Billeder på siden
PDF
ePub

A

MOSCHI SICELIOTAE

RELIQUIAE.

5

10

15

MOSCHI RELIQUIAE.

I.

E ύ ρ ώ π η.

Εὐρώπῃ ποτὲ Κύπρις ἐπὶ γλυκὺν ἧκεν ὄνειρον,
νυκτὸς ὅτε τρίτατον λάχος ἵσταται, ἐγγύθι δ ̓ ἠώς,
ὕπνος ὅτε γλυκίων μέλιτος βλεφάροισιν ἐφίζων
λυσιμελὴς πεδάᾳ μαλακῷ κατὰ φάεα δεσμῷ,
εὖτε καὶ ἀτρεκέων ποιμαίνεται ἔθνος ὀνείρων.
τῆμος ὑπωροφίοισιν ἐνὶ κνώσσουσα δόμοισι
Φοίνικος θυγάτηρ ἔτι παρθένος Εὐρώπεια
ὠίσατ ̓ ἠπείρους δοιὰς περὶ εἷο μάχεσθαι,
̓Ασίδα τ ̓ ἀντιπέρην τε· φυὴν δ ̓ ἔχον οἷα γυναῖκες.
τῶν δ ̓ ἣ μὲν ξείνης μορφὴν ἔχεν, ἣ δ ̓ ἄρ ̓ ἐῴκει
ἐνδαπίῃ, καὶ μᾶλλον ἑῆς περιίσχετο κούρης,
φάσκεν δ ̓ ὥς μιν ἔτικτε καὶ ὡς ἀτίτηλέ μιν αὐτή.
ἡ δ ̓ ἑτέρη κρατερῇσι βιωομένη παλάμῃσιν
εἴρυεν οὐκ ἀέκουσαν, ἐπεὶ φάτο μόρσιμον εἷο
ἐκ Διὸς αἰγιόχου γέρας ἔμμεναι Εὐρώπειαν.
ἣ δ ̓ ἀπὸ μὲν στρωτῶν λεχέων θόρε δειμαίνουσα,
παλλομένη κραδίην· τὸ γὰρ ὡς ὕπαρ εἶδεν ὄνειρον.
ἑζομένη δ ̓ ἐπὶ δηρὸν ἀκὴν ἔχεν, ἀμφοτέρας δέ

et

e

I. Libri: a) solius Europae f. 9. Bs. (Vs. 24—142.), b) Moscheus sB., c) Theocritei: Ald. Iunt. Call. Εὐρώπη]. c5. Antt., Μόσχου Σικελιώτου Εὐρώπη 55. August., τοῦ αὐτοῦ Μόσχου Σικελιώτου Εὐρώπη ἡ παρὰ Διὸς ἁρπαγεῖσα Vd., Θεοκρίτου r. mg. Im. mg. Moscho tribuit f., cf. ad Vs. [162.] 1. ἦλθεν 9.

2. τρίτατον] Iunt. Call., τρίτον f. 9. s. Ald.

6. ἐνὶ κνώσσουσα] Ald. Call., ἐνικν-- Iunt, vulg.

5

10

15

9. ̓Ασίδα τ ̓] f., ἄσσαδ ̓ 9., ̓Ασιάδα Ald., ̓Ασιάδ ̓ vulg.

10. Versus deest in c. s. Vd. Ald.

Call.

11. ἐν δ ̓ ἀσίη Call., ἐν δ ̓ ἀσία s. Ald. Pro ἑῆς restituendum videtur ἑοῖς, h. e. μειλιχίοις, προσηνέσιν (ἔπεσι).

12. Poëta potius scripsisse videtur φάσκεν δ ̓ ὡς ἔθρεψε. — αὐτῆ 9. 13. βιωομένη] f. 9. s., βιωμένα Ali., βιαζομένα Iunt. Call. 14. εἴρυκεν f. Ald. εἶο] εἶναι vulg., avtỷ coni. Fr. Iacobs.

20

25

30

35

40

99

ρ

ην

εἰσέτι πεπταμένοισιν ἐν ὄμμασιν εἶχε γυναῖκας.
ὀψὲ δὲ δειμαλέην ἀνενείκατο παρθένος αὐδήν·
„ Τίς μοι τοιάδε φάσματ ̓ ἐπουρανίων προΐηλεν;
ποῖοί με στρωτῶν λεχέων ὕπερ ἐν θαλάμοισιν
ἡδὺ μάλα κνώσσουσαν ἀνεπτοίησαν ὄνειροι ;
τίς δ ̓ ἦν ἡ ξείνη, τὴν εἴσιδον ὑπνώουσα;
ὥς μ ̓ ἔλαβε κραδίην κείνης πόθος, ὥς με καὶ αὐτή
ἀσπασίως ὑπέδεκτο καὶ ὡς σφετέρην ἴδε παῖδα.
ἀλλά μοι εἰς ἀγαθὸν μάκαρες κρήνειαν ὄνειρον.“
Ὣς εἰποῦσ ̓ ἀνόρουσε, φίλας δ ̓ ἐπεδίζεθ ̓ ἑταίρας
ἥλικας οἰέτεας θυμήρεας εὐπατερείας,
τῇσιν ἀεὶ συνάθυρεν, ὅτ ̓ ἐς χορὸν ἐντύναιτο,
ὅτε φαιδρύνοιτο χρόα προχοῇσιν ἀναύρων,
η ὁπότ ̓ ἐκ λειμῶνος ἐΰπνοα λείρι ̓ ἀμέργοι.
αἳ δέ οἱ αἶψα φάανθεν· ἔχον δ ̓ ἐν χερσὶν ἑκάστη
ἀνθοδόκον τάλαρον· ποτὶ δὲ λειμῶνας ἔβαινον
ἀγχιάλους, ὅθι τ ̓ αἰὲν ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο
τερπόμεναι ῥοδέῃ τε φυῇ καὶ κύματος ἠχῇ.
αὐτὴ δὲ χρύσεον τάλαρον φέρεν Εὐρώπεια,
θηητὸν μάλα θαῦμα, μέγαν πόνον Ηφαίστοιο,
ὃν Λιβύῃ πόρε δῶρον, ὅτ ̓ ἐς λέχος Εννοσιγαίου
ἤιεν· ἡ δὲ πόρεν περικαλλέϊ Τηλεφαάσσῃ,

