Billeder på siden
PDF
ePub

75

80

85

90

Ἤδη δ' εὖσα μέσαν κατ ̓ ἀμαξιτόν, ᾧ τὰ Λυκᾶνος,
εἶδον Δέλφιν ὁμοῦ τι καὶ Εὐδάμνιππον ιόντας,
τοῖς δ ̓ ἦν ξανθοτέρα μὲν ἑλιχρύσοιο γενειάς,
στήθεα δὲ στίλβοντα πολὺ πλέον ἢ τὸ Σελάνα,
ὡς ἀπὸ γυμνασίοιο καλὸν πόνον ἄρτι λιπόντων.

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Χὡς ἴδον, ὡς ἐμάνην, ὥς μοι πυρὶ θυμὸς ἰάφθη
δειλαίας· τὸ δὲ κάλλος ἐτάκετο, κοντέ τι πομπᾶς
τήνας ἐφρασάμαν, οὐδ ̓ ὡς πάλιν οἴκαδ ̓ ἀπῆνθον
ἔγνων· ἀλλά μέ τις καπυρὰ νόσος ἐξάλλαξε,
κείμαν δ ̓ ἐν κλιντῆρι δέκ ̓ ἄματα καὶ δέκα νύκτας.
φράζεό μεν τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Καί μευ χρὼς μὲν ὁμοῖος ἐγίνετο πολλάκι θάψῳ,
ἔρρευν δ ̓ ἐκ κεφαλᾶς πᾶσαι τρίχες, αὐτὰ δὲ λοιπά
ἔστι ἔτ ̓ ἧς καὶ δέρμα. καὶ ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα,
ἢ ποίας ἔλιπον γραίας δόμον, ἅτις ἐπᾷδεν;
ἀλλ ̓ ἧς οὐδὲν ἐλαφρόν· ὁ δὲ χρόνος ἄνυτο φεύγων.
τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

ης

ης

φράζεό μεν

75. μέσαν] 6. 94, μέγαν 92. Vat., μέσην p., μέσον k. a. 23. D. M. Antt., om. Y. οὗ τὰ 9. Med. Ald. Iunt. – Λυκᾶνος] Λύκανος Κ., Λυκῶνος Β. D., Λύκωνος vulg., cf. Sch4. 5. γράφεται Λύκωνος.

76. τι] τε vulg., om. 9. Υ. Εὐδάμνιππον] Keilius Anall. Epigraph. p. 183., Εὐδάμιππον vulg., ἀδάμιππον [1.2. Med. In f. v. vulgo punctum, quod mutavi; in Ald. nulla distinctio.

ἧς Med.

τυ

77. δ' om. Sch6. 78, τὸ Σελάνα] k. Call., σελάνα 9. sup., σὺ σελάνα Iunt., τὸ σελάνας a. p. s, v. 6. 9. pr. 16. 23. D. M. Y. Med. Ald.

79. λιπόντων] k. a. p. s. 6. 9. 23. Med. Ald. Iunt., λιποῦσιν D. Y. Call., λιποῦσι M. Mor.

[ocr errors]

81. ὡς ἐμ— Μor. μοι] k. a. p. 6. 9. 23. M. Iunt., uev vulg. πυρί] (23) Taylorus et Graefius, περὶ vulg, cf. GIM. ἐκαύθη.

82. κοὔτέ τι] Μ. Υ., κοὔτ ̓ ἔτι Call., κοὐδέ τι k. 23. Med. Ald.

80

85

90

Iunt., κοὐδ ̓ ἔτι Mor. vulg., οὐδὲ τί ρ', οὐδ ̓ ἔτι p24., κοὐκέτι D., καὶ οὐκέτι ICall., cf. Scholl. καὶ οὐδαμῶς οὔτε.

83. ἐφρασάμαν] 23. Μs. Comm. vulg., ἐφρασάμην k. a. p. 6. Antt. · ἀπῆνθον] 23. Μs. vulg., ἀπηνθεῖν k., ἀπῆλθον a. p. 6. 9. Med.

84. ἐξάλλαξε] v. 1. in Scholiis ab Heinsio emendatis (ubi vulg. ἐξά λαξεν, ἐξαλάπαξε vulg.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

TESTIMM. 71. Eustath. 1186, 48. μεγάλοιτος. Arist. Vesp. 1413.

