Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Ἤδη δ ̓ εὖσα μέσαν κατ ̓ ἀμαξιτόν, ᾗ τὰ Λυκᾶνος,
εἶδον Δέλφιν ὁμοῦ τι καὶ Εὐδάμνιππον ἰόντας,
τοῖς δ ̓ ἦν ξανθοτέρα μὲν ἑλιχρύσοιο γενειάς,
στήθεα δὲ στίλβοντα πολὺ πλέον ἢ τὺ Σελάνα,
ὡς ἀπὸ γυμνασίοιο καλὸν πόνον ἄρτι λιπόντων.

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Χὼς ἴδον, ὡς ἐμάνην, ὥς μοι πυρὶ θυμὸς ἰάφθη
δειλαίας· τὸ δὲ κάλλος ἐτάκετο, κοὔτέ τι πομπᾶς
τήνας ἐφρασάμαν, οὐδ ̓ ὡς πάλιν οἴκαδ ̓ ἀπῆνθον
ἔγνων· ἀλλά μέ τις καπυρὰ νόσος ἐξάλλαξε,
κείμαν δ ̓ ἐν κλιντῆρι δέκ ̓ ἄματα καὶ δέκα νύκτας.
φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Καί μευ χρῶς μὲν ὁμοῖος ἐγίνετο πολλάκι θάψῳ,
ἔρρευν δ ̓ ἐκ κεφαλᾶς πᾶσαι τρίχες, αὐτὰ δὲ λοιπά
ὄστι ̓ ἔτ ̓ ἦς καὶ δέρμα. καὶ ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα,
ἢ ποίας ἔλιπον γραίας δόμον, ἅτις ἐπᾷδεν;
ἀλλ ̓ ἦς οὐδὲν ἐλαφρόν· ὁ δὲ χρόνος ἄνυτο φεύγων.
φράζεό μεν τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

ης

9

75. μέσαν] 6. 94, μέγαν 92. Vat., μέσην p., μέσον k. a. 23. D. M. Antt., om. Y. οὗ τὰ 9. Med. Ald. Iunt. Λυκᾶνος] Λύκανος Κ., Λυκῶνος Β. D., Λύκωνος vulg., cf. Sch4. 5. γράφεται Λύκωνος. 76. τι] τε vulg., om. 9. Y. Εὐδάμνιππον] Keilius Anall. Epigraph. p. 183., Εὐδάμιππον vulg., ἀδάμιππον p1. 2. Med. vulgo punctum, quod mutavi; in Ald.

In f. v.

nulla distinctio.

τυ

77. δ' om. Sch6. ἦς Med. 78, τὺ Σελάνα] k. Call., σελάνα 9. sup., σὺ σελάνα Iunt., τὸ σελάνας a. p. s. v. 6. 9. pr. 16. 23. D. M. Y. Med. Ald.

79. λιπόντων] k. a. p. s. 6. 9. 23. Med. Ald. Iunt., λιποῦσιν D. Y. Call., λιποῦσι M. Mor. 81. ὡς ἐμ—— Mor. μοι] k. a. p. 6. 9. 23. M. Iunt., μευ vulg. πυρί] (23?) Taylorus et Graefius, περὶ vulg., cf. GiM. ἐκαύθη.

82. κοὔτέ τι] Μ. Υ., κοὔτ ̓ ἔτι Call., κοὐδέ τι k. 23. Med. Ald.

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

80

[ocr errors]

TESTIMM. 71. Eustath. 1186, 48. μεγάλοιτος. Arist. Vesp. 1413.

85

Iunt., κοὐδ ̓ ἔτι Mor. vulg., οὐδὲ τὶ p1, οὐδ ̓ ἔτι p2.4, κουκέτι D., καὶ οὐκέτι ICall., cf. Scholl. καὶ οὐδαμῶς οὔτε.

83. ἐφρασάμαν] 23. M5. Comm. vulg., ἐφρασάμην k. a. p. 6. Antt. – ἀπῆνθον] 23. M5 vulg., ἀπηνθεῖν k., ἀπῆλθον a. p. 6. 9. Med.