91 P

η

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

20

25

30

35

40

[blocks in formation]

IMITT. 28 seqq.] Lucian. Dial. Mar. 15. ἡ μὲν Εὐρώπη κατεληλύθει ἐπὶ τὴν ᾖόνα παίζουσα τὰς ἡλικιώτιδας παραλαβοῦσα. 34] Ovid. Met. II, 844. (de Europa). littora ubi magni filia regis | ludere virginibus Tyriis comitata solebat.

45

50

55

60

ἥτέ οἱ αἵματος ἔσκεν· ἀνύμφῳ δ ̓ Εὐρωπείῃ
μήτηρ Τηλεφάασσα περικλυτὸν ὤπασε δῶρον.
ἐν τῷ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο μαρμαίροντα.
ἐν μὲν ἔην χρυσοῖο τετυγμένη Ιναχὶς Ἰώ,
εἰσέτι πόρτις ἐοῦσα, φυὴν δ ̓ οὐκ εἶχε γυναίην.
φοιταλέη δὲ πόδεσσιν ἐφ ̓ ἁλμυρὰ βαῖνε κέλευθα,
νηχομένῃ ἰκέλη· κυάνου δ ̓ ἐτέτυκτο θάλασσα.
δοιοῦ δ ̓ ἕστασαν ὑψοῦ ἐπ ̓ ὀφρύος αἰγιαλοῖο
φῶτες ἀολλήδην, θηεῦντο δὲ ποντοπόρον βοῦν.
ἐν δ ̓ ἦν Ζεὺς Κρονίδης ἐπαφώμενος ἠρέμα χερσί
πόρτιος Ἰναχίης, τὴν δ ̓ ἑπταπόρῳ παρὰ Νείλῳ
ἐκ βοὸς εὐκεράοιο πάλιν μετάμειβε γυναῖκα.
ἀργύρεος μὲν ἔην Νείλου ῥόος, ἡ δ ̓ ἄρα πόρτις
χαλκείη, χρυσοῦ δὲ τετυγμένος αὐτὸς ἔην Ζεύς.
ἀμφὶ δὲ δηνήεντος ὑπὸ στεφάνην ταλάροιο
Ερμείης ἤσκητο· πέλας δέ οἱ ἐκτετάνυστο
̓́Αργος ἀκοιμήτοισι κεκασμένος ὀφθαλμοῖσι.
τοῖο δὲ φοινήεντος ἀφ ̓ αἵματος ἐξανέτελλεν
ὄρνις ἀγαλλόμενος πτερύγων πολυανθέϊ χροιῇ,
τάρσ ̓ ὃς ἀναπλώσας ὡσείτέ τις ὠκύαλος νηῦς
χρυσείου ταλάροιο περίσκεπε χείλεα ταρσοῖς.
τοῖος ἔην τάλαρος περικαλλέος Εὐρωπείης.

¢

Αἳ δ ̓ ἐπεὶ οὖν λειμῶνας ἐς ἀνθεμόεντας ἵκανον,

41. Fort. ἀμόμφῳ. 42. Τηλεφάασσα] f. 9. Bs., —φάεσσα vulg.

44. ἴναχις Bs., Ινάχου s. Ald.

Call.

45. γυναίην] 9. Bs., γυναικός vulg.

46. φοίτα δ ̓ ἥδε Ald. Call., φοῖς τα αΐδε s., fort. φοιταλέοις.

47. ἱκελὴ Antt. ante Steph. κυάνου] coni. Meinekius, κυανὴ 9. Ald., κυανῆ vulg.

48. δοιοῦ] Herm., δοιοὶ vulg. ἔστασαν Antt. ante Steph. ὀφρύϊ s. 50. Ζεὺς Κρονίδης ἐπαφώμενος ἠρέμα χερσί] f. 9. Bs. (hic χερσίν), Ζεὺς ἐπαφώμενος ἠρέμα χειρὶ θεείῃ vulg, ἡρέμα Antt.

ante Mor.

[ocr errors]

45

50

IMITT. 51] Nonn. III, 369. VIII, 365. Ιναχίη δαμάλη.

55

51. Ιναχίης, τὴν] Piersonus, εἰναλίης τὴν (f.) Bs. Iunt., εἰναλύης τὴν 9., εἶναι ληϊστὴν s. Αld., ἐς καλλίστην Call. – δ’] 9. Bs. Call., δι' s. Aid., om. Iunt. vulg.

60

54. χαλκείη] 9. Bs. Vd., χαλκεία vulg. ante Wint.

55. δηνήεντος] δινήεντος vulg. στεφάνοις 9. Bs.

56. πέλας· πέλας pro simplici πέλας Antt. ante Cam.

60. τάρσ ̓ ὃς] ταρσὸν vulg., fort. ὃς πτέρ ̓. — ὠκύλος Bs., ὤκυλος 9. 61. χρυσείου] f. Iunt., χρυσίου 9. Bs., χρουσοίου s., χρυσοῖο Ald. Call.

63. ἐς ἀνθεμόεντας ἵκανον] f., ἐπ ̓ ἀνθ— ἵκανον 9. Bs., ἐσήλύθον ἀνθεμόεντας vulg.

« ForrigeFortsæt »