87. Scholl. rec.

95

Χοὕτω τῷ δούλᾳ τὸν ἀλαθέα μῦθον ἔλεξα·

„,εἶ ̓ ἄγε Θεστυλί μοι χαλεπᾶς νόσω εὑρέ τι μᾶχος.
πᾶσαν ἔχει με τάλαιναν ὁ Μύνδιος· ἀλλὰ μολοῖσα
τήρησον ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν
τηνεῖ γὰρ φοιτῇ, τηνεῖ δέ οἱ ἁδὺ καθῆσθαι.“

φράζεό μεν τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

66

[blocks in formation]

100

Κἠπεί νά νιν ἐόντα μάθῃς μόνον, ἅσυχα νεῦσον, 100 κείφ' ὅτι Σιμαίθα το καλεῖ, καὶ ἀφαγέο ταδε. ὡς ἐφάμαν· ἃ δ ̓ ἦνθε καὶ ἄγαγε τὸν λιπαρόχρων εἰς ἐμὰ δώματα Δέλφιν· ἐγὼ δέ νιν ὡς ἐνόησα ἄρτι θύρας ὑπὲρ οὐδὲν ἀμειβόμενον ποδὶ κούφῳ, φράζεό μεν τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα, 105 Πᾶσα μὲν ἐψύχθην χιόνος πλέον, ἐκ δὲ μετώπω ίδρώς μευ κοχύδεσκεν ἴσον νοτίαισιν ἀέρσαις, οὐδέ τι φωνᾶσαι δυνάμαν, οὐδ ̓ ὅσσον ἐν ὕπνῳ

105

[ocr errors]

93. χ' ώτω v. Υ. (hic superscr. χ' οὕτω) et lCall., χώτω Comm. δούλα] κ. a. p. 6. 9. 23. D. MS. Y. Antt., δώλα Aug. Heins. -- άληθέα ρ. 6. 9.

[ocr errors]

94. εἶ ̓ ἄγε] p. C. Lips. sec., ἔι ἄγε p1· (δ' om. p), εἶδ ̓ ἄγε Μ., εἰ δ ̓ ἄγε 23., εἰ δ ̓ ἄγε vulg., εἶα ἄγε Scholl., eia age Div. νόσου p. 6. Med. εὑρέ τι] ΜS. et tacite Ziegl. auctore Brunckio in Nott., εὗρε τι 23. pr., εὗρέ τι Antt. vulg. et D. corr., ubi circumflexus recentior et alterum & in rasura duarum literarum. (cf. ευρώ τι Φ.) μάχος] 23. sec. Y. pr. Ant., μάχος D5, unxos k. a. p. s. 6. 9. 23. pr. M. Y. sup.

97. τηνεῖ bis] (23.) Mein., τηνεῖ — τηνεὶ k., τηνεὶ bis vulg. 99. κἠπὴ p., κἤπη 6., κἀπεὶ μάθης] k. a. 6. 9., μάθοις 23. Μ5. vulg. ἁσύχα Munatus in Scholl.

Iunt.

100. κεϊφ'] Ziegl., κεἶφ k4, κεἰφ' Κ, κἤφ' a. p. v. 9. Μ5·, κἤφ ̓ 23., κᾐφ' 6., κἠφ' Antt. vulg., κᾐφ ̓ Comm. συμαίθα 23. pr.

[ocr errors]

καλῆ p., καλᾶ D. ἀφαγέο]
ἀφάγει k. a. pl. 4. s. 9. 23. pr.
Steph. marg. (αφηγοῦ καὶ διηγοῦ
SchP. Gen.), φάγει με, ὑφάγεο
p,
M5. P5. vulg., vpayέo v6. 23. sec.
Med. Ald. τῇδε 23 sec.,
τῶδε
s. D., τάδε 23. pr. et v. l. in Sch.
Gen.

101. ἐφάμαν] 23. D5. M5. γ5. Call., ἐφάμην k. a. p. 6. 9. Med. Ald. Iunt. ἦλθε k. a. p. Ald. Iunt. λιπαρόχρουν p. Med. Ald.

[ocr errors]

Iunt.

S.

102. vɩv] k. a. p. s. 6. 9. Antt., μιν 23. D5. Μs. γ. iCall. Comm.