84. ἐξάλλαξε] v. 1. in Scholiis ab Heinsio emendatis (ubi vulg. ἐξά λαξεν), ἐξαλάπαξε vulg.

Comm.

――

85. κείμην p. M. Y. Antt. ante ήματα a. 6. 9. 87. ἴσος περ ἐγένετο 91.4, ἴσος παρεγένετο 92, ἐγένετο p1 23. sec., ἐγείνετο Call. θάψῳ] Steph. vulg., θάψω 23. pr. Μ, θαψῷ a. 6. 23. sec. Med. Mor., θαψῶ D. Υ. Ald. Iunt. Call.

90

88. ἔρρεν k., ἔρρεον p. et omisso δ' 23. – κεφαλᾶς] k., κεφαλῆς

23. D5. M5. Y. vulg.

89. ὄστι”] k? 9? 23. pr. ὀστί k4. 94. 23. corr. ἐπέρασα] k. a. p. s. 9. M., ἐπέρησα 6. D. Y.

Antt.

87. Scholl. rec.

95

105

Χοὕτω τᾷ δούλᾳ τὸν ἀλαθέα μῦθον ἔλεξα·
„εἶ ̓ ἄγε Θεστυλί μοι χαλεπᾶς νόσω εὑρέ τι μᾶχος.
πᾶσαν ἔχει με τάλαιναν ὁ Μύνδιος· ἀλλὰ μολοῖσα
τήρησον ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν·
τηνεῖ γὰρ φοιτῇ, τηνεῖ δέ οἱ ἁδὺ καθῆσθαι.“
φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

99

66

e

„Κἠπεί κά νιν ἐόντα μάθῃς μόνον, ἅσυχα νεῦσον, 100 κεἴφ ̓ ὅτι Σιμαίθα τυ καλεῖ, καὶ ἀφαγέο τᾷδε.“ ὡς ἐφάμαν· ἃ δ ̓ ἦνθε καὶ ἄγαγε τὸν λιπαρόχρων εἰς ἐμὰ δώματα Δέλφιν· ἐγὼ δέ νιν ὡς ἐνόησα ἄρτι θύρας ὑπὲρ οὐδὸν ἀμειβόμενον ποδὶ κούφῳ, φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα, 105 Πᾶσα μὲν ἐψύχθην χιόνος πλέον, ἐκ δὲ μετώπω ίδρώς μευ κοχύδεσκεν ἴσον νοτίαισιν ἀέρσαις, οὐδέ τι φωνᾶσαι δυνάμαν, οὐδ ̓ ὅσσον ἐν ὕπνῳ

93. χ ̓ ὥτω v. Y. (hic superscr. χ' οὕτω) et ICall., χώτω Comm. δούλα] k. a. p. 6. 9. 23. D. Μ5· Y. Antt., δώλᾳ Aug. Heins. · ἀληθέα p. 6. 9.

94. εἶ ἄγε] på C. Lips., sec., ἔι ἄγε p (δ' om. p), εἶδ ̓ ἄγε Μ., εἰ δ ̓ ἄγε 23., εἰ δ ̓ ἄγε vulg., εἶα ἄγε Scholl., eia age Div. νόσου p. 6. Med. εὑρέ τι] Μ. et tacite Ziegl. auctore Brunckio in Nott., εὗρε τι 23. pr., εὗρέ τι Antt. vulg. et D5. corr., ubi circumflexus

―――――

recentior et alterum & in rasura dua

rum literarum. (cf. εὑρῶ τι Φ.) μάχος] 23. sec. Υ. pr. Antt., μάχος D5, unxos k. a. p. s. 6. 9. 23. pr. M. Y. sup.

97. τηνεῖ bis] (23.) Mein., τηνεῖ — τηνεὶ Κ., τηνεὶ bis vulg. 99. κἠπὴ p., κἤπη 6., κἀπεὶ Iunt. μάθῃς] k. a. 6. 9., μάθοις 23. Μā vulg. ἁσύχα Muna

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

95

--

100

101. άuav] 23. D5. M5. Y5. Call., ἐφάμην k. a. p. 6. 9. Med. Ald. Iunt. ἦλθε k. a. p. Ald. Iunt. λιπαρόχρουν p. S. Med. Ald.

