν.

VI. (VIII.)

Λαμπάδα θεὶς καὶ τόξα βοηλάτιν εἵλετο ῥάβδον
οὖλος Ἔρως, πήρην δ ̓ εἶχε κατωμαδίην,
καὶ ζεύξας ταλαεργὸν ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα ταύρων
ἔσπειρεν Δηοῦς αὔλακα πυροφόρον.

εἶπε δ ̓ ἄνω βλέψας αὐτῷ Διί·,πῖσον ἀρούρας,
μή σε τὸν Εὐρώπης βοῦν ὑπ ̓ ἄροτρα βάλω.“

vulg., πίσσαν Τrinc. Gesn., πεῖσαν A5. V2. ἔδνα Α.

3. ἕδνα] Steph. vulg., ,,ut videtur" Trinc. Gesn.

4. ἐμβαίνη A. - τὰν δὲ] Α. Β. (V.), τάν τε V2, τὴν δὲ Τrinc. Gesn.

5. ὑποτροχάη καὶ μ. Α.

6. διερχομένω] Β., -ου vulg. 7. δειλοθέτας] δεινοθέτας κακομήχανος Α. et teste

vulg.

66

5

5

[blocks in formation]

INCERTORUM BUCOLICORUM

IDYLLIA.

INCERTORUM IDYLLIA.

5

Idyll. I. (Mosch. III.)
Ἐπιτάφιος
Βίωνος.

Αϊλινά μοι στοναχεῖτε νάπαι καὶ Δώριον ὕδωρ, καὶ ποταμοὶ κλαίοιτε τὸν ἱμερόεντα Βίωνα. νῦν φυτά μοι μύρεσθε, καὶ ἄλσεα νῦν γοάοισθε, ἄνθεα νῦν στυγνοῖσιν ἀποπνείοιτε κορύμβοις. νῦν ῥόδα φοινίσσεσθε τὰ πένθιμα, νῦν ἀνεμῶναι, νῦν ὑάκινθε λάλει τὰ σὰ γράμματα καὶ πλέον αἰαῖ λάμβανε τοῖς πετάλοισι· καλὸς τέθνακε μελικτάς. ̓́Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. α' ̓Αδόνες αἱ πυκινοῖσιν ὀδυρόμεναι ποτὶ φύλλοις, νάμασι τοῖς Σικελοῖς ἀγγείλατε τᾶς ̓Αρεθοίσας,

10

Ἐπιτάφιος Βίωνος] addito βουκόλου ἐρωτικοῦ p. D. Vd. Antt. (Βίονος Iunt.), βουνόμου ἐρωτικοῦ 18. L. M. Accedit Δωρίδι 18. Μ., praemittitur Θεοκρίτου 18. D.M., Μόσχου Θεοκρίτου Σικελιώτου (ἢ a man. additum) Vd. Inscriptione carent s5. w5.

sec.

Libri: p.* s.* w.* (Vs. 1–15.) · ὑποπνείοιτε Μor. Suspicor στυ6. 16. 18. 23. (Vs. 35 – fin.) D. γνοῖσι κατωπι τιῆτε. L. M. Y. Ald. Ald. (Vs. 35 - fin.)

Iunt. Call.

5. ἀνεμῶναι] coni. Valckenarius, ἀνεμῶνα D. Ald. Call., ἀνεμώνα vulg.

6. alat] Mein., að að 16. D. Y., αἳ αἳ vulg.

7. Tois] p. s. w. 16. D. Y. Ald., τέθνακε] 6. σοὶς L. M. vulg. sec., τέθνηκε 6. pr. 16. 18. D. L. M. Y. Antt. Primi septem versus non ab ipso carminis poëta praemissi videntur.

2. κλαίοιτε] D. corr. rec. 2, Iunt. Call., κάοιτε et marg. κλάοιτε

[blocks in formation]

[ocr errors]

5

9. αἳ πυκνοῖσιν L.
et comm. ποτὶ φύλλοις 18.

10

8. τοῦ 18. sup., item Vs. 19. 25. 36. [46.] 47. 54. 61. 85. 105. 115. 120.

πετάλοισι

10. τοῖς Σικελοίς] 16. 18. marg. D. Y. Iunt. Call., τοῖς σικελικοὶς p. 6. sup. L. Ald., τῆς σικελικῆς 6. pr., σικελικοὺς sine art. 18. Μ. · τᾶς ̓Αρεθοίσας] (18.) Μ., τῆς ̓Αρεθούσης 6. 16. D. L. Y. Antt.