105. ἐν δὲ μετώπω k. p. 9. 106. μὲν pro μεν a. D. M. Υ. κοχύδεσκεν] k. Iunt. Eustath., κοχύεσκεν 23. (ubi χυ sec.) D. M. Y. vulg., κεχύεσκεν s. 6, κονχύἴσος a., ὅσον S. εσκεν (2. νότισιν μ νοτίσιν p1·, ἀέρ σαις] D. pr. cum Θ. Φ. Β., ξέρ σαις D5. corr. Μs. Mor. vulg., ἑέρ

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

TESTIMM. 106. Eustath. 1095, 29. κοχύδεσκεν s. n.

IMITT. 105] Leonid. Tar. AP. IX, 322. ἐκ δὲ μετώπου ἱδρὼς πιδύων.

110

κνυζεῦνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ ματέρα τέκνα·
ἀλλ' ἐπάγην δαγῦδι καλὸν χρόα πάντοθεν ἴσα.

φράζεό μεν τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Καί μ' ἐσιδὼν ὥστοργος ἐπὶ χθονὸς ὄμματα πάξας,
ἕζετ ̓ ἐπὶ κλιντῆρι καὶ ἑζόμενος φάτο μύθον·
ἦρά με Σιμαίθα τόσον ἔφθασας, ὅσσον ἐγώ θην
πρᾶν ποκα τὸν χαρίεντα τρέχων ἔφθασσα Φιλῖνον,
115 ἐς τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος ἠμὲ παρεῖμεν.

120

125

φράζει μεν τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Ἦνθον γάρ κεν ἐγών, ναὶ τὸν γλυκὺν ἦνθον Ἔρωτα
ἢ τρίτος ἠὲ τέταρτος ἐὼν φίλος αὐτίκα νυκτός,
μᾶλα μὲν ἐν κόλποισι Διωνύσοιο φυλάσσων,
κρατὶ δ ̓ ἔχων λεύκαν, Ηρακλέος ἱερὸν ἔρνος,
πάντοθε πορφυρέῃσι περὶ ζώστρῃσιν ἑλικτάν.

110

115

120

φράζει μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. Καί μ' εἰ μέν κ' ἐδέχεσθε, τὰ δ ̓ ἧς φίλα-καὶ γὰρ ἐλαφρός καὶ καλὸς πάντεσσι μετ' ἠιθέοισι καλεῦμαι

εδόν κ', εἴτε μόνον τὸ καλὸν στόμα τευς ἐφίλησα·

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small]

125

121. πάντοθε] k. D5. Μ. Υ. Antt., πάντοθι ς. 6. 9., πάντοθεν a. p. v. 23. πορφυρε Κ., πορφυρέοισι a. 23., πορφυραίαισι p.

περὶ ζώστρῃσιν] 23. pr. Elb. Lips., περὶ ζώστραισιν p1, περιζωστραισιν k. pt. Iunt., περιζώcf. GIM. περιελικτήν, SchGen. λημ στρῃσιν vulg., περιζωστήρσιν a., νίσκοις καὶ ταινίαις περιειλημμέ νον. ἑλικτόν F. sup.

123. 4. τὰ δ'] τά δ' Med. Ald. Iunt., τάδ' vulg. novavi, quum vulgo post φίλα colon Interpunctionem sit, post καλεῦμαι punctum, in Med. Ald. Iunt. pro commate colon.

125. κ', εἴτε] τείκε Ald., τ ̓ εἴκε (κ. 6. 9.). Med. Iunt., δ ̓ εἴκε a. p. v. 23. D. Μ. Υ. Call., cf. SchGen. καὶ εἰ μὲν ἐδέχεσθέ με, ἐκάθευθον ἂν ἀρκούμενος, καὶ εἰ μόνον τὸ στόμα ἐφίλησα. τευς] τες k. (23.) Iunt., τεῦ D. Μ. Υ. vulg. ἐφίλησα] p. 6. Υ., ἐφίλασα vulg.

[ocr errors]

TESTIMM. 119. 120. Athen. III, 82. D. (codd. φέρουσα pro φυλάσσων).