Iunt.

102. νιν] k. a. p. s. 6. 9. Antt., μιν 23. D5 M5 y İCall. Comm.

105. ἐν δὲ μετώπω k. p. 9. 106. μὲν pro μευ a. D. M. Y. κοχύδεσκεν] k. Iunt. Eustath., κοχύεσκεν 23. (ubi χυ sec.) D. M. Y. vulg., κεχύεσκεν s. 6, κονχύἴσος a., ὅσον εσκεν 92. νοτίσιν p1, νότισιν pa σαις] D. pr. cum Θ. Φ. Β., ξέρσαις D5. corr. M5 Mor. vulg., ξέρσαις Antt.

S.

ἀέρ

tus in Scholl.

100. κεῖφ] Ziegl, κεἶφ k, nɛlo k2, μ a. p; v6. 9. M3., κἤφ 23., κφ' 6., κἦφ ̓ Antt. vulg., κᾖφ ̓ Comm. συμαίθα 23. pr.

TESTIMM. 106. Eustath. 1095, 29. κοχύδεσκεν s. n.

IMITT. 105] Leonid. Tar. AP. ΙΧ, 322. ἐκ δὲ μετώπου ἱδρὼς

πιδίων.

107. δυνάμην p. 6. 9. Med. Ald. φωνᾶσ ̓ ἐδυνάμην 23. Μ.

Iunt.

110

κνυζεῦνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ ματέρα τέκνα·
ἀλλ ̓ ἐπάγην δαγῦδι καλὸν χρόα πάντοθεν ἴσα.
φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Καί μ ̓ ἐσιδὼν ὥστοργος ἐπὶ χθονὸς ὄμματα πάξας,
ἕξετ ̓ ἐπὶ κλιντῆρι καὶ ἑζόμενος φάτο μῦθον·
ἦρά με Σιμαίθα τόσον ἔφθασας, ὅσσον ἐγώ θην
πρᾶν ποκα τὸν χαρίεντα τρέχων ἔφθασσα Φιλῖνον,
ἐς τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος ἤμὲ παρεῖμεν.
φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Ἦνθον γάρ κεν ἐγών, ναὶ τὸν γλυκὺν ἦνθον Ἔρωτα
ἢ τρίτος ἠὲ τέταρτος ἐὼν φίλος αὐτίκα νυκτός,
μᾶλα μὲν ἐν κόλποισι Διωνύσοιο φυλάσσων,

9

120 κρατὶ δ ̓ ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερὸν ἔρνος,
πάντοθε πορφυρέῃσι περὶ ζώστρῃσιν ἑλικτάν.
φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

115

125

108. κνυζεῦνται] k. a. 9. 23., κνυζεῦντα p., κνυζῶνται vulg. pila pl. 62. Y. μητέρα 9. Antt. ante Comm.

[ocr errors]

Καί μ ̓ εἰ μέν κ ̓ ἐδέχεσθε, τὰ δ ̓ ἦς φίλα—καὶ γὰρ ἐλαφρός
καὶ καλὸς πάντεσσι μετ ̓ ἠιθέοισι καλεῦμαι-
εὗδόν κ', εἴτε μόνον τὸ καλὸν στόμα τευς ἐφίλησα·

125

109. ἴσα a. 6. (Scholl. ὁμοία),

αν

ἶσα vulg., ἴσην 23.

111. πάξας] Κ., πήξας vulg. In Antt. post πήξας distinctum, vulgo Winsemio auctore simul post ὥστορ

γος, hoc uno loco in Heins.

114. πρᾶν] πρὰν vulg. θασσα] S., ἔφθασα p. 6. 9., θαξα 23. vulg.

121. πάντοθε] k. D. Μ. Υ. Antt., πάντοθι s. 6. 9., πάντοθεν a. p. v. 23. πορφυρε k., πορφυρέοισι a. 23., πορφυραίαισι p.

