Billeder på siden
PDF
ePub

5

5

ἔρχεται εἰς ̓Αρέθοισαν ἄγων κοτινηφόρον ὕδωρ,
ἕδνα φέρων καλὰ φύλλα καὶ ἄνθεα καὶ κόνιν ἱράν·
καὶ βαθὺς ἐμβαίνει τοῖς κύμασι, τὰν δὲ θάλασσαν
νέρθεν ὑποτροχάει, κοὐ μίγνυται ὕδασιν ὕδωρ,
ἃ δ ̓ οὐκ οἶδε θάλασσα διερχομένω ποταμοῖο.
κῶρος δειλοθέτας κακομάχανος αἰνὰ διδάσκων
καὶ ποταμὸν διὰ φίλτρον Ἔρως ἐδίδαξε κολυμβῆν.
VI. (VIII.)

Λαμπάδα θεὶς καὶ τόξα βοηλάτιν εἵλετο ῥάβδον
οὖλος Ἔρως, πήρην δ ̓ εἶχε κατωμαδίην,
καὶ ζεύξας ταλαεργὸν ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα ταύρων
ἔσπειρεν Δηοῦς αὔλακα πυροφόρον.
εἶπε δ ̓ ἄνω βλέψας αὐτῷ Διί· πῖσον ἀρούρας,
μή σε τὸν Εὐρώπης βοῦν ὑπ ̓ ἄροτρα βάλω.

[merged small][ocr errors]

66

[ocr errors]

5

5

Ameisio (nescio unde) V.. ἀναδιδάσκων Α.

8. κολυμβεῖν Α., κολυμβᾶν Β. VI. Anth. Plan. nr. 200., praeterea in APar.. Μόσχου εἰς Ἔρωτα ἀροτριῶντα vulg., sine inscr. APar.. 1. βοηλάτιν] APar.. vulg., βοήλατιν Urs. mg., βοηλάτην Flor.

5. πίσον] πλῆσον APar. Flor., πρῆσον Ald. I. vulg.

6. ἐπ' ἄροτρα APar..

INCERTORUM BUCOLICORUM

IDYLLIA.

5

10

INCERTORUM IDYLLIA.

Idyll. I. (Mosch. III.)

Ἐπιτά φιος

Βίωνος.

Αϊλινά μοι στοναχεῖτε νάπαι καὶ Δώριον ὕδωρ,
καὶ ποταμοὶ κλαίοιτε τὸν ἱμερόεντα Βίωνα.
νῦν φυτά μοι μύρεσθε, καὶ ἄλσεα νῦν γοάοισθε,
ἄνθεα νῦν στυγνοῖσιν ἀποπνείοιτε κορύμβοις.
νῦν ῥόδα φοινίσσεσθε τὰ πένθιμα, νῦν ἀνεμῶναι,
νῦν ὑάκινθε λάλει τὰ σὰ γράμματα καὶ πλέον αἰαϊ
λάμβανε τοῖς πετάλοισι· καλὸς τέθνακε μελικτάς.

Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. α' 'Αδόνες αἱ πυκινοῖσιν ὀδυρόμεναι ποτὶ φύλλοις, νάμασι τοῖς Σικελοῖς ἀγγείλατε τᾶς ̓Αρεθοίσας,

5

10

Suspicor στυ

Libri: p.* s.* w.* (Vs. 1–15.) · ὑποπνείοιτε Mor.
6. 16. 18. 23. (Vs. 35 - fin.) D. γνοίσι κατωπιῆτε.
L. M. Y. Ald. Ald.". (Vs. 35
Iunt. Call.

fin.)

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

5. ἀνεμῶναι] coni. Valckenarius, ἀνεμῶνα D. Ald. Call., ἀνε μώνα vulg.

6. alai] Mein., al al 16. D. Y., αϊ αἳ vulg.

7. Tois] p. s. w. 16. D. Y. Ald., σοὶς L. M. vulg. τέθνακε] 6. sec., τέθνηκε 6. pr. 16. 18. D. L. M. Y. Antt. Primi septem versus non ab ipso carminis poëta praemissi videntur.

8. τοῦ 18. sup., item Vs. 19. 25. 36. [46.] 47. 54. 61. 85. 105. 115. 120.

9. αἳ πυκνοῖσιν L.
et corr. ποτὶ φύλλοις 18.

πετάλοισι

10. τοῖς Σικελοίς] 16. 18. marg. D. Y. Iunt. Call., τοῖς σικε λικοῖς p. 6. sup. L. Ald., τῆς σικελικῆς 6. pr., σικελικοῖς sine art. 18. Μ. τᾶς Αρεθοίσας] (18.) Μ., τῆς ̓Αρεθούσης 6. 16. D. L. Y.

4. νῦν] 6. sec. 18. corr. et vulg., om. 6. pr. L. Ald. τε pro νῦν 18. pr. Μ. ἀποπνέοιτε Ι., ἀποπείοιτε 6., ubi i a sec, man, additum, Antt.