130

135

εἰ δ ̓ ἀλλᾷ μὲ ὠθεῖτε καὶ ἡ θύρα εἴχετο μοχλῷ,
πάντως κα πελέκεις καὶ λαμπάδες ήνθον ἐφ' ὑμέ.
φράζεό μεν τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

Νῦν δὲ χάριν μὲν ἔφαν τᾷ Κύπριδι πρᾶτον ὀφείλειν, 130
καὶ μετὰ τὴν Κύπριν τύ με δευτέρα ἐκ πυρὸς εἵλευ
ὦ γύναι ἐσκαλέσασα τεὸν ποτὶ τοῦτο μέλαθρον
αὕτως ἡμίφλεκτον· Ἔρως δ ̓ ἄρα καὶ Λιπαραίω
πολλάκις Αφαίστοιο σέλας φλογερώτερον αἴθει,

φράζεό μεν τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα, 135 Σὺν δὲ κακαῖς μανίαις καὶ παρθένον ἐκ θαλάμοιο καὶ νύμφαν ἐσόβησ ̓ ἔτι δέμνια θερμὰ λιποῖσαν ἀνέρος. ὡς ὃ μὲν εἶπεν· ἐγὼ δέ οἱ & ταχυπειθής χειρὸς ἐφαψαμένα μαλακῶν ἔκλιν ἐπὶ λέκτρων· · καὶ ταχὺ χρὼς ἐπὶ χρωτὶ πεπαίνετο, καὶ τὰ πρόσωπα 140 θερμότερ ̓ ἧς ἢ πρόσθε, καὶ ἐψιθυρίσδομες ἁδύ. χῶς κά τοι μὴ μακρὰ φίλα θρυλέοιμι Σελάνα, ἐπράχθη τὰ μέγιστα, καὶ ἐς πόθον ἤνθομες ἄμφω. κοὔτέ τι τῆνος ἐμὶν ἐπεμέμψατο μέσφα τό γ' ἐχθές, οὔτ ̓ ἐγὼ αὖ τήνῳ. ἀλλ ̓ ἦνθέ μοι ἅ τε Φιλίστας 145 μάτηρ τῆς ἁμᾶς αὐλητρίδος ἅ τε Μελιξοῦς

140

126. ἀλλὰ] 65·, ἀλλά 64. 9. Med. Iunt., ἀλλά p. Μor., ἄλλά Ald. Call., ἄλλα Steph. vulg.

127. παντῶς (23.?) Ziegl. tacite cum Wint. — κα] καὶ vulg. ὑμέας vulg.

ὑμέ]

[ocr errors]

129. πρῶτον p. 6. 9. Υ. 130. δευτέραν a. et superscr. 23. pr., δεύτερον 23. sec. M.

131. δόμον pro τοῦτο p. 132. αὔτως] Ziegl. tac. cum Kiessl., αὕτως vulg. Λιπαραίω] conj. Valck., Λιπαραίου vulg., λιπαροδο 6.

133. ἡφαίστοιο a. p. 6. 9. 136. ἐσόβησ'] coni. Fr. Iacobs, ἐφόβησ' vulg., cf. Gl2. ἐτάραξε. λιποῦσαν Κ. 6.

138. ἐφαψαμένη a. p. 6. 9. 23. Υ. Antt. ante Comm.

[ocr errors]

145

140. ἦν p. 6., ἦσαν Υ. ἐψιθυρίσδομεν k. a. p. Y., ζομες 23. 141. χώς κε 6., (χὡς) καὶ s., ὥς κά κ. 23. θρυλλέοιμι p.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

TESTIMM. 132. Eustath. 1644, 34. σέλας Λιπαραῖον memoriae errore. 139. Eustath. 614, 63. ἐπὶ χρωτί χρὼς ἐπεπαίνετο.

IMITT. 142] Nic. Eug. III, 284. ἔργον δ ̓ οὖν τετέλεστο καὶ ἐς πότον ἤλυθον ἄμφω.

150

155

160

σάμερον, ανίκα πέρ τε ποτ' οὐρανὸν ἔτραχον ἵπποι
̓Αῶ τὰν ῥοδόπαχυν ἀπ' Ὠκεανοῖο φέροισαι·