περὶ ζώστρῃσιν] 23. pr. El. Lips., περὶ ζώστραισιν p, περιζώστραισιν k. p Iunt., περιζώcf. GIM. περιελικτήν, SchGen, λημ στρῃσιν vulg., περιζωστήρσιν a., νίσκοις καὶ ταινίαις περιειλημμένίσκοις καὶ ταινίαις περιειλημμένον. ἑλικτόν F. sup.,

123. 4. τὰ δ ̓] τά δ ̓ Med. Ald. Iunt., τάδ ̓ vulg. novavi, quum vulgo post φίλα colon Interpunctionem sit, post καλεῦμαι punctum, in Med. Ald. Iunt, pro commate colon.

,

9

125. κ εἴτε] τείκε Αld., το εἴκε (κ. 6. 9.). Med. Iunt., δ ̓ εἴκε a. p. v. 23. D5 M Y. Call., cf. SchiGen. καὶ εἰ μὲν ἐδέχεσθέ με, ἐκάθευθον ἂν ἀρκούμενος, καὶ εἰ μόνον τὸ στόμα ἐφίλησα. τευς] τεῦς k. (23.) Iunt., τεῦ D. M. Υ. vulg. ἐφίλησα] p. 6. Υ., ἐφίλασα vulg.

TESTIMM. 119. 120. Athen. III, 82. D. (codd. φέρουσα pro φυ

λάσσων).

[ocr errors]

ἔφ

ἔφ

vulg.,

115. ἢ μὲ] ἤ με 23. pr. ή με 23. sec. Call. Comm., ή με Med., ᾗ με D. Y. Mor. παρεῖμεν] παρῆμεν 23. vulg., παρῆμες p1

117. κεν ἐγών] κἠγὼν k. p. 6. 9. D., κἠγώ 23. sec. M Y. Antt., κἀγὼ 23. pr. (de a. non apparet), cf. Scholl. ἦλθον ἂν ἐγώ. vn p.

s. 6. 23. sec.

110

[ocr errors]

115

[ocr errors]

120

130

εἰ δ ̓ ἀλλᾷ μ ̓ ὠθεῖτε καὶ ὁ θύρα εἴχετο μοχλῷ,
πάντως κα πελέκεις καὶ λαμπάδες ἦνθον ἐφ ̓ ὑμέ.

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. Νῦν δὲ χάριν μὲν ἔφαν τᾷ Κύπριδι πρᾶτον ὀφείλειν, 130 καὶ μετὰ τὰν Κύπριν τύ με δευτέρα ἐκ πυρὸς εἵλευ ὦ γύναι ἐσκαλέσασα τεὸν ποτὶ τοῦτο μέλαθρον αὔτως ἡμίφλεκτον· Ἔρως δ ̓ ἄρα καὶ Λιπαραίω πολλάκις ̔Αφαίστοιο σέλας φλογερώτερον αἴθει, φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα, 13 Σὺν δὲ κακαῖς μανίαις καὶ παρθένον ἐκ θαλάμοιο καὶ νύμφαν ἐσόβησ ̓ ἔτι δέμνια θερμὰ λιποῖσαν ἀνέρος. ὡς ὃ μὲν εἶπεν· ἐγὼ δέ οἱ ἁ ταχυπειθής χειρὸς ἐφαψαμένα μαλακῶν ἔκλιν ἐπὶ λέκτρων· καὶ ταχὺ χρὼς ἐπὶ χρωτὶ πεπαίνετο, καὶ τὰ πρόσωπα 140 θερμότερ ̓ ἦς ἢ πρόσθε, καὶ ἐψιθυρίσδομες ἁδύ. χῶς κά τοι μὴ μακρὰ φίλα θρυλέοιμι Σελάνα, ἐπράχθη τὰ μέγιστα, καὶ ἐς πόθον ἤνθομες ἄμφω. κοὔτέ τι τῆνος ἐμὶν ἐπεμέμψατο μέσφα τό γ ̓ ἐχθές, οὔτ ̓ ἐγὼ αὖ τήνῳ. ἀλλ ̓ ἦνθέ μοι ἅ τε Φιλίστας 145 μάτηρ τῆς ἁμᾶς αὐλητρίδος ἅ τε Μελιξοῦς

21

135

140

126. ἀλλᾷ] 6b., ἀλλᾶ 64. 9. Med. Iunt., ἀλλά p. Mor., ἄλλά Ald. Call., ἄλλα Steph. vulg.