[ocr errors]

15

ὅττι Βίων τέθνακεν ὁ βουκόλος, ὅττι σὺν αὐτῷ καὶ τὸ μέλος τέθνακε καὶ ὤλετο Δωρὶς ἀοιδά. ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. β' Στρυμόνιοι μύρεσθε παρ ̓ ὕδασιν αἴλινα κύκνοι, καὶ γοεροῖς στομάτεσσι μελίσδετε πένθιμον ᾠδάν, οἷαν ἐν ὑμετέροις ποτὲ κήδεσι γῆρυς ἄειδεν. εἴπατε δ ̓ αὖ κούραις Οἰαγρίσιν, εἴπατε πάσαις Βιστονίαις Νύμφαισιν ἀπώλετο Δώριος Ορφεύς.“ε ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 20 βʹ Κεῖνος ὁ ταῖς ἀγέλαισιν ἐράσμιος οὐκέτι μέλπει, οὐκέτ ̓ ἐρημαίῃσιν ὑπὸ δρυσὶν ἥμενος ᾄδει, ἀλλὰ παρὰ Πλουτῆι μέλος Ληθαῖον ἀείδει. ὤρεα δ ̓ ἐστὶν ἄφωνα, καὶ αἱ βόες αἵ ποτε γαύρως πλαζόμεναι γοάοντι καὶ οὐκ ἐθέλοντι νέμεσθαι.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. γ ́ Σεῖο Βίων ἔκλαυσε ταχὺν μόρον αὐτὸς ̓Απόλλων, καὶ Σάτυροι μύροντο μελάγχλαινοί τε Πρίηποι· καὶ Πᾶνες στοναχεῦντι τὸ σὸν τέλος, αἵ τε καθ ̓ ὕλαν Κρανίδες ὠδύραντο, καὶ ὕδατα δάκρυα γέντο. ̓Αχὼ δ ̓ ἐν πέτρῃσιν ὀδύρεται, ὅττι σιωπῇ κοὐκέτι μιμεῖται τὰ σὰ χείλεα. σῷ δ ̓ ἐπ ̓ ὀλέθρῳ δένδρεα καρπὸν ἔριψε, τὰ δ ̓ ἄνθεα πάντ ̓ ἐμαράνθη.

25

30

11. τέθνακεν] Wint., τέθνηκεν 6. 16. 18. D. Y. Antt., τέθνηκε Μ., τέθνηχ' L. βουκόλος] L. Antt., βωκόλος D. Mor. vulg. 12. τέθνακε] D. L. M. pr. Y. vulg., τέθνηκε Μ. sup.

13. μῶσαι D. L. 16. οἷαν ἐν] Ald., οἵαν ἐν p. 6. pr. 18. L. Iunt., oiav Y., oïav 6. corr. 16. D. M. Call. ὑμετέροις] 6. sec. 16. 18. D. M. Y. Call, ἡμετέροις 6. pr. L. Ald. Iunt. ποτὲ] Iunt., ποτὶ 6. sec. 16. 18. D. L. M. Y. Ald. Call., om. 6. pr. κήδεσι] χείλεσι vulg. γῆ· ρυς] p. s. 6. 16. 18. D. L. Μ. Υ. Ald., γῦρυς Iunt., γήρυν Call.

17. κούραις] 6. 16. D. L. Y. Antt., κώραισιν 18. Μ. οἰαγροίσι et corr. οἰαγρίσι 6., οἰαγροῖσιν 18. mg., ἐν ἀγροῖς 18. pr. M.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

παῖς p.

20. τῆνος D.
21. ἐρημαίῃσιν] (6.) Iunt., ἐρη-

[ocr errors]

μαίησιν Ald. Call., ἐρημαίαισιν p. 16. 18. corr. D. L. M. Y., ἐρημαίοισιν 18. pr.

22. Ληθαίον] Letheum Wins., ληθαῖον 6. sec. 16. D. L. Y. Iunt., λήθαιον 6. pr. Ald. Call., λαθαῖον Versus deest in 18. M.

[ocr errors]

15

M. sec.

pr., in hoc a manu valde recenti ad marg. additus.

23. 24. αΐ ποτε] p. 18. pr. L. M., αἳ ποτὶ Iunt., αἱ ποτὶ 18. mg. vulg. γαύρως] ταύροις vulg. πλαζόμεναι] 6. 16. 18. Μ. Ϋ. Antt., πλαζόμενοι γόαντι L. In D. verba καὶ αἱ γοάοντι desunt, quam lacunam recens manus indicavit neque tamen explevit.

28. πάντες 6. — τέλος] μέλος vulg. 30. πέτραισιν Μ. pr. σιωπῇ] 18. M. Ald. Iunt., σιωπῆ 6. 16. D. L. Y. Call., σιωπᾷ p. 6. sup. M. sec. 31. οὐκέτι 6. Υ.

32. καρποὺς vel καρπὸς Μ.

[ocr errors]

20

[ocr errors]

25

30

« ForrigeFortsæt »