15

ὅττι Βίων τέθνακεν ὁ βουκόλος, ὅττι σὺν αὐτῷ
καὶ τὸ μέλος τέθνακε καὶ ὤλετο Δωρὶς ἀοιδά.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.
β ́ Στρυμόνιοι μύρεσθε παρ ̓ ὕδασιν αἴλινα κύκνοι,
καὶ γοεροῖς στομάτεσσι μελίσδετε πένθιμον ᾠδάν,
οἷαν ἐν ὑμετέροις ποτὲ κήδεσι γῆους ἄειδεν.
εἴπατε δ ̓ αὖ κούραις Οἰαγρίσιν, εἴπατε πάσαις
Βιστονίαις Νύμφαισιν ἀπώλετο Δώριος Ορφεύς.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 20 β ́ Κεῖνος ὁ ταῖς ἀγέλαισιν ἐράσμιος οὐκέτι μέλπει, οὐκέτ ̓ ἐρημαίῃσιν ὑπὸ δρυσὶν ἥμενος ᾄδει, ἀλλὰ παρὰ Πλουτῆι μέλος Ληθαῖον ἀείδει.

25

30

66

ὤρεα δ ̓ ἐστὶν ἄφωνα, καὶ αἱ βόες αἵ ποτε γαύρως πλαζόμεναι γοάοντι καὶ οὐκ ἐθέλοντι νέμεσθαι. ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. γ ́ Σεῖο Βίων ἔκλαυσε ταχὺν μόρον αὐτὸς Απόλλων, καὶ Σάτυροι μύροντο μελάγχλαινοί τε Πρίηποι· καὶ πᾶνες στοναχοῦντι τὸ σὸν τέλος, αἵ τε καθ ̓ ὕλαν Κρανίδες ὠδύραντο, καὶ ὕδατα δάκρυα γέντο. ̓Αχὼ δ ̓ ἐν πέτρῃσιν ὀδύρεται, ὅττι σιωπῇ

κοὐκέτι μιμεῖται τὰ σὰ χείλεα. σῷ δ ̓ ἐπ ̓ ὀλέθρῳ δένδρεα καρπὸν ἔριψε, τὰ δ ̓ ἄνθεα πάντ' ἐμαράνθη.

11. τέθνακεν] Wint., τέθνηκεν 6. 16. 18. D. Y. Antt., τέθνηκε Μ., τέθνηχ' L. βουκόλος] L. Antt., βωκόλος D. Mor. vulg.

12. τέθνακε] D. L. M. pr. Υ. vulg., τέθνηκε Μ. sup. 13. μώσαι D. L.

[ocr errors]

16. οἷαν ἐν] Αld., οἵαν ἐν p. 6. pr. 18. L. Iunt., οἷαν Υ., οἵαν 6. corr. 16. D. M. Call. ὑμετέ ροις] 6. sec. 16. 18. D. M. Y. Call., ἡμετέροις 6. pr. L. Ald. Iunt. ποτὲ] Iunt., ποτὶ 6. sec. 16. 18. D. L. M. Y. Ald. Call., om. 6. pr. κήδεσι] χείλεσι vulg. γῆ. evs] p. s. 6. 16. 18. D. L. M. Y. Ald., γύρος Iunt., γήρυν Call.

17. κούραις] 6. 16. D. L. Y. Antt., κώραισιν 18. Μ. οἰαγροίσι et corr. οἰαγρίσι 6., οἰαγροῖσιν 18. mg.. ἐν ἀγροῖς 18. pr. M. 20. Tyvos D. παῖς .

-

21. ἐρημαίῃσιν] (6.) Iunt., ἐρη

[ocr errors]
[blocks in formation]

μαίησιν Ald. Call., ἐρημαίαισιν p. 16. 18. corr. D. L. M. Y., ἐρημαίοισιν 18. pr.

22. Ληθαίον] Letheum Wins., ληθαῖον 6. sec. 16. D. L. Y. Iunt., λήθαιον 6. pr. Ald. Call., λαθαῖον M. sec. Versus deest in 18. M.

[ocr errors]

pr., in hoc a manu valde recenti ad marg. additus.

23. 24. αἵ ποτε] p. 18. pr. L. Μ., αἳ ποτὲ Iunt., αἱ ποτὶ 18. mg. vulg. γαύρως] ταύροις vulg.

[ocr errors]

πλαζόμεναι] 6. 16. 18. Μ. Υ. Antt., πλαζόμενοι γόαντι L. In D. verba καὶ αἱ · γοάοντι desunt, quam lacunam recens manus indicavit neque tamen explevit.

28. πάντες 6. — τέλος] μέλος vulg. 30. πέτραισιν Μ. pr. σιωπῇ] 18. M. Ald. Iunt., σιωπῆ 6. 16. D. L. Y. Call., σιωπᾷ p. 6. sup. M. sec. 31. οὐκέτι 6. Υ.

32. καρποὺς vel καρπὸς Μ.

« ForrigeFortsæt »