155

κεἶπέ μοι ἄλλά τε πολλὰ καὶ ὡς ἄρα Δέλφις ἐρᾶται.
κειτέ νιν αὖτε γυναικὸς ἔχει πόθος εἴτε καὶ ἀνδρός, 150
οὐκ ἔφατ' ἀτρεχὲς ἴδμεν, ἀτὰρ τόσον· αἱὲν ἔρωτος
ἀκράτως ἐπεχεῖτο καὶ ἐς τέλος ᾤχετο φεύγων,
καὶ φάτο οἱ στεφάνοισι τὰ δώματα τῆνα πυκάσδειν.
ταῦτά μοι & ξείνα μυθήσατο, ἔστι δ ̓ ἀλαθής·
ἦ γάρ μοι καὶ τρὶς καὶ τετράκις ἄλλοι ἐφοίτη,
καὶ παρ' ἐμὶν ἐτίθει τὴν Δωρίδα πολλάκις ὄλπαν.
νῦν δὲ τί δωδεκαταῖος ἀφ ̓ ὧτέ νιν οὐδὲ ποτεῖδον;
ἦρ' οὐκ ἄλλό τι τερπνὸν ἔχει, ἡμῶν δὲ λέλασται;
νῦν μὲν τοῖς φίλτροις καταδήσομαι· αἱ δ ̓ ἔτι κά με
λυπῇ, τὰν Αΐδαο πύλαν ναὶ Μοίρας ἀραξει.
τοῖά οἱ ἐν κίστα κακὰ φάρμακα φαμὶ φυλάσσειν,
Ασσυρίω δέσποινα παρὰ ξείνοιο μαθοῖσα.
ἀλλὰ τὸ μὲν χαίροισα ποτ ̓ ὠκεανὸν τρέπε πώλως,

146. ὠρανὸν Κ. — ἔτραχον] 23. M. et sic vel ἔτροχον κ·, ἔτρεχον vulg.

147. ῥοδόπηχυν p. 6. 9. Antt. ante Comm. φεροίσ ρι·, φέροῖσαι Call., φεροῖσαι 23. Med., φέρουσαι Κ., φοροῖσαι 6. 9.

148. κείπε] k. a. p., κεἶπαν 23., κῇπέ vulg. ἐρᾶται] 7. 20. mg. Lips., ἔραται vulg. Versus in 23. prima scriptura omissus, sed ead. man. suppletus est.

149. κεἴτε k. a. p, κᾔτε vulg. νιν] Ziegl. e coni., μιν vulg. αὖθι ρ·

150. ἀτρεχές] F., ἀτρεκὲς vulg., ἀτρακὲς γι·, ἀτρακις με ούνεκ pro αἰὲν s. 6. Colon post τόσον, quod vulgo deest, praebent Lips. Med. Iunt.

151. ἀκράτως] 12. 20. mg. et superscr. ου Vat. (cf. SchGen. κράτως ὑπὸ ἔρωτος κατείχετο), ἀκράτω

ου

k. p. v. pr. 23. Antt., ἀκράτω s., ἀκράτῳ v. sec. Comm. vulg.

152. πυκάσδειν] a. p. 6., πυκάσδεν 23. pr. vulg., πυκάζειν 23. sup. ead.

153. ἐστὶ Med. Ald. Iunt. — άλα

M5.

160

τής] 23. sec. Μs. Comm., ἀληθής k. a. p. 6. 9. 23. pr. D. Y. Antt. 154. ἄλλον'] Brunck., ἄλλοτ ̓ ἐφοίτα a. p.

vulg.

[ocr errors]

156. δὲ τί δ' ἔτι 15. P., δέ τε vulg. — οὐδὲ ποτεῖδον] S., οὐδέ ποτ ̓ εἶδον 23. D. Med. et (k. a. 6. 9.) ut videtur (quanquam Zieglerus, quum οὐδέποκ' recepisset, obscurius adnotavit,,est vulgatum ovdέποκ' in Medic., de reliquis libris tacens), οὐδέποκ ̓ εἶδον ρ. Με. γ5. Ald. Iunt. Call.

157. q' a. p. s. 6. 9. ἡμῶν

cf.

6. 9.
158. μάν] κ. 23. M. Iunt., μὲν
vulg. καταδήσομαι] κατα-
θήσομαι Ε., καταθύσομαι vulg.,
κατούσομαι κ.
αἰ δέ τι κ. p. s.
6. 9. 23. M. κά με] κἠμὲ vulg.,
και με λυπεῖ God. Hermannus,
Scholl. ἐὰν δέ με ἔτι λυπήσῃ.
159. λυπεί 23. Μοίρας]
23. vulg., Μοῖρας Mor. et tac. Ziegl.,
μοίραν k. sec. ἀραξη a. 9., ἀρ-
ράξει με, ἀράξη p. 4
160. κίστη a. 6. 9. 23.

p. 9. Y.

[ocr errors]

--

[ocr errors][merged small]

161. μαθοῦσα Κ. 6. 9.
162. πώλως] πώλους vulg.

« ForrigeFortsæt »