127. παντῶς (23.?) Ziegl. tacite ὑμέ] cum Wint. — κα] καὶ vulg. ὑμέας vulg.

138. ἐφαψαμένη a. p. 6. 9. 23. Υ.

Antt. ante Comm.

errore.

[ocr errors]

ὥς

140. v p. 6., йoav Y. ἐψιθυρίσδομεν k. a. p. Y., —ζομες 23. 141. χώς κε 6., (χὼς) καὶ s., κά κ. 23. θρυλλέοιμι p. 142. ἤνθομεν 6., ἤλθομεν p., ἤλθομες Med.

a

απ

129. πρῶτον p. 9. Υ. 130. δευτέραν a? et superscr. 23. pr., δεύτερον 23. sec. Μ. 131. δόμον pro τοῦτο p. 132. αΰτως] Ziegl. tac. Kiessl., αΰτως vulg. Λιπαραίω] conj. Valck., Λιπαραίου vulg., λιπαροΐο 6.

cum

143. κοὐκέτι a. p. 6. 9. 23. M. κεῖνος 9. ἐπεμέμψατο] D5. vulg., ἐπέμψατο Μ., επέμψατο 9., ἀπεπέμψατο k. a. p. et superscr. μ τό γ ̓ ἐχθές] E., τύ ead, 23. γ ̓ ἐχθές k. w., τύτ ̓ ἐχθές 23., το ἐχθές 6., τοι ἐχθές vulg.

133. ἡφαίστοιο a. p. 6. 9. 136. ἐσόβησ] coni. Fr. Iacobs, ἐφόβησ ̓ vulg., cf. Gl2. ἐτάραξε.

λιποῦσαν k. 6.

145

[ocr errors]

144. τῆνον a. p.

145. τᾶς ἁμᾶς] s. M., τῆς ἀκμᾶς 9., τᾶς ἐμᾶς k. a. p. v. 6. 23. D. Y., τᾶς γε ἐμᾶς Antt.

TESTIMM. 132. Eustath. 1644, 34. σέλας Λιπαραῖον memoriae 139. Eustath. 614, 63. ἐπὶ χρωτὶ χρὼς ἐπεπαίνετο.

IMITT. 142] Nic. Eug. III, 284. ἔργον δ ̓ οὖν τετέλεστο καὶ ἐς πόθον ἤλυθον ἄμφω.

σάμερον, ἁνίκα πέρ τε ποτ' οὐρανὸν ἔτραχον ἵπποι ̓Αῶ τὰν ῥοδόπαχυν ἀπ ̓ Ωκεανοῖο φέροισαι· κεἶπέ μοι ἄλλά τε πολλὰ καὶ ὡς ἄρα Δέλφις ἐρᾶται. κεἴτέ νιν αὖτε γυναικὸς ἔχει πόθος εἴτε καὶ ἀνδρός, 150 150 οὐκ ἔφατ ̓ ἀτρεχὲς ἴδμεν, ἀτὰρ τόσον· αἰὲν ἔρωτος ἀκράτως ἐπεχεῖτο καὶ ἐς τέλος ᾤχετο φεύγων, καὶ φάτο οἱ στεφάνοισι τὰ δώματα τῆνα πυκάσδειν. ταῦτά μοι ἃ ξείνα μυθήσατο, ἔστι δ ̓ ἀλαθής· ἦ γάρ μοι καὶ τρὶς καὶ τετράκις ἄλλοκ ̓ ἐφοίτη, καὶ παρ ̓ ἐμὶν ἐτίθει τὰν Δωρίδα πολλάκις ὄλπαν. νῦν δὲ τί δωδεκαταῖος ἀφ ̓ ὧτέ νιν οὐδὲ ποτεῖδον; ἦρ ̓ οὐκ ἄλλό τι τερπνὸν ἔχει, ἁμῶν δὲ λέλασται νῦν μὲν τοῖς φίλτροις καταδήσομαι· αἱ δ ̓ ἔτι κά με λυπῇ, τὰν ̓Αΐδαο πύλαν ναὶ Μοίρας ἀραξεῖ. τοῖά οἱ ἐν κίστᾳ κακὰ φάρμακα φαμὶ φυλάσσειν, ̓Ασσυρίω δέσποινα παρὰ ξείνοιο μαθοῖσα. ἀλλὰ τὸ μὲν χαίροισα ποτ ̓ ὠκεανὸν τρέπε πώλως,

155

160

146. ὠρανὸν k. — ἔτραχον] 23. κ. M. et sic vel ἔτροχον k, ἔτρεχον vulg.

Comm.

147. ῥοδόπηχυν p. 6. 9. Antt. ante φεροίσ pl, φέροισαι Call., φεροῖσαι 23. Med., φέρουσαι κ., φοροῖσαι 6. 9.

148. κεἶπε] k. a. p., κεἶπάν 23., κῇπέ vulg. ἐρᾶται] 7. 20. mg. Lips., ἔραται vulg. Versus in 23. prima scriptura omissus, sed ead. man. suppletus est.

149. κεἴτε κ. a. p , κᾔτε vulg. νιν] Ziegl. e coni., μιν vulg. αὖθι P.,

---

―――

150. ἀτρεχὲς] F., ἀτρεκὲς vulg., ἀτρακὲς pl, ἀτρακΐς p2 pro αἰὲν s. 6. Colon post τόσον, quod vulgo deest, praebent Lips.

ουνεκ

Med. Iunt.

[ocr errors]

151. ἀκράτως] 12. 20. mg. et superscr. ου Vat. (ef. SchGen. ἀκράτῶς ὑπὸ ἔρωτος κατείχετο), ἀκράτω

ου

k. på v. pr. 23. Antt., ἀκράτω s., ἀκράτῳ v. sec. Comm. vulg.

152. πυκάσδειν] a. p. 6., πυκάσδεν 23. pr. vulg., πυκάζειν 23. sup. ead. - ἀλα

153. ἐστὶ Med. Ald. Iunt.

θής] 23. sec. M5. Comm., ἀληθής k. a. p.6. 9. 23. pr. D. Y. Antt. 154. ἄλλοκ] Brunck., ἄλλοτ ̓ ἐφοίτα a. p.

vulg.

156. δὲ τί] δ ̓ ἔτι 15. P., δέ τε vulg. — οὐδὲ ποτεῖδον] s., οὐδέποτ ̓ εἶδον 23. D. Med. et (k. a. 6. 9.) ut videtur (quanquam Zieglerus, quum οὐδέποκ' recepisset, obscurius adnotavit,,est vulgatum ovdέποκ in Medic.," de reliquis libris tacens), οὐδέποκ ̓ εἶδον p. Μ· 15 Ald. Iunt. Call.

157. ἆρ ̓ a. p. s. 6. 9.

[ocr errors]

6. 9.

ἡμῶν 158. μὰν] k. 23. M. Iunt., μὲν vulg. καταδήσομαι] καταθήσομαι Ε., καταθύσομαι vulg., κατθύσομαι κ. αἰ δέ τι k. p. s. καί με λυπεί God. Hermannus, cf. κά με] κἠμὲ vulg., Scholl. ἐὰν δέ με ἔτι λυπήσῃ.

6. 9. 23. M.

159. λυπεῖ 23.

[ocr errors]

155

Μοίρας] μοίραν k. sec. 23. vulg., Μοῖρας Mor. et tac. Ziegl., ἀραξῆ a. 9., ἀρράξει p?, ἀῤῥάξη pit 160. κίστη a. 6. 9. 23. p. 9. Y.

φημὶ

160

161. μαθοῦσα k. 6. 9.
162. πώλως] πώλους vulg.

« ForrigeFortsæt »